ObjectDataSourceMethodEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje Selecting událost,, Updating Inserting nebo Deleting ObjectDataSource ovládacího prvku.Represents the method that will handle the Selecting, Updating, Inserting, or Deleting event of the ObjectDataSource control.

public delegate void ObjectDataSourceMethodEventHandler(System::Object ^ sender, ObjectDataSourceMethodEventArgs ^ e);
public delegate void ObjectDataSourceMethodEventHandler(object sender, ObjectDataSourceMethodEventArgs e);
type ObjectDataSourceMethodEventHandler = delegate of obj * ObjectDataSourceMethodEventArgs -> unit
Public Delegate Sub ObjectDataSourceMethodEventHandler(sender As Object, e As ObjectDataSourceMethodEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj události, ObjectDataSource .The source of the event, the ObjectDataSource.

e
ObjectDataSourceMethodEventArgs

Obsahující ObjectDataSourceMethodEventArgs data události.An ObjectDataSourceMethodEventArgs that contains the event data.

Příklady

Tato část obsahuje dva příklady kódu.This section contains two code examples. První příklad kódu ukazuje, jak použít ObjectDataSource ovládací prvek s obchodním objektem a DetailsView ovládací prvek pro vkládání dat.The first code example demonstrates how to use an ObjectDataSource control with a business object and a DetailsView control to insert data. Druhý příklad kódu poskytuje příklad obchodního objektu střední vrstvy, který je použit v prvním příkladu kódu.The second code example provides an example middle-tier business object that is used by the first code example.

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít ObjectDataSource ovládací prvek s obchodním objektem a DetailsView ovládací prvek pro vkládání dat.The following code example demonstrates how to use an ObjectDataSource control with a business object and a DetailsView control to insert data. Zpočátku se DetailsView zobrazí nový NorthwindEmployee záznam spolu s automaticky generovaným tlačítkem Vložit .Initially, the DetailsView displays a new NorthwindEmployee record, along with an automatically generated Insert button. Po zadání dat do polí DetailsView ovládacího prvku klikněte na tlačítko Vložit a InsertMethod vlastnost určí, která metoda provede Insert akci.After you enter data into the fields of the DetailsView control, click the Insert button, and the InsertMethod property will identify which method performs the Insert action.

V tomto příkladu se UpdateEmployeeInfo Metoda používá k provedení vložení, ale vyžaduje NorthwindEmployee parametr pro vložení dat.In this example, the UpdateEmployeeInfo method is used to perform an insert; however, it requires a NorthwindEmployee parameter to insert the data. Z tohoto důvodu kolekce řetězců, které DetailsView ovládací prvek automaticky projde, není dostačující.For this reason, the collection of strings that the DetailsView control passes automatically is not sufficient. NorthwindEmployeeInsertingDelegát je ObjectDataSourceMethodEventHandler objekt, který zpracovává Inserting událost a umožňuje manipulaci s vstupními parametry předtím, než Insert operace pokračuje.The NorthwindEmployeeInserting delegate is an ObjectDataSourceMethodEventHandler object that handles the Inserting event and enables you to manipulate the input parameters before the Insert operation proceeds. Vzhledem k tomu UpdateEmployeeInfo , že metoda vyžaduje NorthwindEmployee objekt jako parametr, je jeden vytvořen pomocí kolekce řetězců a je přidán do InputParameters kolekce.Because the UpdateEmployeeInfo method requires a NorthwindEmployee object as a parameter, one is created using the collection of strings and is added to the InputParameters collection.

<%@ Register TagPrefix="aspSample" Namespace="Samples.AspNet.CS" Assembly="Samples.AspNet.CS" %>
<%@ Import namespace="Samples.AspNet.CS" %>
<%@ Page language="c#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
private void NorthwindEmployeeInserting(object source, ObjectDataSourceMethodEventArgs e)
{
 // The business object expects a custom type. Build it
 // and add it to the parameters collection.
 
