Dostupné objekty jazyka Liquid

Objekty jazyka Liquid obsahují atributy pro výstup dynamického obsahu na stránku. Například objekt stránky obsahuje atribut nazvaný title, který lze využít pro výstup názvu aktuální stránky.

Pro přístup k atributu objektu podle názvu použijte tečku . K vykreslení atributu objektu v šabloně jej uzavřete mezi {{ a }}.

{{ page.title }}

K atributům objektu lze také přistupovat pomocí názvu řetězce a []. To je užitečné v případech, kde je požadovaný atribut určen dynamicky, nebo název atributu obsahuje znaky, mezery, speciální znaky atd., které by při použití syntaxe . byly neplatné.

{{ page["title"] }}

{% assign attribute_name = "Name with spaces" %}

{{ object[attribute_name] }}

Následující objekty lze použít a přistupovat k nim kdekoli, z libovolné šablony.

Objekt Popis
entities Umožňuje vám načíst libovolnou entitu aplikace Dynamics 365 pomocí ID. Další informace: entities
now Objekt data a času, který odkazuje na aktuální čas UTC, v době vykreslení šablony.
Poznámka:: Tato hodnota je uložena do mezipaměti webové aplikace portálu a není pokaždé aktualizována. Další informace: Date filters
stránka Odkazuje na aktuální stránku požadavku portálu. Objekt stránka poskytuje přístup k objektům, jako jsou popis cesty pro aktuální stránku, název nebo adresa URL aktuální stránky a jakékoli jiné atributy nebo související entity základního záznamu aplikace Dynamics 365. Další informace: page
params Praktický zástupce pro request.params. Další informace: request
request Obsahuje informace o aktuálním požadavku HTTP. Další informace: žádost
settings Umožňuje načíst libovolné nastavení webu podle názvu. Další informace: settings, Konfigurace nastavení webu pro portály
sitemap Umožňuje přístup k mapě webu portálu. Další informace: sitemap
sitemarkers Umožňuje načíst libovolné označení webů podle názvu. Další informace: sitemarkers
snippets Umožňuje načíst libovolné fragmenty kódu obsahu podle názvu. Další informace: Přizpůsobení obsahu pomocí fragmentů kódu obsahu
user Odkazuje na aktuálního uživatele portálu, což umožňuje přístup ke všem atributům základního záznamu kontaktu aplikace Dynamics 365. Pokud není přihlášen žádný uživatel, bude tato proměnná null. Další informace: Typy jazyka Liquid
weblinks Umožňuje načíst libovolnou sadu webových odkazů podle názvu nebo ID. Další informace: weblinks
website Odkazuje na záznam webu, což umožňuje přístup ke všem atributům záznamu webu Dynamics 365 (adx_website) pro portál. Další informace: website

Všechny objekty jazyka Liquid

ads

blogs

entities

entitylist

entityview

events

forloop

forums

knowledge

page

polls

request

searchindex

settings

sitemap

sitemarkers

snippets

tablerowloop

user

weblinks

website

ads

Poskytuje možnost přístupu a vykreslení reklamy.

Objekt ads umožňuje vybrat konkrétní reklamu nebo umístění reklamy.

<div>

{% assign ad = ads["Ad Name"] %}

<h4>{{ ad.title }}</h4>

<a href="{{ ad.redirect_url }}">

<img src="{{ ad.image.url }}" alt="{{ ad.image.alternate_text }}" />

</a>

</div>

Atributy reklam

Atribut Popis
placements Vrátí objekt adplacements.
[název nebo id reklamy] Můžete získat přístup k jakékoli reklamě podle jejího názvu nebo ID.
{% assign ad = ads["Ad Name"] %}
{% assign ad = ads["da8b8a92-2ee6-476f-8a21-782b047ff460"] %}

Atributy umístění reklamy

Atribut Popis
[název nebo id umístění reklamy] Můžete získat přístup k jakémukoli umístění reklamy podle jejího názvu nebo ID.
{% assign placement = ads.placements["Placement Name or Id"] %}
{% assign placement = ads.placements["2423d713-abb3-44c3-8a7d-c445e16fccad"] %}

Atributy umístění reklamy

Ad placement je objekt entity s úplně stejnými atributy, navíc k těm uvedeným níže.

Atribut Popis
Ads Vrátí kolekci objektů reklam přidružených k umístění. Značky iterace a filtry polí mohou být použity s touto kolekcí.
Name Vrátí název pole pro umístění reklamy.
placement_url Adresa URL, kterou lze použít k načtení umístění reklamy, plně vykresleného pomocí šablony.
random_url Adresa URL, kterou lze použít k načtení náhodné reklamy z umístění, plně vykresleného pomocí šablony.

Atributy reklamy

Poznámka

Ad je objekt entity s úplně stejnými atributy (navíc k těm uvedeným níže).

Atribut Popis
ad_url Adresa URL, kterou lze použít k načtení reklamy, plně vykreslené pomocí šablony.
Copy Vrátí pole Kopírovat pro reklamu.
image Vrátí objekt obrázku (pokud existuje) reklamy.
Name Vrátí pole Název pro reklamu.
open_in_new_window Vrátí hodnotu true, pokud se má adresa URL určená v redirect_url otevírat v novém okně.
redirect_url Adresa URL, na kterou bude uživatel přesměrován při výběru reklamy.

Atributy obrázku reklamy

Atribut Popis
alternate_text Vrátí text, který se má zobrazit v atributu alt značky.
height Vrátí výšku obrázku v pixelech
url Vrátí zdroj adresy URL obrázku.
width Vrátí šířku obrázku v pixelech

blogs

Umožňuje přístup k blogům a příspěvkům blogu a jejich zobrazení.

Objekt blogs umožňuje vybrat konkrétní blog nebo příspěvky blogu.

{% assign posts = blogs.posts | paginate: 0,4 %}

<div class="content-panel panel panel-default">

<div class="panel-heading">

{% assign sitemarker = sitemarkers["Blog Home"] %}

{% assign snippet = snippets["Home Blog Activity Heading"] %}

<a class="pull-right" href="{{sitemarker.url}}"> All Blogs </a>

<h4>

<a class="feed-icon fa fa-rss-square" href="{{ blogs.feedpath }}" />

{{ snippet.adx_value }}

</h4>

</div>

<ul class="list-group">

{% for post in posts.all %}

<li class="list-group-item" >

<a class="user-avatar" href="{{ post.author_url }}">

<img src="{{ post.user_image_url }}" />

</a>

<h4 class="list-group-item-heading">

<a href="{{ post.app_relative_path }}">{{ post.title }}</a>

</h4>

<div class="content-metadata">

<abbr class="timeago">{{ post.publish_date }}</abbr>

&ndash;

<a href="{{ post.author_url }}"> {{ post.author_name }} </a>

&ndash;

<a href="{{ post.application_path }}#comments">

<span class="fa fa-comment" aria-hidden="true"></span> {{ post.comment_count }}

</a>

</div>

</li>

{% endfor %}

</ul>

</div>

Objekt blogs

Objekt blogs umožňuje přístup k jakémukoli konkrétnímu blogu na portálu nebo přístup ke všem příspěvkům blogu na portálu (bez ohledu na blog).

