XElement Konstruktory

Definice

Inicializuje novou instanci XElement třídy.Initializes a new instance of the XElement class.

Přetížení

XElement(XElement)

Inicializuje novou instanci XElement třídy z jiného XElement objektu.Initializes a new instance of the XElement class from another XElement object.

XElement(XName)

Inicializuje novou instanci XElement třídy se zadaným názvem.Initializes a new instance of the XElement class with the specified name.

XElement(XStreamingElement)

Inicializuje novou instanci XElement třídy z XStreamingElement objektu.Initializes a new instance of the XElement class from an XStreamingElement object.

XElement(XName, Object)

Inicializuje novou instanci XElement třídy se zadaným názvem a obsahem.Initializes a new instance of the XElement class with the specified name and content.

XElement(XName, Object[])

Inicializuje novou instanci XElement třídy se zadaným názvem a obsahem.Initializes a new instance of the XElement class with the specified name and content.

Příklady

Následující příklad vytvoří strom XML.The following example creates an XML tree. Obsah nového elementu pochází z dotazu LINQ.The content of the new element comes from a LINQ query.

XElement xmlTree1 = new XElement("Root", 
  new XElement("Child", 1), 
  new XElement("Child", 2), 
  new XElement("Child", 3), 
  new XElement("Child", 4), 
  new XElement("Child", 5), 
  new XElement("Child", 6) 
); 

XElement xmlTree2 = new XElement("Root", 
  from el in xmlTree1.Elements() 
  where((int)el >= 3 && (int)el <= 5) 
  select el 
); 
Console.WriteLine(xmlTree2); 
Dim xmlTree1 As XElement = _  
    <Root> 
      <Child>1</Child> 
      <Child>2</Child> 
      <Child>3</Child> 
      <Child>4</Child> 
      <Child>5</Child> 
      <Child>6</Child> 
    </Root> 

Dim xmlTree2 As XElement = _ 
  <Root> 
    <%= From el In xmlTree1.Elements() _ 
      Where el.Value >= 3 And el.Value <= 5 _ 
      Select el %> 
  </Root> 

Console.WriteLine(xmlTree2) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<Root> 
 <Child>3</Child> 
 <Child>4</Child> 
 <Child>5</Child> 
</Root> 

Poznámky

Podrobnosti o platném obsahu, který lze předat tomuto konstruktoru, naleznete v tématu platný obsah objektů XElement a XDocument.For details about the valid content that can be passed to this constructor, see Valid Content of XElement and XDocument Objects.

Existuje implicitní převod z řetězce na XName .There is an implicit conversion from string to XName. Typické použití tohoto konstruktoru je zadání řetězce jako parametru namísto vytvoření nového XName .Typical use of this constructor is to specify a string as the parameter instead of creating a new XName.

Při vytváření prvku v oboru názvů je typické použití použití přetížení operátoru sčítání s XNamespace řetězcem a k vytvoření XName .When creating an element in a namespace, typical use is to use the addition operator overload with an XNamespace and a string to create an XName. Další informace najdete v tématu práce s obory názvů XML.For more information, see Work with XML Namespaces.

XElement(XElement)

Inicializuje novou instanci XElement třídy z jiného XElement objektu.Initializes a new instance of the XElement class from another XElement object.

public:
 XElement(System::Xml::Linq::XElement ^ other);
public XElement (System.Xml.Linq.XElement other);
new System.Xml.Linq.XElement : System.Xml.Linq.XElement -> System.Xml.Linq.XElement
Public Sub New (other As XElement)

Parametry

other
XElement

XElementObjekt, ze kterého se má kopírovat.An XElement object to copy from.

Příklady

Následující příklad vytvoří strom XML, vytvoří klon stromu a potom volá DeepEquals , který testuje, zda jsou dvě stromy XML stejné.The following example creates an XML tree, creates a clone of the tree, and then calls DeepEquals, which tests whether the two XML trees are equal.

