Nahrazení dialogů toky obchodních procesů nebo aplikacemi plátnaReplace dialogs with business process flows or canvas apps

Dialogy jsou zastaralé, a měly by proto být nahrazeny toky obchodních procesů nebo aplikacemi plátna.Dialogs are deprecated, and should be replaced by business process flows or canvas apps. V tomto tématu jsou popsané různé funkce těchto možností a také situace, kdy je možné nahradit stávající dialog tokem obchodního procesu nebo aplikací plátna, které jsou vložené do formuláře řízeného modelem.This topic describes different capabilities of these options as well as situations where a business process flow or canvas app embedded in a model-driven form can be used to replace an existing dialog.

Porovnání funkcíFeature capability comparison

V této tabulce je seznam funkcí dialogu spolu s odpovídajícími funkcemi toků obchodních procesů a aplikací plátna.This table lists the set of dialog capabilities and the equivalent capabilities in business process flows and canvas apps.

Funkce dialoguDialog capability Funkce toku obchodních procesůCapability in business process flows? Funkce aplikace plátnaCapability in canvas apps?
StránkaPage AnoYes
(fáze obchodního procesu)(business process stage)
AnoYes
(obrazovka aplikace)(app screen)
Pouze výzvaPrompt only NoNo AnoYes
(popisky)(labels)
Výzva a odpověďPrompt and response AnoYes
(pouze atributy entity)(entity attributes only)
AnoYes
(popisky a vstupní pole)(labels and input fields)
Vstupní argumentyInput arguments OmezenáLimited
(kroky ve fázi obchodního procesu)(steps in business process stage)
AnoYes
(parametry řetězce dotazu)(query string parameters)
ProměnnéVariables NoNo AnoYes
Proměnné dotazuQuery variables NoNo AnoYes
Logika podmíněného větveníConditional branching logic AnoYes AnoYes
(přechod na libovolnou obrazovku aplikace)(navigate to any screen within app)
Opakované použitíReuse
(spuštění podřízeného dialogového okna)(launch as a child dialog)
NoNo AnoYes
(přechod na libovolnou obrazovku aplikace, spuštění jiné aplikace v novém okně)(navigate to any screen within app, launch a different app in a new window)
Spuštění pracovních postupů na začátku / na konciRun workflows on start/end AnoYes NoNo
(použijte raději tok)(use a flow instead)
Spuštění pracovních postupů na vstupuRun workflows on input AnoYes NoNo
(použijte raději tok)(use a flow instead)
Spuštění pracovních postupů při přechodu na stránkuRun workflows on page transition AnoYes NoNo
(použijte raději tok)(use a flow instead)
Zahájení použití URLStart using a URL NoNo AnoYes
Protokolování relaceSession logging AnoYes NoNo
Podpora SDKSDK support AnoYes AnoYes

Další funkce toků obchodních procesůAdditional capabilities with business process flows

 • Analýza procesů (zobrazení, grafy a čas strávený ve fázi)Process analytics (views, charts, and time spent in a stage)
 • Vlastní ovládací prvkyCustom controls

Další funkce aplikací plátnaAdditional capabilities with canvas apps

 • Analýza aplikace (využití aplikace a její výkon)App analytics (app usage & performance)
 • Skládání stránek z více entitMulti-entity page composition
 • Spouštění tokůRun flows
 • Konektory dat (standardní a vlastní)Data connectors (standard and custom)
 • Spuštění jako samostatné aplikaceLaunch as a stand-alone app
 • Konfigurovatelné rozloženíConfigurable layout

Výběr toku obchodního procesu nebo aplikace plátnaChoosing between a business process flow or canvas app

Když se rozhodnete pro nahrazení dialogů, je důležité si rozmyslet, jaké uživatelské prostředí chcete poskytovat.When you choose your dialog replacement, it is important to account for the user experience you want to deliver. Pamatujte si, že v aplikaci plátna můžete modelovat téměř jakýkoli dialog.Also keep in mind, almost any dialog can be modeled using a canvas app.