Následující tabulka popisuje atributy přidružené k objektu blogs.

Atribut Popis
posts Vrátí objekt blogposts, který obsahuje všechny příspěvky blogu na portálu.
[název nebo id blogu] Můžete získat přístup k jakémukoli blogu podle jeho názvu nebo vlastností ID.
{% assign blog = blogs["Blog Name"] %}               

{% assign blog = blogs["da8b8a92-2ee6-476f-8a21-782b047ff460"] %} |

Objekt blog

Objekt blog umožňuje pracovat s jedním blogem a poskytuje přístup k příspěvkům na tomto blogu.

Následující tabulka popisuje různé atributy přidružené k objektu blog.

Atribut Popis
posts Vrátí objekt blogposts, který obsahuje všechny příspěvky na daném blogu.
Name Název blogu.
title Nadpis blogu.
url Adresa URL blogu.

Objekt blogposts

Objekt blogposts umožňuje získat přístup ke kolekci objektů příspěvků blogu. Kromě používání filtrů Liquid můžete také řadit příspěvky blogu a využívat stránkování:

{% assign blogposts = blogs.posts | order_by “adx_name”, “desc” | paginate: 0,4 | all %} Všimněte si, že blogs.posts.all je také platný způsob, jak získat všechny příspěvky blogu blogs.posts | from_index: 0 | take: 2 je rovněž možné

Následující tabulka popisuje různé atributy přidružené k objektu blogposts.

Atribut Popis
All Vrátí všechny objekty blogpost v kolekci.

Objekt blogpost

Odkazuje na jeden příspěvek blogu.

Následující tabulka popisuje různé atributy přidružené k objektu blogpost.

Atribut Popis
url Adresa URL příspěvku.
content Vrátí pole obsahu příspěvku.
content Vrátí pole obsahu příspěvku.
author Vrátí autora příspěvku (což je jednoduše objekt entity kontaktu).
title Název příspěvku.
comment_count Vrátí celočíselnou hodnotu počtu komentářů k danému příspěvku.
publish_date Datum publikování příspěvku.

entities

Umožňuje vám načíst libovolnou entitu aplikace Dynamics 365 pomocí ID. Pokud entita existuje, bude vrácen objekt entity. Pokud není entita se zadaným ID nalezena, budou vráceny typy jazyka Liquid.

{% assign account = entities.account['936DA01F-9ABD-4d9d-80C7-02AF85C822A8'] %}

{% if account %}

{{ account.name }} ({{ account.statecode.label }})

{% endif %}

{% assign entity_logical_name = 'contact' %}

{% assign contact = entities[entity_logical_name][request.params.contactid] %}

{% if contact %}

{{ contact.fullname }} ({{ contact.parentcustomerid.name }})

{% endif %}

Entita

Objekt entity poskytuje přístup k atributům záznamu entity aplikace Dynamics 365.

Atribut Popis
ID Identifikátor GUID entity jako řetězec. Například 936DA01F-9ABD-4d9d-80C7-02AF85C822A8
logical_name Logický název Dynamics 365 entity.
Notes Načte všechny poznámky (annotation) přidružené k entitě, seřazené od nejstarší po nejnovější (createdon). Poznámky jsou vráceny jako objekty poznámek.
permissions Načte výsledky kontrolního výrazu oprávnění pro entitu. Výsledky jsou vráceny jako objekt oprávnění.
url Vrátí cestu adresy URL systému pro správu obsahu portálů aplikace Dynamics 365 pro entitu. Pokud entita nemá v aktuálním webu žádné platné adresy URL, vrátí null. Obecně toto pouze vrátí hodnotu pro určité typy entit, které byly začleněny do portálu CMS , pokud nemáte ve své aplikaci vlastního poskytovatele adres URL.
[název atributu nebo vztahu] K jakémukoli atributu entity aplikace Dynamics 365 můžete přistupovat podle logického názvu. {{ entity.createdon }}{% assign attribute_name = 'name' %}{{ entity[attribute_name] }}
Hodnoty atributů většiny entit se mapují přímo na typy jazyka Liquid: pole se dvěma možnostmi se mapují na logické hodnoty, textová pole na řetězce, pole numerických hodnot / měny na čísla, pole data a času na objekty data. Avšak některé typy atributů jsou vráceny jako objekty:
 • Vyhledávací pole (odkaz na entitu) jsou vrácena jako referenční objekty entit.
 • Pole Sada možností / Rozevírací seznam jsou vrácena jako objekty s hodnotou sady možností.
 • Všechny související entity také můžete načíst podle názvu schématu vztahu.
 • {{ page.adx_webpage_entitylist.adx_name }}V případě, že je vztah reflexivní (tj. odkazující sám na sebe), bude vrácen objekt reflexního vztahu. (Jinak bude výsledek dvojznačný.){{ page.adx_webpage_webpage.referencing.adx_name }}
  Poznámka: Načítání velkého množství souvisejících entit nebo přístup k velkému počtu vztahů v jedné šabloně může mít negativní dopad na výkon vykreslování šablony. Vyhněte se načítání souvisejících entit pro každou položku v poli, ve smyčce. Pokud je to možné, raději k načtení kolekcí entit používejte značky entit aplikace Dynamics 365.

Odkaz na entitu

Hodnoty vyhledávacího atributu jsou vráceny jako referenční objekty entit, s následujícími atributy.

Atribut Popis
ID Identifikátor GUID odkazované entity, jako řetězec.
Například 936DA01F-9ABD-4d9d-80C7-02AF85C822A8
logical_name Logický název odkazované entity aplikace Dynamics 365.
Name Primární název atributu odkazované entity.

Poznámka

Poznámka je objekt entity, který poskytuje přístup k atributům a vztahům v záznamu typu annotation. Kromě všech atributů objektu entity mám poznámka rovněž následující další atributy.

Atribut Popis
documentbody Načítá atribut documentbody záznamu annotation poznámky, jako řetězec s kódováním Base64. Jelikož může být obsah tohoto atributu velký, nenačítá se společně s ostatními atributy poznámky, ale načítá se pouze na požádání.
Poznámka: Použití atributu documentbody může mít negativní vliv na výkon vykreslování šablony a mělo by být prováděno s opatrností.
Pokud je to možné, používejte místo toho k propojení s přílohou poznámky atribut url.
url Vrátí cestu adresy URL pro vestavěnou obslužnou rutinu přílohy poznámky portálu. Pokud má uživatel oprávnění a poznámka obsahuje připojený soubor, stáhne žádost na tuto adresu URL přílohu souboru poznámky.

Poznámka

Další filtry

Hodnota sady možností

Atribut Sada možností / Rozevírací seznam jsou vráceny jako referenční objekty entit, s následujícími atributy.

