XamlMember.ValueSerializer Vlastnost

Definice

XamlValueConverter<TConverterBase> Získává objekt, který se používá pro serializaci hodnot deklarovaných objektů XAML.Gets a XamlValueConverter<TConverterBase> object, which is used for value serialization of XAML declared objects.

public:
 property System::Xaml::Schema::XamlValueConverter<System::Windows::Markup::ValueSerializer ^> ^ ValueSerializer { System::Xaml::Schema::XamlValueConverter<System::Windows::Markup::ValueSerializer ^> ^ get(); };
public System.Xaml.Schema.XamlValueConverter<System.Windows.Markup.ValueSerializer> ValueSerializer { get; }
member this.ValueSerializer : System.Xaml.Schema.XamlValueConverter<System.Windows.Markup.ValueSerializer>
Public ReadOnly Property ValueSerializer As XamlValueConverter(Of ValueSerializer)

Hodnota vlastnosti

Poznámky

ValueSerializer VoláníLookupValueSerializer Invoke nebo konkrétní přepsání této metody.Calling ValueSerializer invokes LookupValueSerializer or a specific override of that method. K tomuto chování dochází, když počáteční logika interního odrazu ještě nestavila informace.This behavior occurs when the initial internal reflection logic has not already set the information.

Ne všechny případy, které vracejí hodnotu vlastnosti, která není null ValueSerializer , pro jsou nutně ValueSerializerfunkční.Not all cases that return a non-null property value for ValueSerializer are necessarily a working ValueSerializer. Viz TypeConverter, platí stejné požadavky na ValueSerializer.See TypeConverter; the same considerations apply to ValueSerializer.

Platí pro