Používání cest zákazníka k vytváření automatizovaných kampaní

Dynamics 365 Marketing vám pomůže vizualizovat a automatizovat cestu, kterou zákazníci podniknou na své cestě k uskutečnění nákupu. Jednoduchá cesta zákazníka může zahrnovat krátkou interakci, například jedinou e-mailovou kampaň. Složitá cesta může obsahovat úplný proces od zjišťování zájemců přes péči o tyto zájemce až po marketingově kvalifikované zájemce. Cesty zákazníka mohou také generovat a přiřazovat úkoly (jako je plánovaný následný telefonní hovor) a aktivovat obchodní pracovní postupy.

Marketing poskytuje grafický modelátor cest podporující přetahování, který funguje podobným způsobem jako jednoduchá stolní hra. Každý kontakt začíná na prvním políčku (když se stane součástí cílového segmentu) a poté postupuje po jednotlivých políčkách. Každé z těchto políček představuje marketingovou iniciativu, bod rozhodování nebo položku interní akce.

Příklad cesta zákazníka

Předchozí obrázek ukazuje, jak by mohla vypadat jednoduchá cesta zákazníka. Složitější příklad by mohl fungovat takto:

 1. Nový kontakt z Prahy se chce přihlásit k odběru vašeho zpravodaje, a proto vyplní marketingovou stránku. V důsledku toho se ve vaší databázi vytvoří záznam pro nový kontakt.

 2. Máte k dispozici dynamický segment, který vyhledává všechny odběratele zpravodaje pocházející z Prahy, takže nový kontakt se automaticky připojí k tomuto seznamu.

 3. Vytvořili jste cestu zákazníka, která začíná segmentem odběratelů z Prahy zastoupeným dlaždicí číslo jedna, takže kontakt začne tam a přesune se přímo na další dlaždici.

 4. Další dlaždice na cestě je dlaždice e-mailu, takže systém automaticky zašle marketingový e-mail novému kontaktu a kontakt se přesune na další dlaždici. E-mailová zpráva nabízí bezplatný whitepaper ke stažení.

 5. Další dlaždice je aktivační událost (nastavená tak, aby došlo k aktivaci v e-mailu). Ta pozdrží kontakt, dokud neuplyne jeden týden nebo dokud kontakt neklikne na odkaz ke stažení. Aktivační událost rozvětví cestu tak, že pokud kontakt klikne na odkaz pro stažení dokumentu, vydá se okamžitě cestou pro hodnotu pravda, ale pokud uplyne týden a kontakt na odkaz neklikne, bude pokračovat cestou pro hodnotu nepravda.

 6. Horní cesta (pro hodnotu pravda) pokračuje větším počtem dlaždic, které zajišťují další péči o zájemce. Vzhledem k tomu, že kontakt kliknul na odkaz, řešení Dynamics 365 Marketing vygenerovalo zájemce pro tento kontakt, který představuje projevení zájmu o produkt propagovaný ve whitepaperu. Některé dlaždice na této cestě mohou iniciovat nebo vyhodnocovat interakce zájemců (například pozvánky na akce), zatímco jiné mohou generovat interní akce (jako je přiřazení úkolu nebo zahájení pracovního postupu v systému CRM). Když kontakt uskuteční interakci s vaší iniciativou, zájemci bude narůstat skóre, dokud nebude připraven přejít k prodeji.

 7. Spodní cesta (pro hodnotu nepravda) začíná další dlaždicí e-mailu, která zasílá připomenutí s druhou možností získat soubor ke stažení. Kontakt může poté pokračovat stejným typem cesty péče, pokud odpoví, nebo bude nyní vyřazen, pokud tak neučiní.

Vytvoření cesty zákazníka

Pokud chcete zobrazit nebo vytvořit cesty zákazníka, přejděte na Marketing > Realizace marketingu > Cesty zákazníka. Tím přejdete do standardního zobrazení seznamu, ve kterém můžete vyhledávat, řadit, filtrovat seznam, chcete-li najít existující cestu.

Výběrem příkazu Nová na panelu příkazů vytvořte novou cestu.

