XPathNavigator Třída

Definice

Poskytuje model kurzoru pro navigaci a úpravy dat XML.Provides a cursor model for navigating and editing XML data.

public ref class XPathNavigator abstract : System::Xml::XPath::XPathItem, ICloneable, System::Xml::IXmlNamespaceResolver, System::Xml::XPath::IXPathNavigable
public ref class XPathNavigator abstract : System::Xml::XPath::XPathItem, System::Xml::IXmlNamespaceResolver, System::Xml::XPath::IXPathNavigable
public ref class XPathNavigator abstract : ICloneable
public abstract class XPathNavigator : System.Xml.XPath.XPathItem, ICloneable, System.Xml.IXmlNamespaceResolver, System.Xml.XPath.IXPathNavigable
public abstract class XPathNavigator : System.Xml.XPath.XPathItem, System.Xml.IXmlNamespaceResolver, System.Xml.XPath.IXPathNavigable
public abstract class XPathNavigator : ICloneable
type XPathNavigator = class
  inherit XPathItem
  interface ICloneable
  interface IXmlNamespaceResolver
  interface IXPathNavigable
type XPathNavigator = class
  inherit XPathItem
  interface IXmlNamespaceResolver
  interface IXPathNavigable
type XPathNavigator = class
  interface ICloneable
type XPathNavigator = class
  inherit XPathItem
  interface ICloneable
  interface IXPathNavigable
  interface IXmlNamespaceResolver
Public MustInherit Class XPathNavigator
Inherits XPathItem
Implements ICloneable, IXmlNamespaceResolver, IXPathNavigable
Public MustInherit Class XPathNavigator
Inherits XPathItem
Implements IXmlNamespaceResolver, IXPathNavigable
Public MustInherit Class XPathNavigator
Implements ICloneable
Dědičnost
XPathNavigator
Dědičnost
XPathNavigator
Odvozené
Implementuje

Poznámky

XPathNavigatorTřída v System.Xml.XPath oboru názvů je abstraktní třída, která definuje model kurzoru pro navigaci a úpravy položek informací XML jako instance datového modelu XQuery 1,0 a XPath 2,0.The XPathNavigator class in the System.Xml.XPath namespace is an abstract class which defines a cursor model for navigating and editing XML information items as instances of the XQuery 1.0 and XPath 2.0 Data Model.

XPathNavigatorObjekt je vytvořen ze třídy, která implementuje IXPathNavigable rozhraní jako XPathDocument XmlDocument třídy a.An XPathNavigator object is created from a class that implements the IXPathNavigable interface such as the XPathDocument and XmlDocument classes. XPathNavigator objekty vytvořené XPathDocument objekty jsou jen pro čtení, zatímco XPathNavigator objekty vytvořené XmlDocument objekty lze upravovat.XPathNavigator objects created by XPathDocument objects are read-only while XPathNavigator objects created by XmlDocument objects can be edited. XPathNavigatorStav objektu jen pro čtení nebo upravitelný je určen pomocí CanEdit vlastnosti XPathNavigator třídy.An XPathNavigator object's read-only or editable status is determined using the CanEdit property of the XPathNavigator class.

Další informace o zpracování dat XML pomocí datového modelu XPath naleznete v tématu zpracování dat XML pomocí tématu datový model XPath .For more information about processing XML data using the XPath data model, see the Process XML Data Using the XPath Data Model topic.

Důležité

Výjimky vyvolané v důsledku použití XPathNavigator třídy, jako je například XPathException třída, mohou obsahovat citlivé informace, které by neměly být vystaveny v nedůvěryhodných scénářích.Exceptions raised as a result of using the XPathNavigator class, such as the XPathException class, may contain sensitive information that should not be exposed in untrusted scenarios. Výjimky by měly být správně zpracovány, aby tyto citlivé informace nebyly zveřejněny v nedůvěryhodných scénářích.Exceptions should be properly handled so that this sensitive information is not exposed in untrusted scenarios.

Poznámky pro implementátory

Při dědění z XPathNavigator třídy je nutné přepsat následující členy:When you inherit from the XPathNavigator class, you must override the following members:

Konstruktory

XPathNavigator()

Inicializuje novou instanci XPathNavigator třídy.Initializes a new instance of the XPathNavigator class.

