Instalace a Správa balíčků v aplikaci Visual Studio pomocí Správce balíčků NuGetInstall and manage packages in Visual Studio using the NuGet Package Manager

Uživatelské rozhraní Správce balíčků NuGet v aplikaci Visual Studio ve Windows umožňuje snadno nainstalovat, odinstalovat a aktualizovat balíčky NuGet v projektech a řešeních.The NuGet Package Manager UI in Visual Studio on Windows allows you to easily install, uninstall, and update NuGet packages in projects and solutions. Informace o zkušenostech v Visual Studio pro Mac najdete v tématu zahrnutí balíčku NuGet do projektu.For the experience in Visual Studio for Mac, see Including a NuGet package in your project. Uživatelské rozhraní Správce balíčků není součástí Visual Studio Code.The Package Manager UI is not included with Visual Studio Code.

Poznámka

Pokud ve Visual Studiu 2015 chybí správce balíčků NuGet, podívejte se na nástroje > rozšíření a aktualizace... a vyhledejte rozšíření Správce balíčků NuGet .If you're missing the NuGet Package Manager in Visual Studio 2015, check Tools > Extensions and Updates... and search for the NuGet Package Manager extension. Pokud nemůžete použít instalační program rozšíření v aplikaci Visual Studio, Stáhněte si rozšíření přímo z https://dist.nuget.org/index.html.If you're unable to use the extensions installer in Visual Studio, download the extension directly from https://dist.nuget.org/index.html.

Od sady Visual Studio 2017 se NuGet a správce balíčků NuGet automaticky nainstalují se všemi. Úlohy týkající se netto.Starting in Visual Studio 2017, NuGet and the NuGet Package Manager are automatically installed with any .NET-related workloads. Nainstalujte ji jednotlivě, a to tak, že vyberete jednotlivé komponenty > nástrojů kódu > v instalačním programu sady Visual Studio možnost Správce balíčků NuGet.Install it individually by selecting the Individual components > Code tools > NuGet package manager option in the Visual Studio installer.

Vyhledání a instalace balíčkuFind and install a package

 1. V Průzkumník řešeníklikněte pravým tlačítkem myši buď na odkaz , nebo na projekt a vyberte Spravovat balíčky NuGet... .In Solution Explorer, right-click either References or a project and select Manage NuGet Packages....

  Možnost spravovat balíčky NuGet – možnost nabídky

 2. Karta Procházet zobrazuje balíčky podle oblíbenosti z aktuálně vybraného zdroje (viz zdroje balíčků).The Browse tab displays packages by popularity from the currently selected source (see package sources). Vyhledejte konkrétní balíček pomocí vyhledávacího pole v levém horním rohu.Search for a specific package using the search box on the upper left. Výběrem balíčku ze seznamu zobrazíte jeho informace, což také umožňuje nainstalovat tlačítko instalovat společně s rozevíracím seznamem výběru verze.Select a package from the list to display its information, which also enables the Install button along with a version-selection drop-down.

  Dialogové okno Spravovat balíčky NuGet – karta Procházet

 3. V rozevíracím seznamu vyberte požadovanou verzi a vyberte nainstalovat.Select the desired version from the drop-down and select Install. Visual Studio nainstaluje balíček a jeho závislosti do projektu.Visual Studio installs the package and its dependencies into the project. Může se zobrazit výzva, abyste přijali Licenční podmínky.You may be asked to accept license terms. Po dokončení instalace se přidané balíčky zobrazí na kartě nainstalované . Balíčky jsou také uvedeny v uzlu odkazy Průzkumník řešení, což znamená, že je můžete odkazovat v projektu pomocí using příkazů.When installation is complete, the added packages appear on the Installed tab. Packages are also listed in the References node of Solution Explorer, indicating that you can refer to them in the project with using statements.

  Odkazy v Průzkumník řešení

Tip

Chcete-li do hledání zahrnout předběžné verze předprodejní verze a v rozevíracím seznamu verze zpřístupnit předprodejní verze, vyberte možnost Zahrnout předběžnou verzi.To include prerelease versions in the search, and to make prerelease versions available in the version drop-down, select the Include prerelease option.

Odinstalace balíčkuUninstall a package

 1. V Průzkumník řešeníklikněte pravým tlačítkem myši buď na odkaz , nebo na požadovaný projekt a vyberte Spravovat balíčky NuGet... .In Solution Explorer, right-click either References or the desired project, and select Manage NuGet Packages....

