WebControl.ToolTip Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví text, který se zobrazí, když ukazatel myši najede myší na ovládací prvek webového serveru.Gets or sets the text displayed when the mouse pointer hovers over the Web server control.

public:
 virtual property System::String ^ ToolTip { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public virtual string ToolTip { get; set; }
public virtual string ToolTip { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.ToolTip : string with get, set
member this.ToolTip : string with get, set
Public Overridable Property ToolTip As String

Hodnota vlastnosti

String

Text zobrazený v případě, že je ukazatel myši umístěn nad ovládacím prvkem webového serveru.The text displayed when the mouse pointer hovers over the Web server control. Výchozí formát je Empty.The default is Empty.

Atributy

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak nastavit ToolTip vlastnost v Button ovládacím prvku, který je zděděn ze WebControl základní třídy.The following example illustrates how to set the ToolTip property on the Button control, which is inherited from the WebControl base class.

Poznámka

Následující ukázka kódu používá model kódu v jednom souboru a nemusí fungovat správně, pokud je zkopírován přímo do souboru kódu na pozadí.The following code sample uses the single-file code model and may not work correctly if copied directly into a code-behind file. Tato ukázka kódu musí být zkopírována do prázdného textového souboru s příponou. aspx.This code sample must be copied into an empty text file that has an .aspx extension. Další informace o modelu webového formuláře naleznete v tématu ASP.NET Web Forms Code Model.For more information on the Web Forms code model, see ASP.NET Web Forms Page Code Model.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
 
  void SubmitBtn_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    if (((Button)sender).CommandArgument == "1")
      Label1.Text = "Share your happiness!";
    else
      Label1.Text = "Be happy!";

    Label1.BorderColor = System.Drawing.Color.BurlyWood;
    Label1.BorderWidth = 4;
  }
 
 </script>
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head runat="server">
  <title>WebControl.ToolTip Example</title>
 </head>
 <body>
 <form id="Form1" runat="server">
 
  <h3>ToolTip Property of a Web Control</h3>
  <p>Don't know which button to click?<br />
    Move the mouse pointer over the buttons to find out!
  </p>

  <p><asp:Button id="SubmitBtn1" OnClick="SubmitBtn_Click" 
      Text="Click Me" CommandArgument="1"
      ToolTip="Click me if you are happy" runat="server"/>
  </p>

  <p><asp:Button id="SubmitBtn2" OnClick="SubmitBtn_Click" 
      Text="Click Me" CommandArgument="2"
      ToolTip="Click me if you are sad." runat="server"/>
  </p>

  <asp:Label id="Label1" Font-size="24pt" Font-Bold="True" 
    BackColor="Yellow" runat="server"/>

 </form>
 
 </body>
 </html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 <script language="VB" runat="server">
 
  Sub SubmitBtn_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    If CType(sender, Button).CommandArgument = "1" Then
      Label1.Text = "Share your happiness!"
    Else
      Label1.Text = "Be happy!"
    End If
    Label1.BorderColor = Drawing.Color.BurlyWood
    Label1.BorderWidth = 4
  End Sub
 
 </script>
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ToolTip Property of a Web Control</title>
</head>
<body>
 
 <form id="form1" runat="server">
 
  <h3>ToolTip Property of a Web Control</h3>
  <p>Don't know which button to click?<br />
    Move the mouse pointer over the buttons to find out!
  </p>

  <p><asp:Button id="SubmitBtn1" OnClick="SubmitBtn_Click" 
      Text="Click Me" CommandArgument="1"
      ToolTip="Click me if you are happy" runat="server"/>
  </p>

  <p><asp:Button id="SubmitBtn2" OnClick="SubmitBtn_Click" 
      Text="Click Me" CommandArgument="2"
      ToolTip="Click me if you are sad." runat="server"/>
  </p>

  <asp:Label id="Label1" Font-size="24pt" Font-Bold="True" 
    BackColor="Yellow" runat="server"/>

 </form>
 
 </body>
 </html>
 

Poznámky

Použijte ToolTip vlastnost k určení vlastního textu, který se zobrazí, když ukazatel myši najede myší na ovládací prvek webového serveru.Use the ToolTip property to specify the custom text that is displayed when the mouse pointer hovers over the Web server control.

Poznámka

Tato vlastnost je vykreslena pro všechny prohlížeče.This property is rendered for all browsers. Tato vlastnost se ale zobrazí jenom v aplikaci Microsoft Internet Explorer.However, only Microsoft Internet Explorer will display this property as a ToolTip. Všechny ostatní prohlížeče budou tuto vlastnost ignorovat.All other browsers will ignore this property.

Hodnota této vlastnosti, je-li nastavena, lze automaticky uložit do souboru prostředků pomocí nástroje návrháře.The value of this property, when set, can be saved automatically to a resource file by using a designer tool. Další informace naleznete v tématech LocalizableAttribute a globalizace a lokalizace.For more information, see LocalizableAttribute and Globalization and Localization.

Platí pro

Viz také