GridViewRowEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracovává RowCreated události a RowDataBound GridView ovládacího prvku.Represents the method that handles the RowCreated and RowDataBound events of a GridView control.

public delegate void GridViewRowEventHandler(System::Object ^ sender, GridViewRowEventArgs ^ e);
public delegate void GridViewRowEventHandler(object sender, GridViewRowEventArgs e);
type GridViewRowEventHandler = delegate of obj * GridViewRowEventArgs -> unit
Public Delegate Sub GridViewRowEventHandler(sender As Object, e As GridViewRowEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
GridViewRowEventArgs

GridViewRowEventArgsObjekt, který obsahuje data události.A GridViewRowEventArgs object that contains the event data.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak programově přidat GridViewRowEventHandler delegáta pro RowDataBound událost GridView ovládacího prvku.The following example demonstrates how to programmatically add a GridViewRowEventHandler delegate to the RowDataBound event of a GridView control.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
 {
    
  // Create a new GridView control.
  GridView customersGridView = new GridView();
     
  // Set the GridView control's properties.
  customersGridView.ID = "CustomersGridView";
  customersGridView.DataSourceID = "CustomersSqlDataSource";
  customersGridView.AutoGenerateColumns = true;
  customersGridView.AllowPaging = true;

  // Programmatically register the event-handling method.
  customersGridView.RowDataBound += new GridViewRowEventHandler(this.CustomersGridView_RowDataBound);
    
  // Add the GridView control to the Controls collection
  // of the PlaceHolder control.
  GridViewPlaceHolder.Controls.Add(customersGridView);

 }

 void CustomersGridView_RowDataBound(Object sender, GridViewRowEventArgs e)
 {
    
  if(e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
  {
   // Display the company name in italics.
   e.Row.Cells[1].Text = "<i>" + e.Row.Cells[1].Text + "</i>";
    
  }
  
 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>GridViewRowEventHandler Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>GridViewRowEventHandler Example</h3>

   <asp:placeholder id="GridViewPlaceHolder"
    runat="server"/>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSqlDataSource" 
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
      
      
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    
  ' Create a new GridView control.
  Dim customersGridView As New GridView()
     
  ' Set the GridView control's properties.
  customersGridView.ID = "CustomersGridView"
  customersGridView.DataSourceID = "CustomersSqlDataSource"
  customersGridView.AutoGenerateColumns = True
  customersGridView.AllowPaging = True

  ' Programmatically register the event-handling method.
  AddHandler customersGridView.RowDataBound, AddressOf CustomersGridView_RowDataBound
    
  ' Add the GridView control to the Controls collection
  ' of the PlaceHolder control.
  GridViewPlaceHolder.Controls.Add(customersGridView)

 End Sub

 Sub CustomersGridView_RowDataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As GridViewRowEventArgs)
    
  If e.Row.RowType = DataControlRowType.DataRow Then
  
   ' Display the company name in italics.
   e.Row.Cells(1).Text = "<i>" & e.Row.Cells(1).Text & "</i>"
    
  End If
  
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>GridViewRowEventHandler Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>GridViewRowEventHandler Example</h3>

   <asp:placeholder id="GridViewPlaceHolder"
    runat="server"/>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSqlDataSource" 
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
      
      
  </form>
 </body>
</html>

Následující příklad ukazuje, jak deklarativně přidat GridViewRowEventHandler delegáta pro RowDataBound událost GridView ovládacího prvku.The following example demonstrates how to declaratively add a GridViewRowEventHandler delegate to the RowDataBound event of a GridView control.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void CustomersGridView_RowDataBound(Object sender, GridViewRowEventArgs e)
 {
    
  if(e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
  {
   // Display the company name in italics.
   e.Row.Cells[1].Text = "<i>" + e.Row.Cells[1].Text + "</i>";
    
  }
  
 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>GridView RowDataBound Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>GridView RowDataBound Example</h3>

   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSqlDataSource" 
    autogeneratecolumns="true"
    allowpaging="true"
    onrowdatabound="CustomersGridView_RowDataBound" 
    runat="server">
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSqlDataSource" 
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
      
      
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub CustomersGridView_RowDataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As GridViewRowEventArgs)

  If e.Row.RowType = DataControlRowType.DataRow Then
  
   ' Display the company name in italics.
   e.Row.Cells(1).Text = "<i>" & e.Row.Cells(1).Text & "</i>"
    
  End If
  
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>GridView RowDataBound Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>GridView RowDataBound Example</h3>

   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSqlDataSource" 
    autogeneratecolumns="true"
    allowpaging="true"
    onrowdatabound="CustomersGridView_RowDataBound" 
    runat="server">
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSqlDataSource" 
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
      
      
  </form>
 </body>
</html>

Poznámky

Před GridView vykreslením ovládacího prvku GridViewRow je nutné vytvořit objekt pro každý řádek v ovládacím prvku.Before the GridView control can be rendered, a GridViewRow object must be created for each row in the control. RowCreatedUdálost je vyvolána pokaždé, když GridView je vytvořen řádek v ovládacím prvku.The RowCreated event is raised each time a row in the GridView control is created. To umožňuje zadat metodu pro zpracování událostí, která provede vlastní rutinu, například přidání vlastního obsahu do řádku, kdykoli k této události dojde.This allows you to provide an event-handling method that performs a custom routine, such as adding custom content to a row, whenever this event occurs.

Podobně musí být každý řádek v ovládacím prvku vázán na záznam ve zdroji dat před tím, než bude GridView možné ovládací prvek vykreslit.Similarly, each row in the control must be bound to a record in the data source before the GridView control can be rendered. RowDataBoundUdálost se vyvolá, když je datový řádek (reprezentovaný GridViewRow objektem) vázán na data v GridView ovládacím prvku.The RowDataBound event is raised when a data row (represented by a GridViewRow object) is bound to data in the GridView control. To vám umožňuje poskytnout metodu pro zpracování událostí, která provede vlastní rutinu, jako je například změna hodnot dat vázaných na řádek, kdykoli k této události dojde.This allows you to provide an event-handling method that performs a custom routine, such as modifying the values of the data bound to the row, whenever this event occurs.

Při vytváření GridViewRowEventHandler delegáta identifikujete metodu, která událost zpracuje.When you create a GridViewRowEventHandler delegate, you identify the method that will handle the event. Chcete-li přidružit událost k obslužné rutině události, přidejte do události instanci delegáta.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Obslužná rutina události je volána při každém výskytu události, dokud neodeberete delegáta.The event handler is called whenever the event occurs, unless you remove the delegate. Další informace o delegátech obslužných rutin událostí naleznete v tématu manipulace a vyvolávání událostí.For more information about event-handler delegates, see Handling and Raising Events.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro

Viz také