 2. Vyberte kartu nainstalované .Select the Installed tab.

 3. Vyberte balíček, který chcete odinstalovat (Pokud je to nutné, pomocí hledání vyfiltrujte seznam) a vyberte odinstalovat.Select the package to uninstall (using search to filter the list if necessary) and select Uninstall.

  Odinstalace balíčku

 4. Všimněte si, že zahrnuté předběžné verze a zdrojové ovládací prvky balíčku nemají žádný vliv na odinstalaci balíčků.Note that the Include prerelease and Package source controls have no effect when uninstalling packages.

Aktualizace balíčkuUpdate a package

 1. V Průzkumník řešeníklikněte pravým tlačítkem myši buď na odkaz , nebo na požadovaný projekt a vyberte Spravovat balíčky NuGet... . (V projektech webu klikněte pravým tlačítkem myši na složku bin .)In Solution Explorer, right-click either References or the desired project, and select Manage NuGet Packages.... (In web site projects, right-click the Bin folder.)

 2. Kliknutím na kartu aktualizace zobrazíte balíčky, které mají dostupné aktualizace z vybraných zdrojů balíčků.Select the Updates tab to see packages that have available updates from the selected package sources. V seznamu aktualizace zvolte Zahrnout předprodejní verze pro zahrnutí předprodejních balíčků.Select Include prerelease to include prerelease packages in the update list.

 3. Vyberte balíček, který chcete aktualizovat, vyberte požadovanou verzi v rozevíracím seznamu napravo a vyberte aktualizovat.Select the package to update, select the desired version from the drop-down on the right, and select Update.

  Aktualizace balíčku

 4. U některých balíčků je tlačítko aktualizovat zakázané a zobrazí se zpráva s oznámením, že se jedná o "implicitně odkazované sadu SDK" (nebo "autoreferenced").For some packages, the Update button is disabled and a message appears saying that it's "Implicitly referenced by an SDK" (or "AutoReferenced"). Tato zpráva znamená, že balíček je součástí větší architektury nebo sady SDK a neměli byste ho aktualizovat nezávisle.This message indicates that the package is part of a larger framework or SDK and should not be updated independently. (Tyto balíčky jsou vnitřně označeny <IsImplicitlyDefined>True</IsImplicitlyDefined>pomocí.) Například Microsoft.NETCore.App je součástí .NET Core SDK a verze balíčku není stejná jako verze rozhraní modulu runtime používaného aplikací.(Such packages are internally marked with <IsImplicitlyDefined>True</IsImplicitlyDefined>.) For example, Microsoft.NETCore.App is part of the .NET Core SDK, and the package version is not the same as the version of the runtime framework used by the application. Musíte aktualizovat instalaci .NET Core a získat nové verze ASP.NET Core a modulu runtime .NET Core.You need to update your .NET Core installation to get new versions of the ASP.NET Core and .NET Core runtime. Další podrobnosti o .NET Core metabalíčky a verzích najdete v tomto dokumentu.See this document for more details on .NET Core metapackages and versioning. To platí pro následující běžně používané balíčky:This applies to the following commonly used packages:

  • Microsoft.AspNetCore.AllMicrosoft.AspNetCore.All
  • Microsoft.AspNetCore.AppMicrosoft.AspNetCore.App
  • Microsoft.NETCore.AppMicrosoft.NETCore.App
  • NETStandard. LibraryNETStandard.Library

  Ukázkový balíček označený jako implicitně odkazující nebo automaticky odkazovaný

 5. Pokud chcete aktualizovat více balíčků na nejnovější verze, vyberte je v seznamu a klikněte na tlačítko aktualizovat nad seznamem.To update multiple packages to their newest versions, select them in the list and select the Update button above the list.

 6. Jednotlivé balíčky můžete také aktualizovat na kartě nainstalované . V takovém případě podrobnosti balíčku zahrnují selektor verze (podléhající možnosti předprodejní zahrnutí ) a tlačítko aktualizovat .You can also update an individual package from the Installed tab. In this case, the details for the package include a version selector (subject to the Include prerelease option) and an Update button.

Spravovat balíčky pro řešeníManage packages for the solution

Správa balíčků pro řešení je pohodlný způsob práce s více projekty současně.Managing packages for a solution is a convenient means to work with multiple projects simultaneously.

