Pracovní postup spotřeba balíčkuPackage consumption workflow

Mezi nuget.org a privátní balíček galerie, které vaše organizace může vytvořit můžete najít desetitisíce velmi užitečné balíčků pro použití v aplikace a služby.Between nuget.org and private package galleries that your organization might establish, you can find tens of thousands of highly useful packages to use in your apps and services. Ale bez ohledu na zdroje, využívání balíček následuje stejné obecný postup jak je uvedeno níže.But regardless of the source, consuming a package follows the same general workflow as shown below. Podrobnosti najdete v tématu vyhledání a výběr balíčky a použít rychlý start balíček.For details, see Finding and Choosing Packages and the Use a Package quickstart.

Tok přejdete ke zdroji balíčku, hledání balíček, nainstalujte ho v projektu a pak přidání pomocí příkazu a volání rozhraní API balíčku

*s výjimkou nuget install z příkazového řádku, v takovém případě je nutné upravit konfiguraci soubory ručně. Najdete v článku nainstalovat reference k příkazům.* Except with nuget install from the command-line, in which case it's necessary to edit the configuration files by hand. See the install command reference.

NuGet pamatuje číslo identity a verze jednotlivých balíčků nainstalovaných záznam buď packages.config nebo soubor projektu, v závislosti na typu projektu a verze balíčku nuget.NuGet remembers the identity and version number of each installed package, recording it in either packages.config or the project file, depending on project type and your version of NuGet. U balíčku NuGet 4.0 + ukládání závislosti v souboru projektu nebo PackageReference je obecně výchozí, i když to lze nakonfigurovat v sadě Visual Studio prostřednictvím možnosti uživatelského rozhraní Správce balíčků.With NuGet 4.0+, storing dependencies in the project file, or PackageReference is generally the default, although this is configurable in Visual Studio through the Package Manager UI options. V každém případě můžete prohlédnout v příslušné souboru vždy, když chcete zobrazit úplný seznam závislosti pro váš projekt.In any case, you can look in the appropriate file at any time to see the full list of dependencies for your project.

Tip

Je vhodné si vždycky prohlédněte licenci pro každý balíček, který chcete používat váš software.It's prudent to always check the license for each package you intend to use in your software. V nuget.org, najdete licenční informace odkaz na pravé straně stránky popis každého balíčku.On nuget.org, you'll find a License Info link on the right side of each package's description page. Pokud balíček neurčuje licenční podmínky, obraťte se na vlastníka balíčku přímo pomocí obraťte se na vlastníky odkaz na stránce balíček.If a package does not specify license terms, contact the package owner directly using the Contact owners link on the package page. Společnost Microsoft není licence duševního vlastnictví vám ze zprostředkovatelů balíček třetích stran a není zodpovědná za informace třetích stran.Microsoft does not license any intellectual property to you from third party package providers and is not responsible for information provided by third parties.

Při instalaci balíčků, NuGet obvykle zkontroluje, zda balíček je již k dispozici, ze své mezipaměti.When installing packages, NuGet typically checks if the package is already available from its cache. Tato mezipaměť z příkazového řádku, můžete ručně vymazat, jak je popsáno na Správa mezipaměti NuGet.You can manually clear this cache from the command line, as described on Managing the NuGet cache.

NuGet také zajišťuje, že jsou kompatibilní s projektu cílové rozhraní nepodporuje balíček.NuGet also makes sure that the target frameworks supported by the package are compatible with your project. Pokud balíček neobsahuje kompatibilní sestavení, NuGet získáte chybovou zprávu.If the package does not contain compatible assemblies, NuGet will give you an error message. V tématu řešení chyb při nekompatibilní balíček.See Resolving incompatible package errors.

Při přidávání kód projektu do zdrojové úložiště, obvykle nejsou zahrnuty balíčky NuGet.When adding project code to a source repository, you typically don't include NuGet packages. Ty, kteří později klonovat úložiště, která obsahuje agenty sestavení v systémech například Visual Studio Team Services, musíte obnovit nezbytných balíčků před spuštěním sestavení:Those who later clone the repository, which includes build agents on systems like Visual Studio Team Services, must restore the necessary packages prior to running a build:

Tok klonování úložiště a pomocí příkazu restore Probíhá obnovení balíčků NuGet

Obnovení balíčků používá informace v souboru projektu nebo packages.config znovu nainstalovat všechny závislosti.Package Restore uses the information in the project file or packages.config to reinstall all dependencies. Všimněte si, že jsou rozdíly v procesu související se situací, jak je popsáno v řešení závislostí.Note that there are differences in the process involved, as described in Dependency Resolution.

Někdy je nutné znovu nainstalovat balíčky, které jsou již zahrnuty v projektu, který může přeinstalovat také závislosti.Occasionally it's necessary to reinstall packages that are already included in a project, which may also reinstall dependencies. Toto je snadné provést pomocí reinstall příkaz přes NuGet příkazového řádku nebo konzole Správce balíčků NuGet.This is easy to do using the reinstall command via the NuGet command line or the NuGet Package Manager Console. Podrobnosti najdete v tématu Reinstalling a balíčky, aktualizace.For details, see Reinstalling and Updating Packages.

Nakonec se řídí chování NuGet Nuget.Config konfigurační soubory.Finally, NuGet's behavior is driven by Nuget.Config configuration files. Více souborů umožňují centralizovat určitých nastavení na různých úrovních, jak je popsáno v konfigurace chování NuGet.Multiple files can be used to centralize certain settings at different levels, as explained in Configuring NuGet Behavior.

Užijte si ji produktivní kódování se balíčky NuGet!Enjoy your productive coding with NuGet packages!