XElement xmlTree = new XElement("Root", 
  new XAttribute("Att1", 1), 
  new XElement("Child1", 1), 
  new XElement("Child2", 2) 
); 

// Create a clone of the tree. 
XElement treeClone = new XElement(xmlTree); 

Console.WriteLine("xmlTree = treeClone: {0}", XNode.DeepEquals(xmlTree, treeClone)); 

// Do some work with xmlTree, perhaps pass it to other methods. 
xmlTree.Add(new XElement("Child3", 3)); 

Console.WriteLine("xmlTree = treeClone: {0}", XNode.DeepEquals(xmlTree, treeClone)); 
Dim xmlTree As XElement = _ 
    <Root Att1="1"> 
      <Child1>1</Child1> 
      <Child2>2</Child2> 
    </Root> 

' Create a clone of the tree. 
Dim treeClone As XElement = New XElement(xmlTree) 

Console.WriteLine("xmlTree = treeClone: {0}", XNode.DeepEquals(xmlTree, treeClone)) 

' Do some work with xmlTree, perhaps pass it to other methods. 
xmlTree.Add(New XElement("Child3", 3)) 

Console.WriteLine("xmlTree = treeClone: {0}", XNode.DeepEquals(xmlTree, treeClone)) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

xmlTree = treeClone: True 
xmlTree = treeClone: False 

Poznámky

Tento konstruktor vytvoří hlubokou kopii elementu.This constructor makes a deep copy of an element.

Platí pro

XElement(XName)

Inicializuje novou instanci XElement třídy se zadaným názvem.Initializes a new instance of the XElement class with the specified name.

public:
 XElement(System::Xml::Linq::XName ^ name);
public XElement (System.Xml.Linq.XName name);
new System.Xml.Linq.XElement : System.Xml.Linq.XName -> System.Xml.Linq.XElement
Public Sub New (name As XName)

Parametry

name
XName

Obsahující XName název elementu.An XName that contains the name of the element.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek bez obsahu.The following example creates an element with no content.

XElement el = new XElement("Root"); 
Console.WriteLine(el); 
Dim el As XElement = <Root/> 
Console.WriteLine(el) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<Root /> 

Následující příklad vytvoří prvek v oboru názvů bez obsahu.The following example creates an element in a namespace with no content. Další informace najdete v tématu práce s obory názvů XML.For more information, see Work with XML Namespaces.

XNamespace aw = "http://www.adventure-works.com"; 
XElement root = new XElement(aw + "Root"); 
Console.WriteLine(root); 
Imports <xmlns="http://www.adventure-works.com"> 

Module Module1 
  Sub Main() 
    Dim root = <Root/> 
    Console.WriteLine(root) 
  End Sub 
End Module 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<Root xmlns="http://www.adventure-works.com" /> 

Poznámky

Tento konstruktor vytvoří prvek bez obsahu a žádné atributy.This constructor creates an element with no content and no attributes.

Existuje implicitní převod z řetězce na XName .There is an implicit conversion from string to XName. Typické použití tohoto konstruktoru je zadání řetězce jako parametru namísto vytvoření nového XName .Typical use of this constructor is to specify a string as the parameter instead of creating a new XName. Při vytváření prvku v oboru názvů je typické použití použití přetížení operátoru sčítání s XNamespace řetězcem a k vytvoření XName .When creating an element in a namespace, typical use is to use the addition operator overload with an XNamespace and a string to create an XName. Další informace najdete v tématu práce s obory názvů XML.For more information, see Work with XML Namespaces.

Platí pro

XElement(XStreamingElement)

Inicializuje novou instanci XElement třídy z XStreamingElement objektu.Initializes a new instance of the XElement class from an XStreamingElement object.

public:
 XElement(System::Xml::Linq::XStreamingElement ^ other);
public XElement (System.Xml.Linq.XStreamingElement other);
new System.Xml.Linq.XElement : System.Xml.Linq.XStreamingElement -> System.Xml.Linq.XElement
Public Sub New (other As XStreamingElement)

Parametry

other
XStreamingElement

Obsahující XStreamingElement vyhodnocené dotazy, které se budou iterovat pro obsah tohoto XElement .An XStreamingElement that contains unevaluated queries that will be iterated for the contents of this XElement.

