Nastavení přístupu k prostředkům společnostiSet up access to your company resources

Vaše společnost má spoustu vlastnických informací z e-mailu, souborů, sítí a dalších zdrojů.Your company has lots of proprietary information, from email, to files, networks, and more. Vaše společnost používá Microsoft Intune k lepší ochraně těchto informací při přístupu ze zařízení s iOSem.Your company is using Microsoft Intune to help protect that information when you access it from your iOS device. Je tak možné spravovat tyto prostředky, zvýšit jejich zabezpečení a dát vám volnost při výběru zařízení, s jakým chcete pracovat.This lets them manage those resources, keep them more secure, and give you the freedom to use your preferred device to get your work done.

Poznámka

Pokud se pokoušíte získat přístup k firemnímu e-mailu v aplikaci Mail, pravděpodobně se vám zobrazí výzva ke správě zařízení, abyste zajistili jeho zabezpečení.If you're trying to access company email in the Mail app, it's likely that you were prompted to manage your device to keep it secure. Podle pokynů uvedených níže získáte přístup ke svému e-mailu a dalším prostředkům společnosti na zařízení s iOSem.Follow the instructions below to get access to your email and other company resources on your iOS device.

Než začneteBefore you start

  • Ujistěte se, že když začnete, budete moct celý proces dokončit najednou.Make sure that you finish the entire process once you start. Přerušení na více než několik minut obvykle celý proces zastaví a bude vyžadovat jeho opětovné zahájení.Pausing for more than a few minutes usually stops your progress and requires you to start over.
  • Pokud by se proces nezdařil, budete se muset vrátit do aplikace Portál společnosti a začít znovu.If this process should fail, you need to return to the Company Portal app to try again.
  • Zkontrolujte, že je funkční Wi-Fi a že aplikace Safari funguje ve vašem zařízení.Make sure that your Wi-Fi is working, and that Safari works on your device.
  • Stáhněte a nainstalujte aplikaci Portál společnosti Intune.Download and install the Intune Company Portal app.

Nastavení přístupu k prostředkům společnosti pomocí aplikace Portál společnostiUsing the Company Portal app to set up access to company resources