Při vytváření nové cesty zákazníka vám bude nejprve nabídnut seznam šablon cest zákazníka. Šablony vám urychlí první kroky. Dialogové okno Šablony cesty poskytuje přehled šablon uspořádaných do kategorií a vyhledávací formulář, který vám usnadní nalezení hledané šablony. Každá šablona představuje určitý typ kampaně a obsahuje předem nakonfigurovanou posloupnost a několik souvisejících nastavení, která vám usnadní vytvoření cesty zákazníka vybraného typu.

Vyberte dialog šablona cesty

Místo použití šablony se také můžete rozhodnout pro zahájení od úplného začátku. Posloupnosti poskytované šablonou představují formulář a logiku vaší kampaně, ale stále bude potřebné nakonfigurovat různé dlaždice, například přiřazením konkrétní marketingové e-mailové zprávy, kterou by měla každá dlaždice e-mailu odesílat.

Při vytváření nebo úpravě cesty zákazníka budete pracovat na stránce formuláře cesty zákazníka. U horního okraje této stránky se zobrazí plátno, na kterém vytvoříte posloupnost kampaně přidáváním, uspořádáním a konfigurací dlaždic zastupujících jednotlivé kroky cesty. Na stránce jsou pod plátnem dále dostupná obecná nastavení a pole pro metadata.

Navržení cesty

Kampaň můžete navrhnout tak, že na kartě Návrh uspořádáte dlaždice do logického toku a následně nakonfigurujete jednotlivé dlaždice.

Práce s dlaždicemi a posloupností

Dlaždice můžete přidávat do posloupnosti a umisťovat do příslušné polohy na plátně přetažením z karty Sada nástrojů na pravé straně plátna. Dlaždice lze také přidávat pomocí panelu příkazů a kláves se šipkami, jak je popsáno v další části.

Přetáhněte dlaždici z panelu nástrojů na plátno.

První dlaždice v posloupnosti stanoví cílový segment pro cestu zákazníka. Tím určí, které kontakty budou odesílány do posloupnosti. Zpravidla začnete dlaždicí segmentu, která vyhledá kontakty na základě logického dotazu (dynamický segment) nebo ve statickém segmentu, ve kterém se přidávání a odebírání jednotlivých kontaktů provádí ručně.

Po přidání poskytne většina dlaždic odpovídající funkce, jak dokládá následující obrázek.

Charakteristika dlaždice pro cestu zákazníka

Legenda:

 1. Typ dlaždice: Zobrazuje typ dlaždice (segment, e-mail, aktivační událost atd.). Typ dlaždice vyjadřují také ikona a barva.
 2. Název dlaždice: Zobrazuje název přiřazený této konkrétní dlaždici.
 3. Stav dlaždice: Zobrazuje důležité statistické údaje o dlaždici, například počet zde čekajících kontaktů nebo počet dosud odeslaných zpráv. Zobrazované informace se liší podle typu dlaždice.
 4. Tlačítko Rozbalit: Některé typy dlaždic mohou obsahovat vnořené dlaždice. Výběrem tlačítka pro rozbalení otevřete nebo zavřete zobrazení vnořených dlaždic. U dlaždic, které nepřijímají vnořené dlaždice, se toto tlačítko nezobrazí.
 5. Vnořené dlaždice: Zde můžete zobrazit, vybrat, nakonfigurovat nebo odebrat existující vnořené dlaždice, když je kontejnerová dlaždice rozbalená. Nové vnořené dlaždice můžete přidat přetažením sem nebo ke kontejnerové dlaždici (tento přístup lze použít také, když je kontejnerová dlaždice sbalená).

Pokud chcete nakonfigurovat dlaždici nebo vnořenou dlaždici, vyberte ji v posloupnosti a poté přejděte na kartu Vlastnosti vpravo od plátna, kde najdete veškerá nastavení, která se vztahují na typ vybrané dlaždice.

Úplný seznam všech dostupných dlaždic a informace o jejich použití naleznete v části Referenční informace pro dlaždice cest zákazníka.

Přidávání dlaždic pomocí panelu příkazů a kláves se šipkami

Přestože většina lidí přidává dlaždice a upravuje jejich uspořádání přetahováním na plátno, můžete tyto úkony provést také pomocí panelu nástrojů, který se nachází nad plátnem, a dokonce můžete vytvořit posloupnost zcela bez použití myši. Řešení lze díky tomu více přizpůsobit vašim pracovním preferencím a současně ve větším rozsahu zpřístupnit lidem, kteří mají potíže s používáním myši.

