ControlCollection.Count Vlastnost

Definice

Získá počet ovládacích prvků serveru v ControlCollection objektu pro zadaný serverový ovládací prvek ASP.NET.Gets the number of server controls in the ControlCollection object for the specified ASP.NET server control.

public:
 property int Count { int get(); };
public:
 virtual property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
public virtual int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer
Public Overridable ReadOnly Property Count As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Počet ovládacích prvků serveru v ControlCollection .The number of server controls in the ControlCollection.

Implementuje

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Count vlastnost k iterování prostřednictvím objektu ovládacího prvku ControlCollection .The following code example demonstrates how to use the Count property to iterate through a control's ControlCollection object. Použití Control.HasControls vlastnosti ověřuje, že ovládací prvek má podřízené ovládací prvky.The use of the Control.HasControls property verifies that the control has child controls. Pokud Control.HasControls vrátí false , zbývající kód se nespustí.If Control.HasControls returns false, the remaining code does not run.

if (HasControls()) {
         for (int i=0; i < Controls.Count; i++) {
           Controls[i].RenderControl(writer);
         }
  }
If HasControls() Then
  Dim i As Integer
  For i = 0 To Controls.Count - 1
    Controls(i).RenderControl(writer)
  Next i
End If

Platí pro

Viz také