Slovník pojmů pro přehledy

Toto téma obsahuje definice termínů, které jsou běžně užívány k popisu marketingových výsledků, přehledů a klíčových ukazatelů výkonu. Mnohé, ale ne všechny, se týkají výsledků e-mailů a definice zde obsahují i několik technických podrobností o tom, jak se tyto výsledky nacházejí a vypočítají.

Další informace: Analýza výsledků k získání poznatků z marketingových aktivit

Kontakt zastaven na cestě
Čas od času se kontakt může zastavit uprostřed cesty zákazníka z nějakého důvodu. V takovém případě počkají na dlaždici, kde byly zastaveny, dokud se podmínky znovu nezmění (ale typicky se nezmění). Existují tři hlavní důvody, proč může dojít k zastavení kontaktu v dlaždici během cesty: odhlásil se ze seznamu pošty, na který cílí cesta zákazníka, byl přidán do segmentu potlačení této cesty za běhu nebo snížil úroveň svého souhlasu pod minimální prahovou úroveň nastavenou pro tuto cestu za běhu. Zrušení odběru se započítávají spolu se změnami seznamu potlačení.
Vrácený blok e-mailu
Vrácený blok e-mailu se zaregistruje u e-mailových zpráv vrácených z některého jiného důvodu, než je tvrdé nebo měkké vrácení. Tento výsledek se vyskytuje pouze výjimečně a může signalizovat vzdálené vrácení, ke kterému dojde, když server e-mail nejprve přijme, ale poté ho někdy později vrátí. K tomu může dojít, když na přijímacím e-mailovém serveru běží místní pravidla filtrování, která identifikují problémy, jako je nedostatek ověření odesílatele, označený obsah nebo proto, že odesílající IP adresa je na zakázaném seznamu. S těmito zprávami je jinak nakládáno stejným způsobem jako se zprávami s měkkým vrácením.
Zablokování e-mailu
Zpráva byla zablokována z důvodu pravidel stanovených v rámci Dynamics 365 for Marketing, aby nebyl proveden žádný pokus o odeslání. K zablokování může dojít když: kontakt je označen jako „Nepovolit hromadné e-maily“ anebo „Neposílat e-maily“; seznam odesílání obsahuje duplicitní e-mailové adresy; vyčerpali jste svou měsíční kvótu odesílání; zpráva obsahuje zakázané, chybějící nebo neplatné adresy příjemce, odesílatele, nebo odpovědi; zprávě chybí další požadovaná pole. Mezi příklady adres zařazených do seznamu zakázaných patří známé anonymní e-mailové servery a obecné adresy, jako je do-not-repy@constoso.com nebo office@contoso.com.
Kliknutí na e-mail
Každé vykázané kliknutí na e-mail označuje, že kontakt kliknul na odkaz, který mu byl zaslán v marketingovém e-mailu Všechny odkazy obsažené v marketingových e-mailech jsou upraveny tak, aby přesměrovávaly prostřednictvím aplikace Dynamics 365 a obsahovaly informace o tom, která zpráva zahrnovala odkaz a kterému kontaktu byla zaslána. Takže při každém kliknutí zaznamená Dynamics 365 kliknutí, zprávu, která ho obsahuje, a kontakt, který na ní klikl, a poté předá kontakt na stránku původně určenou návrhářem zpráv. Aplikace Marketing může vykazovat celkový počet kliknutí a jedinečná kliknutí. Jedinečná kliknutí počítají maximálně jedno kliknutí na každý odkaz každým příjemcem. Celkový počet kliknutí počítá více kliknutí na stejný odkaz libovolným příjemcem, takže celková hodnota kliknutí může být někdy větší než počet otevření nebo doručení pro danou zprávu. Technika používaná k registraci kliknutí může někdy produkovat zavádějící výsledky při přeposlání zprávy—viz Přeposlání e-mailu v tomto glosáři.
Míra prokliků e-mailu (CTR)
Míra prokliků e-mailu označuje, jak často mělo doručení zprávy za následek alespoň jedno kliknutí na některý z odkazů, které obsahuje. Je zaznamenáno jako procento z celkového počtu doručení. Počítají se pouze jedinečná kliknutí, takže po prvním kliknutí nezáleží na tom, na kolik odkazů a kolikrát příjemce klikl. Další informace o tom, jak jsou počítána kliknutí, viz Kliknutí na e-mail v tomto glosáři.
