DependencyObject.Equals(Object) Metoda

Definice

Určuje, zda je poskytnutý DependencyObject ekvivalent aktuální DependencyObject .Determines whether a provided DependencyObject is equivalent to the current DependencyObject.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override sealed bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides NotOverridable Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

DependencyObjectPro porovnání s aktuální instancí.The DependencyObject to compare to the current instance.

Návraty

Boolean

true Pokud jsou tyto dvě instance stejné; v opačném případě false .true if the two instances are the same; otherwise, false.

Poznámky

Tato implementace odkazuje jenom na rovnost a nezkouší vyhodnotit rovnost hodnot obsažených vlastností.This implementation is reference equality only, and does not attempt to evaluate value equality of the contained properties.

Poznámky pro dědice

DependencyObject přepíše a pak dopečetí dvě základní Object metody: Equals(Object) a GetHashCode() . DependencyObject overrides and then seals two basic Object methods: Equals(Object) and GetHashCode(). Přepsání volají Object implementace, což vede k chování rovnosti objektů.The overrides call the Object implementations, resulting in an object equality behavior. Účelem těchto záměrně potlačení je zabránit odvozeným třídám při pokusu o definování rovnosti hodnoty pro DependencyObject .The purpose of these deliberate overrides is to prevent derived classes from trying to define a value equality for a DependencyObject. Hodnoty Equals pro DependencyObject nebudou nikdy přesné vzhledem k možnostem změny hodnoty vlastnosti Innate DependencyObject a vlastností jejich závislosti.Value equalities for DependencyObject will never be accurate because of the innate property value-changing capabilities of a DependencyObject and its dependency properties. To zahrnuje základní funkce WPF, jako jsou například datové vazby a systém vlastností WPF.This includes fundamental WPF features such as data binding and the WPF property system.

Platí pro