Atribut Popis
Label Lokalizovaný popisek hodnoty atributu sady možností / rozevíracího seznamu. Například Aktivní
Hodnota Celočíselná hodnota atributu sady možností / rozevíracího seznamu. Například 0

Oprávnění k entitě

Objekt Oprávnění entity poskytuje přístup k souhrnným výsledkům kontrolního výrazu oprávnění pro entitu.

Atribut Popis
can_append Vrací hodnotu true, pokud aktuální uživatel má oprávnění k přidání záznamů do vztahů tohoto záznamu. V opačném případě vrátí hodnotu false.
can_append_to Vrací hodnotu true, pokud aktuální uživatel má oprávnění k přidání tohoto záznamu do vztahu jiné entity. V opačném případě vrátí hodnotu false.
can_create Vrací hodnotu true, pokud aktuální uživatel má oprávnění k vytváření nových záznamů tohoto typu entity. V opačném případě vrátí hodnotu false.
can_delete Vrací hodnotu true, pokud aktuální uživatel má oprávnění k odstranění tohoto záznamu. V opačném případě vrátí hodnotu false.
can_read Vrací hodnotu true, pokud aktuální uživatel má oprávnění ke čtení tohoto záznamu. V opačném případě vrátí hodnotu false.
can_write Vrací hodnotu true, pokud aktuální uživatel má oprávnění k aktualizaci tohoto záznamu. V opačném případě vrátí hodnotu false.
rules_exist Vrací hodnotu true, pokud výsledky oprávnění reprezentované tímto objektem jsou výsledkem explicitně definovaných pravidel oprávnění. Vrací hodnotu false, pokud jde o výchozí výsledky v případě nepřítomnosti explicitně definovaných oprávnění.

Reflexivní vztah

Pokusy o načtení reflexivních (tj. odkazujících na sebe) vztahů na entity jsou vráceny jako objekty s následujícími atributy.

Atribut Popis
is_reflexive Vrací hodnotu true. Slouží k testování, zda objekt vrácený vztahem je objektem reflexivního vztahu.
referenced Vrací pole odkazovaných entit pro daný vztah.
referencing Vrací odkazující entitu pro daný vztah. Vrací hodnotu null, pokud neexistuje žádná odkazující entita. Pokud jde o vztah N : N, vrací pole odkazující entity.

entitylist

Objekt entitylist se používá v rámci značek entit aplikace Dynamics 365. Poskytuje přístup ke všem atributům daného seznamu entit.

Atributy

Poznámka

entities

Atribut Popis
create_enabled Vrátí hodnotu true, je-li nakonfigurováno vytváření nových záznamů pro seznam entit. V opačném případě vrátí hodnotu false.
create_url Vrátí nakonfigurovanou cestu adresy URL pro odkaz/tlačítko vytvoření pro seznam entit.
detail_enabled Vrátí hodnotu true, je-li nakonfigurováno zobrazení podrobností u jednotlivých záznamů pro seznam entit. V opačném případě vrátí hodnotu false.
detail_id_parameter Vrátí název parametru řetězce dotazu, který bude použit pro ID záznamu při vytváření adresy URL pro zobrazení podrobností záznamu. Podrobnosti o používání filtrů Liquid k vytváření adres URL naleznete v tématu Filtry adres URL. Například id
detail_label Vrátí nakonfigurovaný lokalizovaný popisek pro odkaz/tlačítka zobrazení podrobností pro seznam entit.
detail_url Vrátí nakonfigurovanou cestu adresy URL pro odkaz/tlačítka zobrazení podrobností pro seznam entit.
empty_list_text Vrátí nakonfigurovaný lokalizovaný text, který se zobrazí, pokud zobrazení seznamu entit nevrátí žádné výsledky.
enable_entity_permissions Vrátí hodnotu true, je-li povoleno filtrování oprávnění k entitám pro tento seznam entit. V opačném případě vrátí hodnotu false.
entity_logical_name Vrátí logický název entity aplikace Dynamics 365 pro záznamy, které mají být zobrazeny tímto seznamem entit. Například contact
filter_account_attribute_name Vrátí logický název atributu pro vyhledání prvku account, který se použije pro filtrování záznamů výsledků podle nadřazeného obchodního vztahu aktuálního uživatele portálu. Například accountid
filter_apply_label Vrátí nakonfigurovaný lokalizovaný popisek, který se použije pro odkaz/tlačítko, jež uplatňuje rozšířený filtr atributů na výsledky seznamu entit.
filter_definition Vrátí definici filtru atributů JSON pro seznam entit. V tématu Filtry seznamu entit naleznete podrobnosti o způsobu používání filtru Liquid typu metafilters pro zpracování této definice.
filter_enabled Vrátí hodnotu true, je-li povoleno rozšířené filtrování atributů pro seznam entit. V opačném případě vrátí hodnotu false.
filter_portal_user_attribute_name Vrátí logický název atributu pro vyhledání prvku contact, který se použije pro filtrování záznamů výsledků podle kontaktu aktuálního uživatele portálu. Například contactid
filter_website_attribute_name Vrátí logický název atributu pro vyhledání prvku adx_website, který se použije pro filtrování záznamů výsledků podle aktuálního portálového webu. Například adx_websiteid
language_code Vrátí celočíselný kód jazyka aplikace Dynamics 365, který se použije k výběru všech lokalizovaných popisků pro tento seznam entit.
page_size Vrátí nakonfigurovanou velikost stránky s výsledky pro seznam entit.
primary_key_name Vrátí logický název atributu primárního klíče pro záznamy, které mají být zobrazeny tímto seznamem entit.
search_enabled Vrátí hodnotu true, je-li povoleno vyhledávání pro tento seznam entit. V opačném případě vrátí hodnotu false.
search_placeholder Vrátí nakonfigurovaný lokalizovaný text pro zástupný symbol pole hledání v seznamu entit.
search_tooltip Vrátí nakonfigurovaný lokalizovaný text pro popisek hledání v seznamu entit.
views Vrátí dostupná zobrazení pro seznam entit, jako objekty zobrazení seznamu entit.
[attribute logical name] Můžete přistupovat k jakémukoli atributu záznamu aplikace Dynamics 365 v rámci seznamu entit (adx_entitylist) podle logického názvu, a to stejným způsobem jako k objektu entities. Například {{ entitylist.adx_name }}

Atributy zobrazení seznamu entit

Atribut Popis
columns Vrátí sloupce zobrazení jako objekty sloupců zobrazení seznamu entit.
entity_logical_name Vrátí logický název entity aplikace Dynamics 365 pro záznamy obsažené v zobrazení. Například contact
ID Vrátí GUID identifikátor zobrazení.
language_code Vrátí celočíselný kód jazyka aplikace Dynamics 365, který se použije k výběru všech lokalizovaných popisků (záhlaví sloupců atd.) pro zobrazení.
Name Vrátí název zobrazení používaný aplikací Dynamics 365.
primary_key_logical_name Vrátí logický název primárního klíče entity aplikace Dynamics 365 pro záznamy obsažené v zobrazení. Například contactid
sort_expression Vrátí výchozí výraz řazení pro zobrazení. Například name ASC, createdon DESC