Příklady

Následující příklad vytvoří zdrojový strom XML a následně vytvoří XStreamingElement z dotazu ve zdrojovém stromu XML.The following example creates a source XML tree, and then creates an XStreamingElement from a query on the source XML tree. Poté serializace XStreamingElement do konzoly, přidá nový prvek do zdrojového stromu XML a poté znovu zaserializace XStreamingElement .It then serializes the XStreamingElement to the console, adds a new element to the source XML tree, and then serializes the XStreamingElement again. Můžete vidět, že element nově přidaný do zdrojového stromu XML není zahrnutý v první serializaci, ale je zahrnut do druhé.You can see that element newly added to the source XML tree is not included in the first serialization, but is included in the second.

XElement src = new XElement("Root", 
          new XElement("Child1", 1), 
          new XElement("Child2", 2), 
          new XElement("Child3", 3) 
        ); 
XStreamingElement xse = new XStreamingElement("NewRoot", 
              from el in src.Elements() 
              where (int)el >= 2 
              select el 
            ); 
Console.WriteLine(xse); 
src.Add(new XElement("Child4", 4)); 
Console.WriteLine("----"); 
Console.WriteLine(xse); 
Dim src As XElement = _  
    <Root> 
      <Child1>1</Child1> 
      <Child2>2</Child2> 
      <Child3>3</Child3> 
    </Root> 
Dim xse As XStreamingElement = New XStreamingElement("NewRoot", _ 
    From el In src.Elements() _ 
    Where (CInt(el) >= 2) _ 
    Select el _ 
) 
Console.WriteLine(xse) 
src.Add(New XElement("Child4", 4)) 
Console.WriteLine("----") 
Console.WriteLine(xse) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<NewRoot> 
 <Child2>2</Child2> 
 <Child3>3</Child3> 
</NewRoot> 
---- 
<NewRoot> 
 <Child2>2</Child2> 
 <Child3>3</Child3> 
 <Child4>4</Child4> 
</NewRoot> 

Poznámky

Tento konstruktor projde obsah zadaného typu XStreamingElement a vytvoří element s jeho obsahem.This constructor iterates through the contents of the specified XStreamingElement, and creates an element with its contents.

Platí pro

XElement(XName, Object)

Inicializuje novou instanci XElement třídy se zadaným názvem a obsahem.Initializes a new instance of the XElement class with the specified name and content.

public:
 XElement(System::Xml::Linq::XName ^ name, System::Object ^ content);
public XElement (System.Xml.Linq.XName name, object content);
public XElement (System.Xml.Linq.XName name, object? content);
new System.Xml.Linq.XElement : System.Xml.Linq.XName * obj -> System.Xml.Linq.XElement
Public Sub New (name As XName, content As Object)

Parametry

name
XName

Obsahující XName název elementu.An XName that contains the element name.

content
Object

Obsah elementu.The contents of the element.

Příklady

Následující příklad vytvoří strom XML.The following example creates an XML tree. Obsah nového elementu pochází z dotazu LINQ.The content of the new element comes from a LINQ query.

XElement xmlTree1 = new XElement("Root", 
  new XElement("Child1", 1), 
  new XElement("Child2", 2), 
  new XElement("Child3", 3), 
  new XElement("Child4", 4), 
  new XElement("Child5", 5), 
  new XElement("Child6", 6) 
); 

XElement xmlTree2 = new XElement("Root", 
  from el in xmlTree1.Elements() 
  where((int)el >= 3 && (int)el <= 5) 
  select el 
); 
Console.WriteLine(xmlTree2); 
Dim xmlTree1 As XElement = _  
    <Root> 
      <Child1>1</Child1> 
      <Child2>2</Child2> 
      <Child3>3</Child3> 
      <Child4>4</Child4> 
      <Child5>5</Child5> 
      <Child6>6</Child6> 
    </Root> 