Toky obchodních procesů jsou nejvhodnější k nahrazení dialogů, které modelují procesy a nabízejí pokyny k zastřešovaným pracovním aktivitám, které vyžadují spolupráci skupin uživatelů v kontextu aplikace Dynamics 365.Business process flows are best suited to replace dialogs that model processes providing guidance across an overarching workstream that requires collaboration across groups of individuals and Dynamics 365 app context. Například kontrola nabídky a její směrování.For example, quote review and routing.

Naproti tomu aplikace plátna je možné použít k nahrazení dialogů, které modelují předepsané úlohy, jako je scénář telefonického hovoru při hledání potenciálních zákazníků. Dají se také použít ke zjednodušení uživatelského prostředí u jiných úloh, jako je aktualizace příležitosti.Alternatively, canvas apps can be used to replace dialogs that model prescriptive tasks such as a call script for lead prospecting or to simplify the user experience for other tasks, such as updating an opportunity. V těchto scénářích mohou být samostatné aplikace plátna dokonce výhodnější.Notice that these scenarios may even benefit from having a stand-alone canvas app.

Scénář nahrazení dialogu tokem obchodního procesuDialog replacement using business process flow scenario

Představte si dialog, který na řadě stránek vyžaduje od uživatele klíčové dílčí informace, vygeneruje z nich nabídku, pošle e-mail schvalovatelům, kteří ji potvrdí nebo zamítnou, a pak ji pošle zákazníkovi e-mailem.Imagine you have a dialog that, over a series of pages, requests key pieces of information from the user, generates a quote, sends an email to reviewers to accept or reject the quote, before emailing it to the customer. K modelování tohoto typu procesu je účinnější použít tok obchodního procesu.This type of process is modeled more effectively using a business process flow.

Pokud chcete dialog nahradit, nejprve identifikujte klíčové fáze procesu.To replace the dialog, you begin by identifying the key stages in the process. Může jít o fázi přípravy obsahu, ve které se ověří všechny produkty a použité slevy. V další fázi generování nabídky se vytvoří nabídka a zkontroluje se její přesný formát. Ve fázi primární kontroly se nabídka pošle ke kontrole a schválení. Ve fázi sekundární kontroly se bude nabídka kontrolovat jenom za určitých okolností. A konečně ve fázi doručení nabídky se nabídka pošle zákazníkovi.These might include a Prepare Content stage to ensure all the products are listed and discounts are applied, a Generate Quote stage to create the quote and review it for accuracy of format, a Primary Review stage to send the quote for review and approval, a Secondary Review stage to review the quote under certain circumstances and finally, a Deliver Quote stage to send the quote to the customer.

V dalším kroku identifikujeme klíčové kroky, které musí uživatelé v rámci tohoto procesu provést.Next, identify the key steps that users must follow in the process. Třeba součástí fáze přípravy obsahu může být jednoduchý krok typu pravda nebo nepravda, kdy uživatel zkontrolujte nabízené produkty, dále povinný vyhledávací krok spočívající ve výběru ceníku a také číselný krok spočívající v zadání slevy před přechodem do další fáze.For instance, the Prepare Content stage might contain a simple true or false step for the user to double check the products to be quoted, a mandatory lookup step to select a price list, and a numeric step to enter a discount before moving on to the next stage. Fáze generování nabídky může obsahovat akční krok, který na základě všech informací shromážděných ve fázi přípravy obsahu vytvoří nabídku a k ní související záznam v Dynamicsu 365.The Generate Quote stage might have an action step to create a quote based on all the information previously captured in the Prepare Content stage and its related Dynamics 365 record. Fáze primární a sekundární kontroly nabídky můžou obsahovat více kroků typu pravda nebo nepravda spojených s kontrolou nabídky a také povinný krok, který zaznamená stav schválení a zajistí přechod do další fáze, teprve až bude nabídka schválena.The Primary Review and Secondary Review stages might have several true or false steps to guide quote review, along with a required step to capture the approval status, and ensure the process can only be moved to the next stage once approval is received. V tomto kroku je potřeba nakonfigurovat zabezpečení na úrovni pole, abyste měli jistotu, že nabídky můžou schvalovat jenom oprávnění schvalovatelé.Configure field level security on this step to make sure that only authorized reviewers can provide approval on the quote. Do fází primární kontroly a sekundární kontroly také můžete přidat pracovní postup, který při zadání nabídky pošle všem schvalovatelům upozornění e-mailem.Additionally, one can add a workflow to the Primary Review and Secondary Review stages, such that on enter, an email notification is sent to all reviewers.