EmailCTR = (UniqueMessageClicks/TotalDelivered) * 100%
Doručení e-mailu
Marketingová e-mailová zpráva se považuje za doručenou, pokud byla odeslána (není blokována) aplikací Dynamics 365 a nebylo vykázáno vrácení. Zprávy vykázaná jako doručená může skončit neotevřená nebo zachycená spamovým filtrem na své cestě.
Delivered = SegmentContacts –  DuplicateContacts – BlockedContacts – StoppedContacts –  HardBounces – SoftBounces – BlockBounces
Cyklus e-mailové zpětné vazby
K cyklu zpětné vazby dochází, když je e-mail doručen a následně e-mailový klient příjemce vrátí zprávu zpětné vazby do aplikace Dynamics 365. To obvykle znamená, že příjemce používá svého e-mailového klienta pro označení zprávy jako spam. Pokud budete nadále zasílat zprávy na adresu, která vrátila tuto zpětnou vazbu, vystavíte se riziku snížení reputace vašeho serveru jako odesílatele, v důsledku čehož poklesne míra doručování. Řešení Dynamics 365 po přijetí zpětné vazby automaticky zastaví zasílání nových zpráv na tuto adresu, ale výsledky e-mailu budou přesto zobrazovat každý pokus jako cyklus zpětné vazby.
Přeposlání e-mailu
E-mail je registrován jako přeposlaný pokaždé, když původní příjemce používá marketingovou stránku Dynamics 365 přeposlání příteli pro její přeposlání. Pokud místo toho přepošle zprávu pomocí svého e-mailového klienta, nebude o tom v aplikaci Dynamics 365 žádný záznam o přeposlání a přeposlané zprávy budou stále obsahovat odkazy a webový maják, které identifikují původního příjemce, takže všechna následná otevřeno a kliknutí budou nadále spárována s původním příjemcem v Dynamics 365. Pokud původní příjemce místo toho přepošle zprávu pomocí formuláře přeposlání příteli v Dynamics 365, pak budou pro nového příjemce vygenerovány nové odkazy a nový webový maják a všechna otevření a kliknutí budou správně připsána novým příjemcům. Proto doporučujeme zahrnout odkazy přeposlání příteli ve všech marketingových zprávách a radíme příjemcům použít je namísto přeposlání pomocí jejich e-mailových klientů. Další informace o webových majácích a o tom, jak se kliknutí na e-mail a otevření počítají, naleznete v části Kliknutí na e-mail a Otevření e-mailu v tomto glosáři.
Tvrdé vrácení e-mailu
Tvrdé vrácení označuje, že jste se pokusili odeslat e-mailovou zprávu na adresu, která není platná. Příčinou tvrdého vrácení může být neexistující název domény nebo neznámý příjemce. Četná tvrdá vrácení mohou snížit reputaci vašeho serveru jako odesílatele, a tím zmenšit míru doručování, takže byste měli adresy způsobující tvrdé vrácení odebrat ze záznamů kontaktů. Když adresa způsobí tvrdé vrácení, řešení Dynamics 365 automaticky zastaví zasílání nových zpráv na tuto adresu na dobu šesti měsíců, ale výsledky e-mailu budou přesto zobrazovat každý pokus jako tvrdé vrácení.
Otevření e-mailu
E-mail je registrován jako otevřený pokaždé, když příjemce otevře zprávu a umožní načtení obrázků. To funguje, protože Dynamics 365 for Marketing zahrnuje vložený odkaz na průhledný obrázek 1 x 1 pixel v každé zprávě, kterou odešle. Tento typ obrázku se někdy nazývá webový maják. Skutečný obrázek webového majáku je uložen na serveru Dynamics 365, takže pokaždé, když kontakt otevře zprávu a načte její obrázky, tato zprávy si vyžádá obrázek majáku pomocí adresy URL obsahující informace o tom, jaká zpráva a jaký kontakt si ho vyžádali. Aplikace Marketing může vykazovat celkový počet otevření a jedinečná otevření. Jedinečná otevření počítají maximálně jedno otevření každé zprávy každým příjemcem. Celkový počet otevření také počítá více otevření stejné zprávy jakýmkoliv příjemcem. Některé seznamy výsledků otevřených e-mailem obsahují informace o prohlížeči a operačním systému, který byl použit, ale tyto hodnoty nejsou k dispozici pro zprávy otevřené v klientovi Gmail (je zobrazeno a započítáno otevření, ale hodnoty prohlížeče a operačního systému jsou prázdné).Pokud kontakt neumožní načtení obrázků při otevírání zprávy, pak se nezaznamená žádné otevření, ale kliknutí na odkaz se bude stále počítat, což může způsobit, že máte zdánlivě více jedinečných kliknutí než jedinečných otevření. Stejně tak webové majáky mohou někdy produkovat zavádějící výsledky při přeposlání zprávy—viz Přeposlání e-mailu v tomto glosáři.
