Schválení požadavků na mobilním zařízení s využitím Power AutomateApprove requests on your mobile device by using Power Automate

Pokud vás tok identifikuje jako schvalovatele a nainstalovali jste si mobilní aplikaci pro Power Automate, při každém vyžádání vašeho schválení obdržíte nabízené oznámení.If a flow identifies you as an approver and you've installed the mobile app for Power Automate, you receive a push notification whenever your approval is requested.

Tento článek vás provede několika běžnými scénáři, se kterými se pravděpodobně setkáte při správě žádostí o schválení v mobilní aplikaci pro Power Automate.This article walks you through a few common scenarios that you’re likely to encounter while you manage approval requests in the mobile app for Power Automate.

Poznámka

Obrázky v tomto tématu jsou ze zařízení s Android, u zařízení s iOS ale bude situace podobná.The images in this topic are from an Android device; however, the experience on iOS is similar.

PožadavkyPrerequisites

K dokončení tohoto názorného postupu potřebujete:To complete this walkthrough, you need:

 • Zařízení s Android nebo iOS se spuštěnou mobilní aplikací pro Power Automate.An Android or iOS device running the mobile app for Power Automate.
 • Být určeni jako schvalovatelé ve schvalovacím toku.To be designated as the approver in an approval flow.
 • Žádosti čekající na schválení.Pending requests for approval.

Zobrazení žádostí čekajících na vyřízeníView pending requests

 1. Spuštění mobilní aplikace pro Power Automate.Open the mobile app for Power Automate.

  spuštění mobilní aplikace

 2. Vyberte SCHVÁLENÍ v pravém horním rohu.Select APPROVALS in the upper-right corner.

  výběr schválení

 3. Zobrazte všechna schválení čekající na vyřízení:View all pending approvals:

  zobrazení všech žádostí čekajících na schválení

Pokud nemáte žádné žádosti čekajících na schválení, vytvořte schvalovací tok, nastavte sami sebe jako schvalovatele a potom tento tok aktivujte.If you don't have any pending approval requests, create an approval flow, set yourself as an approver, and then trigger the flow. Žádosti o schválení se ve schvalovacím centru zobrazí několik sekund poté, co tok aktivuje a odešle žádost ke schválení.Approval requests appear in the approval center a few seconds after the flow triggers and sends a request for approval.

Schválení žádostí a volitelný komentářApprove requests and leave an optional comment

 1. Pokud jste to ještě neudělali, postupujte podle výše uvedených kroků a zobrazte všechny nevyřízené žádosti.If you haven't done so, follow the preceding steps to view pending requests.

 2. Pro žádost, kterou chcete schválit, vyberte SCHVÁLIT.Select APPROVE on the request that you want to approve.

  výběr možnosti Schválit

 3. (Volitelné) Vyberte Přidat komentář (nepovinné).(Optional) select Add comment (optional).

  výběr možnosti Přidat komentář

  Na obrazovce Přidat komentář zadejte požadovaný komentář.Enter a comment on the Add comment screen.

  zadání komentáře

 4. Vyberte POTVRDIT v pravém horním rohu.Select CONFIRM in the upper-right corner.

  potvrzení, že jste hotovi

  Jakmile tok zaznamená vaše rozhodnutí, zobrazí se obrazovka s potvrzením úspěšného provedení.The success screen displays after the flow records your decision.

  obrazovka s potvrzením úspěšného provedení

Zamítnutí žádostí a volitelný komentářReject requests and leave an optional comment

Použijte kroky ke schválení žádosti, ale v druhém kroku vyberte ZAMÍTNOUT.Follow the steps to approve a request, but select REJECT in the second step.

Další informaceLearn more

Vytvoření moderních toků pro schváleníCreate modern approval flows.