Dim xmlTree2 As XElement = _ 
  <Root> 
    <%= From el In xmlTree1.Elements() _ 
      Where el.Value >= 3 And el.Value <= 5 _ 
      Select el %> 
  </Root> 

Console.WriteLine(xmlTree2) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<Root> 
 <Child3>3</Child3> 
 <Child4>4</Child4> 
 <Child5>5</Child5> 
</Root> 

Následující příklad vytvoří strom XML s nejrůznějšími typy obsahu.The following example creates an XML tree with a variety of types of content.

XElement root; 

// String content: 
root = new XElement("Root", "Some text"); 
Console.WriteLine(root); 

// XElement object content: 
root = new XElement("Root",  
  new XElement("NewChild", "n") 
); 
Console.WriteLine(root); 

// XAttribute object content: 
root = new XElement("Root",  
  new XAttribute("NewAttribute", "n") 
); 
Console.WriteLine(root); 

// Double content: 
double dbl = 12.345; 
root = new XElement("Root", dbl); 
Console.WriteLine(root); 

// DateTime content: 
DateTime dt = new DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 00); 
root = new XElement("Root", dt); 
Console.WriteLine(root); 

// String array content: 
// Any collection other than a collection of XElement or XAttribute objects 
// are converted to strings. The strings are concatenated and added. 
string[] stringArray = { 
  "abc", 
  "def", 
  "ghi" 
}; 
root = new XElement("Root", stringArray); 
Console.WriteLine(root); 

// XElement object array content: 
XElement[] ellArray = { 
  new XElement("NewChild1", 1), 
  new XElement("NewChild2", 2), 
  new XElement("NewChild3", 3) 
}; 
root = new XElement("Root", ellArray); 
Console.WriteLine(root); 

// XAttribute object array content: 
XAttribute[] attArray = { 
  new XAttribute("NewAtt1", 1), 
  new XAttribute("NewAtt2", 2), 
  new XAttribute("NewAtt3", 3) 
}; 
root = new XElement("Root", attArray); 
Console.WriteLine(root); 
Dim root As XElement 

' String content: 
root = <Root>Some text</Root> 
Console.WriteLine(root) 

' XElement object content: 
root = <Root> 
      <NewChild>n</NewChild> 
    </Root> 
Console.WriteLine(root) 

' XAttribute object content: 
root = <Root NewAttribute="n"/> 
Console.WriteLine(root) 

' Double content: 
Dim dbl As Double = 12.345 
root = <Root><%= dbl %></Root> 
Console.WriteLine(root) 

' DateTime content: 
Dim dt As DateTime = New DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0) 
root = <Root><%= dt %></Root> 
Console.WriteLine(root) 

' String array content: 
' Any collection other than a collection of XElement or XAttribute objects 
' are converted to strings. The strings are concatenated and added. 

Dim stringArray As String() = { _ 
  "abc", _ 
  "def", _ 
  "ghi" _ 
} 
root = <Root><%= stringArray %></Root> 
Console.WriteLine(root) 

' XElement object array content: 
Dim ellArray As XElement() = { _ 
  <NewChild1>1</NewChild1>, _ 
  <NewChild2>2</NewChild2>, _ 
  <NewChild3>3</NewChild3> _ 
} 

root = <Root><%= ellArray %></Root> 
Console.WriteLine(root) 

' XAttribute object array content 
Dim attArray As XAttribute() = { _ 
  New XAttribute("NewAtt1", 1), _ 
  New XAttribute("NewAtt2", 2), _ 
  New XAttribute("NewAtt3", 3) _ 
} 
root = <Root><%= attArray %></Root> 
Console.WriteLine(root) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<Root>Some text</Root> 
<Root> 
 <NewChild>n</NewChild> 
</Root> 
<Root NewAttribute="n" /> 
<Root>12.345</Root> 
<Root>2006-10-06T12:30:00</Root> 
<Root>abcdefghi</Root> 
<Root> 
 <NewChild1>1</NewChild1> 
 <NewChild2>2</NewChild2> 
 <NewChild3>3</NewChild3> 
</Root> 
<Root NewAtt1="1" NewAtt2="2" NewAtt3="3" /> 

Následující příklad vytvoří strom XML v oboru názvů.The following example creates an XML tree in a namespace.

