Monitorování metrik využití pro řídicí panely a sestavy Power BIMonitor usage metrics for Power BI dashboards and reports

Pokud vytváříte řídicí panely a sestavy, pomáhají metriky využití porozumět jejich dopadu.If you create dashboards and reports, usage metrics help you understand their impact. Když spustíte metriky využití řídicího panelu nebo metriky využití sestav, zjistíte, jak se tyto řídicí panely a sestavy používají ve vaší organizaci – kdo je používá a pro jaké účely.When you run either dashboard usage metrics or report usage metrics, you discover how those dashboards and reports are being used throughout your organization, who's using them, and for what purpose.

Sestavy metrik využití jsou jen pro čtení.Usage metrics reports are read-only. Můžete však sestavu metrik využití zkopírovat.However, you can copy a usage metrics report. Zkopírováním se vytvoří standardní sestava Power BI, kterou lze upravovat.Copying creates a standard Power BI report that you can edit. V Power BI Desktopu můžete také vytvářet vlastní sestavy na základě podkladové datové sady, která obsahuje metriky využití pro všechny řídicí panely nebo všechny sestavy v pracovním prostoru.You can also build your own reports in Power BI Desktop based on the underlying dataset, which contains usage metrics for all dashboards or all reports in a workspace. Zkopírovaná sestava na začátku zobrazuje metriky jenom pro vybraný řídicí panel nebo sestavu.To begin with, the copied report shows metrics just for the selected dashboard or report. Můžete výchozí filtr odebrat a získat přístup k podkladové datové sadě se všemi metrikami využití vybraného pracovního prostoru.You can remove the default filter and have access to the underlying dataset, with all the usage metrics of the selected workspace. Pokud to správce povolil, můžete vidět i jména konkrétních uživatelů.You may even see the names of specific users, if your admin has allowed that.

Sestava metrik využití

Poznámka

Metriky využití sledují využití sestav, které jsou součástí SharePointu Online.Usage metrics track usage of reports that are embedded in SharePoint Online. Metriky využití ale nesledují řídicí panely a sestavy, které jsou vložené prostřednictvím toků „uživatel vlastní přihlašovací údaje“ nebo „aplikace vlastní přihlašovací údaje“.However, usage metrics don't track dashboards and reports embedded via the “user owns credentials” or “app owns credentials” flow. Metriky využití rovněž nesledují využití sestav vložených prostřednictvím publikování na web.Usage metrics also don't track usage of reports embedded via publish to web.

Proč jsou metriky využití důležitéWhy usage metrics are important

Když budete vědět, jak se váš obsah používá, pomůže vám to ukázat vliv a stanovit priority vašeho úsilí.Knowing how your content is being used helps you demonstrate your impact and prioritize your efforts. Vaše metriky využití můžou ukázat, že jednu sestavu používá denně obrovská část organizace, a můžou ukázat, že řídicí panel, který jste vytvořili, nikdo nepoužívá.Your usage metrics may show that one of your reports is used daily by a huge segment of the organization and it may show that a dashboard you created isn't being viewed at all. Tento typ zpětné vazby je neocenitelný při řízení pracovního úsilí.This type of feedback is invaluable in guiding your work efforts.

Sestavy metrik využití lze spouštět jenom ve službě Power BI.You can only run usage metrics reports in the Power BI service. Pokud ale sestavu metrik využití uložíte nebo připnete na řídicí panel, budete ji moct otevírat a používat na mobilních zařízeních.However, if you save a usage metrics report or pin it to a dashboard, you can open and interact with that report on mobile devices.

