XPathNavigator.MoveToNextAttribute Metoda

Definice

Při přepsání v odvozené třídě přesune na XPathNavigator Další atribut.When overridden in a derived class, moves the XPathNavigator to the next attribute.

public:
 abstract bool MoveToNextAttribute();
public abstract bool MoveToNextAttribute ();
abstract member MoveToNextAttribute : unit -> bool
Public MustOverride Function MoveToNextAttribute () As Boolean

Návraty

Boolean

true v případě, že XPathNavigator došlo k úspěšnému přesunutí na další atribut; false Pokud žádné další atributy neexistují.true if the XPathNavigator is successful moving to the next attribute; false if there are no more attributes. Pokud false XPathNavigator je pozice nezměněná.If false, the position of the XPathNavigator is unchanged.

Příklady

Následující příklad používá MoveToFirstAttribute MoveToNextAttribute metody a k zobrazení všech atributů pro každou knihu v books.xml souboru.The following example uses the MoveToFirstAttribute and MoveToNextAttribute methods to display all the attributes for each book in the books.xml file.

 XPathDocument^ document = gcnew XPathDocument("books.xml");
 XPathNavigator^ navigator = document->CreateNavigator();

 // Select all book nodes and display all attributes on each book.
 XPathNodeIterator^ nodes = navigator->SelectDescendants("book", "", false);
 while (nodes->MoveNext())
 {
   XPathNavigator^ navigator2 = nodes->Current->Clone();
   navigator2->MoveToFirstAttribute();
   Console::WriteLine("{0} = {1}", navigator2->Name, navigator2->Value);

   while (navigator2->MoveToNextAttribute())
   {
     Console::WriteLine("{0} = {1}", navigator2->Name, navigator2->Value);
   }

   Console::WriteLine();
 }
XPathDocument document = new XPathDocument("books.xml");
XPathNavigator navigator = document.CreateNavigator();

// Select all book nodes and display all attributes on each book.
XPathNodeIterator nodes = navigator.SelectDescendants("book", "", false);
while (nodes.MoveNext())
{
  XPathNavigator navigator2 = nodes.Current.Clone();
  navigator2.MoveToFirstAttribute();
  Console.WriteLine("{0} = {1}", navigator2.Name, navigator2.Value);

  while (navigator2.MoveToNextAttribute())
  {
    Console.WriteLine("{0} = {1}", navigator2.Name, navigator2.Value);
  }

  Console.WriteLine();
}
Dim document As XPathDocument = New XPathDocument("books.xml")
Dim navigator As XPathNavigator = document.CreateNavigator()

' Select all book nodes and display all attributes on each book.
Dim nodes As XPathNodeIterator = navigator.SelectDescendants("book", "", False)
While nodes.MoveNext()
  Dim navigator2 As XPathNavigator = nodes.Current.Clone()
  navigator2.MoveToFirstAttribute()
  Console.WriteLine("{0} = {1}", navigator2.Name, navigator2.Value)

  While navigator2.MoveToNextAttribute()
    Console.WriteLine("{0} = {1}", navigator2.Name, navigator2.Value)
  End While

  Console.WriteLine()
End While

Tento příklad přebírá books.xml soubor jako vstup.The example takes the books.xml file as an input.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<bookstore> 
  <book genre="autobiography" publicationdate="1981-03-22" ISBN="1-861003-11-0"> 
    <title>The Autobiography of Benjamin Franklin</title> 
    <author> 
      <first-name>Benjamin</first-name> 
      <last-name>Franklin</last-name> 
    </author> 
    <price>8.99</price> 
  </book> 
  <book genre="novel" publicationdate="1967-11-17" ISBN="0-201-63361-2"> 
    <title>The Confidence Man</title> 
    <author> 
      <first-name>Herman</first-name> 
      <last-name>Melville</last-name> 
    </author> 
    <price>11.99</price> 
  </book> 
  <book genre="philosophy" publicationdate="1991-02-15" ISBN="1-861001-57-6"> 
    <title>The Gorgias</title> 
    <author> 
      <name>Plato</name> 
    </author> 
    <price>9.99</price> 
  </book> 
</bookstore> 

Poznámky

Pokud XPathNavigator není aktuálně umístěn v atributu, tato metoda vrátí false a pozice se XPathNavigator nemění.If the XPathNavigator is not currently positioned on an attribute, this method returns false and the position of the XPathNavigator does not change.

Pokud XPathNavigator je umístěn na atributu, metody MoveToNext , MoveToPrevious a metody, nejsou MoveToFirst použitelné.When the XPathNavigator is positioned on an attribute, the methods MoveToNext, MoveToPrevious, and MoveToFirst methods are not applicable. Tyto metody vždy vracejí false a nemění pozici XPathNavigator .These methods always return false and do not change the position of the XPathNavigator.

Po XPathNavigator umístění na atribut lze zavolat MoveToParent pro přesun na prvek Owner.After the XPathNavigator is positioned on an attribute, you can call MoveToParent to move to the owner element.

Platí pro

Viz také