XPathNavigator.Prefix Vlastnost

Definice

Při přepsání v odvozené třídě získá předponu oboru názvů přidruženou k aktuálnímu uzlu.When overridden in a derived class, gets the namespace prefix associated with the current node.

public:
 abstract property System::String ^ Prefix { System::String ^ get(); };
public abstract string Prefix { get; }
member this.Prefix : string
Public MustOverride ReadOnly Property Prefix As String

Hodnota vlastnosti

String

A String který obsahuje předponu oboru názvů přidruženou k aktuálnímu uzlu.A String that contains the namespace prefix associated with the current node.

Příklady

Následující příklad projde rekurzivní stromové struktury uzlu a zobrazí informace o Element a Text uzlech.The following example iterates over the node tree recursively, and displays information about Element and Text nodes.

static void XPathNavigatorMethods_MoveToNext()
{
  
  XPathDocument^ document = gcnew XPathDocument("books.xml");
  XPathNavigator^ navigator = document->CreateNavigator();
  XPathNodeIterator^ nodeset = navigator->Select("descendant::book[author/last-name='Melville']");

  while (nodeset->MoveNext())
  {
    // Clone iterator here when working with it.
    RecursiveWalk(nodeset->Current->Clone());
  }
}

static void RecursiveWalk(XPathNavigator^ navigator)
{
  switch (navigator->NodeType)
  {
  case XPathNodeType::Element:
    if (navigator->Prefix == String::Empty)
        Console::WriteLine("<{0}>", navigator->LocalName);
      else
    Console::Write("<{0}:{1}>", navigator->Prefix, navigator->LocalName);
        Console::WriteLine("\t" + navigator->NamespaceURI);
      break;
  case XPathNodeType::Text:
      Console::WriteLine("\t" + navigator->Value);
      break;
  }

  if (navigator->MoveToFirstChild())
  {
    do
    {
      RecursiveWalk(navigator);
    } while (navigator->MoveToNext());

    navigator->MoveToParent();
    if (navigator->NodeType == XPathNodeType::Element)
      Console::WriteLine("</{0}>", navigator->Name);
  }
  else
  {
    if (navigator->NodeType == XPathNodeType::Element)
    {
      Console::WriteLine("</{0}>", navigator->Name);
    }
  }
}
static void XPathNavigatorMethods_MoveToNext()
{

  XPathDocument document = new XPathDocument("books.xml");
  XPathNavigator navigator = document.CreateNavigator();
  XPathNodeIterator nodeset = navigator.Select("descendant::book[author/last-name='Melville']");

  while (nodeset.MoveNext())
  {
    // Clone iterator here when working with it.
    RecursiveWalk(nodeset.Current.Clone());
  }
}

public static void RecursiveWalk(XPathNavigator navigator)
{
  switch (navigator.NodeType)
  {
    case XPathNodeType.Element:
      if (string.IsNullOrEmpty(navigator.Prefix))
        Console.WriteLine("<{0}>", navigator.LocalName);
      else
        Console.Write("<{0}:{1}>", navigator.Prefix, navigator.LocalName);
      Console.WriteLine("\t" + navigator.NamespaceURI);
      break;
    case XPathNodeType.Text:
      Console.WriteLine("\t" + navigator.Value);
      break;
  }

  if (navigator.MoveToFirstChild())
  {
    do
    {
      RecursiveWalk(navigator);
    } while (navigator.MoveToNext());

    navigator.MoveToParent();
    if (navigator.NodeType == XPathNodeType.Element)
      Console.WriteLine("</{0}>", navigator.Name);
  }
  else
  {
    if (navigator.NodeType == XPathNodeType.Element)
    {
      Console.WriteLine("</{0}>", navigator.Name);
    }
  }
}
Shared Sub XPathNavigatorMethods_MoveToNext()

  Dim document As XPathDocument = New XPathDocument("books.xml")
  Dim navigator As XPathNavigator = document.CreateNavigator()
  Dim nodeset As XPathNodeIterator = navigator.Select("descendant::book[author/last-name='Melville']")

  While nodeset.MoveNext()
    ' Clone iterator here when working with it.
    RecursiveWalk(nodeset.Current.Clone())
  End While

End Sub

Shared Sub RecursiveWalk(ByVal navigator As XPathNavigator)

  Select Case navigator.NodeType
    Case XPathNodeType.Element
      If navigator.Prefix = String.Empty Then
        Console.WriteLine("<{0}>", navigator.LocalName)
      Else
        Console.Write("<{0}:{1}>", navigator.Prefix, navigator.LocalName)
        Console.WriteLine(vbTab + navigator.NamespaceURI)
      End If
    Case XPathNodeType.Text
      Console.WriteLine(vbTab + navigator.Value)
  End Select

  If navigator.MoveToFirstChild() Then
    Do
      RecursiveWalk(navigator)
    Loop While (navigator.MoveToNext())

    navigator.MoveToParent()
    If (navigator.NodeType = XPathNodeType.Element) Then
      Console.WriteLine("</{0}>", navigator.Name)
    End If
  Else
    If navigator.NodeType = XPathNodeType.Element Then
      Console.WriteLine("</{0}>", navigator.Name)
    End If
  End If

End Sub

Tento příklad přebírá books.xml soubor jako vstup.The example takes the books.xml file as an input.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<bookstore> 
  <book genre="autobiography" publicationdate="1981-03-22" ISBN="1-861003-11-0"> 
    <title>The Autobiography of Benjamin Franklin</title> 
    <author> 
      <first-name>Benjamin</first-name> 
      <last-name>Franklin</last-name> 
    </author> 
    <price>8.99</price> 
  </book> 
  <book genre="novel" publicationdate="1967-11-17" ISBN="0-201-63361-2"> 
    <title>The Confidence Man</title> 
    <author> 
      <first-name>Herman</first-name> 
      <last-name>Melville</last-name> 
    </author> 
    <price>11.99</price> 
  </book> 
  <book genre="philosophy" publicationdate="1991-02-15" ISBN="1-861001-57-6"> 
    <title>The Gorgias</title> 
    <author> 
      <name>Plato</name> 
    </author> 
    <price>9.99</price> 
  </book> 
</bookstore> 

Poznámky

PrefixVlastnost získá předponu oboru názvů přidruženou k aktuálnímu uzlu.The Prefix property gets the namespace prefix associated with the current node. Například Prefix vlastnost se vrátí bk pro <bk:book> prvek.For example, the Prefix property returns bk for the <bk:book> element. Pokud předpona neexistuje nebo v XPathNodeType aktuálním uzlu není Element nebo Attribute , Prefix vrátí vlastnost String.Empty .If a prefix does not exist, or the XPathNodeType of the current node is not Element or Attribute, the Prefix property returns String.Empty.

Platí pro