Atributy sloupců zobrazení seznamu entit

Atribut Popis
attribute_type Vrátí název typu atributu aplikace Dynamics 365 pro sloupec, jako řetězec. Například Lookup, Picklist, String, Boolean, DateTime
logical_name Vrátí logický název atributu aplikace Dynamics 365 pro sloupec. Například createdon
Jméno Vrátí lokalizovaný název zobrazení aplikace Dynamics 365 pro sloupec. Například Created On
sort_ascending Vrátí řetězec výrazu řazení pro řazení sloupců ve vzestupném pořadí. Například createdon ASC
sort_descending Vrátí řetězec výrazu řazení pro řazení sloupců v sestupném pořadí. Například createdon DESC
sort_disabled Vrátí hodnotu true, je-li řazení sloupců zakázáno. V opačném případě vrátí hodnotu false.
sort_enabled Vrátí hodnotu true, je-li řazení sloupců povoleno. V opačném případě vrátí hodnotu false.
width Vrátí nakonfigurovanou šířku sloupce v pixelech.

entityview

Objekt entityview se používá v rámci značky entityview a poskytuje kromě záznamů výsledků zobrazení přístup i k metadatům pro zobrazení.

Atributy

Atribut Popis
columns Vrátí sloupce v zobrazení, jako objekty sloupců zobrazení entitylist.
entity_permission_denied Vrátí hodnotu true, pokud byl odepřen přístup k zobrazení výsledků z důvodu nedostatečných oprávnění k entitě pro aktuálního uživatele. Vrátí hodnotu false, pokud byl udělen přístup pro čtení za účelem zobrazení výsledků.
entity_logical_name Logický název entity aplikace Dynamics 365 pro záznamy výsledků zobrazení. Například contact
first_page Číslo stránky na první stránce výsledků zobrazení. To bude 1, pokud nebyly vráceny žádné výsledky. Pokud ano, bude to null.
Id Identifikátor GUID zobrazení aplikace Dynamics 365, který definuje tento objekt entityview.
language_code Celočíselný kód jazyka aplikace Dynamics 365 použitý k načtení lokalizovaných popisků pro aktuální zobrazení.
last_page Číslo stránky na poslední stránce výsledků zobrazení. Pokud nebyly vráceny žádné výsledky, bude to null.
name Název zobrazení aplikace Dynamics 365, který definuje tento objekt entityview, například Active Contacts.
next_page Číslo stránky na další stránce výsledků zobrazení. Pokud žádná další stránka výsledků neexistuje, bude to null.
Page Číslo stránky na aktuální stránce výsledků zobrazení.
pages Vrátí pole čísel stránek obsahující všechny stránky výsledků pro aktuální zobrazení.
page_size Počet výsledků vrácených na stránku pro aktuální zobrazení.
previous_page Číslo stránky na další stránce výsledků zobrazení. Pokud žádná předchozí stránka výsledků neexistuje, bude to null.
primary_key_logical_name Logický název v aplikaci Dynamics 365 pro atribut primárního klíče entity výsledků pro toto zobrazení. Například contactid.
records Aktuální stránka záznamů výsledků pro zobrazení, jako objektů entity.
sort_expression Výchozí výraz řazení pro zobrazení. Například nameASC, createdon DESC.
total_pages Celkový počet stránek výsledků pro zobrazení.
total_records Celkový počet výsledků pro zobrazení (napříč všemi stránkami).

events

Poskytuje možnost přístupu a vykreslení událostí. Objekt events umožňuje vybrat konkrétní událost nebo všechny události.

Objekt events

Objekt events umožňuje přístup k jakékoli konkrétní události na portálu nebo přístup ke všem událostem na portálu (bez ohledu na událost).

Objekt events má následující atributy:

Atribut Popis
occurences Vrátí objekt eventoccurancessobject, který obsahuje všechny výskyty událostí na portálu.
[název nebo id události] Můžete získat přístup k jakékoli události podle jejího názvu nebo vlastností ID.
{% assign event = events["Event Name"] %}
{% assign event = events["da8b8a92-2ee6-476f-8a21-782b047ff460"] %}

Objekt event

Objekt event umožňuje pracovat s jednou událostí a poskytuje přístup k plánům a výskytům této události.

Objekt event má následující atributy:

Atribut Popis
výskytech Vrátí objekt eventoccurrencesobject, který obsahuje všechny výskyty pro událost.
name Název události.
url Adresa URL události.

Objekt eventoccurences

Objekt eventoccurrences umožňuje získat přístup ke kolekci objektů výskytů událostí. Výskyty událostí můžete uspořádat a také lze zadat rozsah dat pro získání výskytů. Pomocí filtrů jazyka Liquid lze rovněž dosáhnout stránkování.

{% assign occurances = event.occurrences.from[today].to[advance_date] %}

Pamatujte, že

{% assign occurances = event.occurrences.min[today].max[advance_date] %}

je také možné.

Následující atributy jsou spojené s objektem eventoccurrences.

Atribut Popis
All Vrátí všechny objekty eventoccurance v kolekci.

Objekt eventoccurence

Představuje výskyt jedné události. Přidružené atributy jsou uvedeny níže:

Atribut Popis
url Adresa URL výskytu.
is_all_day_event Jedná se o celodenní událost?
start_time Čas začátku události.
end_time Čas konce události.

forloop

Obsahuje vlastnosti, které jsou užitečné v rámci bloku smyčky Iteration tags.

Poznámka

forloop lze použít pouze v rámci značky Iteration tags.

Kód

{% for child in page.children %}

{% if forloop.first %}

This is the first child page!

{% else %}

This is child page number {{ forloop.index }}.

{% endif %}

{% endfor %}

Výstup

This is the first child page!

This is child page number 2.

This is child page number 3.

Atributy

Atribut Popis
first Vrátí hodnotu true, pokud se jedná o první iteraci smyčky. Vrátí hodnotu false, pokud se nejedná o první iteraci.
index Aktuální umístění položky v kolekci, kde má první položka pozici 1.
index0 Aktuální umístění položky v kolekci, kde má první položka pozici 0.
Last Vrátí hodnotu true, pokud se jedná o poslední iteraci smyčky. Vrátí hodnotu false, pokud se nejedná o poslední iteraci.
length Vrátí počet iterací smyčky ߝ počet položek v kolekci, kde probíhají iterace.
rindex Počet položek, které zbývají ve smyčce (délka – index), kde 1 je index poslední položky.
rindex0 Počet položek, které zbývají ve smyčce (délka – index), kde 0 je index poslední položky.

forums

Poskytnutí přístupu k fórům a vláknům fóra a jejich zobrazení. Uvědomte si, že možnost používat jazyk Liquid k zobrazení dat fóra platí i pro příspěvky, ale pro vytvoření nového příspěvku nebo vlákna je nutné použít šablonu stránky webových formulářů ASP.NET s uvedenou funkcí, která musí být integrována (jako například výchozí šablony stránek vláken fóra a příspěvků fóra).