 1. Výběrem příkazu Přidat na panelu příkazů otevřete rozevírací seznam pro přidání dlaždice. Můžete také opakovaně stisknout klávesu Tab, dokud nebude zvýrazněno tlačítko Přidat nebo dokud čtečka obrazovky nepřečte nahlas jeho název.

 2. V rozevíracím seznamu zvolte pomocí myši nebo kláves se šipkami a klávesy Return typ dlaždice, kterou chcete přidat.

  Přidání dlaždice z panelu nástrojů

 3. Posloupnost je nyní aktualizovaná a bude ukazovat všechna dostupná místa vložení, na která můžete umístit novou dlaždici. Pomocí myši nebo kláves se šipkami a klávesy Return zvolte místo a umístěte na ně dlaždici.

  Zvolte, kam chcete přidat novou dlaždici

Další informace: Přístupnost a klávesové zkratky

Konfigurace nastavení dlaždice

Každá dlaždice představuje krok na cestě zákazníka a vy musíte nakonfigurovat nastavení, která určí, co se při každém z těchto kroků stane. Většina typů dlaždic uskutečňuje interakce s některými dalšími typy záznamů v řešení Dynamics 365 Marketing, jako jsou cílové segmenty, marketingové e-mailové zprávy, cílové stránky nebo akce. Další typy dlaždic, jako jsou plánovače, aktivační události a rozdělení, reagují na skutečnosti, které nastanou během samotné cesty, a řídí, kterou cestou se vydají jednotlivé kontakty, když tyto skutečnosti nastanou.

Pokud chcete nakonfigurovat dlaždici, vyberte ji v posloupnosti a poté přejděte na kartu Vlastnosti vpravo od plátna, kde najdete veškerá nastavení, která se vztahují na typ vybrané dlaždice. Když přidáte novou dlaždici, automaticky se aktivuje její karta Vlastnosti, abyste mohli okamžitě začít s konfigurací této dlaždice.

U dlaždic, které musí odkazovat na některý jiný záznam v řešení Dynamics 365 Marketing, jako jsou e-maily nebo akce, můžete ponechat záznam nespecifikovaný, zvolit existující záznam nebo vytvořit nový záznam určený k používání s touto dlaždicí. Pro všechny dlaždice tohoto typu obsahuje karta Vlastnosti nastavení zvýrazněná na následujícím obrázku.

Příklad běžného nastavení dlaždic

Legenda:

 1. Nový: Vytvoří nový záznam typu vyžadovaného aktuální dlaždicí. Výběrem této možnosti otevřete informační rámeček rychlého vytvoření, který se vysune v horní části obrazovky a vyžaduje hodnoty všech povinných a nejdůležitějších nastavení pro nový záznam. Po vyplnění formuláře rychlého vytvoření se vytvoří nový záznam, který bude propojen s vaší dlaždicí, ale abyste ho mohli používat, bude pravděpodobně nutné provést ještě další úkony. Nyní se můžete rozhodnout pro dokončení výběrem možnosti Upravit, čímž otevřete úplný formulář pro záznam, nebo pro dokončení později, abyste se teď mohli soustředit na vytváření struktury cesty zákazníka.
 2. Tlačítko hledání: Umožňuje vyhledat existující záznam typu vyžadovaného aktuální dlaždicí. Pokud chcete vyhledávání zúžit, začněte zadáním části názvu hledaného záznamu do pole vedle tlačítka hledání a poté toto tlačítko vyberte.
 3. Aktuální záznam: Pokud je dlaždice již nakonfigurovaná, pak se v tomto poli zobrazí název záznamu přidruženého k aktuální dlaždici. Jak bylo uvedeno, můžete toto pole použít také jako vyhledávací pole, společně s tlačítkem hledání, k vyhledání dalších existujících záznamů.
 4. Upravit: Pokud je dlaždice již přidružena k záznamu, otevřete výběrem tohoto tlačítka úplný formulář pro daný záznam. Z něho budete mít úplný přístup ke všem informacím a nastavením tohoto záznamu.

Další informace: Referenční informace pro dlaždice cest zákazníka

Volba cílového segmentu cesty

Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, které učiníte při nastavování cesty zákazníka, je rozhodování o tom, které z vašich kontaktů budou zahrnuty na cestě.

