Vytváření, zobrazování a správa marketingových formulářů

Platí pro aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.x

Marketingový formulář definuje sadu vstupních polí uspořádaných do rozložení formuláře. Pravděpodobně si vybudujete malou knihovnu formulářů pro opakované používání, které budete moci podle potřeby umístit na všechny vaše různé marketingové stránky. Pokud chcete přidat marketingový formulář na určitou marketingovou stránku, použijte prvek formuláře k umístění formuláře na požadované místo a zvolte pro něj místní nastavení, která se budou vztahovat pouze na tuto stránku.

Každý marketingový formulář je vytvořen z kolekce polí marketingového formuláře, a navíc z tlačítek formuláře, grafických prvků a několika konfiguračních nastavení. Každé pole začleněné do formuláře musí být nastaveno v aplikaci Dynamics 365 jako pole marketingového formuláře. Toto nastavení ovlivňuje možnosti pro prezentaci pole ve formulářích, ve kterých se objeví, a výběr polí zájemce nebo kontaktu, na která bude mapováno. Některé funkce marketingového formuláře závisejí na jeho typu. Například formulář centra odběrů může obsahovat seznamy odběrů.

Typy marketingových formulářů

Stejně jako v případě marketingových stránek má každý marketingový formulář typ, který je namapován přímo na typ stránky, na které můžete tento formulář použít. Marketingová stránka může sice obsahovat více než jeden formulář, ale všechny formuláře musí být stejného typu a tento typ musí odpovídat typu samotné stránky. Mezi dostupné typy patří:

 • Formulář cílové stránky: Jedná se o univerzální formulář pro shromažďování informací o kontaktech na marketingových stránkách, které nejsou centrem odběrů ani formulářem pro přeposlání. Formuláře cílových stránek mohou také nabízet možnost vyjádření výslovného souhlasu s odběry seznamů pošty, ale nemohou informovat návštěvníka o jeho aktuálních odběrech ani mu umožnit vyjádřit nesouhlas pro libovolné seznamy (k tomu musí použít formulář odběru). Po odeslání formuláře se aplikace Dynamics 365 pokusí spárovat příchozí data s existujícím kontaktem. Pokud zjistí shodu, provede aktualizaci odpovídajícího záznamu, v opačném případě vytvoří nový záznam. Nový nebo aktualizovaný kontakt bude také přihlášen k odběru jednotlivých seznamů pošty, pro které je zaškrtnuto políčko, ale stav odběru pro libovolný seznam pošty s nezaškrtnutým políčkem se nezmění.

 • Formulář odběru: Poskytuje pole, ve kterých si kontakty mohou prohlédnout a upravit své kontaktní údaje, a zobrazuje kolekci seznamů pošty (se zaškrtávacími políčky), která kontaktům umožňuje přidávat nebo odebírat odběry. Po odeslání formuláře jsou veškerá pole kontaktu aktualizována, aby odpovídala odeslaným údajům, a kontakt je odebrán ze všech seznamů s nezaškrtnutým políčkem a doplněn do všech seznamů se zaškrtnutým políčkem. Formulář odběru pouze upravuje existující kontakty a nikdy nevytváří nové.

 • Přeposlání příteli: Poskytuje krátkou kolekci polí, přičemž do každého z nich může kontakt zadat e-mailovou adresu pro přeposlání marketingové zprávy dalším kolegům.

Vytváření a úpravy marketingových formulářů

Chcete-li vytvořit nový marketingový formulář, postupujte některým z následujících způsobů:

 • Přejděte na Marketing > Internetový marketing > Marketingové formuláře, kde se nachází seznam všech formulářů, které jsou aktuálně dostupné na instanci, a poté na panelu příkazů vyberte +Nový. Nejprve budete požádáni o výběr šablony, která určuje typ formuláře, rozložení sloupců a ukázkový obsah. Poté se přesunete do návrháře formulářů.

 • Při práci na existujícím návrhu marketingové stránky přidejte do návrhu prvek formuláře a poté místo výběru existujícího formuláře vyberte +Nový na kartě Vlastnosti. Z boční strany stránky se vysune informační rámeček rychlého vytvoření. Zadejte hodnoty pro všechna povinná pole a poté vyberte OK. Návrhář vytvoří nový formulář s vybranými nastaveními a použije ho pro váš nový prvek formuláře. Nadále ovšem bude nutné formulář později dokončit přidáním vhodného obsahu. To můžete provést nyní tak, že otevřete formulář z karty Vlastnosti návrháře stránek, zatímco bude vybrán prvek formuláře, nebo později, a to buď zde, nebo v seznamu formulářů po výběru možností Marketing > Internetový marketing > Marketingové formuláře.