Vlastnosti

BaseURI

Při přepsání v odvozené třídě získá základní identifikátor URI pro aktuální uzel.When overridden in a derived class, gets the base URI for the current node.

CanEdit

Získá hodnotu, která označuje, zda XPathNavigator může upravovat podkladová data XML.Gets a value that indicates whether the XPathNavigator can edit the underlying XML data.

HasAttributes

Získá hodnotu, která označuje, zda má aktuální uzel libovolné atributy.Gets a value that indicates whether the current node has any attributes.

HasChildren

Získá hodnotu, která označuje, zda má aktuální uzel podřízené uzly.Gets a value that indicates whether the current node has any child nodes.

InnerXml

Získá nebo nastaví značky představující podřízené uzly aktuálního uzlu.Gets or sets the markup representing the child nodes of the current node.

IsEmptyElement

Při přepsání v odvozené třídě získá hodnotu, která označuje, zda je aktuální uzel prázdný prvek bez značky koncového elementu.When overridden in a derived class, gets a value that indicates whether the current node is an empty element without an end element tag.

IsNode

Získá hodnotu, která označuje, zda aktuální uzel představuje uzel XPath.Gets a value that indicates if the current node represents an XPath node.

LocalName

Při přepsání v odvozené třídě získá Name aktuální uzel bez předpony oboru názvů.When overridden in a derived class, gets the Name of the current node without any namespace prefix.

Name

Při přepsání v odvozené třídě získá úplný název aktuálního uzlu.When overridden in a derived class, gets the qualified name of the current node.

NamespaceURI

Při přepsání v odvozené třídě získá identifikátor URI oboru názvů aktuálního uzlu.When overridden in a derived class, gets the namespace URI of the current node.

NameTable

Při přepsání v odvozené třídě získá XmlNameTable z XPathNavigator .When overridden in a derived class, gets the XmlNameTable of the XPathNavigator.

NavigatorComparer

Získá IEqualityComparer použití pro porovnání rovnosti XPathNavigator objektů.Gets an IEqualityComparer used for equality comparison of XPathNavigator objects.

NodeType

Při přepsání v odvozené třídě získá XPathNodeType aktuální uzel.When overridden in a derived class, gets the XPathNodeType of the current node.

OuterXml

Získá nebo nastaví značky představující otevírací a uzavírací značky aktuálního uzlu a jeho podřízených uzlů.Gets or sets the markup representing the opening and closing tags of the current node and its child nodes.

Prefix

Při přepsání v odvozené třídě získá předponu oboru názvů přidruženou k aktuálnímu uzlu.When overridden in a derived class, gets the namespace prefix associated with the current node.

SchemaInfo

Načte informace o schématu, které byly přiřazeny k aktuálnímu uzlu v důsledku ověření schématu.Gets the schema information that has been assigned to the current node as a result of schema validation.

TypedValue

Získá aktuální uzel jako zabalený objekt z nejvhodnějšího typu .NET.Gets the current node as a boxed object of the most appropriate .NET type.

UnderlyingObject

Používá XPathNavigator implementace, které poskytují "virtualizované" zobrazení XML přes úložiště, aby poskytovaly přístup k podkladovým objektům.Used by XPathNavigator implementations which provide a "virtualized" XML view over a store, to provide access to underlying objects.

Value

Při přepsání v odvozené třídě získá hodnotu řetězce položky.When overridden in a derived class, gets the string value of the item.

Value

Při přepsání v odvozené třídě získá string hodnotu položky.When overridden in a derived class, gets the string value of the item.

(Zděděno od XPathItem)
ValueAsBoolean

Získá hodnotu aktuálního uzlu jako Boolean .Gets the current node's value as a Boolean.

ValueAsDateTime

Získá hodnotu aktuálního uzlu jako DateTime .Gets the current node's value as a DateTime.

ValueAsDouble

Získá hodnotu aktuálního uzlu jako Double .Gets the current node's value as a Double.

ValueAsInt

Získá hodnotu aktuálního uzlu jako Int32 .Gets the current node's value as an Int32.

ValueAsLong

Získá hodnotu aktuálního uzlu jako Int64 .Gets the current node's value as an Int64.

