XamlMember.IsNameValid Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda XamlMember je tato hodnota inicializována xamlName s platným Nameřetězcem jako jeho.Gets a value that indicates whether this XamlMember is initialized with a valid xamlName string as its Name.

public:
 property bool IsNameValid { bool get(); };
public bool IsNameValid { get; }
member this.IsNameValid : bool
Public ReadOnly Property IsNameValid As Boolean

Hodnota vlastnosti

truePokud je inicializována s platným xamlName řetězcem, v falseopačném případě. XamlMembertrue if this XamlMember is initialized with a valid xamlName string; otherwise, false.

Platí pro

Viz také