V každém případě přejdete po výběru šablony do návrháře formulářů, který je podobný dalším typům návrhářů digitálního obsahu v aplikaci Dynamics 365, ale poskytuje pouze prvky návrhu a nastavení, které jsou vhodné pro marketingové formuláře.

Chcete-li upravit existující formulář, postupujte některým z následujících způsobů:

 • Výběrem možností Marketing > Internetový marketing > Marketingové formuláře přejděte na stránku seznamu formulářů. Pomocí ovládacích prvků pro hledání, řazení a filtrování vyhledejte formulář, který chcete upravit, a poté výběrem jeho názvu v seznamu přejděte do návrháře formulářů.

 • Otevřete marketingovou stránku, na které používáte příslušný formulář, vyberte prvek formuláře na plátně a poté přejděte na kartu Vlastnosti návrháře stránek a otevřete formulář.

Navržení a ověření obsahu formuláře

Při vytváření nebo úpravě formuláře přejdete do návrháře formulářů, který patří mezi návrháře digitálního obsahu poskytované řešením Dynamics 365 a nabízí prvky návrhu pro práci s formuláři.

Návrhář formulářů

Návrhář umožňuje přidat, konfigurovat a uspořádat různá pole, tlačítka a grafické prvky, které formulář vyžaduje. Při práci s návrhářem postupujte následovně:

 • Sestavte formulář přetažením polí a prvků návrhu z karty Sada nástrojů na plátno.

 • Nakonfigurujte jednotlivé prvky tak, že je vyberete a přejdete na kartu Vlastnosti. Další informace: Referenční informace k prvkům návrhu

Návrhář také poskytuje obvyklé nástroje pro úpravu kódu HTML a zobrazení náhledů pro různé velikosti obrazovky a orientace. Další informace: Návrh digitálního obsahu

Dostupnost prvků návrhu a požadavky se liší podle typu formuláře, jak je uvedeno v následující tabulce. Nezapomeňte zahrnout všechny prvky, které jsou pro typ navrhovaného formuláře povinné.

Typ prvků návrhu Cílová stránka Centrum odběrů Přeposlání příteli
Text, Obrázek, Rozdělovač nebo Tlačítko Ano Ano Ano
Pole Ano Ano Ne
Seznam odběrů Ano Ano Ne
Přeposlání příteli Ne Ne Povinné
Nepovolit hromadné e-maily Ano Povinné Ne
Zapamatovat si mě Ano Ano Ne
Tlačítko Odeslat Povinné Povinné Povinné
Tlačítko Obnovit Ano Ne Ano
Captcha Ano Ne Ne

Nezpracovaný kód HTML pro formulář můžete zobrazit a upravit po přechodu na kartu Návrhář > HTML. Na této kartě můžete vložit kód zkopírovaný z jiné aplikace a přidat funkce, které nejsou dostupné v grafickém návrháři (jako jsou vlastní skripty pro ověřování údajů zadaných do formuláře).

Po dokončení návrhu formuláře vyberte Zkontrolovat chyby a ujistěte se, že jste zahrnuli veškerý požadovaný obsah a všechna nezbytná nastavení. Aplikace Dynamics 365 zkontroluje formulář a zobrazí výsledky. Pokud oznámí jakékoli chyby, přečtěte si text chyb, pokuste se zjednat nápravu a poté znovu proveďte kontrolu chyb. Tento postup opakujte, dokud formulář neprojde úspěšně ověřením.

Důležité

Formuláře jsou téměř vždy určeny k vytvoření nebo aktualizaci jednoho nebo více databázových záznamů - zejména záznamů o kontaktech nebo o zájemcích. Vytvoření záznamu se však nezdaří, pokud chybí některá pole vyžadovaná databází při odeslání formuláře. Při návrhu formuláře se vždy ujistěte, že jste identifikovali všechna pole požadovaná vaší databází, a přidejte prvek formuláře se zvoleným zaškrtávacím políčkem Povinné pro každý z nich. To zajistí, že kontakty, které odesílají formulář, obdrží chybovou zprávu, pokud nějaká z požadovaných hodnot chybí. Pokud tak neučiníte, mohou být odeslání formuláře jednoduše ignorována bez informování kontaktů o problému. Vaše databáze by mohla být přizpůsobena tak, aby vyžadovala pole, která neočekáváte, takže pokud si nejste jisti, která políčka jsou vyžadována, obraťte se na správce nebo úpravce systému. Funkce Zkontrolovat chyby pro formuláře neidentifikuje všechna pole požadovaná vaší databází, zejména vlastní pole, takže se nemůžete spolehnout na to, že budete o tomto problému informováni. Vždy se ujistěte, že vyzkoušíte formulář, abyste potvrdili, že vytváří typy záznamů, které očekáváte.