Zpracování e-mailu
Zpracovaný e-mail je zpráva, která byla úspěšně vykreslena pro určitého příjemce. Výsledkem je zpráva, která je platná a připravena k odeslání.
Processed = Inflow - Processing – Stopped – Failed
Odeslání e-mailu
Odeslaná zpráva je zpráva, kterou se aplikace Dynamics 365 pokoušela doručit kontaktu během cesty zákazníka po odstranění duplicitních, zastavených a blokovaných kontaktů. Některé z těchto zpráv se stále nemusí doručit kvůli měkkému nebo tvrdému vrácení.
Sent = SegmentContacts – DuplicateContacts – BlockedContacts – StoppedContacts
Měkké vrácení e-mailu
K měkkému vrácení dochází, když je e-mail odeslán na platný server, který rozpozná uživatele, ale který přesto odmítne zprávu z nějakého důvodu. K měkkému vrácení může dojít, když je poštovní schránka příjemce plná, poštovní server není dočasně dostupný nebo byl e-mailový účet uzavřen. Pokud pět po sobě následujících zpráv zaslaných na danou adresu způsobí měkké vrácení, aplikace Marketing bude považovat tuto adresu jako adresu s tvrdým vrácením a zastaví pokusy a doručení.
Neotevřený e-mail
Počet doručení zprávy bez zaznamenaného otevření. Viz také Otevření e-mailu a Doručení e-mailu v tomto glosáři ohledně informací o tom, jak jsou tyto hodnoty nalezeny.
Unopened = TotalDelivered – UniqueOpens
Odeslaný formulář
Odeslání formuláře je zaznamenáno pokaždé, když někdo odešle marketingový formulář Dynamics 365. To zahrnuje i formuláře, které jsou umístěny na marketingové stránce Dynamics 365 a formulářů, které jsou vloženy na externím webu.
Navštívení formuláře
Navštívení formuláře se zaznamená pokaždé, když někdo otevře stránku, která obsahuje marketingový formulář Dynamics 365. To zahrnuje i formuláře, které jsou umístěny na marketingové stránce Dynamics 365 a formulářů, které jsou vloženy na stránce na externím webu.
Míra prokliků na odkaz (CTR)
Míra prokliků na odkaz označuje, jak často bylo kliknuto na konkrétní odkaz v konkrétní zprávě jakýmkoliv příjemcem alespoň jednou. Je zaznamenáno jako procento z celkového počtu doručení. Počítají se pouze jedinečná kliknutí, takže po prvním kliknutí nezáleží na tom, kolikrát příjemce klikl na odkaz. Další informace o tom, jak jsou počítána kliknutí, viz Kliknutí na e-mail v tomto glosáři.
LinkCTR = (UniqueLinkClicks/TotalDelivered) * 100%
Odeslaná stránka
Odeslání stránky se zaznamená pokaždé, když někdo odešle marketingovou stránku Dynamics 365, která obsahuje marketingový formulář. To zahrnuje pouze marketingové stránky Dynamics 365, nikoliv odeslání marketingových formulářů, které jsou vloženy na stránce na externím webu.
Navštívená stránka
Navštívení stránky se zaznamenává pokaždé, když někdo navštíví marketingovou stránku Dynamics 365. To zahrnuje pouze marketingové stránky Dynamics 365, nikoli stránky na externích webech, které mají sledovací skript webových stránek Dynamics 365.