Objekt forums umožňuje vybrat fórum nebo vlákna fóra:

<div class="content-panel panel panel-default">

<div class="panel-heading">

<h4>

<span class="fa fa-comments" aria-hidden="true"></span>

{{ snippets["Home Forum Activity Heading"] | default: "Forum Activity" | h }}

</h4>

</div>

{% for forum in website.forums %}

<ul class="list-group">

<li class="list-group-item">

<div class="row">

<div class="col-sm-6">

<h4 class="list-group-item-heading"><a href="{{ forum.url | h }}"> {{ forum.name | h }}</a></h4>

<div class="list-group-item-text content-metadata">{{ forum.adx_description | h }}</div>

</div>

<div class="col-sm-3 content-metadata">{{ forum.thread_count }} threads</div>

<div class="col-sm-3 content-metadata">{{ forum.post_count }} posts</div>

</div>

</li>

</ul>

{% endfor %}

</div>

Objekt forums

Objekt forums umožňuje přístup k jakémukoli konkrétnímu fóru na portálu nebo přístup ke všem vláknům fóra na portálu (bez ohledu na fórum).

Objekt forum umožňuje pracovat s jedním fórem a poskytuje přístup k vláknům tohoto fóra.

Objekt forumthreads umožňuje získat přístup ke kolekci objektů forumthread. Můžete řadit vlákna fóra a rovněž využívat stránkování pomocí filtrů Liquid.

{% assign threads = forum.threads | order_by "adx_name", "desc" | paginate: 0,4 | all %}

Jedno vlákno fóra

Objekt forumposts umožňuje získat přístup ke kolekci objektů forumpost.

Atributy

Atribut Popis
threads Vrátí objekt forumthreads, který obsahuje všechny objekty forumthread na portálu.
All Vrátí všechny objekty forum na portálu. Uvědomte si, že website.forums je rovněž ekvivalent.
thread_count Vrátí celočíselnou hodnotu počtu vláken na celém webu.
post_count Vrátí celočíselnou hodnotu celkového počtu příspěvků na portálu.
[název nebo id fóra] Můžete získat přístup k jakémukoli fóru podle jeho názvu nebo vlastností ID.
`{% assign forum = forums["Forum Name"] %}
{% assign forum = forums["da8b8a92-2ee6-476f-8a21-782b047ff460"] %}

Objekt forum

Atributy

Poznámka

entities

Atribut Popis
threads Vrátí objekt forumthreads, který obsahuje všechna vlákna fóra v daném fóru.
Name Název fóra.
thread_count Vrátí celočíselnou hodnotu počtu vláken ve fóru.
post_count Vrátí celočíselnou hodnotu počtu příspěvků v celém fóru.

Objekt forumthreads

Atributy

Atribut Popis
All Vrátí všechny objekty forumthread v kolekci.

Objekt forumthread

Atributy

Poznámka

entities

Atribut Popis
posts Vrátí objekt forumposts, který obsahuje všechny příspěvky fóra ve vlákně.
author Vrátí autora vlákna (což je jednoduše objekt entity kontaktu).
latest_post Vrátí poslední příspěvek ve vláknu.
first_post Vrátí první příspěvek ve vláknu.
post_count Vrátí celočíselnou hodnotu počtu příspěvků ve vláknu.
is_answered Je vlákno zodpovězeno nebo ne?
is_sticky Je vlákno vždy na vrchu?

Objekt forumposts

Atributy

Atribut Popis
All Vrátí všechny objekty forumthread v kolekci.

Jeden příspěvek fóra

Atributy

Poznámka

entities

Atribut Popis
author Vrátí autora příspěvku (což je jednoduše objekt entity kontaktu).
content Obsah příspěvku.
is_answer Je tento příspěvek odpovědí na vlákno?

knowledge

Poskytuje přístup k záznamům entit knowledgearticle a category Dynamics 365 za účelem vykreslení článků a kategorií v portálu.

Atributy

Atribut Popis
články Vrací objekt článků obsahující objekty článků pro záznamy entity knowledgearticle, které jsou k dispozici v portálu.
categories Vrací objekt categories obsahující objekty category pro záznamy entity category, které jsou k dispozici v portálu.

objekt articles

Objekt articles umožňuje získat přístup ke kolekci objektů článků. Můžete řadit články a rovněž využívat stránkování pomocí filtrů Liquid.

{% assign count = count | default: 3 %}
{% assign languagecode = website.selected_language.code %}
{% assign popular_articles = knowledge.articles | popular: count,languagecode %}
{% if popular_articles %}
  <div class="list-group">
  {% for article in popular_articles %}
   <div class="list-group-item clearfix">
    <a class="title" href="{{ article.url | escape }}">{{ article.title | escape }}</a>
    <p class="description">{{ article.description | escape }}</p>
   </div>
  {% endfor %}
  </div>
{% endif %}

Atributy

Atribut Popis
popular Vrátí kolekci objektů článků obsahující nejvíce zobrazení. {% assign popular_articles = knowledge.articles.popular %}
recent Vrátí kolekci objektů článků obsahující datum poslední změny. {% assign recent_articles = knowledge.articles.recent %}
nejlepší Vrátí kolekci objektů článků obsahující nejvyšší hodnocení. {% assign top_articles = knowledge.articles.top %}

Filtry

Následující filtry mohou přijímat volitelné parametry pro velikost stránky a jazyk. První parametr je číslo nebo záznamy, které chcete načíst. Výchozí velikost stránky je 5. Druhý parametr je kód jazyka k načtení článků pro daný jazyk. Filtry mohou být kombinovány s jinými filtry Liquid.

{% assign page_size = 5 %}
{% assign language_code = website.selected_language.code %}
{% assign recent_articles = knowledge.articles | recent: page_size, language_code %}
Atribut Popis
popular Vrátí kolekci objektů článků obsahující nejvíce zobrazení. {% assign popular_articles = knowledge.articles \| popular: 10, en-US %}
recent Vrátí kolekci objektů článků obsahující datum poslední změny. {% assign recent_articles = knowledge.articles \| recent: 5 %}
nejlepší Vrátí kolekci objektů článků obsahující nejvyšší hodnocení. {% assign top_articles = knowledge.articles \| top: 3, en-US %}

objekt categories

Objekt categories umožňuje získat přístup ke kolekci objektů kategorie. Kategorie můžete řadit a rovněž využívat stránkování pomocí filtrů Liquid.

{% assign category_url = sitemarkers['Category'].url %}
 {% assign count = count | default: 0 %} 
 {% assign categories = knowledge.categories | top_level: count %}
 {% if categories %}
  <div class="list-group unstyled">
  {% for category in categories %}
   <a href="{{ category_url | add_query: 'id', category.categorynumber }}" class="list-group-item">
    {{ category.title }}
   </a>
  {% endfor %}
  </div>
 {% endif %}

Atributy

Atribut Popis
recent Vrátí kolekci objektů kategorie obsahující datum poslední změny.
top_level Vrací kolekci objektů kategorie, které nemají nadřazené kategorie.