// Create an XML tree in a namespace. 
XNamespace aw = "http://www.adventure-works.com"; 
XElement root = new XElement(aw + "Root", 
  new XElement(aw + "Child", "child content") 
); 
Console.WriteLine(root); 
' Create an XML tree in a namespace. 
Dim root As XElement = _  
  <Root xmlns='http://www.adventure-works.com'> 
    <Child>child content</Child> 
  </Root> 
Console.WriteLine(root) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<Root xmlns="http://www.adventure-works.com"> 
 <Child>child content</Child> 
</Root> 

Následující příklad vytvoří strom XML s vnořenými obory názvů.The following example creates an XML tree with nested namespaces.

// Create an XML tree with nested namespaces. 
XNamespace aw = "http://www.adventure-works.com"; 
XNamespace fc = "www.fourthcoffee.com"; 
XDocument root = new XDocument( 
  new XDeclaration("1.0", "utf-8", "yes"), 
  new XElement(aw + "Root", 
    new XElement(fc + "Child", 
      new XElement(aw + "DifferentChild", "other content") 
    ) 
  ) 
); 
Console.WriteLine(root); 
' Create an XML tree with nested namespaces. 
Dim root As XDocument = _  
  <?xml version='1.0'?> 
  <Root xmlns='http://www.adventure-works.com'> 
    <Child xmlns='www.fourthcoffee.com'> 
    <DifferentChild xmlns='http://www.adventure-works.com'>other content</DifferentChild> 
    </Child> 
  </Root> 
Console.WriteLine(root) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<Root xmlns="http://www.adventure-works.com"> 
 <Child xmlns="www.fourthcoffee.com"> 
  <DifferentChild xmlns="http://www.adventure-works.com">other content</DifferentChild> 
 </Child> 
</Root> 

Poznámky

Tento konstruktor vytvoří prvek se zadaným obsahem a atributy.This constructor creates an element with the specified content and attributes.

Existuje implicitní převod z řetězce na XName .There is an implicit conversion from string to XName. Typické použití tohoto konstruktoru je zadání řetězce jako parametru namísto vytvoření nového XName .Typical use of this constructor is to specify a string as the parameter instead of creating a new XName.

Při vytváření prvku v oboru názvů je typické použití použití přetížení operátoru sčítání s XNamespace řetězcem a k vytvoření XName .When creating an element in a namespace, typical use is to use the addition operator overload with an XNamespace and a string to create an XName. Další informace najdete v tématu práce s obory názvů XML.For more information, see Work with XML Namespaces.

Podrobnosti o platném obsahu, který lze předat tomuto konstruktoru, naleznete v tématu platný obsah objektů XElement a XDocument.For details about the valid content that can be passed to this constructor, see Valid Content of XElement and XDocument Objects.

Platí pro

XElement(XName, Object[])

Inicializuje novou instanci XElement třídy se zadaným názvem a obsahem.Initializes a new instance of the XElement class with the specified name and content.

public:
 XElement(System::Xml::Linq::XName ^ name, ... cli::array <System::Object ^> ^ content);
public XElement (System.Xml.Linq.XName name, params object[] content);
new System.Xml.Linq.XElement : System.Xml.Linq.XName * obj[] -> System.Xml.Linq.XElement
Public Sub New (name As XName, ParamArray content As Object())

Parametry

name
XName

Obsahující XName název elementu.An XName that contains the element name.

content
Object[]

Počáteční obsah elementu.The initial content of the element.