 IDictionary paramsFromPage = e.InputParameters;

 NorthwindEmployee ne = new NorthwindEmployee();

 ne.FirstName = paramsFromPage["FirstName"].ToString();
 ne.LastName  = paramsFromPage["LastName"].ToString();
 ne.Title   = paramsFromPage["Title"].ToString();
 ne.Courtesy  = paramsFromPage["Courtesy"].ToString();
 ne.Supervisor = Int32.Parse(paramsFromPage["Supervisor"].ToString());

 paramsFromPage.Clear();
 paramsFromPage.Add("ne", ne);
}

</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>ObjectDataSource - C# Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="Form1" method="post" runat="server">

    <asp:detailsview
     id="DetailsView1"
     runat="server"
     autogenerateinsertbutton="True"
     datasourceid="ObjectDataSource1">
    </asp:detailsview>

    <asp:objectdatasource
     id="ObjectDataSource1"
     runat="server"
     selectmethod="GetEmployee"
     insertmethod="UpdateEmployeeInfo"
     oninserting="NorthwindEmployeeInserting"
     typename="Samples.AspNet.CS.EmployeeLogic"
     >
     <selectparameters>
      <asp:parameter name="anID" defaultvalue="-1" />
     </selectparameters>
    </asp:objectdatasource>

  </form>
 </body>
</html>
<%@ Register TagPrefix="aspSample" Namespace="Samples.AspNet.VB" Assembly="Samples.AspNet.VB" %>
<%@ Import namespace="Samples.AspNet.VB" %>
<%@ Page language="vb" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
Private Sub NorthwindEmployeeInserting(source As Object, e As ObjectDataSourceMethodEventArgs)

 ' The GridView control passes an array of strings in the parameters
 ' collection because that is the type it knows how to work with.
 ' However, the business object expects a custom type. Build it
 ' and add it to the parameters collection.
 Dim paramsFromPage As IDictionary = e.InputParameters

 Dim ne As New NorthwindEmployee()
 ne.FirstName = paramsFromPage("FirstName").ToString()
 ne.LastName  = paramsFromPage("LastName").ToString()
 ne.Title   = paramsFromPage("Title").ToString()
 ne.Courtesy  = paramsFromPage("Courtesy").ToString()
 ne.Supervisor = Int32.Parse(paramsFromPage("Supervisor").ToString())
 
 paramsFromPage.Clear()
 paramsFromPage.Add("ne", ne)
End Sub ' NorthwindEmployeeInserting

</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>ObjectDataSource - VB Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="Form1" method="post" runat="server">

    <asp:detailsview
     id="DetailsView1"
     runat="server"
     autogenerateinsertbutton="True"
     datasourceid="ObjectDataSource1">
    </asp:detailsview>

    <asp:objectdatasource
     id="ObjectDataSource1"
     runat="server"
     selectmethod="GetEmployee"
     insertmethod="UpdateEmployeeInfo"
     oninserting="NorthwindEmployeeInserting"
     typename="Samples.AspNet.VB.EmployeeLogic" >
     <selectparameters>
      <asp:parameter name="anID" defaultvalue="-1" />
     </selectparameters>
    </asp:objectdatasource>

  </form>
 </body>
</html>

Následující příklad kódu obsahuje příklad obchodního objektu střední vrstvy, který používá předchozí příklad kódu.The following code example provides the example middle-tier business object that the preceding code example uses. Příklad kódu se skládá z následujících dvou základních tříd a jedné další třídy:The code example consists of the following two basic classes and one additional class:

 • EmployeeLogicTřída, což je Bezstavová třída, která zapouzdřuje obchodní logiku.The EmployeeLogic class, which is a stateless class that encapsulates business logic.

 • NorthwindEmployeeTřída, která je třídou modelu, která obsahuje pouze základní funkce, které jsou požadovány pro načtení a uchování dat z datové vrstvy.The NorthwindEmployee class, which is a model class that contains only the basic functionality that is required to load and persist data from the data tier.

 • Další NorthwindDataException třída, která je poskytována jako pohodlí.An additional NorthwindDataException class, which is provided as a convenience.

