XPathNavigator.XmlType Vlastnost

Definice

Získá XmlSchemaType informace pro aktuální uzel.Gets the XmlSchemaType information for the current node.

public:
 virtual property System::Xml::Schema::XmlSchemaType ^ XmlType { System::Xml::Schema::XmlSchemaType ^ get(); };
public override System.Xml.Schema.XmlSchemaType? XmlType { get; }
public override System.Xml.Schema.XmlSchemaType XmlType { get; }
member this.XmlType : System.Xml.Schema.XmlSchemaType
Public Overrides ReadOnly Property XmlType As XmlSchemaType

Hodnota vlastnosti

XmlSchemaType

XmlSchemaTypeObjekt; výchozí hodnota je null .An XmlSchemaType object; default is null.

Poznámky

V následujícím seznamu jsou důležité poznámky, které je potřeba vzít v úvahu při použití XmlType Vlastnosti.The following are important notes to consider when using the XmlType property.

Platí pro