GridView.RowDataBound Událost

Definice

Vyvolá se v případě, že je datový řádek svázán s daty v GridView ovládacím prvku.Occurs when a data row is bound to data in a GridView control.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::GridViewRowEventHandler ^ RowDataBound;
public event System.Web.UI.WebControls.GridViewRowEventHandler RowDataBound;
member this.RowDataBound : System.Web.UI.WebControls.GridViewRowEventHandler 
Public Custom Event RowDataBound As GridViewRowEventHandler 

Event Type

GridViewRowEventHandler

Příklady

Projekt webu sady Visual Studio se zdrojovým kódem je k dispozici pro toto téma: Stáhnout.A Visual Studio Web site project with source code is available to accompany this topic: Download.

Následující příklad ukazuje, jak použít RowDataBound událost pro úpravu hodnoty pole ve zdroji dat předtím, než se zobrazí v GridView ovládacím prvku.The following example demonstrates how to use the RowDataBound event to modify the value of a field in the data source before it is displayed in a GridView control.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void CustomersGridView_RowDataBound(Object sender, GridViewRowEventArgs e)
 {
    
  if(e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
  {
   // Display the company name in italics.
   e.Row.Cells[1].Text = "<i>" + e.Row.Cells[1].Text + "</i>";
    
  }
  
 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>GridView RowDataBound Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>GridView RowDataBound Example</h3>

   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSqlDataSource" 
    autogeneratecolumns="true"
    allowpaging="true"
    onrowdatabound="CustomersGridView_RowDataBound" 
    runat="server">
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSqlDataSource" 
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
      
      
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub CustomersGridView_RowDataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As GridViewRowEventArgs)

  If e.Row.RowType = DataControlRowType.DataRow Then
  
   ' Display the company name in italics.
   e.Row.Cells(1).Text = "<i>" & e.Row.Cells(1).Text & "</i>"
    
  End If
  
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>GridView RowDataBound Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>GridView RowDataBound Example</h3>

   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSqlDataSource" 
    autogeneratecolumns="true"
    allowpaging="true"
    onrowdatabound="CustomersGridView_RowDataBound" 
    runat="server">
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSqlDataSource" 
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
      
      
  </form>
 </body>
</html>

Poznámky

Před GridView vykreslením ovládacího prvku musí být každý řádek v ovládacím prvku vázán na záznam ve zdroji dat.Before the GridView control can be rendered, each row in the control must be bound to a record in the data source. RowDataBoundUdálost se vyvolá, když je datový řádek (reprezentovaný GridViewRow objektem) vázán na data v GridView ovládacím prvku.The RowDataBound event is raised when a data row (represented by a GridViewRow object) is bound to data in the GridView control. To umožňuje zadat metodu pro zpracování událostí, která provede vlastní rutinu, jako je například změna hodnot dat vázaných na řádek, kdykoli k této události dojde.This enables you to provide an event-handling method that performs a custom routine, such as modifying the values of the data bound to the row, whenever this event occurs.

GridViewRowEventArgsObjekt je předán metodě zpracování událostí, která umožňuje přístup k vlastnostem vázaného řádku.A GridViewRowEventArgs object is passed to the event-handling method, which enables you to access the properties of the row being bound. Chcete-li získat přístup ke konkrétní buňce na řádku, použijte Cells vlastnost GridViewRow objektu obsažené ve Row vlastnosti GridViewRowEventArgs objektu.To access a specific cell in the row, use the Cells property of the GridViewRow object contained in the Row property of the GridViewRowEventArgs object. Můžete určit, který typ řádku (řádek záhlaví, řádek dat atd.) je vázán pomocí RowType Vlastnosti.You can determine which row type (header row, data row, and so on) is being bound by using the RowType property.

Další informace o zpracování událostí naleznete v tématu manipulace a vyvolávání událostí.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Platí pro

Viz také