Příklady

Následující příklad vytvoří strom XML.The following example creates an XML tree. Obsah nového elementu pochází z dotazu LINQ.The content of the new element comes from a LINQ query.

XElement xmlTree1 = new XElement("Root", 
  new XElement("Child1", 1), 
  new XElement("Child2", 2), 
  new XElement("Child3", 3), 
  new XElement("Child4", 4), 
  new XElement("Child5", 5), 
  new XElement("Child6", 6) 
); 

XElement xmlTree2 = new XElement("Root", 
  from el in xmlTree1.Elements() 
  where((int)el >= 3 && (int)el <= 5) 
  select el 
); 
Console.WriteLine(xmlTree2); 
Dim xmlTree1 As XElement = _  
    <Root> 
      <Child1>1</Child1> 
      <Child2>2</Child2> 
      <Child3>3</Child3> 
      <Child4>4</Child4> 
      <Child5>5</Child5> 
      <Child6>6</Child6> 
    </Root> 

Dim xmlTree2 As XElement = _  
  <Root> 
    <%= From el In xmlTree1.Elements() _ 
      Where el.Value >= 3 And el.Value <= 5 _ 
      Select el %> 
  </Root> 

Console.WriteLine(xmlTree2) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<Root> 
 <Child3>3</Child3> 
 <Child4>4</Child4> 
 <Child5>5</Child5> 
</Root> 

Následující příklad vytvoří strom XML s nejrůznějšími typy obsahu.The following example creates an XML tree with a variety of types of content.

XElement root; 

// String content: 
root = new XElement("Root", "Some text"); 
Console.WriteLine(root); 

// XElement object content: 
root = new XElement("Root",  
  new XElement("NewChild", "n") 
); 
Console.WriteLine(root); 

// XAttribute object content: 
root = new XElement("Root",  
  new XAttribute("NewAttribute", "n") 
); 
Console.WriteLine(root); 

// Double content: 
double dbl = 12.345; 
root = new XElement("Root", dbl); 
Console.WriteLine(root); 

// DateTime content: 
DateTime dt = new DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 00); 
root = new XElement("Root", dt); 
Console.WriteLine(root); 

// String array content: 
// Any collection other than a collection of XElement or XAttribute objects 
// are converted to strings. The strings are concatenated and added. 
string[] stringArray = { 
  "abc", 
  "def", 
  "ghi" 
}; 
root = new XElement("Root", stringArray); 
Console.WriteLine(root); 

// XElement object array content: 
XElement[] ellArray = { 
  new XElement("NewChild1", 1), 
  new XElement("NewChild2", 2), 
  new XElement("NewChild3", 3) 
}; 
root = new XElement("Root", ellArray); 
Console.WriteLine(root); 

// XAttribute object array content: 
XAttribute[] attArray = { 
  new XAttribute("NewAtt1", 1), 
  new XAttribute("NewAtt2", 2), 
  new XAttribute("NewAtt3", 3) 
}; 
root = new XElement("Root", attArray); 
Console.WriteLine(root); 
Dim root As XElement 

' String content: 
root = <Root>Some text</Root> 
Console.WriteLine(root) 

' XElement object content: 
root = <Root> 
      <NewChild>n</NewChild> 
    </Root> 
Console.WriteLine(root) 

' XAttribute object content: 
root = <Root NewAttribute="n"/> 
Console.WriteLine(root) 

' Double content: 
Dim dbl As Double = 12.345 
root = <Root><%= dbl %></Root> 
Console.WriteLine(root) 

' DateTime content: 
Dim dt As DateTime = New DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0) 
root = <Root><%= dt %></Root> 
Console.WriteLine(root) 

' String array content: 
' Any collection other than a collection of XElement or XAttribute objects 
' are converted to strings. The strings are concatenated and added. 