ValueType

Načte rozhraní .NET Type aktuálního uzlu.Gets the .NET Type of the current node.

XmlLang

Získá rozsah XML: lang pro aktuální uzel.Gets the xml:lang scope for the current node.

XmlType

Získá XmlSchemaType informace pro aktuální uzel.Gets the XmlSchemaType information for the current node.

XmlType

Při přepsání v odvozené třídě získá hodnotu XmlSchemaType pro položku.When overridden in a derived class, gets the XmlSchemaType for the item.

(Zděděno od XPathItem)

Metody

AppendChild()

Vrátí XmlWriter objekt použitý k vytvoření jednoho nebo více nových podřízených uzlů na konci seznamu podřízených uzlů aktuálního uzlu.Returns an XmlWriter object used to create one or more new child nodes at the end of the list of child nodes of the current node.

AppendChild(String)

Vytvoří nový podřízený uzel na konci seznamu podřízených uzlů aktuálního uzlu pomocí zadaného datového řetězce XML.Creates a new child node at the end of the list of child nodes of the current node using the XML data string specified.

AppendChild(XmlReader)

Vytvoří nový podřízený uzel na konci seznamu podřízených uzlů aktuálního uzlu pomocí obsahu XML XmlReader zadaného objektu.Creates a new child node at the end of the list of child nodes of the current node using the XML contents of the XmlReader object specified.

AppendChild(XPathNavigator)

Vytvoří nový podřízený uzel na konci seznamu podřízených uzlů aktuálního uzlu pomocí uzlů v XPathNavigator zadaném.Creates a new child node at the end of the list of child nodes of the current node using the nodes in the XPathNavigator specified.

AppendChildElement(String, String, String, String)

Vytvoří nový uzel podřízeného prvku na konci seznamu podřízených uzlů aktuálního uzlu pomocí předpony oboru názvů, místního názvu a identifikátoru URI oboru názvů zadané hodnoty.Creates a new child element node at the end of the list of child nodes of the current node using the namespace prefix, local name and namespace URI specified with the value specified.

CheckValidity(XmlSchemaSet, ValidationEventHandler)

Ověřuje, zda jsou data XML v souladu XPathNavigator se zadaným schématem XML Schema Definition Language (XSD).Verifies that the XML data in the XPathNavigator conforms to the XML Schema definition language (XSD) schema provided.

Clone()

Při přepsání v odvozené třídě vytvoří nový XPathNavigator umístěný na stejném uzlu jako to XPathNavigator .When overridden in a derived class, creates a new XPathNavigator positioned at the same node as this XPathNavigator.

ComparePosition(XPathNavigator)

Porovná pozici aktuální XPathNavigator s pozicí XPathNavigator zadaného.Compares the position of the current XPathNavigator with the position of the XPathNavigator specified.

Compile(String)

Zkompiluje řetězec reprezentující výraz XPath a vrátí XPathExpression objekt.Compiles a string representing an XPath expression and returns an XPathExpression object.

CreateAttribute(String, String, String, String)

Vytvoří uzel atributu v aktuálním uzlu elementu pomocí předpony oboru názvů, místního názvu a identifikátoru URI oboru názvů zadané hodnoty.Creates an attribute node on the current element node using the namespace prefix, local name and namespace URI specified with the value specified.

CreateAttributes()

Vrátí XmlWriter objekt použitý k vytvoření nových atributů u aktuálního prvku.Returns an XmlWriter object used to create new attributes on the current element.

CreateNavigator()

Vrátí kopii XPathNavigator .Returns a copy of the XPathNavigator.

DeleteRange(XPathNavigator)

Odstraní rozsah uzlů na stejné úrovni z aktuálního uzlu do určeného uzlu.Deletes a range of sibling nodes from the current node to the node specified.

DeleteSelf()

Odstraní aktuální uzel a jeho podřízené uzly.Deletes the current node and its child nodes.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
Evaluate(String)

Vyhodnotí zadaný výraz XPath a vrátí zadaný výsledek.Evaluates the specified XPath expression and returns the typed result.

