Title.Alignment Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví zarovnání nadpisu.Gets or sets the alignment of the title.

public:
 property System::Drawing::ContentAlignment Alignment { System::Drawing::ContentAlignment get(); void set(System::Drawing::ContentAlignment value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public System.Drawing.ContentAlignment Alignment { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.Alignment : System.Drawing.ContentAlignment with get, set
Public Property Alignment As ContentAlignment

Hodnota vlastnosti

ContentAlignment

ContentAlignmentHodnota výčtu, která představuje zarovnání názvu v oblasti vykreslování textu.A ContentAlignment enumeration value that represents the title alignment within the text drawing area. Výchozí hodnota je MiddleCenter.The default value is MiddleCenter.

Atributy

Poznámky

AlignmentVlastnost nemá žádný vliv na zarovnání, pokud Position vlastnost není nastavena na hodnotu Auto .The Alignment property has no effect on alignment if the Position property is not set to Auto.

Platí pro