PožadavkyPrerequisites

 • Potřebujete licenci Power BI Pro, abyste mohli data metrik spouštět a používat.You need a Power BI Pro license to run and access the usage metrics data. Funkce metrik využití ale zaznamenává informace o využití od všech uživatelů bez ohledu na přiřazenou licenci.However, the usage metrics feature captures usage information from all users, regardless of the license they're assigned.
 • Abyste měli přístup k metrikám využití pro konkrétní řídicí panel nebo sestavu, musíte mít přístup pro úpravy tohoto řídicího panelu nebo sestavy.To access usage metrics for a particular dashboard or report, you must have edit access to that dashboard or report.
 • Je nutné, aby správce Power BI povolil metriky využití pro tvůrce obsahu.Your Power BI admin has to have enabled usage metrics for content creators. Správce Power BI může rovněž povolit shromažďování uživatelských dat v metrikách využití.You Power BI admin may have also enabled collecting per-user data in usage metrics. Přečtěte si informace o tom, jak povolit tyto možnosti na portálu pro správu.Read about how to enable these options in the admin portal.

Zobrazení sestavy Metriky využitíView a Usage Metrics report

 1. Začněte v pracovním prostoru, který obsahuje řídicí panel nebo sestavu.Start in the workspace that contains the dashboard or report.

 2. V seznamu obsahu pracovního prostoru nebo na samotném řídicím panelu nebo sestavě vyberte ikonu pro Metriky využití Ikona metrik využití.From either the workspace content list or from the dashboard or report itself, select the icon for Usage metrics usage metrics icon.

  Karta Řídicí panely

  Výběr metrik využití

 3. Když to uděláte poprvé, vytvoří Power BI sestavu metriky využití a upozorní vás, až bude připravená.The first time you do this, Power BI creates the usage metrics report and lets you know when it's ready.

  Připravené metriky

 4. Výsledky zobrazíte tak, že vyberete Zobrazit metriky využití.To see the results, select View usage metrics.

  Metriky využití jsou vaším mocným spojencem při nasazování a údržbě řídicích panelů a sestav Power BI.Usage metrics are a powerful ally as you work to deploy and maintain Power BI dashboards and reports. Zajímá vás, které stránky sestavy jsou nejužitečnější a které byste měli postupně odebrat?Wondering which pages of your report are most useful, and which ones you should phase out? Zjistíte to průřezem podle stránky sestavy. Zajímá vás, jestli máte pro svůj řídicí panel vytvořit mobilní rozložení?Slice by Report page to find out. Wondering if you should build a mobile layout for your dashboard? Průřezem podle platforem zjistíte, kolik uživatelů přistupuje k vašemu obsahu přes mobilní aplikace a webový prohlížeč.Slice by Platforms to discover how many users are accessing your content via the mobile apps vs. via web browser.

 5. Volitelně najeďte myší na vizualizaci a výběrem ikony připínáčku přidejte tuto vizualizaci na řídicí panel.Optionally, hover over a visualization and select the pin icon to add the visualization to a dashboard. Nebo výběrem příkazu Připnout živou stránku v horním řádku nabídek přidejte na řídicí panel celou stránku.Or, from the top menu bar, select Pin Live Page to add the entire page to a dashboard. Na tomto řídicím panelu můžete metriky využití snadněji monitorovat nebo je sdílet s ostatními.From the dashboard you can monitor the usage metrics more easily or share them with others.

  Poznámka

  Pokud připnete dlaždici ze sestavy metrik využití na řídicí panel, nebude možné přidat tento řídicí panel do aplikace.If you pin a tile from a usage metrics report to a dashboard, you can't add that dashboard to an app.