Zaměření na standardní segment

Nejběžnějším způsobem, jak se zaměřit na cestu zákazníka, je začít s dlaždicí segmentu a pak pro ni vybrat segment. Můžete kombinovat několik segmentů a vybrat příslušnou logiku pro jejich kombinování (např. spojení/průnik nebo zahrnutí/vyloučení).

Zaměření na seznamu odběrů

Všechny instance Dynamics 365 Marketing musí poskytnout centrum odběrů, které umožní kontaktům přihlásit se do různých seznamů pošty. Pravděpodobně budete chtít nastavit cesty zákazníka, aby čas od času odesílaly zprávy do každého z těchto seznamů pošty. Chcete-li se zaměřit na poštovní seznam s cestou zákazníka, umístěte dlaždici segmentu nakonfigurovanou pro načtení seznamu odběrů jako první dlaždici v cestě. Více informací o seznamů odběrů a centrech odběrů najdete v tématu Nastavení seznamů odběrů a center odběrů.

Dlaždici segmentu, jejímž cílem je seznam odběrů, vytvoříte takto:

 1. Vytvořte cestu zákazníka, která začíná dlaždicí skupiny segmentů jako obvykle.

 2. Vyberte dlaždici podřízeného segmentu a otevřete kartu Vlastnosti.

 3. Nastavte Zdroj segmentu na Marketingový seznam odběrů, čímž se aktivuje pole Marketingový seznam. Pak nastavte Marketingový seznam na název seznamu odběrů, který chcete pro tuto cestu použít.
  Nastavení dlaždice segmentu pro najrání seznamu odběrů

Důležité

Když je cílem cesty zákazníka nějaký seznam odběrů, bude každý kontakt, který tento seznam přestane odebírat pomocí centra odběrů, automaticky během 24 hodin z této cesty odebrán, i když už ji částečně prošel. Pokud ale uživatelé odeberou kontakt z tohoto seznamu ručně pomocí rozhraní Dynamics 365 Marketing, bude tento kontakt nadále zpracováván všemi cestami, které už probíhají, a může dostávat zprávy tak dlouho, dokud nebudou všechny aktivní cesty dokončeny. Z tohoto důvodu je většinou nejlepší všechny kontakty požádat, aby ke správě svých vlastních odběrů používaly centrum odběrů.

Vytvoření cesty zákazníka pro inbound marketing

Cesta zákazníka pro inbound marketing je taková, že se kontakty spojí vyplněním online formuláře, spíše než aby byly součástí cílového segmentu. Chcete-li vytvořit cestu inbound marketingu, začněte s marketingovou stránkou nebo s dlaždicí marketingového formuláře místo segmentu (nebo se segmentem nakonfigurovaným k vyhledání kontaktů, které odeslaly konkrétní formulář). Další informace: Vytvoření cesty zákazníka pro inbound marketing

Nastavení obecných možností, včetně plánu provedení a nastavení obsahu

Karta Obecné umožňuje zadat název cesty, přiřadit vlastnictví, nastavit plán provedení, zvolit nastavení obsahu, zobrazit časovou osu historie a další.

Cílové kontakty nebo obchodní vztahy

Musíte nastavit každou cestu zákazníka pro oslovení buď kontaktů nebo obchodních vztahů. Použijte nastavení Cíle na kartě Obecné a nakonfigurujte tuto možnost pro každou cestu.

 • Když cílíte na kontakty, cesta bude nakládat s každým kontaktem jako s jednotlivcem, aniž by byla brána v úvahu společnost (obchodní vztah), pro kterou kontakt pracuje.
 • Když cílíte na obchodní vztahy, cesta může seskupit kontakty podle společnosti (obchodního vztahu), pro kterou každý kontakt pracuje, což může ovlivnit způsob zpracování kontaktů při procházení cesty, například:
  • Dlaždice aktivačních událostí mohou odeslat všechny kontakty ze stejného obchodního vztahu se stejnou cestou.
  • Dlaždice aktivit mohou generovat pouze jednu aktivitu (jako je úloha nebo telefonní hovor) pro každý obchodní vztah, i když je v cestě z tohoto obchodního vztahu obsaženo několik kontaktů.
  • Dlaždice spuštění pracovního postupu mohou spustit své pracovní postupy jednou pro každý obchodní vztah, i když je v cestě z tohoto obchodního vztahu obsaženo několik kontaktů.
  • Dlaždice vytvoření zájemce mohou vygenerovat zájemce přidružené spíše k obchodním vztahům, než ke kontaktům.
  • Přehledy cest zobrazené v panelu Data lze filtrovat podle obchodního vztahu.