Evaluate(String, IXmlNamespaceResolver)

Vyhodnotí zadaný výraz XPath a vrátí zadaný výsledek pomocí IXmlNamespaceResolver objektu určeného k překladu prefixů oboru názvů ve výrazu XPath.Evaluates the specified XPath expression and returns the typed result, using the IXmlNamespaceResolver object specified to resolve namespace prefixes in the XPath expression.

Evaluate(XPathExpression)

Vyhodnotí XPathExpression a vrátí zadaný výsledek.Evaluates the XPathExpression and returns the typed result.

Evaluate(XPathExpression, XPathNodeIterator)

Použije poskytnutý kontext k vyhodnocení XPathExpression a vrátí zadaný výsledek.Uses the supplied context to evaluate the XPathExpression, and returns the typed result.

GetAttribute(String, String)

Získá hodnotu atributu se zadaným místním názvem a identifikátorem URI oboru názvů.Gets the value of the attribute with the specified local name and namespace URI.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetNamespace(String)

Vrací hodnotu uzlu oboru názvů odpovídající zadanému místnímu názvu.Returns the value of the namespace node corresponding to the specified local name.

GetNamespacesInScope(XmlNamespaceScope)

Vrátí obory názvů v oboru pro aktuální uzel.Returns the in-scope namespaces of the current node.

GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
InsertAfter()

Vrátí XmlWriter objekt, který se používá k vytvoření nového uzlu na stejné úrovni za aktuálně vybraného uzlu.Returns an XmlWriter object used to create a new sibling node after the currently selected node.

InsertAfter(String)

Vytvoří nový uzel na stejné úrovni za aktuálně vybraný uzel pomocí zadaného řetězce XML.Creates a new sibling node after the currently selected node using the XML string specified.

InsertAfter(XmlReader)

Vytvoří nový uzel na stejné úrovni za aktuálně vybraný uzel pomocí obsahu XML XmlReader zadaného objektu.Creates a new sibling node after the currently selected node using the XML contents of the XmlReader object specified.

InsertAfter(XPathNavigator)

Vytvoří nový uzel na stejné úrovni za aktuálně vybraný uzel pomocí uzlů v XPathNavigator zadaném objektu.Creates a new sibling node after the currently selected node using the nodes in the XPathNavigator object specified.

InsertBefore()

Vrátí XmlWriter objekt, který slouží k vytvoření nového uzlu na stejné úrovni před aktuálně vybraným uzlem.Returns an XmlWriter object used to create a new sibling node before the currently selected node.

InsertBefore(String)

Vytvoří nový uzel na stejné úrovni před aktuálně vybraným uzlem pomocí zadaného řetězce XML.Creates a new sibling node before the currently selected node using the XML string specified.

InsertBefore(XmlReader)

Vytvoří nový uzel na stejné úrovni před aktuálně vybraným uzlem, který používá obsah XML XmlReader zadaného objektu.Creates a new sibling node before the currently selected node using the XML contents of the XmlReader object specified.

InsertBefore(XPathNavigator)

Vytvoří nový uzel na stejné úrovni před aktuálně vybraným uzlem pomocí uzlů v XPathNavigator zadaném.Creates a new sibling node before the currently selected node using the nodes in the XPathNavigator specified.

InsertElementAfter(String, String, String, String)

Vytvoří nový element na stejné úrovni za aktuálním uzlem pomocí předpony oboru názvů, místního názvu a identifikátoru URI oboru názvů zadané hodnoty.Creates a new sibling element after the current node using the namespace prefix, local name and namespace URI specified, with the value specified.

InsertElementBefore(String, String, String, String)

Vytvoří nový element na stejné úrovni před aktuálním uzlem pomocí zadané předpony oboru názvů, místního názvu a identifikátoru URI oboru názvů s hodnotou zadanou.Creates a new sibling element before the current node using the namespace prefix, local name, and namespace URI specified, with the value specified.

IsDescendant(XPathNavigator)

Určuje, zda XPathNavigator je zadaný následníkem aktuálního XPathNavigator .Determines whether the specified XPathNavigator is a descendant of the current XPathNavigator.

IsSamePosition(XPathNavigator)

Při přepsání v odvozené třídě Určuje, zda XPathNavigator je aktuální pozice na stejné pozici jako zadaná XPathNavigator .When overridden in a derived class, determines whether the current XPathNavigator is at the same position as the specified XPathNavigator.