Filtry

Následující filtry mohou přijímat volitelný parametr pro velikost stránky. Výchozí velikost stránky je 5. Filtry mohou být kombinovány s jinými filtry Liquid.

{% assign page_size = 5 %}
{% assign recent_categories = knowledge.categories | recent: page_size %}
Atribut Popis
recent Vrátí kolekci objektů kategorie obsahující datum poslední změny. Můžete zadat parametry {% assign recent_categories = knowledge.categories \| recent: 10 %}
top_level Vrací kolekci objektů kategorie, které nemají nadřazené kategorie. {% assign root_categories = knowledge.categories \| top_level %}

Objekt article

Objekt article vám umožňuje pracovat s jedinou knowledgearticle, chcete-li zobrazit podrobnosti tohoto článku na portálu.

Atributy

article je objekt entity s úplně stejnými atributy, a to kromě těch uvedených níže.

Atribut Popis
article_public_number Veřejné číslo článku.
comment_count Celočíselná hodnota počtu komentářů k danému článku.
content Obsahu článku.
current_user_can_comment Vrací logickou hodnotu označující, zda aktuální uživatel může přidávat k článku komentáře.
is_rating_enabled Vrací hodnotu typu boolean označující, zda je povoleno hodnocení článku.
keywords Klíčová slova pro tento článek.
Jméno Alternativní alias pro název článku.
rating Hodnota desítkového hodnocení článku.
title Název článku.
view_count Celočíselná hodnota udávající počet případů zobrazení článku.

Objekt category

Objekt category vám umožňuje pracovat s jedinou kategorií, chcete-li zobrazit její podrobnosti na portálu.

Atributy

category je objekt entity s úplně stejnými atributy, a to kromě těch uvedených níže.

Atribut Popis
categorynumber Číslo kategorie.
Jméno Alternativní alias pro název kategorie.
title Název kategorie.

stránka

Odkazuje na aktuální stránku požadavku portálu. Tento objekt spojuje atributy sitemap a aktuální požadavek na entities (obvykle webová stránka).

Objekt stránka poskytuje přístup k objektům, jako jsou popis cesty pro aktuální stránku, název nebo adresa URL aktuální stránky a jakékoli jiné atributy nebo související entity základního záznamu aplikace Dynamics 365.

<ul class="breadcrumb">

{% for crumb in page.breadcrumbs %}

<li><a href="{{ crumb.url | escape }}">{{ crumb.title | escape }}</a></li>

{% endfor %}

<li class="active">{{ page.title | escape }}</li>

</ul>

<div class="page-header">

<h1>{{ page.title | escape }}</h1>

</div>

<div class="page-copy">

{{ page.adx_copy }}

</div>

<div class="list-group">

{% for child in page.children %}

<a class="list-group-item" href="{{ child.url | escape }}">

{{ child.title | escape }}

</a>

{% endfor %}

</div>

<!-- Page {{ page.id }} was last modified on {{ page.modifiedon }}. -->

Atributy stránky

Poznámka

entities

Atribut Popis
breadcrumbs Vrátí popis cesty objektů uzlu mapy webu pro stránku, počínaje kořenovým uzlem mapy webu a konče nadřazeným.
children Vrátí podřízené objekty uzlu mapy webu v rámci stránky.
parent Vrátí nadřazený objekt uzlu mapy webu v rámci stránky. Pokud je stránkou domovská stránka, atribut parent bude null.
title Název stránky.
url Adresa URL stránky.
[název atributu nebo vztahu] K jakémukoli atributu základního záznamu aplikace Dynamics 365 na stránce můžete přistupovat podle logického názvu.
{{ page.createdon }}
{% assign attribute_name = 'name' %}
{{ page[attribute_name] }}
Hodnoty atributů většiny entit se mapují přímo na typy jazyka Liquid: pole se dvěma možnostmi se mapují na logické hodnoty, textová pole na řetězce, pole numerických hodnot / měny na čísla, pole data a času na objekty data. Avšak některé typy atributů jsou vráceny jako objekty:
 • Vyhledávací pole (odkaz na entitu) jsou vrácena jako entities.
 • Pole sady možností / rozevíracího seznamu jsou vrácena jako entities.
 • Všechny související entity také můžete načíst podle názvu schématu vztahu.
  {{ page.adx_webpage_entitylist.adx_name }}
  V případě, že je vztah reflexivní (tj. odkazující sám na sebe), bude vrácen objekt entities. (Jinak bude výsledek dvojznačný.){{ page.adx_webpage_webpage.referencing.adx_name }}
  Poznámka: Načítání velkého množství souvisejících entit nebo přístup k velkému počtu vztahů v jedné šabloně může mít negativní dopad na výkon vykreslování šablony. Vyhněte se načítání souvisejících entit pro každou položku v poli, ve smyčce. Pokud je to možné, raději k načtení kolekcí entit používejte značky entit aplikace Dynamics 365.

polls

Poskytuje možnost přístupu a vykreslení hlasování.

Objekt polls umožňuje vybrat konkrétní hlasování nebo umístění hlasování:

<div>

{% assign poll = polls["Poll Name"] %}

<h4>{{ poll.question }}</h4>

{% for option in poll.options %}

<div>

<input type="radio" name="{{ poll.name }}" id="{{ option.id }}" />

<label for="{{ option.id }}">{{ option.answer }}</label>

</div>

{% endfor %}

<button type="button">{{ poll.submit_button_label }}</button>

</div>

Atributy hlasování

Atribut Popis
placements Vrátí objekt umístění hlasování.
[název nebo id hlasování] Můžete získat přístup k jakémukoli hlasování podle jeho názvu nebo vlastností ID. {% assign poll = polls["Poll Name"] %}
{% assign poll = polls["41827a5c-33de-49b8-a0c7-439e6a02eb98"] %}

Atributy umístění hlasování

Atribut Popis
[název nebo id umístění hlasování] Můžete získat přístup k jakémukoli umístění hlasování podle jeho názvu nebo vlastností ID.{% assign placement = polls.placements["Placement Name or Id"] %}
{% assign placement = polls.placements["7677c5d4-406e-4b6c-907c-916ac17dba0f"] %}

Atributy umístění hlasování

Poznámka

entities

Atribut Popis
Name Vrátí název pole pro umístění hlasování.
placement_url Adresa URL, kterou lze použít k načtení umístění hlasování, plně vykresleného pomocí šablony.
polls Vrátí kolekci objektů hlasování přidružené k umístění. Značky iterace a filtry polí mohou být použity s touto kolekcí.
random_url Adresa URL, kterou lze použít k načtení náhodného hlasování z umístění, plně vykresleného pomocí šablony.
submit_url Adresa URL, na kterou se předkládá dokončené dotazování.

