PropertyGroupDescription.Converter Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví převaděč použít na hodnotu vlastnosti nebo položku vytvořit konečnou hodnotu, která se používá k určení skupiny, do které položky patří.

public:
 property System::Windows::Data::IValueConverter ^ Converter { System::Windows::Data::IValueConverter ^ get(); void set(System::Windows::Data::IValueConverter ^ value); };
public System.Windows.Data.IValueConverter Converter { get; set; }
member this.Converter : System.Windows.Data.IValueConverter with get, set
Public Property Converter As IValueConverter

Hodnota vlastnosti

IValueConverter

Výchozí hodnota je null.

Poznámky

Pokud chcete změnit hodnotu, která se nakonec použije pro skupinu, můžete použít Converter vlastnost k zadání převaděče hodnot. Můžete například chtít seskupit položky podle prvního písmena jména. PropertyName Pokud vlastnost není nastavena, položka samotná se předá převaděči hodnot. Převaděč může vrátit kolekci, která označuje, že položky mohou být zobrazeny ve více než jedné skupině.

Platí pro