XElement.ReplaceAttributes Metoda

Definice

Nahradí atributy tohoto elementu zadaným obsahem.Replaces the attributes of this element with the specified content.

Přetížení

ReplaceAttributes(Object[])

Nahradí atributy tohoto elementu zadaným obsahem.Replaces the attributes of this element with the specified content.

ReplaceAttributes(Object)

Nahradí atributy tohoto elementu zadaným obsahem.Replaces the attributes of this element with the specified content.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek se třemi atributy.The following example creates an element with three attributes. Pak použije tuto metodu k nahrazení všech atributů elementu jediným atributem.It then uses this method to replace all of the attributes of the element with a single attribute.

XElement root = new XElement("Root", 
  new XAttribute("Att1", 1), 
  new XAttribute("Att2", 2), 
  new XAttribute("Att3", 3) 
); 
root.ReplaceAttributes( 
  new XAttribute("NewAtt1", 101) 
); 
Console.WriteLine(root); 
Dim root As XElement = <Root Att1="1" Att2="2" Att3="3"/> 
root.ReplaceAttributes(New XAttribute("NewAtt1", 101)) 
Console.WriteLine(root) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<Root NewAtt1="101" /> 

Poznámky

Tato metoda vyvolá Changed Changing události a.This method will raise the Changed and the Changing events.

Podrobnosti o platném obsahu, který lze předat této funkci, naleznete v tématu platný obsah objektů XElement a XDocument.For details about the valid content that can be passed to this function, see Valid Content of XElement and XDocument Objects.

ReplaceAttributes(Object[])

Nahradí atributy tohoto elementu zadaným obsahem.Replaces the attributes of this element with the specified content.

public:
 void ReplaceAttributes(... cli::array <System::Object ^> ^ content);
public void ReplaceAttributes (params object[] content);
member this.ReplaceAttributes : obj[] -> unit
Public Sub ReplaceAttributes (ParamArray content As Object())

Parametry

content
Object[]

Seznam parametrů objektů obsahu.A parameter list of content objects.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek se třemi atributy.The following example creates an element with three attributes. Pak nahradí atributy dalšími atributy.It then replaces the attributes with other attributes.

XElement root = new XElement("Root", 
  new XAttribute("Att1", 1), 
  new XAttribute("Att2", 2), 
  new XAttribute("Att3", 3) 
); 
root.ReplaceAttributes( 
  new XAttribute("NewAtt1", 101), 
  new XAttribute("NewAtt2", 102), 
  new XAttribute("NewAtt3", 103) 
); 
Console.WriteLine(root); 
Dim root As XElement = <Root Att1="1" Att2="2" Att3="3"/> 
root.ReplaceAttributes( _ 
New XAttribute("NewAtt1", 101), _ 
New XAttribute("NewAtt2", 102), _ 
New XAttribute("NewAtt3", 103)) 
Console.WriteLine(root) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<Root NewAtt1="101" NewAtt2="102" NewAtt3="103" /> 

Poznámky

Tato metoda nejprve odebere existující atributy.This method first removes existing attributes. Pak přidá zadaný content .It then adds the specified content.

Podrobnosti o platném obsahu, který lze předat této funkci, naleznete v tématu platný obsah objektů XElement a XDocument.For details about the valid content that can be passed to this function, see Valid Content of XElement and XDocument Objects.

Tato metoda vyvolá Changed Changing události a.This method will raise the Changed and the Changing events.

Platí pro

ReplaceAttributes(Object)

Nahradí atributy tohoto elementu zadaným obsahem.Replaces the attributes of this element with the specified content.

public:
 void ReplaceAttributes(System::Object ^ content);
public void ReplaceAttributes (object content);
public void ReplaceAttributes (object? content);
member this.ReplaceAttributes : obj -> unit
Public Sub ReplaceAttributes (content As Object)

Parametry

content
Object

Obsah, který nahradí atributy tohoto prvku.The content that will replace the attributes of this element.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek se třemi atributy.The following example creates an element with three attributes. Pak použije tuto metodu k nahrazení všech atributů elementu jediným atributem.It then uses this method to replace all of the attributes of the element with a single attribute.

XElement root = new XElement("Root", 
  new XAttribute("Att1", 1), 
  new XAttribute("Att2", 2), 
  new XAttribute("Att3", 3) 
); 
root.ReplaceAttributes( 
  new XAttribute("NewAtt1", 101) 
); 
Console.WriteLine(root); 
Dim root As XElement = <Root Att1="1" Att2="2" Att3="3"/> 
root.ReplaceAttributes(New XAttribute("NewAtt1", 101)) 
Console.WriteLine(root) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<Root NewAtt1="101" /> 

Poznámky

Tato metoda nejprve odebere existující atributy.This method first removes existing attributes. Pak přidá zadaný content .It then adds the specified content.

Podrobnosti o platném obsahu, který lze předat této funkci, naleznete v tématu platný obsah objektů XElement a XDocument.For details about the valid content that can be passed to this function, see Valid Content of XElement and XDocument Objects.

Tato metoda vyvolá Changed Changing události a.This method will raise the Changed and the Changing events.

Platí pro