GradientStopCollection.IList.IndexOf(Object) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu IndexOf(Object) .For a description of this member, see IndexOf(Object).

 virtual int System.Collections.IList.IndexOf(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::IndexOf;
int IList.IndexOf (object value);
abstract member System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
override this.System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
Function IndexOf (value As Object) As Integer Implements IList.IndexOf

Parametry

value
Object

A Object vyhledejte v GradientStopCollection .The Object to locate in the GradientStopCollection.

Návraty

Int32

Index, který je value v seznamu nalezen; v opačném případě-1.The index of value if found in the list; otherwise, -1.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že GradientStopCollection je instance přetypování na IList rozhraní.It can be used only when the GradientStopCollection instance is cast to an IList interface.

Platí pro