Registrace zařízení se systémem iOS do IntuneEnroll your iOS device in Intune

Pokud vaše společnost nebo škola používá Microsoft Intune, můžete svoje zařízení s iOSem zaregistrovat a získat tak přístup k e-mailům, souborům a dalším prostředkům společnosti.If your company or school uses Microsoft Intune, you can enroll your iOS device to get access to company email, files, and other resources. Když si svoje zařízení zaregistrujete, může vaše IT oddělení tyto pracovní nebo školní prostředky spravovat, udržovat je v bezpečí a zároveň vám umožnit, abyste k plnění úkolů používali zařízení, které preferujete.When you enroll your devices, your IT department can manage those work or school resources, keep them secure, and give you the freedom to use your preferred device to get your work done. Další informace o registraci najdete v tématu Co se stane, když nainstaluji aplikaci Portál společnosti a zaregistruji zařízení v Intune?.To learn more about enrollment, see What happens if you install the Company Portal app and enroll your device in Intune?

Poznámka

Pokud se pokoušíte získat přístup k firemnímu e-mailu v aplikaci Mail, pravděpodobně se vám zobrazí výzva ke správě zařízení, abyste zajistili jeho zabezpečení.If you're trying to access company email in the Mail app, it's likely that you were prompted to manage your device to keep it secure. Podle pokynů uvedených níže získáte přístup ke svému e-mailu a dalším prostředkům společnosti na zařízení s iOSem.Follow the instructions below to get access to your email and other company resources on your iOS device.

Než začnete:Before you start:

 • Po zahájení tohoto postupu nezapomeňte registraci dokončit.Make sure that you finish enrolling after you start the steps. Přerušení registrace na více než několik minut obvykle celý proces zastaví a bude vyžadovat jeho opětovné zahájení.Pausing for more than a few minutes usually stops the process, and requires you to restart.
 • Pokud se vaše registrace z jakéhokoli důvodu nezdaří, budete se muset vrátit do aplikace Portál společnosti a zkusit to znovu.If your enrollment fails for any reason, you need to return to the Company Portal app to try again.
 • Ověřte, že vám funguje Wi-Fi.Make sure that your Wi-Fi is working. V opačném případě registrace selže.Otherwise, enrollment fails.
 • Pokud jste v zařízení zablokovali Safari, odblokujte ho.If you blocked Safari on your device, unblock it. Safari je součástí procesu registrace zařízení.Safari is used as part the device enrollment process.

Registrace zařízení s iOSemTo enroll your iOS device:

 1. Postupujte podle návodu v tématu Instalace a přihlášení do aplikace Portál společnosti Intune.Follow the steps in Install and sign in to the Intune Company Portal app.

 2. Na stránce Nastavení firemního přístupu klepněte na Začít.On the Company Access Setup page, tap Begin.

  ios-enroll-comp-access-setup-begin

 3. Na obrazovce Proč zařízení registrovat? si přečtěte informace o tom, co vám registrace zařízení umožní, a potom klepněte na Pokračovat.On the Why enroll your device? screen, read about what you can do when you enroll your device, and then tap Continue.

  ios-enroll-why-enroll

  Poznámka

  Žluté trojúhelníky neznamenají, že už došlo k chybě.The yellow triangles don't mean you've already got an error. Tyto ikony označují, že ještě existují kroky, které se musí v procesu registrace dokončit.Those icons indicate that there are still steps to be completed in the enrollment process.

 4. Prohlédněte si seznam toho, co vaše firemní podpora na vašem registrovaném zařízení uvidí nebo neuvidí, a klepněte na Pokračovat.Review a list of what your company support can and can’t see on your enrolled device, and then tap Continue.

  ios-enroll-what-it-can-see

 5. Na obrazovce Co dál? si přečtěte, co probíhá při registraci, a potom klepněte na Registrovat.On the What comes next screen, read about what happens during enrollment, and then tap Enroll.

  ios-enroll-what-comes-next

 6. Na obrazovce Nainstalovat profil klepněte na Instalovat, a pokud se zobrazí výzva, zadejte své heslo.On the Install Profile screen, tap Install, and enter your passcode, if prompted.

  ios-enroll-install-profile

 7. Klepněte na Instalovat.Tap Install.

  ios-enroll-tap-install

 8. Klepnutím na Instalovat dejte najevo, že jste si přečetli upozornění.Tap Install to indicate that you've read the warning.

  ios-enroll-tap-install-after-warning

 9. Klepněte na Důvěřovat.Tap Trust.

  ios-enroll-tap-trust

 10. Po změně obrazovky a dokončení instalace profilu klepněte na Hotovo.When the screen changes to show that the profile has finished installing, Tap Done.

  ios-enroll-tap-done

  Na obrazovce se objeví zpráva, že se „zařízení registruje“.An “Enrolling device” message shows on the screen.

 11. Pokud se zobrazí zpráva s dotazem, jestli chcete otevřít stránku Portálu společnosti, klepněte na Otevřít.When a message asks if you want to open the page in the Company Portal, tap Open.

  ios-enroll-open-comp-portal

 12. Na obrazovce Nastavení firemního přístupu klepněte na Pokračovat.On the Company Access Setup screen, tap Continue. Na této obrazovce vidíte, jaké další požadavky může být nutné splnit, aby vaše zařízení vyhovovalo zásadám, jako je například nastavení hesla.This screen shows you what other requirements you may have to do to make your device compliant, like setting a password. Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud nesplníte všechny požadavky týkající se dodržování předpisů.Follow the on-screen instructions until you meet all the compliance requirements. Po dokončení se vrátíte na obrazovku nastavení firemního přístupu.Once you finish, you are returned to the Company Access Setup screen. Klepněte na Pokračovat.Tap Continue.

  ios-enroll-comp-access-tap-continue

 13. Klepněte na Hotovo.Tap Done.

  ios-enroll-tap-done

Zařízení je nyní zaregistrováno v Intune a budete přesměrováni zpět do aplikace Portál společnosti.Your device is now enrolled in Intune, and you are taken back to the Company Portal app.

Poznámka

K úplné registraci zařízení je potřeba dokončit ještě několik kroků.You have a few more steps to complete before your device is fully enrolled. Přečtěte si další informace o registraci zařízení s použitím softwaru pro správu telekomunikačních výdajů.Find out more about enrolling your device using telecom expense management. Pokud vaše organizace používá program registrace zařízení společnosti Apple, přečtěte si další informace tady.If your organization is using Apple's Device Enrollment Program, find out more here.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.