Sestava Metriky využití pro řídicí panelDashboard Usage Metrics report

Sestava metrik využití pro řídicí panel

Sestava Metriky využití pro sestavuReport Usage Metrics report

Sestava metrik využití pro sestavu

Sestava Metriky využitíAbout the Usage Metrics report

Když vyberete Metriky využití nebo ikonu Ikona metrik využití u řídicího panelu nebo sestavy, vygeneruje Power BI předdefinovanou sestavu s metrikami využití pro daný obsah za posledních 90 dní.When you select Usage metrics or the icon usage metrics icon next to a dashboard or report, Power BI generates a pre-built report with usage metrics for that content for the last 90 days. Sestava vypadá podobně jako sestavy Power BI, které už znáte.The report looks similar to the Power BI reports you're already familiar with. Můžete porovnat, jak koncoví uživatelé získali přístup, jestli k přístupu použili web nebo mobilní aplikaci atd. S tím, jak se budou řídicí panely a sestavy dál vyvíjet, bude se vyvíjet i sestava metrik využití, která se každý den aktualizuje novými daty.You can slice based on how your end users received access, whether they accessed via the web or mobile app, etc. As your dashboards and reports evolve, so too will the usage metrics report, which updates every day with new data.

Sestavy metrik využití se nezobrazují v seznamech posledních položek, pracovních prostorů, oblíbených položek ani jiných seznamech obsahu.Usage metrics reports don't show up in Recent, Workspaces, Favorites, or other content lists. Není možné je přidat do aplikace.They can't be added to an app. Pokud připnete dlaždici ze sestavy metrik využití na řídicí panel, nebude možné přidat tento řídicí panel do aplikace.If you pin a tile from a usage metrics report to a dashboard, you can't add that dashboard to an app.

Pokud chcete zkoumat data sestavy nebo vytvářet vlastní sestavy na základě podkladové datové sady, máte dvě možnosti:To dig into the report data, or to build your own reports against the underlying dataset, you have two options:

Které metriky se vykazují?Which metrics are reported?

MetricMetric Řídicí panelDashboard SestavaReport PopisDescription
Porovnání metod distribuceDistribution method slicer anoyes anoyes Jak získávají uživatelé přístup k obsahu.How users got access to the content. Existují 3 možné způsoby: Uživatelé mohou získat přístup k řídicímu panelu nebo sestavě na základě členství v pracovním prostoru, na základě toho, že s nimi někdo obsah sdílí, nebo po instalaci balíčku obsahu nebo aplikace.There are 3 possible methods: users can access the dashboard or report by being members of a workspace, by having the content shared with them, or by installing a content pack/app. Všimněte si, že zobrazení prostřednictvím aplikace se počítají jako balíček obsahu.Note that views through an app are counted as "content pack."
Porovnání platforemPlatforms slicer anoyes anoyes Byly řídicí panel nebo sestava zobrazeny ve službě Power BI (powerbi.com) nebo na mobilním zařízení?Was the dashboard or report accessed via the Power BI service (powerbi.com) or a mobile device? Termínem mobilní se označují všechny naše aplikace pro iOs, Android a Windows.Mobile includes all our iOS, Android, and Windows apps.
Porovnání stránek sestavyReport page slicer neno anoyes Pokud sestava obsahuje více stránek, porovnejte jednotlivé zobrazené stránky sestavy.If the report has more than 1 page, slice the report by the page(s) that was viewed. Pokud v seznamu vidíte možnost „prázdné“, znamená to, že stránka sestavy byla přidána nedávno (během 24 hodin se skutečný název nové stránky zobrazí v seznamu průřezů), nebo že stránky sestavy byly odstraněny.If you see a list option for "Blank," that means a report page was recently added (within 24 hours the actual name of the new page appears in the slicer list) and/or report pages have been deleted. Tyto typy situací označuje termín „prázdné“."Blank" captures these types of situations.
Zobrazení za denViews per day anoyes anoyes Celkový počet zobrazení za den – zobrazení je definované jako načtení stránky sestavy nebo řídicího panelu uživatelemTotal number of views per day - a view is defined as a user loading a report page or dashboard.
Jedineční zobrazující za denUnique viewers per day anoyes anoyes Počet různých uživatelů, kteří zobrazili řídicí panel nebo sestavu (podle uživatelského účtu AAD)Number of different users who viewed the dashboard or report (based on the AAD user account).
Zobrazení na uživateleViews per user anoyes anoyes Počet zobrazení v průběhu posledních 90 dnů rozepsané podle jednotlivých uživatelůNumber of views in the past 90 days, broken down by individual users.
Sdílení za denShares per day anoyes neno Počet sdílení řídicího panelu s jinými uživateli nebo skupinamiNumber of times the dashboard was shared with another user or group.
Celkový počet zobrazeníTotal views anoyes anoyes Počet zobrazení v průběhu posledních 90 dníNumber of views in the past 90 days.
Celkový počet zobrazujícíchTotal viewers anoyes anoyes Počet jedinečných zobrazujících za posledních 90 dníNumber of unique viewers in the past 90 days.
Celkový počet sdíleníTotal shares anoyes neno Počet sdílení řídicího panelu nebo sestavy za posledních 90 dníNumber of times the dashboard or report was shared in the past 90 days.
Celkový počet v organizaciTotal in organization anoyes anoyes Počet všech řídicích panelů nebo sestav v celé organizaci, které byly zobrazeny alespoň jednou za posledních 90 dní.Count of all dashboards or reports in the entire organization which had at least one view in the past 90 days. Používá se k výpočtu pořadí.Used to calculate rank.
Pořadí: Total viewsRank: Total views anoyes anoyes Na jakém místě se umístil řídicí panel nebo sestava v rámci počtu všech zobrazení řídicích panelů nebo sestav v organizaci za posledních 90 dní.For total views of all dashboards or reports in the organization over the past 90 days, where does this dashboard or report rank.
Pořadí: Total sharesRank: Total shares anoyes neno Na jakém místě se umístil řídicí panel nebo sestava v rámci počtu všech sdílení řídicích panelů v organizaci za posledních 90 dní.For total shares of all dashboards in the organization over the past 90 days, where does this dashboard or report rank.