Další informace: Marketing založený na obchodních vztazích

Je-li pro vaši instanci povolena ochrana dat (například proto, že musíte splňovat GDPR), použijte nastavení Minimální souhlas pro kontrolu minimální úrovně souhlasu, kterou musí každý kontakt poskytnout, aby byl obsažen v této cestě. Úroveň, kterou zvolíte, by měla záviset na typech operací, které bude vaše cesta vykonávat.

Vaše organizace je zodpovědná za to, aby zajistila, že působí v plném souladu se všemi příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů, když používáte cesty zákazníka a všechny ostatní funkce Dynamics 365 Marketing.

Další informace: Ochrana dat a GDPR.

Nastavení rozsahu organizační jednotky

Rozsahy organizační jednotky jsou volitelnou funkcí. Pokud jsou pro vaši instanci povoleny, karta Obecné obsahuje nastavení Rozsah, které určuje, kterým kontaktům bude povoleno připojit se k cestě na základě vlastnictví organizační jednotky.

Pokud jsou povoleny rozsahy organizační jednotky:

 • Nastavení Rozsah je k dispozici a může mít hodnotu Organizace nebo Organizační jednotka.
 • Cesty s rozsahem organizační jednotky budou zpracovávat pouze kontakty, které patří do stejné organizační jednotky jako vlastník cesty, i když se cesta zaměřuje na segmenty, seznamy nebo stránky, které obsahují kontakty patřící do jiných organizačních jednotek.
 • Cesty s rozsahem organizace zpracují všechny cílené kontakty bez ohledu na to, která organizační jednotka vlastní cestu.
 • Nastavení rozsahu organizace mohou zvolit pouze uživatelé s oprávněním k vytváření a aktualizaci na úrovni Organizace. Méně privilegovaní uživatelé jsou omezeni na vytváření cest s rozsahem na úrovni Organizační jednotky.

Pokud jsou zakázány rozsahy organizační jednotky:

 • Nastavení Rozsah není zobrazeno.
 • Všechny cesty mají rozsah na úrovni organizace, což znamená, že budou zpracovávat všechny kontakty v cílových segmentech, seznamech nebo stránkách, bez ohledu na to, která organizační jednotka vlastní cestu a každý kontakt.

Další informace: Použití organizačních jednotek pro řízení přístupu k záznamům aplikace Marketing

Nastavení plánu provedení

Veškeré cesty zákazníka jsou aktivní po omezenou dobu. Během této doby cesta zpracovává veškeré kontakty, které jsou součástí jejích cílových segmentů, přičemž jednotlivé kontakty procházejí každou dlaždicí podle nastavení. Cesta začíná zpracováním všech kontaktů, které jsou již v jejích segmentech, a bude pokračovat zpracováním nových kontaktů, které budou přidány do segmentů během doby, kdy je cesta aktivní. Na konci plánu ukončí zpracovávání všech kontaktů bez ohledu na to, v jaké fázi cesty se nacházejí. K nastavení počátečního a koncového data použijte pole Počáteční datum a časKoncové datum a čas na kartě Obecné. Ke stanovení časového pásma používaného při interpretaci těchto hodnot použijte pole Časové pásmo.

Volba nastavení obsahu

Nastavení obsahu jsou sady standardních a povinných hodnot, které jsou dostupné pro použití v marketingových e-mailových zprávách. Každá taková sada zahrnuje odkaz na centrum odběrů, odkaz pro přeposlání příteli, odkazy na sociální sítě, vaši poštovní adresu a další informace, které lze umístit do zprávy jako dynamické hodnoty s využitím msdyncrm_subscriptioncenter. Nastavíte jednotlivé cesty zákazníka tak, aby používaly určitý záznam nastavení obsahu, takže všechny zprávy odeslané příslušnou cestou budou používat stejná nastavení obsahu. Každá cesta však může používat odlišný záznam nastavení obsahu, takže můžete používat identický návrh marketingových e-mailů ve dvou nebo více cestách zákazníka, přičemž pro každou bude stanovena odlišná sada nastavení obsahu.

Pokud chcete zvolit nastavení obsahu používaná cestou, přejděte na její kartu Obecné a proveďte výběr v poli Nastavení obsahu.