Nakonec nakonfigurujte fáze a kroky toku obchodního procesu společně s logikou podmínek, které tok procesu řídí.Finally, configure your business process flow stages and steps, along with the conditional logic to guide the process flow. V tomto příkladu můžete třeba za fázi primární kontroly přidat podmínkovou větev, pokud je v kroku potřeba i druhý stupeň kontroly. Při splnění podmínky bude další fází procesu sekundární kontrola, jinak se přejde do fáze doručení nabídky.For this example, you might add a conditional branch following the Primary Review stage, such that, if a step indicates the need for a second level of review, the next stage in the process is the Secondary Review stage, else, it’s the Deliver Quote stage.

Pokud chcete dát tok obchodního procesu k dispozici uživatelům, zajistěte, aby k němu měli správní uživatelé oprávnění a pak ho aktivujte.To make this business process flow available to users, ensure the right users have privileges to the business process flow and then activate it.

Další informace o vytvoření toku obchodního procesu najdete v kurzu věnovanému vytvoření toku obchodního procesu kvůli standardizaci procesů.For more information about how to create a business process flow, see Tutorial: Create a business process flow to standardize processes.

Scénář nahrazení dialogu aplikací plátnaDialog replacement using canvas app scenario

Představte si, že máte dialog, který popisuje scénář hovoru a slouží obchodním zástupcům jako vodítko při telefonování potenciálním zákazníkům.Suppose you have a dialog, which follows a call script that guides sales reps through cold calling leads. K zachycení tohoto postupu můžete jednoduše požít aplikaci plátna.This process can easily be captured using a canvas app.

Nejprve se připojte ke zdrojům dat, které budete potřebovat pro čtení a zápis.Begin with connecting to the data sources you’ll need to read and write data. V tomto příkladu použijeme k získání informací o potenciálních zákaznících, účtech a k získání kontaktních údajů připojení k Dynamicsu 365.In this example, a connection to Dynamics 365 is used for lead, account, and contact information.

Napřed zjistěte, kolik budete potřebovat obrazovek.Begin by identifying the number of screens needed. V tomto příkladu jich může být třeba pět.For this example, you may decide to have five screens.

 • 1. obrazovka:Screen 1. Slouží k výběru volaného potenciálního zákazníka ze seznamu.To select a lead from a list to call.
 • 2. obrazovka:Screen 2. Vzájemné představení, kontrola dostupnosti pro rozhovor, případně naplánování hovoru na někdy jindy.For introductions, checking availability for a conversation, and scheduling a call-back at a later date.
 • 3. obrazovka:Screen 3. Zjišťování rozpočtu, vedoucího, potřeby a časového horizontu.For determining BANT (budget, authority, need, and timeline).
 • 4. obrazovka:Screen 4. Záznam dalších kroků a naplánování dalších volání.To capture next steps and schedule follow-up calls.
 • 5. obrazovka:Screen 5. Poděkování potenciálnímu zákazníkovi za jeho čas a ukončení hovoru.Thank the lead for their time at the end of the call.

Teď vytvoříme obrazovky.Next, build each screen. Na první obrazovce vytvořte galerii potenciálních zákazníků, které je potřeba obvolat.In the first screen, build a gallery of leads that need to be called. Na druhé obrazovce použijte popisky, abyste ji pojmenovali a zadali scénář hovoru. Ovládacími prvky, jako jsou přepínače, můžete třeba zaznamenat, jestli je vhodné v této době osobě volat.In the second, use labels to title the screen and provide the call script, while using controls like radio buttons to capture whether it is a good time for the person to talk. Pokud je to potřeba, použijte logiku podmínek k aktivování tlačítka, kterým přejdete na další obrazovku. Jinak se na stejné obrazovce zobrazí scénář pokusu o zavolání zákazníkovi později.If it is, use conditional logic to enable a button to navigate to the next screen and if not, reveal a script on the same screen to attempt to schedule a call back with the customer. Podobně definujte scénář volání i na dalších obrazovkách.Similarly, define your call script across subsequent screens.