Tato sada ukázkových tříd spolupracuje s databází Northwind Traders, což je ukázková databáze, která je k dispozici pro Microsoft SQL Server a Microsoft Access.This set of example classes works with the Northwind Traders database, which is an example database that is available with Microsoft SQL Server and Microsoft Access. V případě kompletního funkčního příkladu použijte tyto třídy jejich umístěním do adresáře App_Code v kořenovém adresáři aplikace nebo jejich kompilací do knihovny a umístěním výsledné knihovny DLL do adresáře bin.For a complete working example, use these classes by placing them in the App_Code directory under the application root or by compiling them into a library and placing the resulting DLL in the Bin directory. UpdateEmployeeInfoMetoda není zcela implementovaná, takže při experimentování s tímto příkladem nebudete vkládat data do databáze Northwind Traders.The UpdateEmployeeInfo method is not completely implemented, so you will not insert data into the Northwind Traders database when you experiment with this example.

namespace Samples.AspNet.CS {

using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
 //
 // EmployeeLogic is a stateless business object that encapsulates
 // the operations you can perform on a NorthwindEmployee object.
 //
 public class EmployeeLogic {

  // Returns a collection of NorthwindEmployee objects.
  public static ICollection GetAllEmployees () {
   ArrayList al = new ArrayList();

   ConnectionStringSettings cts = ConfigurationManager.ConnectionStrings["NorthwindConnection"];

   SqlDataSource sds
    = new SqlDataSource(cts.ConnectionString,
              "SELECT EmployeeID FROM Employees");
   try {
    IEnumerable IDs = sds.Select(DataSourceSelectArguments.Empty);

    // Iterate through the Enumeration and create a
    // NorthwindEmployee object for each ID.
    IEnumerator enumerator = IDs.GetEnumerator();
    while (enumerator.MoveNext()) {
     // The IEnumerable contains DataRowView objects.
     DataRowView row = enumerator.Current as DataRowView;
     string id = row["EmployeeID"].ToString();
     NorthwindEmployee nwe = new NorthwindEmployee(id);
     // Add the NorthwindEmployee object to the collection.
     al.Add(nwe);
    }
   }
   finally {
    // If anything strange happens, clean up.
    sds.Dispose();
   }

   return al;
  }

  public static NorthwindEmployee GetEmployee(object anID) {
   if (anID.Equals("-1") ||
     anID.Equals(DBNull.Value) ) {
    return new NorthwindEmployee();
   }
   else {
    return new NorthwindEmployee(anID);
   }
  }

  public static void UpdateEmployeeInfo(NorthwindEmployee ne) {
   bool retval = ne.Save();
   if (! retval) { throw new NorthwindDataException("UpdateEmployee failed."); }
  }

  public static void DeleteEmployee(NorthwindEmployee ne) {
   bool retval = ne.Delete();
   if (! retval) { throw new NorthwindDataException("DeleteEmployee failed."); }
  }

  // And so on...
 }

 public class NorthwindEmployee {

  public NorthwindEmployee () {
   ID = DBNull.Value;
   lastName = "";
   firstName = "";
   title="";
   titleOfCourtesy = "";
   reportsTo = -1;
  }

  public NorthwindEmployee (object anID) {
   this.ID = anID;

   SqlConnection conn
    = new SqlConnection (ConfigurationManager.ConnectionStrings["NorthwindConnection"].ConnectionString);
   SqlCommand sc =
    new SqlCommand(" SELECT FirstName,LastName,Title,TitleOfCourtesy,ReportsTo " +
            " FROM Employees " +
            " WHERE EmployeeID = @empId",
            conn);
   // Add the employee ID parameter and set its value.
   sc.Parameters.Add(new SqlParameter("@empId",SqlDbType.Int)).Value = Int32.Parse(anID.ToString());
   SqlDataReader sdr = null;

   try {
    conn.Open();
    sdr = sc.ExecuteReader();