Další informace o postupu vytváření a konfigurace záznamů nastavení obsahu najdete v části Vytváření úložišť standardních a povinných hodnot e-mailových zpráv pomocí nastavení obsahu.

Pokud máte k dispozici více než jednu sadu nastavení obsahu, právě jedna z nich bude výchozí a automaticky se použije pro každou novou cestu zákazníka, kterou vytvoříte. Další informace o postupu vytvoření záznamu výchozích nastavení obsahu pro nové cesty najdete v části Konfigurace výchozího nastavení marketingu.

Nastavení opakující se cesty

Cesta obvykle provede každý kontakt svou posloupností právě jednou. I když používáte několik segmentů a daný kontakt se vyskytuje ve více než jednom z nich, je zpracován nejvýše jednou. Nicméně můžete také nastavit opakující se cestu, ve které jsou všechny kontakty opakovaně zpracovávány v pravidelných intervalech po dobu aktivního období.

Chcete-li nastavit opakování cesty:

 1. Otevřete cestu a přejděte na kartu Obecné.
 2. Nastavte Opakuje se na Ano. Tím otevřete dvě doplňková nastavení.
 3. V poli Interval opakování nastavte počet dnů, kolik by každé opakování mělo trvat.
 4. V poli Počet opakování nastavte maximální počet opakování, která může každý kontakt absolvovat.

Poznámka

Plán opakování musí vyhovovat počátečnímu a koncovému datu, takže musí platit:
interval * počet ≤ koncové datum – počáteční datum

Důležité

Po dokončení poslední iterace opakované cesty se cesta změní na stav Zastaveno. Po zastavení cesty se předpokládá, že plán iterace je dokončen. Pokus o restartování zastavené cesty zákazníka bude okamžitě mít za následek přechod cesty zpět do zastaveného stavu.

Můžete rozšířit cestu zákazníka po poslední iteraci opakované cesty zvýšením hodnoty počtu iterací. Po zvýšení počtu iterací se cesta zákazníka vrátí do stavu Ostré nasazení.

Chcete-li zobrazit iterace, které jsou již spuštěny a spouštějí se, přejděte na Související > Iterace cesty zákazníka. Pro každou iteraci označí hodnota Datum vytvoření čas, kdy byla spuštěna iterace.

Přidání segmentu potlačení

Segment potlačení cesty obsahuje seznam kontaktů, kterým cesta nezašle žádné zprávy, i když jsou tyto kontakty také zahrnuty do segmentů, na které cesta explicitně cílí, a to ani pokud tyto kontakty cestu již částečně absolvovaly.

Jako segment potlačení můžete použít libovolný existující segment. Pokud chcete zvolit segment potlačení pro cestu, otevřete její kartu Obecné a poté zvolte segment ve vyhledávacím poli Segment potlačení.

Důležité

Služba Marketing Insights zpracovává měny v členství v segmentech asynchronně, což znamená, že není možné předvídat pořadí, ve kterém budou tyto změny zpracovány. V některých případech, například při zpracovávání velmi rozsáhlých databází, může aktualizace určitého segmentu trvat až šest hodin. Není proto možné spoléhat se na to, že určitý segment bude zpracován před nebo po určitém jiném segmentu. Postupujte proto s opatrností, jestliže chcete sladit průběh souvisejících kampaní a využívat segmenty potlačení.

Uvedení do ostrého provozu k zahájení cesty a zpracování kontaktů

Když poprvé vytvoříte novou cestu zákazníka a po dobu, kdy na ní budete pracovat, cesta zobrazuje Důvod stavu jako Koncept. Zatímco je stále v konceptu, cesta je neaktivní a nebude se snažit posílat žádné zprávy ani provádět žádné jiné zpracování. Když je vše na svém místě a jste připraveni zahájit cestu, publikujte ji. Tím dojde k aktualizaci údaje Důvod stavu cesty na Ostré nasazení, a jakmile nastane počáteční datum stanovené v poli Počáteční datum, cesta začne zpracovávat veškeré kontakty obsažené v cílovém segmentu.