Dim stringArray As String() = { _ 
  "abc", _ 
  "def", _ 
  "ghi" _ 
} 
root = <Root><%= stringArray %></Root> 
Console.WriteLine(root) 

' XElement object array content: 
Dim ellArray As XElement() = { _ 
  <NewChild1>1</NewChild1>, _ 
  <NewChild2>2</NewChild2>, _ 
  <NewChild3>3</NewChild3> _ 
} 

root = <Root><%= ellArray %></Root> 
Console.WriteLine(root) 

' XAttribute object array content 
Dim attArray As XAttribute() = { _ 
  New XAttribute("NewAtt1", 1), _ 
  New XAttribute("NewAtt2", 2), _ 
  New XAttribute("NewAtt3", 3) _ 
} 
root = <Root><%= attArray %></Root> 
Console.WriteLine(root) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<Root>Some text</Root> 
<Root> 
 <NewChild>n</NewChild> 
</Root> 
<Root NewAttribute="n" /> 
<Root>12.345</Root> 
<Root>2006-10-06T12:30:00</Root> 
<Root>abcdefghi</Root> 
<Root> 
 <NewChild1>1</NewChild1> 
 <NewChild2>2</NewChild2> 
 <NewChild3>3</NewChild3> 
</Root> 
<Root NewAtt1="1" NewAtt2="2" NewAtt3="3" /> 

Následující příklad vytvoří strom XML v oboru názvů.The following example creates an XML tree in a namespace.

// Create an XML tree in a namespace. 
XNamespace aw = "http://www.adventure-works.com"; 
XElement root = new XElement(aw + "Root", 
  new XElement(aw + "Child", "child content") 
); 
Console.WriteLine(root); 
' Create an XML tree in a namespace. 
Dim root As XElement = _  
  <Root xmlns='http://www.adventure-works.com'> 
    <Child>child content</Child> 
  </Root> 
Console.WriteLine(root) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<Root xmlns="http://www.adventure-works.com"> 
 <Child>child content</Child> 
</Root> 

Následující příklad vytvoří strom XML s vnořenými obory názvů.The following example creates an XML tree with nested namespaces.

// Create an XML tree with nested namespaces. 
XNamespace aw = "http://www.adventure-works.com"; 
XNamespace fc = "www.fourthcoffee.com"; 
XElement root = new XElement(aw + "Root", 
  new XElement(fc + "Child", 
    new XElement(aw + "DifferentChild", "other content") 
  ) 
); 
Console.WriteLine(root); 
' Create an XML tree with nested namespaces. 
Dim root As XDocument = _  
  <?xml version='1.0'?> 
  <Root xmlns='http://www.adventure-works.com'> 
    <Child xmlns='www.fourthcoffee.com'> 
    <DifferentChild xmlns='http://www.adventure-works.com'>other content</DifferentChild> 
    </Child> 
  </Root> 
Console.WriteLine(root) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<Root xmlns="http://www.adventure-works.com"> 
 <Child xmlns="www.fourthcoffee.com"> 
  <DifferentChild xmlns="http://www.adventure-works.com">other content</DifferentChild> 
 </Child> 
</Root> 

Poznámky

Tento konstruktor vytvoří prvek se zadaným obsahem a atributy.This constructor creates an element with the specified content and attributes.

Existuje implicitní převod z řetězce na XName .There is an implicit conversion from string to XName. Typické použití tohoto konstruktoru je zadání řetězce jako parametru namísto vytvoření nového XName .Typical use of this constructor is to specify a string as the parameter instead of creating a new XName.

Při vytváření prvku v oboru názvů je typické použití použití přetížení operátoru sčítání s XNamespace řetězcem a k vytvoření XName .When creating an element in a namespace, typical use is to use the addition operator overload with an XNamespace and a string to create an XName. Další informace najdete v tématu práce s obory názvů XML.For more information, see Work with XML Namespaces.

Podrobnosti o platném obsahu, který lze předat tomuto konstruktoru, naleznete v tématu platný obsah objektů XElement a XDocument.For details about the valid content that can be passed to this constructor, see Valid Content of XElement and XDocument Objects.

Platí pro