Atributy hlasování

Poznámka

entities

Atribut Popis
has_user_voted Vrátí hodnotu true, pokud se aktuální uživatel (přihlášený nebo anonymní) již v tomto hlasování vyslovil.
Jméno Vrátí název pole pro hlasování.
options Vrátí kolekci objektů možností hlasování přidružených k hlasování. Značky iterace a entity mohou být použity s touto kolekcí.
poll_url Adresa URL, kterou lze použít k načtení hlasování, plně vykresleného pomocí šablony.
question Vrátí název pole dotazu pro hlasování.
submit_button_label Vrátí řetězec, který lze použít k přepsání popisku tlačítka Odeslat pro hlasování.
submit_url Adresa URL, na kterou se předkládá dokončené dotazování.
user_selected_option Vrátí objekt možností hlasování vybraný uživatelem (pokud již hlasoval).
votes Vrátí počet hlasů, které byly zahrnuty do tabulky pro hlasování.

Atributy možností hlasování

Poznámka

entities

Atribut Popis
answer Vrátí název pole odpovědi pro hlasování.
percentage Vrátí procenta hlasů v hlasování pro možnost jako desetinné číslo od 0 do 100.
votes Vrátí počet hlasů, které byly zahrnuty do tabulky pro možnost.

request

Obsahuje informace o aktuálním požadavku HTTP.

{% assign id = request.params['id'] %}

<a href="{{ request.url | add_query: 'foo', 1 }}">Link</a>

Poznámka

Je možné vytvořit adresy URL dynamicky v jazyce Liquid pomocí URL filtrů.

Atributy

Atribut Popis
params Pojmenované hodnoty parametru pro aktuální požadavek. params je kombinací parametrů řetězce dotazu adresy URL, parametrů formuláře příspěvku a souborů cookie.
Path Cesta aktuálního požadavku na adresu URL.
/profile/
path_and_query Cesta a dotaz aktuálního požadavku na adresu URL.
/profile/?foo=1&bar=something
query Část dotazu aktuálního požadavku na adresu URL.
?foo=1&bar=something
Adresa URL Plná adresa URL aktuálního požadavku.
http://www.example.com/profile/?foo=1&bar=something

searchindex

Objekt searchindex se používá v rámci značek entit aplikace Dynamics 365 a poskytuje přístup k výsledkům dotazu.

{% searchindex query: 'support', page: params.page, page_size: 10 %}

{% if searchindex.results.size > 0 %}

<p>Found about {{ searchindex.approximate_total_hits }} matches:</p>

<ul>

{% for result in searchindex.results %}

<li>

<h3><a href="{{ result.url | escape }}">{{ result.title | escape }}</a></h3>

<p>{{ result.fragment }}</p>

</li>

{% endfor %}

</ul>

{% else %}

<p>Your query returned no results.</p>

{% endif %}

{% endsearchindex %}

Atributy

Atribut Popis
approximate_total_hits Vrací přibližný celkový počet výsledků odpovídající dotazu indexu. Všimněte si, že z důvodu způsobu fungování vyhledávacího indexu v souvislosti s filtrováním zabezpečení a s jinými faktory návrhu je číslo pouze přibližný odhad a v některých situacích nemusí přesně odpovídat celkovému počtu výsledků dostupných pro aktuálního uživatele.
Page Vrátí číslo stránky aktuálního dotazu.
page_size Vrátí maximální velikost stránky aktuálního dotazu. Uvědomte si, že pokud chcete skutečný počet výsledků vrácených pro aktuální stránku (protože může být menší než zadaná maximální velikost stránky), použijte results.size.
results Vrátí stránku výsledků dotazu jako objekty výsledků indexu hledání.

Výsledky indexu hledání

Atribut Popis
entity Základní entity pro výsledek.
fragment Odpovídající krátký fragment textu pro výsledek, s podmínkami odpovídajícími zadanému dotazu zvýrazněnému pomocí značky HTML <em>. Všimněte si, že určité typy dotazů nepodporují zvýrazněné fragmenty, například přibližné dotazy (~) a dotazy se zástupnými znaky (*). V těchto případech bude mít tato vlastnost hodnotu null.
Id ID entity aplikace Dynamics 365 základního záznamu pro výsledek, jako řetězec. Například 936DA01F-9ABD-4d9d-80C7-02AF85C822A8
logical_name Logický název entity aplikace Dynamics 365 základního záznamu pro výsledek. Například adx_webpage
Číslo Počet výsledků napříč všemi stránkami výsledků, počínaje 1. Například pro první výsledek druhé stránky výsledků, s velikostí stránky 10, bude tato hodnota 11.
score Skóre Lucene výsledku jako hodnota s plovoucí desetinnou čárkou. Pomocí této hodnoty budou vráceny seřazené výsledky.
title Název výsledku.
Adresa URL Adresa URL pro výsledek. Toto bude obvykle—ale ne nezbytně—absolutní cesta pro aktuální aplikaci, nikoli úplná adresa URL. Příklad: /articles/article1/

settings

Umožňuje vám načíst libovolné Konfigurace nastavení webu pro portály podle názvu. Pokud není nastavení se zadaným názvem nalezeno, budou vráceny typy jazyka Liquid.

Poznámka

Nastavení jsou vrácena jako typy jazyka Liquid, ale můžete použít filtry typů k převedení na jiné typy.

{{ settings["My Setting"] }}

{% assign search_enabled = settings["Search/Enabled"] | boolean %}

{% if search_enabled %}

Search is enabled.

{% endif %}

{% assign pagesize = settings['page size'] | integer | default: 10 %}

{% if pagesize > 10 %}

Page size is greater than 10.

{% endif %}

sitemap

Umožňuje přístup k mapě webu portálu.

<h1>{{ sitemap.root.title }}</h1>

<ul class="breadcrumb">

{% for crumb in sitemap.current.breadcrumbs %}

<li><a href="{{ crumb.title }}">{{ crumb.title }}</a></li>

{% endfor %}

<li class="active">{{ sitemap.current.title }}</li>

</ul>

{% for child in sitemap.current.children %}

<a href="{{ child.url }}">{{ child.title }}</a>

{% endfor %}

It's also possible to load a site map node by URL path:

{% assign node = sitemap["/content/page1/"] %}

{% if node %}

{% for child in node.children %}

<a href="{{ child.url }}">{{ child.title }}</a>

{% endfor %}

{% endif %}

Atributy mapy webu

Atribut Popis
Current Vrátí objekt uzlu mapy webu pro aktuální stránku.
Root Vrátí objekt uzlu mapy webu pro kořenovou (domovskou) stránku webu.

Atributy uzlu mapy webu

Atribut Popis
Popis cesty Vrátí popis cesty objektů uzlu mapy webu pro uzel, počínaje kořenovým uzlem mapy webu a konče nadřazeným.
Children Vrátí podřízené objekty uzlu mapy webu uzlu.
Description Popis nebo shrnutí obsahu uzlu. (Toto pole může obsahovat HTML).
Entity Vrátí základní entity uzlu. Pokud uzel nemá žádnou základní entitu, bude tato hodnota null.
is_sitemap_ancestor Vrátí hodnotu true, pokud uzel mapy webu je nadřazený prvek aktuálního uzlu, jinak false.
is_sitemap_current Vrátí hodnotu true, pokud uzel mapy webu je aktuální uzel, jinak false.
Nadřazený prvek Vrátí nadřazený objekt uzlu mapy webu uzlu. Pokud je uzel kořenový uzel, atribut parent bude null.
Title Název uzlu.
url Adresa URL uzlu.

sitemarkers

Umožňuje načíst libovolné označení webu podle názvu. Existuje-li označení webu, bude vrácen objekt sitemarker. Pokud není označení webu se zadaným názvem nalezeno, budou vráceny typy jazyka Liquid.