Co se zobrazíWhat you see VysvětleníExplanation
Přihlašovací obrazovka aplikace Portál společnosti s tlačítkem Přihlásit se v dolní části. Otevřete aplikaci Portál společnosti a klepněte na Přihlásit se.Open the Company Portal app and tap Sign In.
Výzva k přihlášení do služby Azure AD. Zadejte e-mailovou adresu vaší společnosti a pak klepněte na Další.Enter your company email address, then tap Next.
Výzva k zadání hesla Azure AD. Zadejte heslo a potom klepněte na Přihlásit se.Enter your password, then tap Sign in.
Úvodní obrazovka načítání firemních prostředků Počkejte na načtení.Wait for this to load.
Stránka Podmínky a ujednání Přečtěte si podmínky a ujednání a vyberte možnost Přijmout vše.Read and Accept All of the Terms and Conditions.
Nastavte obrazovku firemního přístupu. Klepnutím na volbu Začít zahájíte proces zpřístupnění prostředků společnosti pro vaše zařízení.Tap on Begin to begin the process of making your device able to access company resources. Pokud to nemůžete udělat teď hned, můžete proces Odložit, ale znamená to, že nebudete moct získat e-mail, dokumenty atd.If you can't do this right now, you can Postpone the process, but it means you won't be able to get email, documents, and more.
Obrazovka Co uvidí moje společnost. Další informace o tom, co vaše může společnost zobrazit, získáte klepnutím na odkaz dole.You can Learn more about what your company can see by tapping the link at the bottom. Jinak klepněte na Pokračovat.Otherwise, tap Continue.
Obrazovka Co dál? Tato obrazovka vás provede kroky instalace.This screen walks you through what's happening in the setup. K dokončení procesu budete využívat prohlížeč Safari, aplikaci Nastavení a aplikaci Portál společnosti.You'll spend time in Safari, the Settings app and the Company Portal app to complete this process. Klepněte na Pokračovat.Tap Continue.
Načítání obrazovky po klepnutí na možnost Další na obrazovce Co dál Počkejte na načtení.Wait for this to load.
Přepnutí do Safari pro registraci Přesměruje vás to do prohlížeče Safari, abyste získali informace o správě vašeho zařízení.You're sent to Safari to get management information for your device.
Výzva systému ke spuštění aplikace Nastavení Klepnutím na Povolit otevřete aplikaci Nastavení, která stáhne konfigurační profil.Tap Allow to open the Settings app to download the configuration profile. Touto instalací umožníte vaší společnosti spravovat podnikové informace ve vašem zařízení.You install this to let your company manage corporate information on your device.
Otevřený profil v nastavení Klepněte na Instalovat.Tap Install.
Modální dialogové okno instalace profilu z dolní části obrazovky Klepněte na Instalovat.Tap Install.
Obrazovka načítání instalace profilu Počkejte na načtení.Wait for this to load.
Obrazovka upozornění správy profilu Toto upozornění vydané společností Apple poskytuje více informací o typech akcí, které lze provést v zařízení v rámci správy.This warning, written by Apple, lets you know more about what types of actions could be taken on a device under management. Přečtěte si další informace o tom, jaké informace může vaše společnost zobrazit.Find out more about what information your company can see.
Výzva systému s žádostí o vztah důvěryhodnosti vzdálené správy Klepnutím na Důvěřovat umožníte vaší společnosti spravovat podnikové informace a nastavení v daném zařízení.Tap Trust to allow your company to manage corporate information and settings on your device.
Obrazovka načítání pro dokončení instalace profilu Počkejte na načtení.Wait for this to load.
Obrazovka nainstalovaného profilu Váš profil je nainstalovaný a podnikové informace a nastavení vašeho zařízení již brzo bude možné spravovat.Your profile is installed and your device's corporate information and settings are much closer to being managed.
Přepnutí do Safari pro registraci Přecházíte zpět do prohlížeče Safari, abyste dokončili získání informací o správě vašeho zařízení.You're sent back to Safari to finish getting management information for your device.
Výzva systému k otevření portálu společnosti Klepněte na Otevřít.Tap Open.
Obrazovka načítání prostředků společnosti Počkejte na načtení.Wait for this to load.
Vyberte kategorii zařízení v aplikaci portálu společnosti. Zvolte nejvhodnější kategorii pro vaše zařízení.Select the best category for your device. To obvykle souvisí s majitelem zařízení nebo s jeho převládajícím umístěním.This usually has to do with who owns the device, or where it's located most of the time.
Vybraná kategorie
Správa zařízení probíhá úspěšně. Teď je potřeba aktualizovat nastavení. Úspěšně jste začali vaše zařízení spravovat.You've successfully gotten your device managed. Existují pravděpodobně stále nastavení, jako je délka hesla, která po vás může chtít vaše společnost aktualizovat.There are likely still settings, like the length of your password, that your company may need you to update. Pokračujte klepnutím na Pokračovat.Tap Continue to proceed.
Potvrzení nastavení zařízení Portál společnosti zkontroluje, zda je nutné aktualizovat některá nastavení.Company Portal will check to see if any of your settings need to be updated.
Kontrola nastavení byla dokončena s nesprávnou verzí operačního systému. Portál společnosti vám poskytne pokyny, jak opravit problémy s nastavením.Company Portal will provide instructions on how you can fix any issues with your settings. Jakmile dokončíte opravu problémů, klepněte na možnost Zkontrolovat nastavení.Once you finish fixing the issues, tap Check Settings.
Obrazovka načítání pro potvrzení nastavení zařízení Zařízení zkontroluje, jestli jsou nastavení dostatečně zabezpečená pro přístup k prostředkům společnosti.Your device will check to see if your settings are secure enough to access company resources.
Úspěšně zaregistrované a aktualizované nastavení Gratulujeme!Congratulations! Právě jste zaregistrovali své zařízení do služby Intune.Your device is now enrolled in Intune.

Poznámka

K dokončení přípravy zařízení pro správu je potřeba dokončit ještě několik kroků.You may have a few more steps to complete before your device is fully managed. Přečtěte si další informace o registraci zařízení s použitím softwaru pro správu telekomunikačních výdajů.Find out more about enrolling your device using telecom expense management. Pokud vaše organizace používá program registrace zařízení společnosti Apple, přečtěte si další informace tady.If your organization is using Apple's Device Enrollment Program, find out more here.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.