TemplateControl.TestDeviceFilter(String) Metoda

Definice

Vrátí logickou hodnotu označující, zda se filtr zařízení vztahuje na požadavek HTTP.Returns a Boolean value indicating whether a device filter applies to the HTTP request.

public:
 virtual bool TestDeviceFilter(System::String ^ filterName);
public virtual bool TestDeviceFilter (string filterName);
abstract member TestDeviceFilter : string -> bool
override this.TestDeviceFilter : string -> bool
Public Overridable Function TestDeviceFilter (filterName As String) As Boolean

Parametry

filterName
String

Název prohlížeče, který se má otestovatThe browser name to test.

Návraty

Boolean

true Pokud je prohlížeč klienta zadaný v nástroji filterName stejný jako určený prohlížeč, v opačném případě false .true if the client browser specified in filterName is the same as the specified browser; otherwise, false. Výchozí formát je false.The default is false.

Poznámky

TestDeviceFilterMetoda vyvolá IsBrowser metodu.The TestDeviceFilter method invokes the IsBrowser method. Další informace o filtrování zařízení najdete v tématu Přehled filtrování zařízení.For more information on device filtering, see Device Filtering Overview.

Platí pro

Viz také