Souhrn a konfigurace formuláře

Vedle základního návrhu formuláře obsahuje každý záznam marketingového formuláře kartu Souhrny, kde můžete nastavit několik možností a získat další informace o formuláři. K dispozici jsou následující nastavení a informace:

 • Obecné informace: Zde si můžete přečíst a přiřadit jméno k záznamu formuláře, přečíst si a nastavit vlastníka a zjistit, kdy byl formulář vytvořen a naposledy změněn.
 • Strategie párování obsahu a zájemců: Tato nastavení určují, které hodnoty příchozích hodnot polí jsou párovány s existujícími záznamy o kontaktech a zájemcích. Pokud má existující záznam ve všech zadaných polích odpovídající hodnoty, bude tento záznam aktualizován příchozími hodnotami (pro ostatní pole). Pokud není nalezena žádná shoda, vytvoří se nový záznam kontaktu a/nebo zájemce. Pro nové formuláře jsou dodávány výchozí strategie. Další informace: Nastavení strategií párování
 • Generování zájemců bez párování: Toto nastavení určuje, zda se bude formulář snažit spárovat existujícího zájemce (pomocí zadané Strategie párování zájemců) nebo pro každé nové odeslání vždy vytvoří nového zájemce. Pokud nastavíte Ne, použije se strategie párování a při nastavení Ano se vždy vytvoří nový zájemce.
 • Účel a Vizuální styl: Tato pole obsahují další informace o daném formuláři. U šablon formulářů tyto hodnoty ovlivňují, jakým způsobem lze najít formulář na kartách Účel a Vizuální styl v galerii šablon. Tato nastavení nemají žádný vliv na rozložení ani funkce formuláře.
 • Předvyplňování polí: Nastavení Ano povolí předvyplňování formuláře, nastavení Ne jej zakáže. Tuto možnost můžete změnit pouze u formulářů na cílových stránkách— formuláře centra odběrů předvyplňování využívají vždy, zatímco formuláře přeposlání příteli nikdy. Další informace: Povolení předvyplnění pro formuláře
 • Časová osa: Zobrazuje historii poznámek a dalších aktivit souvisejících s aktuálním formulářem. Většina typů entit Dynamics 365 for Customer Engagement tento typ zobrazení podporují.
 • Související marketingové stránky: Zde si můžete prohlédnout seznam marketingových stránek, na kterých se tento formulář používá. Výběrem libovolné stránky v seznamu ji otevřete.
 • Související pole: Zde si můžete prohlédnout seznam polí použitých v tomto formuláři. Výběrem libovolného pole v seznamu otevřete jeho definici.

Vytváření šablon marketingových formulářů

Stejně jako samotné marketingové stránky jsou i marketingové formuláře založeny na šablonách, takže když je třeba vytvořit nový formulář, máte k dispozici kolekci šablon formulářů, které vám umožní rychleji začít.

Aplikace Dynamics 365 nabízí kolekci ukázkových šablon formulářů, a navíc můžete také ukládat vlastní šablony, které vám umožní vybudovat si vlastní vizuální identitu a rychle vytvářet nové formuláře, které budou této identitě odpovídat.

Pokud chcete zobrazit, upravit nebo vytvořit šablony formulářů, přejděte na Marketing > Šablony > Šablony marketingových formulářů. Proces vytvoření nové šablony je téměř stejný jako proces vytvoření nového formuláře.

Přidání formuláře na marketingovou stránku

K přidání formuláře na cílovou stránku použijte prvek formuláře. Po přidání prvku zvolíte (nebo vytvoříte) skutečný formulář, který prvek zobrazí, a budete také moci zvolit další konfigurační nastavení, která ovlivní fungování formuláře na této stránce.

Při volbě formuláře, který prvek zobrazí, můžete vybírat pouze z formulářů, jejichž typ odpovídá typu marketingové stránky, na které pracujete (cílová stránka, centrum odběrů nebo přeposlání příteli).

Další informace: Prvek formuláře pro marketingové stránky