{{ sitemarkers["Login"].url }}

{% assign my_sitemarker = sitemarkers["My Site Marker"] %}

{% if my_sitemarker %}

<a href="{{ my_sitemarker.url }}">{{ my_sitemarker.adx_name }}</a>

{% else %}

Site marker "My Site Marker" does not exist.

{% endif %}

Atributy označení webu

Atribut Popis
url Adresa URL cíle označení webu.
[logický název atributu] K jakémukoli atributu cíle označení webu v rámci záznamu aplikace Dynamics 365 můžete přistupovat podle logického názvu. Například {{ sitemarker.adx_name }}

snippets

Umožňuje načíst libovolné fragmenty kódu obsahu podle názvu. Pokud není fragment kódu se zadaným názvem nalezen, bude vrácena hodnota Null.

{{ snippets["Header"] }}

{% assign footer = snippets["Footer"] %}

{% if footer %}

{{ footer }}

{% else %}

No footer snippet was found.

{% endif %}

tablerowloop

Obsahuje vlastnosti, které jsou užitečné v rámci bloku smyčky Iteration tags.

Poznámka

tablerowloop lze použít pouze v rámci značky Iteration tags.

Atributy

Atribut Popis
Col Vrátí index aktuálního řádku počínaje 1.
col0 Vrátí index aktuálního řádku počínaje 0.
col_first Vrátí hodnotu true, pokud je aktuální sloupec první v řádku; vrátí hodnotu false, pokud není.
col_last Vrátí hodnotu true, pokud je aktuální sloupec poslední v řádku; vrátí hodnotu false, pokud není.
First Vrátí hodnotu true, pokud se jedná o první iteraci smyčky. Vrátí hodnotu false, pokud se nejedná o první iteraci.
Index Aktuální umístění položky v kolekci, kde má první položka pozici 1.
index0 Aktuální umístění položky v kolekci, kde má první položka pozici 0.
Last Vrátí hodnotu true, pokud se jedná o poslední iteraci smyčky. Vrátí hodnotu false, pokud se nejedná o poslední iteraci.
Length Vrátí počet iterací smyčky ߝ počet položek v kolekci, kde probíhají iterace.
Rindex Počet položek, které zbývají ve smyčce (délka – index), kde 1 je index poslední položky.
rindex0 Počet položek, které zbývají ve smyčce (délka – index), kde 0 je index poslední položky.

user

Odkazuje na aktuálního uživatele portálu, což umožňuje přístup ke všem atributům základního záznamu kontaktu aplikace Dynamics 365. Pokud není přihlášen žádný uživatel, bude tato proměnná typy jazyka Liquid.

user je objektem entities.

{% if user %}

Hello, {{ user.fullname }}!

{% else %}

Hello, anonymous user!

{% endif %}

Atributy

Kromě všech atributů entities má user rovněž následující atributy.

Odkazuje na web portálu, což umožňuje přístup ke všem atributům záznamu webu Dynamics 365 (adx_website) pro portál.

Poznámka

entities

Kód

{{ website.adx_name }} ({{ website.id }})

Výstup

Community Portal (936DA01F-9ABD-4d9d-80C7-02AF85C822A8)

website

Umožňuje načíst libovolné webové odkazy podle názvu nebo ID.

Sada webových odkazů existuje, vrátí se objekt sady webových odkazů. Pokud sada webových odkazů se zadaným názvem nebo ID není nalezena, budou vráceny typy jazyka Liquid.

<!-- Load web link set by ID -->

{{ weblinks[page.adx_navigation.id].name }}

<!-- Load web link set by name -->

{% assign nav = weblinks["Primary Navigation"] %}

{% if nav %}

<h1>{{ nav.title | escape }}</h1>

<ul>

{% for link in nav.weblinks %}

<li>

<a href="{{ link.url | escape }}" title="{{ link.tooltip | escape }}">

{% if link.image %}

<img src="{{ link.image.url | escape }}" alt="{{ link.image.alternate_text | escape }}" />

{% endif %}

{{ link.name | escape }}

</a>

</li>

{% endfor %}

</ul>

{% endif %}

Poznámka

entities

Atribut Popis
Copy Kopie HTML sady webových odkazů.
Name Název sady webových odkazů.
Title Nadpis sady webových odkazů.
Weblinks Pole objektů webových odkazů přidružených k sadě webových odkazů.
[logický název atributu] K jakémukoli atributu sady webových odkazů v rámci záznamu aplikace Dynamics 365 můžete přistupovat podle logického názvu. Například {{ weblinkset.createdon }}

Poznámka

entities

Atribut Popis
Description Popis HTML webového odkazu.
display_image_only Logický atribut určující, zda má být webový odkaz zobrazen jen jako obrázek, bez textu odkazu.
display_page_child_links Logický atribut určující, zda by měl webový odkaz zobrazovat odkazy na podřízené stránky mapy webu propojené stránky jako dílčí odkazy.
Image Objekt obrázku webového odkazu pro tento odkaz. Tento atribut bude mít hodnotu null, pokud není k dispozici žádný obrázek.
is_external Logický atribut určující, zda cílová adresa URL webového odkazu vede na externí web (nikoli na vnitřní stránku portálu).
is_sitemap_ancestor Vrátí hodnotu true, pokud reference adresy URL odkazují na nadřazený prvek aktuálního uzlu mapy webu, jinak false.
is_sitemap_current Vrátí hodnotu true, pokud reference adresy URL odkazují na aktuální uzel mapy webu, jinak false.
Jméno Název/nadpis webového odkazu.
Nofollow Logický atribut určující, zda má být webový odkaz označen jako rel="nofollow".
open_in_new_window Logický atribut určující, zda se má webový odkaz po výběru otevírat v novém okně / na nové kartě prohlížeče.
Popisek Text popisku pro webový odkaz.
Adresa URL Adresa URL webového odkazu.
Weblinks Pole podřízených objektů webových odkazů přidružených k webovému odkazu.
[logický název atributu] K jakémukoli atributu webového odkazu v rámci záznamu aplikace Dynamics 365 můžete přistupovat podle logického názvu. Například {{ weblink.createdon }}
alternate_text Alternativní text obrázku.
Height Celé číslo obsahující zadanou výšku obrázku. Pokud nebyla zadána žádná hodnota výšky, bude tento atribut null.
url Adresa URL obrázku.
Width Celé číslo obsahující zadanou šířku obrázku. Pokud nebyla zadána žádná hodnota šířky, bude tento atribut null.

Viz také

Přidání dynamického obsahu a vytvoření vlastních šablon
Typy jazyka Liquid
Objekty jazyka Liquid
Značky jazyka Liquid
Filtry jazyka Liquid