 1. Vyberte nástroje > správce balíčků nuget > spravovat balíčky NuGet pro řešení... příkaz nabídky nebo klikněte pravým tlačítkem na řešení a vyberte Spravovat balíčky NuGet... :Select the Tools > NuGet Package Manager > Manage NuGet Packages for Solution... menu command, or right-click the solution and select Manage NuGet Packages...:

  Spravovat balíčky NuGet pro řešení

 2. Při správě balíčků pro řešení vám uživatelské rozhraní umožní vybrat projekty, které jsou ovlivněné operacemi:When managing packages for the solution, the UI lets you select the projects that are affected by the operations:

  Selektor projektu při správě balíčků pro řešení

Karta konsolidovatConsolidate tab

Vývojáři obvykle považují za chybné postupy použití různých verzí stejného balíčku NuGet v různých projektech ve stejném řešení.Developers typically consider it bad practice to use different versions of the same NuGet package across different projects in the same solution. Pokud se rozhodnete spravovat balíčky pro řešení, uživatelské rozhraní Správce balíčků poskytuje kartu konsolidace , na které můžete snadno zjistit, kde jsou balíčky s různými čísly verzí používány různými projekty v řešení:When you choose to manage packages for a solution, the Package Manager UI provides a Consolidate tab on which you can easily see where packages with distinct version numbers are used by different projects in the solution:

Karta konsolidace uživatelského rozhraní Správce balíčků

V tomto příkladu projekt ClassLibrary1 používá EntityFramework 6.2.0, zatímco ConsoleApp1 používá EntityFramework 6.1.0.In this example, the ClassLibrary1 project is using EntityFramework 6.2.0, whereas ConsoleApp1 is using EntityFramework 6.1.0. Chcete-li konsolidovat verze balíčků, postupujte následovně:To consolidate package versions, do the following:

 • Vyberte projekty, které chcete aktualizovat v seznamu projektu.Select the projects to update in the project list.
 • Vyberte verzi, která má být použita ve všech projektech v rámci správy verzí , například EntityFramework 6.2.0.Select the version to use in all those projects in the Version control, such as EntityFramework 6.2.0.
 • Vyberte tlačítko instalovat .Select the Install button.

Správce balíčků nainstaluje vybranou verzi balíčku do všech vybraných projektů, po kterém se balíček už nebude zobrazovat na kartě konsolidace .The Package Manager installs the selected package version into all selected projects, after which the package no longer appears on the Consolidate tab.

Zdroje balíčkůPackage sources

Chcete-li změnit zdroj, ze kterého aplikace Visual Studio získává balíčky, vyberte jeden z voliče zdroje:To change the source from which Visual Studio obtains packages, select one from the source selector:

Selektor zdrojů balíčku v uživatelském rozhraní Správce balíčků

Správa zdrojů balíčků:To manage package sources:

 1. V uživatelském rozhraní Správce balíčků vyberte ikonu Nastavení , která je níže uvedená níže, nebo použijte příkaz Nástroje > Možnosti a přejděte na Správce balíčků NuGet:Select the Settings icon in the Package Manager UI outlined below or use the Tools > Options command and scroll to NuGet Package Manager:

  Ikona nastavení uživatelského rozhraní Správce balíčků

 2. Vyberte uzel zdroje balíčků :Select the Package Sources node:

  Možnosti zdrojů balíčků

 3. Pokud chcete přidat zdroj, vyberte + , upravte název, zadejte adresu URL nebo cestu ve správě zdrojového kódu a vyberte aktualizovat.To add a source, select +, edit the name, enter the URL or path in the Source control, and select Update. Zdroj se nyní zobrazí v rozevíracím seznamu selektoru.The source now appears in the selector drop-down.

 4. Chcete-li změnit zdroj balíčku, vyberte jej, proveďte úpravy v polích název a zdroj a vyberte možnost aktualizovat.To change a package source, select it, make edits in the Name and Source boxes, and select Update.

 5. Chcete-li zakázat zdroj balíčku, zrušte zaškrtnutí políčka nalevo od názvu v seznamu.To disable a package source, clear the box to the left of the name in the list.

 6. Pokud chcete odebrat zdroj balíčku, vyberte ho a pak klikněte na tlačítko X .To remove a package source, select it and then select the X button.

 7. Pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů se nezmění pořadí priorit zdrojů balíčku.Using the up and down arrow buttons does not change the priority order of the package sources. Sada Visual Studio ignoruje pořadí zdrojů balíčku. při použití balíčku z libovolného zdroje je nejprve nutné reagovat na požadavky.Visual Studio ignores the order of package sources, using the package from whichever source is first to respond to requests. Další informace najdete v tématu věnovaném obnovení balíčků.For more information, see Package restore.

Tip

Pokud se po odstranění zobrazí zdroj balíčku, může být uveden v souborech na úrovni počítače nebo na úrovni NuGet.Config uživatele.If a package source reappears after deleting it, it may be listed in a computer-level or user-level NuGet.Config files. V tématu běžné konfigurace NuGet pro umístění těchto souborů odstraňte zdroj úpravou souborů ručně nebo pomocí příkazu NuGet sources.See Common NuGet configurations for the location of these files, then remove the source by editing the files manually or using the nuget sources command.