    // Only loop once.
    if (sdr != null && sdr.Read()) {
     // The IEnumerable contains DataRowView objects.
     this.firstName    = sdr["FirstName"].ToString();
     this.lastName     = sdr["LastName"].ToString();
     this.title      = sdr["Title"].ToString();
     this.titleOfCourtesy = sdr["TitleOfCourtesy"].ToString();
     if (! sdr.IsDBNull(4)) {
      this.reportsTo    = sdr.GetInt32(4);
     }
    }
    else {
     throw new NorthwindDataException("Data not loaded for employee id.");
    }
   }
   finally {
    try {
     if (sdr != null) sdr.Close();
     conn.Close();
    }
    catch (SqlException) {
     // Log an event in the Application Event Log.
     throw;
    }
   }
  }

  private object ID;
  public string EmpID {
   get { return ID.ToString(); }
  }

  private string lastName;
  public string LastName {
   get { return lastName; }
   set { lastName = value; }
  }

  private string firstName;
  public string FirstName {
   get { return firstName; }
   set { firstName = value; }
  }

  public string FullName {
   get { return FirstName + " " + LastName; }
  }

  private string title;
  public String Title {
   get { return title; }
   set { title = value; }
  }

  private string titleOfCourtesy;
  public string Courtesy {
   get { return titleOfCourtesy; }
   set { titleOfCourtesy = value; }
  }

  private int  reportsTo;
  public int Supervisor {
   get { return reportsTo; }
   set { reportsTo = value; }
  }

  public bool Save () {
   // Implement persistence logic.
   return true;
  }

  public bool Delete () {
   // Implement delete logic.
   return true;
  }
 }

 internal class NorthwindDataException: Exception {
  public NorthwindDataException(string msg) : base (msg) { }
 }
}
Imports System.Collections
Imports System.Configuration
Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Web.UI
Imports System.Web.UI.WebControls

Namespace Samples.AspNet.VB

'
' EmployeeLogic is a stateless business object that encapsulates
' the operations you can perform on a NorthwindEmployee object.
'
Public Class EmployeeLogic

  ' Returns a collection of NorthwindEmployee objects.
  Public Shared Function GetAllEmployees() As ICollection

   Dim al As New ArrayList()

   Dim cts As ConnectionStringSettings = ConfigurationManager.ConnectionStrings("NorthwindConnection")

   Dim sds As New SqlDataSource(cts.ConnectionString, "SELECT EmployeeID FROM Employees")

   Try
     Dim IDs As IEnumerable = sds.Select(DataSourceSelectArguments.Empty)

     ' Iterate through the Enumeration and create a
     ' NorthwindEmployee object for each ID.
     Dim enumerator As IEnumerator = IDs.GetEnumerator()
     While enumerator.MoveNext()
      ' The IEnumerable contains DataRowView objects.
      Dim row As DataRowView = CType(enumerator.Current,DataRowView)
      Dim id As String = row("EmployeeID").ToString()
      Dim nwe As New NorthwindEmployee(id)
      ' Add the NorthwindEmployee object to the collection.
      al.Add(nwe)
     End While
   Finally
     ' If anything strange happens, clean up.
     sds.Dispose()
   End Try

   Return al
  End Function 'GetAllEmployees


  Public Shared Function GetEmployee(anID As Object) As NorthwindEmployee
   If anID.Equals("-1") OrElse anID.Equals(DBNull.Value) Then
     Return New NorthwindEmployee()
   Else
     Return New NorthwindEmployee(anID)
   End If
  End Function 'GetEmployee


  Public Shared Sub UpdateEmployeeInfo(ne As NorthwindEmployee)
   Dim retval As Boolean = ne.Save()
   If Not retval Then
     Throw New NorthwindDataException("UpdateEmployee failed.")
   End If
  End Sub

  Public Shared Sub DeleteEmployee(ne As NorthwindEmployee)
   Dim retval As Boolean = ne.Delete()
   If Not retval Then
     Throw New NorthwindDataException("DeleteEmployee failed.")
   End If
  End Sub

  ' And so on...