Kliknutí na přesměrovací URL adresu
Přesměrovací adresy URL vytvářejí odkazy, které se připojují k vašemu serveru Dynamics 365, a ten zaznamenává kliknutí a poté okamžitě přesměruje na nějaký obsah požadovaný žadatelem. Můžete je použít pro sledování kliknutí z bannerů, reklam, příspěvků na sociálních sítích atd. Pokud na přesměrovací adresu URL klikne známý kontakt pomocí prohlížeče, kde byl nastaven soubor cookie aplikace Dynamics 365 (v důsledku odeslání cílové stránky), je toto kliknutí propojeno s příslušným kontaktem. V opačném případě se kliknutí zaznamená jako anonymní.
Odesláno odběrů
Kontakt kliknul na odkaz na centrum odběrů, který mu byl zaslán e-mailem, a poté alespoň jednou odeslal formulář centra odběrů, bez ohledu na to, jestli změnil své odběry, nebo kontaktní údaje.
Celkový počet generovaných zájemců
Udává počet zájemců generovaných jako výsledek e-mailové zprávy. Nový zájemce je započítán, když příjemce klikne na odkaz na cílovou stránku obsažený ve zprávě a poté odešle data z cílové stránky, která v důsledku toho vygeneruje nového zájemce pro příslušný kontakt. Odeslání dat z cílové stránky, která nezpůsobí generování nového zájemce (například když odpovídající zájemce už existuje nebo cílová stránka není nastavena pro generování zájemců), nejsou započítána.
Odběr odhlášen
Příjemce kliknul na odkaz na centrum odběrů v e-mailu a poté zrušil odběr jednoho nebo více seznamů pošty. Do této hodnoty je započítáno nejvýše jedno zrušení odběru pro jednu zprávu a jednoho příjemce.
Webový maják
Webové majáky umožňují, aby služba Dynamics 365 for Marketing zjistila, kdy byla marketingová e-mailová zpráva otevřena příjemcem. Maják je průhledný, vzdálený obrázek o velikost 1 x 1 pixelů, který Dynamics 365 for Marketing vloží do každého marketingového e-mailu, který odesílá. Odkaz na obrázek je jedinečný pro každou zprávu a zahrnuje nejen adresu URL obrázku, který se načte, ale také ID, které Dynamics 365 používá k identifikaci zprávy a kontaktu, kterému byla odeslána. Skutečný obraz webového majáku je uložen na serveru Dynamics 365, takže při každém otevření zprávy kontaktem a načtení jeho obrázků Dynamics 365 zaznamená, která zpráva byla otevřena a kým, a pak obrázek vrátí.
Kliknutí na web
Kliknutí na web je zaznamenáno pokaždé, když někdo klikne na odkaz na stránce, která obsahuje sledovací skript webových stránek Dynamics 365. To zahrnuje jak marketingové stránky hostované aplikací Dynamics 365, tak i externí stránky, které hostují formulář nebo sledovací skript vytvořený pomocí aplikace Dynamics 365 for Marketing. Funkce používá soubor cookie k jedinečné identifikaci každého webového prohlížeče, který navštíví web, ale každý návštěvník je anonymní, dokud neodešle marketingovou stránku s hodnotami formuláře, které odpovídají existujícímu kontaktu nebo vytvoří nový. Pokud známý kontakt přepne na nové zařízení, nový prohlížeč nebo režim soukromého procházení, budou návštěvy webových stránek znovu zaznamenány jako anonymní, dokud kontakt neodešle marketingovou stránku pomocí této kombinace zařízení/prohlížeče.
Navštívení webu
Dynamics 365 zaznamenává návštěvu webových stránek pokaždé, když někdo načte stránku, která obsahuje sledovací skript webových stránek vytvořený pomocí aplikace Dynamics 365 for Marketing. To zahrnuje jak marketingové stránky hostované aplikací Dynamics 365, tak i externí stránky, které hostují formulář nebo sledovací skript vytvořený pomocí aplikace Dynamics 365 for Marketing. Funkce používá soubor cookie k jedinečné identifikaci každého webového prohlížeče, který navštíví web, ale každý návštěvník je anonymní, dokud neodešle marketingovou stránku s hodnotami formuláře, které odpovídají existujícímu kontaktu nebo vytvoří nový. Pokud známý kontakt přepne na nové zařízení, nový prohlížeč nebo režim soukromého procházení, budou návštěvy webových stránek znovu zaznamenány jako anonymní, dokud kontakt neodešle marketingovou stránku pomocí této kombinace zařízení/prohlížeče.