Uložení kopie sestavy metrik využitíSave a copy of the Usage Metrics report

Pokud chcete sestavu metrik využití převést na běžnou sestavu Power BI, kterou bude možné přizpůsobit vašim konkrétním potřebám, použijte možnost Uložit jako.Use Save as to convert the usage metrics report to a regular Power BI report that you can customize to meet your specific needs. K vytváření vlastních sestav metrik využití na základě podkladové datové sady můžete použít také Power BI Desktop.You can also use Power BI Desktop to build custom usage metrics reports based on the underlying dataset. Podrobnosti najdete v části Navázání spojení s publikovanou datovou sadou.See Establish a connection to a published dataset for details.

Ještě lepší je, že základní datová sada obsahuje podrobnosti o využití pro všechny řídicí panely nebo sestavy v pracovním prostoru.Better yet, the underlying dataset includes the usage details for all dashboards or reports in the workspace. Tím se otevírají další možnosti.This opens up more possibilities. Můžete například vytvořit sestavu, která porovná všechny řídicí panely v pracovním prostoru na základě využití.You could, for example, create a report that compares all dashboards in your workspace based on usage. Nebo můžete vytvořit řídicí panel metrik využití pro aplikaci Power BI na základě agregace využití napříč veškerým obsahem distribuovaným v dané aplikaci.Or you could create a usage metrics dashboard for your Power BI app by aggregating usage across all the content distributed within that app. Podrobnosti o odebrání filtru a zobrazení všech metrik o využití pracovního prostoru najdete v další části tohoto článku.See how to remove the filter and see all usage metrics for the workspace later in this article.

Vytvoření kopie sestavy využitíCreate a copy of the usage report

Když vytvoříte kopii předem připravené sestavy využití jen pro čtení, Power BI vytvoří upravitelnou kopii této sestavy.When you create a copy of the read-only, pre-built usage report, Power BI creates an editable copy of the report. Na první pohled vypadají stejně.At first glance, it looks the same. Sestavu teď ale můžete otevřít v zobrazení pro úpravy, můžete přidat nové vizualizace, filtry a stránky, upravit nebo odstranit existující vizualizace atd.However, you can now open the report in Editing view, add new visualizations, filters, and pages, modify or delete existing visualizations, and so on. Power BI uloží novou sestavu do aktuálního pracovního prostoru.Power BI saves the new report in the current workspace.