LookupNamespace(String)

Získá identifikátor URI oboru názvů pro zadanou předponu.Gets the namespace URI for the specified prefix.

LookupPrefix(String)

Získá předponu deklarovanou pro zadaný identifikátor URI oboru názvů.Gets the prefix declared for the specified namespace URI.

Matches(String)

Určuje, zda aktuální uzel odpovídá zadanému výrazu XPath.Determines whether the current node matches the specified XPath expression.

Matches(XPathExpression)

Určuje, zda aktuální uzel odpovídá zadanému uzlu XPathExpression .Determines whether the current node matches the specified XPathExpression.

MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
MoveTo(XPathNavigator)

Při přepsání v odvozené třídě přesune na XPathNavigator stejnou pozici, která je zadána jako zadaná XPathNavigator .When overridden in a derived class, moves the XPathNavigator to the same position as the specified XPathNavigator.

MoveToAttribute(String, String)

Přesune na XPathNavigator atribut se shodným místním názvem a identifikátorem URI oboru názvů.Moves the XPathNavigator to the attribute with the matching local name and namespace URI.

MoveToChild(String, String)

Přesune XPathNavigator uzel do podřízeného uzlu s uvedeným místním názvem a identifikátorem URI oboru názvů.Moves the XPathNavigator to the child node with the local name and namespace URI specified.

MoveToChild(XPathNodeType)

Přesune XPathNavigator objekt do podřízeného uzlu XPathNodeType určeného.Moves the XPathNavigator to the child node of the XPathNodeType specified.

MoveToFirst()

Přesune na XPathNavigator první uzel na stejné úrovni aktuálního uzlu.Moves the XPathNavigator to the first sibling node of the current node.

MoveToFirstAttribute()

Při přepsání v odvozené třídě přesune na XPathNavigator první atribut aktuálního uzlu.When overridden in a derived class, moves the XPathNavigator to the first attribute of the current node.

MoveToFirstChild()

Při přepsání v odvozené třídě přesune do XPathNavigator prvního podřízeného uzlu aktuálního uzlu.When overridden in a derived class, moves the XPathNavigator to the first child node of the current node.

MoveToFirstNamespace()

Přesune XPathNavigator uzel do prvního oboru názvů aktuálního uzlu.Moves the XPathNavigator to first namespace node of the current node.

MoveToFirstNamespace(XPathNamespaceScope)

Při přepsání v odvozené třídě přesune na XPathNavigator první uzel oboru názvů, který odpovídá XPathNamespaceScope zadanému.When overridden in a derived class, moves the XPathNavigator to the first namespace node that matches the XPathNamespaceScope specified.

MoveToFollowing(String, String)

Přesune XPathNavigator prvek do prvku s místním názvem a identifikátorem URI oboru názvů, který je zadaný v pořadí dokumentů.Moves the XPathNavigator to the element with the local name and namespace URI specified in document order.

MoveToFollowing(String, String, XPathNavigator)

Přesune XPathNavigator prvek do prvku s uvedením místního názvu a identifikátoru URI oboru názvů na určenou hranici v pořadí dokumentů.Moves the XPathNavigator to the element with the local name and namespace URI specified, to the boundary specified, in document order.

MoveToFollowing(XPathNodeType)

Přesune na XPathNavigator následující prvek XPathNodeType zadaný v pořadí dokumentů.Moves the XPathNavigator to the following element of the XPathNodeType specified in document order.

MoveToFollowing(XPathNodeType, XPathNavigator)

Přesune na XPathNavigator následující prvek XPathNodeType zadaného na hranici určenou v pořadí dokumentů.Moves the XPathNavigator to the following element of the XPathNodeType specified, to the boundary specified, in document order.

MoveToId(String)

Při přepsání v odvozené třídě se přesune na uzel, který má atribut typu ID , jehož hodnota odpovídá zadané hodnotě String .When overridden in a derived class, moves to the node that has an attribute of type ID whose value matches the specified String.

MoveToNamespace(String)

Přesune na XPathNavigator uzel oboru názvů se zadanou předponou oboru názvů.Moves the XPathNavigator to the namespace node with the specified namespace prefix.