Řízení možností Správce balíčkůPackage manager Options control

Když je vybraný balíček, v uživatelském rozhraní Správce balíčků se pod selektorem verzí zobrazí malý ovládací prvek možností s možností rozšíření (tady se zobrazí sbalená i rozbalená).When a package is selected, the Package Manager UI displays a small, expandable Options control below the version selector (shown here both collapsed and expanded). Všimněte si, že u některých typů projektů je k dispozici pouze možnost Zobrazit okno náhledu .Note that for some project types, only the Show preview window option is provided.

Možnosti Správce balíčků

Tyto možnosti jsou vysvětleny v následujících částech.The following sections explain these options.

Zobrazit okno náhleduShow preview window

Když se tato možnost vybere, otevře se modální okno, které obsahuje závislosti vybraného balíčku před instalací balíčku:When selected, a modal window displays which the dependencies of a chosen package before the package is installed:

Ukázka náhledu – dialogové okno

Možnosti instalace a aktualizaceInstall and Update Options

(Není k dispozici pro všechny typy projektů.)(Not available for all project types.)

Chování závislostí konfiguruje, jak NuGet určuje, které verze závislých balíčků nainstalovat:Dependency behavior configures how NuGet decides which versions of dependent packages to install:

 • Ignorovat závislosti přeskočí instalaci všech závislostí, což obvykle přeruší instalaci balíčku.Ignore dependencies skips installing any dependencies, which typically breaks the package being installed.
 • Nejnižší [Výchozí] nainstaluje závislost s minimálním číslem verze, který splňuje požadavky primárního vybraného balíčku.Lowest [Default] installs the dependency with the minimal version number that meets the requirements of the primary chosen package.
 • Nejvyšší oprava nainstaluje verzi se stejnými čísly hlavní verze a podverze, ale nejvyšší číslo opravy.Highest Patch installs the version with the same major and minor version numbers, but the highest patch number. Pokud je například zadána verze 1.2.2, bude nainstalována nejvyšší verze, která začíná 1,2.For example, if version 1.2.2 is specified then the highest version that starts with 1.2 will be installed
 • Nejvyšší verze nainstaluje verzi se stejným číslem hlavní verze, ale s nejvyšším podčíslem a číslem opravy.Highest Minor installs the version with the same major version number but the highest minor number and patch number. Je-li zadána verze 1.2.2, bude nainstalována nejvyšší verze, která začíná 1.If version 1.2.2 is specified, then the highest version that starts with 1 will be installed
 • Nejvyšší verze nainstaluje nejvyšší dostupnou verzi balíčku.Highest installs the highest available version of the package.

Akce konfliktu souborů určuje, jak má NuGet zpracovat balíčky, které už existují v projektu nebo na místním počítači:File conflict action specifies how NuGet should handle packages that already exist in the project or local machine:

 • Prompt vydá pokyn pro dotaz, jestli chcete zachovat nebo přepsat stávající balíčky.Prompt instructs NuGet to ask whether to keep or overwrite existing packages.
 • Ignorovat všechny pokyny NuGet pro přeskočení přepsání existujících balíčkůIgnore All instructs NuGet to skip overwriting any existing packages.
 • Příkaz přepsat vše instruuje balíček NuGet, aby přepsal všechny existující balíčky.Overwrite All instructs NuGet to overwrite any existing packages.

Možnosti odinstalaceUninstall Options

(Není k dispozici pro všechny typy projektů.)(Not available for all project types.)

Odebrat závislosti: Pokud je vybraná, odebere všechny závislé balíčky, pokud se na ně neodkazují jinde v projektu.Remove dependencies: when selected, removes any dependent packages if they're not referenced elsewhere in the project.

Vynutit odinstalaci i v případě, že jsou k dispozici závislosti: Pokud je vybrána, odinstaluje balíček i v případě, že je stále odkazován v projektu.Force uninstall even if there are dependencies on it: when selected, uninstalls a package even if it's still being referenced in the project. Obvykle se používá v kombinaci s odebráním závislostí pro odebrání balíčku a libovolné závislosti, které nainstaloval.This is typically used in combination with Remove dependencies to remove a package and whatever dependencies it installed. Použití této možnosti může však vést k nefunkčním odkazům v projektu.Using this option may, however, lead to broken references in the project. V takových případech bude pravděpodobně nutné přeinstalovat tyto balíčky.In such cases, you may need to reinstall those other packages.