End Class


Public Class NorthwindEmployee


  Public Sub New()
   ID = DBNull.Value
   lastName = ""
   firstName = ""
   title = ""
   titleOfCourtesy = ""
   reportsTo = - 1
  End Sub


  Public Sub New(anID As Object)
   Me.ID = anID

   Dim cts As ConnectionStringSettings = ConfigurationManager.ConnectionStrings("NorthwindConnection")

   Dim conn As New SqlConnection(cts.ConnectionString)

   Dim sc As New SqlCommand(" SELECT FirstName,LastName,Title,TitleOfCourtesy,ReportsTo " & _
                " FROM Employees " & _
                " WHERE EmployeeID = @empId", conn)

   ' Add the employee ID parameter and set its value.
   sc.Parameters.Add(New SqlParameter("@empId", SqlDbType.Int)).Value = Int32.Parse(anID.ToString())
   Dim sdr As SqlDataReader = Nothing

   Try
     conn.Open()
     sdr = sc.ExecuteReader()

     ' Only loop once.
     If Not (sdr Is Nothing) AndAlso sdr.Read() Then
      ' The IEnumerable contains DataRowView objects.
      Me.aFirstName = sdr("FirstName").ToString()
      Me.aLastName = sdr("LastName").ToString()
      Me.aTitle = sdr("Title").ToString()
      Me.titleOfCourtesy = sdr("TitleOfCourtesy").ToString()
      If Not sdr.IsDBNull(4) Then
        Me.reportsTo = sdr.GetInt32(4)
      End If
     Else
      Throw New NorthwindDataException("Data not loaded for employee id.")
     End If
   Finally
     Try
      If Not (sdr Is Nothing) Then
        sdr.Close()
      End If
      conn.Close()
     Catch se As SqlException
      ' Log an event in the Application Event Log.
      Throw
     End Try
   End Try
  End Sub

  Private ID As Object
  Public ReadOnly Property EmpID() As String
   Get
     Return ID.ToString()
   End Get
  End Property

  Private aLastName As String
  Public Property LastName() As String
   Get
     Return aLastName
   End Get
   Set
     aLastName = value
   End Set
  End Property

  Private aFirstName As String
  Public Property FirstName() As String
   Get
     Return aFirstName
   End Get
   Set
     aFirstName = value
   End Set
  End Property

  Public ReadOnly Property FullName() As String
   Get
     Return FirstName & " " & LastName
   End Get
  End Property

  Private aTitle As String
  Public Property Title() As String
   Get
     Return aTitle
   End Get
   Set
     aTitle = value
   End Set
  End Property

  Private titleOfCourtesy As String
  Public Property Courtesy() As String
   Get
     Return titleOfCourtesy
   End Get
   Set
     titleOfCourtesy = value
   End Set
  End Property

  Private reportsTo As Integer
  Public Property Supervisor() As Integer
   Get
     Return reportsTo
   End Get
   Set
     reportsTo = value
   End Set
  End Property

  Public Function Save() As Boolean

   ' Implement persistence logic.
   Return True

  End Function 'Save


  Public Function Delete() As Boolean

   ' Implement delete logic.
   Return True

  End Function 'Delete
End Class


Friend Class NorthwindDataException
  Inherits Exception

  Public Sub New(msg As String)
   MyBase.New(msg)
  End Sub
End Class

End Namespace

Poznámky

SelectingUdálost, Updating , Inserting nebo Deleting ObjectDataSource ovládacího prvku umožňuje manipulovat s parametry, které se používají k určení metody, která je volána ObjectDataSource ovládacím prvkem.The Selecting, Updating, Inserting, or Deleting event of the ObjectDataSource control allows you to manipulate the parameters that are used to determine the method that is called by the ObjectDataSource control. Další informace naleznete v tématu ObjectDataSourceMethodEventArgs.For more information, see ObjectDataSourceMethodEventArgs.

Při vytváření ObjectDataSourceMethodEventHandler delegáta identifikujete metodu, která událost zpracuje.When you create an ObjectDataSourceMethodEventHandler delegate, you identify the method that will handle the event. Chcete-li přidružit událost k obslužné rutině události, přidejte do události instanci delegáta.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Obslužná rutina události je volána při každém výskytu události, dokud neodeberete delegáta.The event handler is called whenever the event occurs, unless you remove the delegate. Další informace o zpracování událostí naleznete v tématu manipulace a vyvolávání událostí.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro

Viz také