Nakonec definujte navigaci po obrazovkách.Finally, define navigation across screens. V tomto příkladu můžete kromě postupného procházení obrazovek uživateli také umožnit přechod z druhé obrazovky na poslední (konec scénáře s poděkováním potenciálnímu zákazníkovi za jeho čas), pokud potenciální zákazník nemá o rozhovor zájem.In this example, in addition to navigating through the screens sequentially, you might want to navigate the user from the second screen to the last screen (the end of the script thanking the lead for their time) if the lead is not interested in having a conversation.

Pokud chcete aplikaci zpřístupnit uživatelům, publikujte ji.To make this app available to users, publish the app. Zvažte možnou přeměnu tohoto scénáře zpřístupněním samostatné aplikace, která nabízí scénáře hovorů a podporuje rychlé zadávání dat.Consider how such a scenario might be transformed through the availability of a standalone app that provides call scripts and supports quick data entry.

Představte si, že toto prostředí chcete integrovat do Dynamics 365 Sales.Imagine you want to embed this experience in Dynamics 365 Sales. Nejprve ve formuláři Dynamics 365 Sales vytvořte prvek iframe.To do this, begin with creating an iframe on a Dynamics 365 Sales form. Nyní přejděte z nabídky Power Apps k oddílu Aplikace, vyberte právě publikovanou aplikaci, zkopírujte webový odkaz, který je na kartě Podrobnosti, a vložte ho jako URL do iframu.Next, navigate to the Apps section from the Power Apps menu, select the app you just published, copy the web link under the Details tab and paste it as the URL for the iframe.

V dalším kroku můžete tuto aplikaci zpřístupnit přímo v hlavním formuláři potenciálního zákazníka, aby byla v kontextu s jeho daty, a uživatel nemusel potenciálního zákazníka vybírat na první obrazovce.Taking this a step further, suppose you’d like for this app to be available right within the lead main form, and be in the context of the lead so that the app doesn’t require the user to select a lead in the first screen. Pokud chcete aplikaci předat potřebné informace, stačí upravit adresu URL iframu a připojit k ní řetězec dotazu s informacemi, jako je ID potenciálního zákazníka nebo účtu. Použijte k tomu JavaScript spuštěný při určité události, jako je načtení formuláře.To pass relevant information to the app, you simply modify the iframe URL to append a query string containing this information, such as lead or account Ids, using JavaScript that runs on a certain event, such as on form load. Dále aktualizujte aplikaci tím, že z ní odeberete první obrazovku (pro výběr potenciálního zákazníka) a místo ní zpřístupníte hodnoty předané aplikaci v řetězci dotazu parametrickou funkcí.Next, update the app to remove the first screen (for lead selection) and instead access the values passed to the app via the query string using the Param function.

Nejčastější dotazy k nahrazení dialoguDialog replacement FAQ

Sledují se v aplikacích plátna závislosti?Are dependencies on canvas apps be tracked?

 • V aplikacích plátna se sledují závislosti úplně stejně jako závislosti v aplikacích Dynamics 365.Dependencies on canvas apps are tracked in the same way as dependencies in Dynamics 365 apps.

Můžu aplikaci plátna spustit tlačítkem na panelu příkazů jako automaticky otevírané okno?Can I launch a canvas app as a popup from a button in the command bar?

 • Ano.Yes. Uděláte to jednoduše tak, že nastavíte cílovou adresu URL na adresu aplikace plátna, kterou získáte v části s podrobnými informacemi o aplikaci (viz předchozí popis).To do this, simply set the target URL to that of your canvas app, obtained from the app's Details section as described earlier.

Můžu z aplikací plátna volat pracovní postupy?Can workflows be called from a canvas app?

Můžu dialogy automaticky převádět na toky obchodních procesů nebo aplikace plátna?Can I automatically convert dialogs to business process flows or canvas apps?

 • Automatický způsob převodu dialogů na toky obchodních procesů nebo aplikace plátna neexistuje.There is no automated way to convert dialogs to business process flows or canvas apps.

Viz takéSee also

Kurz: Vytvoření toku obchodního procesu kvůli standardizaci procesůTutorial: Create a business process flow to standardize processes
Co jsou aplikace plátna v Power Apps?What are canvas apps in Power Apps?