XPathNodeType Výčet

Definice

Definuje typy uzlů XPath, které mohou být vráceny z XPathNavigator třídy.Defines the XPath node types that can be returned from the XPathNavigator class.

public enum class XPathNodeType
public enum XPathNodeType
type XPathNodeType = 
Public Enum XPathNodeType
Dědičnost
XPathNodeType

Pole

All 9

Jakýkoli XPathNodeType typ uzlu.Any of the XPathNodeType node types.

Attribute 2

Atribut, například ID = ' 123 '.An attribute, such as id='123'.

Comment 8

Komentář, například < !--můj komentář – > A comment, such as <!-- my comment -->

Element 1

Prvek, jako je například < element > .An element, such as <element>.

Namespace 3

Obor názvů, například xmlns = "obor názvů".A namespace, such as xmlns="namespace".

ProcessingInstruction 7

Instrukce pro zpracování, například < ? Pi test? > .A processing instruction, such as <?pi test?>. To nezahrnuje deklarace XML, které nejsou viditelné pro XPathNavigator třídu.This does not include XML declarations, which are not visible to the XPathNavigator class.

Root 0

Kořenový uzel dokumentu XML nebo stromu uzlu.The root node of the XML document or node tree.

SignificantWhitespace 5

Uzel s prázdnými znaky a XML: prostor nastavený na zachování.A node with white space characters and xml:space set to preserve.

Text 4

Textový obsah uzlu.The text content of a node. Odpovídá textu model DOM (Document Object Model) (DOM) a typů uzlů CDATA.Equivalent to the Document Object Model (DOM) Text and CDATA node types. Obsahuje alespoň jeden znak.Contains at least one character.

Whitespace 6

Uzel obsahující pouze prázdné znaky a žádné významné prázdné znaky.A node with only white space characters and no significant white space. Prázdné znaky jsou #x20, #x9, #xDnebo #xA.White space characters are #x20, #x9, #xD, or #xA.

Platí pro