MoveToNext()

Při přepsání v odvozené třídě přesune na XPathNavigator Další uzel na stejné úrovni aktuálního uzlu.When overridden in a derived class, moves the XPathNavigator to the next sibling node of the current node.

MoveToNext(String, String)

Přesune na XPathNavigator Další uzel na stejné úrovni se zadaným místním názvem a identifikátorem URI oboru názvů.Moves the XPathNavigator to the next sibling node with the local name and namespace URI specified.

MoveToNext(XPathNodeType)

Přesune na XPathNavigator Další uzel na stejné úrovni aktuálního uzlu, který odpovídá XPathNodeType zadanému.Moves the XPathNavigator to the next sibling node of the current node that matches the XPathNodeType specified.

MoveToNextAttribute()

Při přepsání v odvozené třídě přesune na XPathNavigator Další atribut.When overridden in a derived class, moves the XPathNavigator to the next attribute.

MoveToNextNamespace()

Přesune na XPathNavigator Další uzel oboru názvů.Moves the XPathNavigator to the next namespace node.

MoveToNextNamespace(XPathNamespaceScope)

Při přepsání v odvozené třídě přesune na XPathNavigator Další uzel oboru názvů, který odpovídá XPathNamespaceScope zadanému uzlu.When overridden in a derived class, moves the XPathNavigator to the next namespace node matching the XPathNamespaceScope specified.

MoveToParent()

Při přepsání v odvozené třídě přesune do XPathNavigator nadřazeného uzlu aktuálního uzlu.When overridden in a derived class, moves the XPathNavigator to the parent node of the current node.

MoveToPrevious()

Při přepsání v odvozené třídě přesune na XPathNavigator předchozí uzel na stejné úrovni jako aktuální uzel.When overridden in a derived class, moves the XPathNavigator to the previous sibling node of the current node.

MoveToRoot()

Přesune XPathNavigator do kořenového uzlu, do kterého aktuální uzel patří.Moves the XPathNavigator to the root node that the current node belongs to.

PrependChild()

Vrátí XmlWriter objekt použitý k vytvoření nového podřízeného uzlu na začátku seznamu podřízených uzlů aktuálního uzlu.Returns an XmlWriter object used to create a new child node at the beginning of the list of child nodes of the current node.

PrependChild(String)

Vytvoří nový podřízený uzel na začátku seznamu podřízených uzlů aktuálního uzlu pomocí zadaného řetězce XML.Creates a new child node at the beginning of the list of child nodes of the current node using the XML string specified.

PrependChild(XmlReader)

Vytvoří nový podřízený uzel na začátku seznamu podřízených uzlů aktuálního uzlu pomocí obsahu XML XmlReader zadaného objektu.Creates a new child node at the beginning of the list of child nodes of the current node using the XML contents of the XmlReader object specified.

PrependChild(XPathNavigator)

Vytvoří nový podřízený uzel na začátku seznamu podřízených uzlů aktuálního uzlu pomocí uzlů v XPathNavigator zadaném objektu.Creates a new child node at the beginning of the list of child nodes of the current node using the nodes in the XPathNavigator object specified.

PrependChildElement(String, String, String, String)

Vytvoří nový podřízený element na začátku seznamu podřízených uzlů aktuálního uzlu pomocí předpony oboru názvů, místního názvu a identifikátoru URI oboru názvů určeného pro zadanou hodnotu.Creates a new child element at the beginning of the list of child nodes of the current node using the namespace prefix, local name, and namespace URI specified with the value specified.

ReadSubtree()

Vrátí XmlReader objekt, který obsahuje aktuální uzel a jeho podřízené uzly.Returns an XmlReader object that contains the current node and its child nodes.

ReplaceRange(XPathNavigator)

Nahradí rozsah uzlů na stejné úrovni z aktuálního uzlu na určený uzel.Replaces a range of sibling nodes from the current node to the node specified.

ReplaceSelf(String)

Nahradí aktuální uzel obsahem zadaného řetězce.Replaces the current node with the content of the string specified.

