DispatcherObject.VerifyAccess Metoda

Definice

Vynutilo, aby volající vlákno měl přístup DispatcherObject .Enforces that the calling thread has access to this DispatcherObject.

public:
 void VerifyAccess();
public void VerifyAccess ();
member this.VerifyAccess : unit -> unit
Public Sub VerifyAccess ()

Výjimky

volající vlákno nemá k tomu přístup DispatcherObject .the calling thread does not have access to this DispatcherObject.

Příklady

Následující příklad používá VerifyAccess k určení, zda má vlákno přístup k vláknu, v němž Button byl vytvořen.The following example uses VerifyAccess to determine whether a thread has access to the thread that a Button was created on. Pokud volající vlákno nemá přístup, InvalidOperationException je vyvolána výjimka.If the calling thread does not have access, an InvalidOperationException is thrown.

// Check if this thread has access to this object.
theButton.VerifyAccess();

// Thread has access to the object, so update the UI.
UpdateButtonUI(theButton);
' Check if this thread has access to this object.
theButton.VerifyAccess()

' Thread has access to the object, so update the UI.
UpdateButtonUI(theButton)

Poznámky

Přístup k se dá jenom v vlákně, Dispatcher ve kterém byl vytvořený DispatcherObject .Only the thread the Dispatcher was created on may access the DispatcherObject.

Jakékoli vlákno může zjistit, zda k němu má přístup DispatcherObject .Any thread can check to see whether it has access to this DispatcherObject.

Rozdíl mezi CheckAccess a VerifyAccess je, který CheckAccess vrací logickou hodnotu, která určuje, zda má volající vlákno přístup k tomuto DispatcherObject a VerifyAccess vyvolá výjimku, pokud volající vlákno nemá přístup k tomuto DispatcherObject .The difference between CheckAccess and VerifyAccess is that CheckAccess returns a Boolean that specifies whether the calling thread has access to this DispatcherObject and VerifyAccess throws an exception if the calling thread does not have access to the this DispatcherObject.

Platí pro