Po dokončení návrhu cesty zákazníka tuto cestu ověřte a publikujte provedením následujícího postupu:

 1. Pečlivě zkontrolujte údaje Počáteční datumKoncové datum na kartě Obecné. Cesta zákazníka neprovede žádnou operaci, dokud nenastane Počáteční datum, a zastaví zpracovávání všech kontaktů bez ohledu na dlaždici, na které se nacházejí, jakmile nastane Koncové datum. Nezapomeňte, že jakýkoli kontakt, který se připojí k cílovému segmentu v době, kdy probíhá cesta, bude také zpracován touto cestou, počínaje první dlaždicí.

 2. Výběrem příkazu Zkontrolovat chyby na panelu příkazů ověřte nastavení kampaně a zkontrolujte, jestli neobsahuje chyby. Tento krok zajistí přiřazení a publikování všech požadovaných marketingových e-mailů a stránek a také kontrolu dalších předběžných předpokladů a běžných chyb. Při zjištění problémů se zobrazí chybová zpráva s pokyny, jak problémy odstranit. Pokračujte kontrolou, odstraněním oznámených chyb a opětovnou kontrolou, dokud cesta neprojde úspěšně testem.

 3. Nyní jste připraveni k publikování. Na panelu příkazů vyberte Přejít na ostrý provoz. Dynamics 365 Marketing naposledy provede kontrolu chyb. Pokud cesta touto kontrolou úspěšně projde, bude publikována do marketingových služeb, které také hostují vámi publikované marketingové e-mailové zprávy a marketingové stránky.

Důležité

Obsah HTML e-mailových zpráv byste měli omezit na maximální velikost 100 kB. Toto omezení velikosti zahrnuje veškerý text HTML, styly, komentáře a vloženou grafiku (ale nikoli ukotvenou externí grafiku). Pokud obsah HTML přesáhne 128 kB, obdržíte upozornění na velikost, ale stále můžete odeslat e-mail a jakoukoli cestu zákazníka, která e-mail obsahuje.

Pokud odesíláte zprávu, Dynamics 365 Marketing zpracuje HTML obsah a vytvoří vložené styly, zkomprimuje mezery atd. Může být tedy obtížné zjistit přesnou konečnou velikost zprávy. Pokud máte zprávu, u které se domníváte, že porušuje omezení velikosti HTML, postupujte takto:

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu URL formuláře: https://<your_domain>/api/data/v9.0/msdyncrm_marketingemails(<email_id>)
  Kde:
  • <your_domain> je kořen vaší Dynamics 365 Marketing instance (jako například "contoso.crm.dynamics.com").
  • <email_id> je ID zprávy, kterou chcete zkontrolovat. Chcete-li nalézt toto ID, otevřete zprávu v aplikaci Dynamics 365 Marketing a vyhledejte hodnotu parametru id= zobrazenou v panelu adresy vašeho prohlížeče.
 2. Vyhledejte hodnotu pole „msdyncrm_emailbody“ ve vráceném souboru JSON.
 3. Zkopírujte hodnotu tohoto pole do textového programu, který vám umožní zjistit přesnou velikost obsahu HTML.

Získání poznatků sledováním průběhu cesty a výsledků

Jakmile vaše cesta začne, začne generovat a shromažďovat informace o tom, kde jsou vaše kontakty na cestě a jak používají různé prvky, jako jsou e-maily, stránky a události. Dynamics 365 Marketing nabízí mnoho informací, včetně analýzy, klíčových ukazatelů výkonu, grafů a dalších, které vám pomohou získat poznatky z marketingových výsledků. Více informací: Analýza výsledků k získání poznatků z marketingových aktivit

Zobrazení milníků v životním cyklu cesty zákazníka

Cesty zákazníků procházejí při vytváření, úpravách a spouštění mnoha stavy. Nyní můžete zobrazit úplnou historii těchto milníků pro všechny cesta zákazníků. Chcete-li je zobrazit, otevřete jakoukoli cestu, která je nebo byla v ostrém provozu, přejděte na její kartu Návrhář, ujistěte se, že není vybrána žádná dlaždice, a pak zobrazte panel Data.

Seznam událostí cesty

Viz také

Referenční informace pro dlaždice cest zákazníka
Vytvoření jednoduché cesty zákazníka
Vytvoření interaktivní cesty zákazníka
Vytvoření cesty zákazníka pro inbound marketing
Generování aktivit z cesty zákazníka
Práce se segmenty
Usnadnění a klávesové zkratky
Uvedení publikovatelných entit do ostrého provozu a sledování jejich stavu