ReplaceSelf(XmlReader)

Nahradí aktuální uzel obsahem XmlReader zadaného objektu.Replaces the current node with the contents of the XmlReader object specified.

ReplaceSelf(XPathNavigator)

Nahradí aktuální uzel obsahem XPathNavigator zadaného objektu.Replaces the current node with the contents of the XPathNavigator object specified.

Select(String)

Vybere sadu uzlů pomocí zadaného výrazu XPath.Selects a node set, using the specified XPath expression.

Select(String, IXmlNamespaceResolver)

Vybere sadu uzlů pomocí zadaného výrazu XPath s IXmlNamespaceResolver objektem určeným k překladu předpon oboru názvů.Selects a node set using the specified XPath expression with the IXmlNamespaceResolver object specified to resolve namespace prefixes.

Select(XPathExpression)

Vybere sadu uzlů pomocí zadaného typu XPathExpression .Selects a node set using the specified XPathExpression.

SelectAncestors(String, String, Boolean)

Vybere všechny uzly předchůdce aktuálního uzlu, které mají zadaný místní název a identifikátor URI oboru názvů.Selects all the ancestor nodes of the current node that have the specified local name and namespace URI.

SelectAncestors(XPathNodeType, Boolean)

Vybere všechny uzly předchůdce aktuálního uzlu, které mají odpovídající XPathNodeType .Selects all the ancestor nodes of the current node that have a matching XPathNodeType.

SelectChildren(String, String)

Vybere všechny podřízené uzly aktuálního uzlu, které mají zadaný místní název a identifikátor URI oboru názvů.Selects all the child nodes of the current node that have the local name and namespace URI specified.

SelectChildren(XPathNodeType)

Vybere všechny podřízené uzly aktuálního uzlu, které mají odpovídající XPathNodeType .Selects all the child nodes of the current node that have the matching XPathNodeType.

SelectDescendants(String, String, Boolean)

Vybere všechny následníky aktuálního uzlu se zadaným místním názvem a identifikátorem URI oboru názvů.Selects all the descendant nodes of the current node with the local name and namespace URI specified.

SelectDescendants(XPathNodeType, Boolean)

Vybere všechny podřízené uzly aktuálního uzlu, které mají odpovídající XPathNodeType .Selects all the descendant nodes of the current node that have a matching XPathNodeType.

SelectSingleNode(String)

Vybere jeden uzel v rámci XPathNavigator pomocí zadaného dotazu XPath.Selects a single node in the XPathNavigator using the specified XPath query.

SelectSingleNode(String, IXmlNamespaceResolver)

Vybere jeden uzel v XPathNavigator objektu pomocí zadaného dotazu XPath s IXmlNamespaceResolver objektem určeným k překladu předpon oboru názvů.Selects a single node in the XPathNavigator object using the specified XPath query with the IXmlNamespaceResolver object specified to resolve namespace prefixes.

SelectSingleNode(XPathExpression)

Vybere jeden uzel v rámci s XPathNavigator použitím zadaného XPathExpression objektu.Selects a single node in the XPathNavigator using the specified XPathExpression object.

SetTypedValue(Object)

Nastaví zadanou hodnotu aktuálního uzlu.Sets the typed value of the current node.

SetValue(String)

Nastaví hodnotu aktuálního uzlu.Sets the value of the current node.

ToString()

Získá textovou hodnotu aktuálního uzlu.Gets the text value of the current node.

ValueAs(Type)

Vrátí hodnotu položky jako zadaný typ.Returns the item's value as the specified type.

(Zděděno od XPathItem)
ValueAs(Type, IXmlNamespaceResolver)

Získá hodnotu aktuálního uzlu jako Type určenou pomocí IXmlNamespaceResolver objektu určeného k překladu předpon oboru názvů.Gets the current node's value as the Type specified, using the IXmlNamespaceResolver object specified to resolve namespace prefixes.

WriteSubtree(XmlWriter)

Streamuje aktuální uzel a jeho podřízené uzly na XmlWriter zadaný objekt.Streams the current node and its child nodes to the XmlWriter object specified.

Explicitní implementace rozhraní

ICloneable.Clone()

Vytvoří novou kopii XPathNavigator objektu.Creates a new copy of the XPathNavigator object.

Platí pro

Viz také