 1. V předdefinované sestavě metrik využití vyberte Soubor > Uložit jako.From the pre-built usage metrics report, select File > Save As. Power BI vytvoří upravitelnou sestavu Power BI, která se uloží do aktuálního pracovního prostoru.Power BI creates an editable Power BI report, saved in the current workspace.

  Uložit jako

 2. Otevřete sestavu v zobrazení pro úpravy a pracujte s ní stejně jako s jinými sestavami Power BI.Open the report in Editing view and interact with it as you would with any other Power BI report. Můžete například přidat nové stránky a vytvářet nové vizualizace, přidat filtry, formátovat písmo a barvy atd.For example, add new pages and build new visualizations, add filters, format the fonts and colors, etc.

  Otevřená sestava v zobrazení pro úpravy

 3. Nová sestava se uloží na kartu Sestavy v aktuálním pracovním prostoru a přidá se do seznamu posledních položek obsahu.The new report is saved to the Reports tab in the current workspace, and added to the Recent content list.

  Karta Sestavy

Zobrazení všech metrik využití pracovního prostoruSee all workspace usage metrics

Pokud chcete zobrazit metriky pro všechny řídicí panely nebo pro všechny sestavy v pracovním prostoru, je nutné odebrat filtr.To see the metrics for all the dashboards or for all the reports in the workspace, you have to remove a filter. Ve výchozím nastavení se sestava filtruje tak, aby se zobrazily metriky jenom pro řídicí panel nebo sestavu, kterou jste použili k jejímu vytvoření.By default, the report is filtered to display metrics for only the dashboard or report that you used to create it.

 1. Výběrem příkazu Upravit sestavu otevřete novou upravitelnou sestavu v zobrazení pro úpravy.Select Edit report to open the new editable report in Editing view.

  Výběr možnosti Upravit sestavu

 2. V podokně Filtry vyhledejte sadu Filtry na úrovni sestav a odeberte filtr výběrem gumy u položky ReportGuid.In the Filters pane, locate the Report level filters bucket and remove the filter by selecting the eraser next to ReportGuid.

  Odebrání filtru

  Teď sestava zobrazí metriky pro celý pracovní prostor.Now your report displays metrics for the entire workspace.

Ovládací prvky metrik využití pro správce Power BIPower BI admin controls for usage metrics

Sestavy metrik využití jsou funkce, kterou může globální správce nebo správce Power BI zapnout nebo vypnout.Usage metrics reports are a feature that the global administrator or Power BI administrator can turn on or off. Správci mají přesnou kontrolu nad tím, kteří uživatelé mají přístup k metrikám využití. Ve výchozím nastavení jsou pro všechny uživatele v organizaci zapnuté.Administrators have granular control over which users have access to usage metrics; they are On by default for all users in the organization.

Poznámka

Zobrazit portál pro správu a upravovat nastavení můžou jenom správci tenanta Power BI.Only admins for the Power BI tenant can see the Admin portal and edit settings.

Ve výchozím nastavení jsou uživatelská data pro metriky využití povolená a informace o účtu uživatelů obsahu jsou součástí sestavy metrik.By default, per-user data is enabled for usage metrics, and content consumer account information is included in the metrics report. Pokud správci nechtějí, aby někteří nebo všichni uživatelé měli k těmto informacím přístup, můžou tuto funkci určitým skupinám zabezpečení nebo pro celou organizaci zakázat.If admins don’t want to expose this information for some or all users, they can disable the feature for specified security groups or for an entire organization. Informace o účtu se pak v sestavě zobrazí jako Bez názvu.Account information then shows in the report as Unnamed.

Při zakazování metrik využití pro celou organizaci můžou správci použít možnost pro odstranění veškerého existujícího obsahu metrik využití a odstranit tak všechny existující dlaždice sestav a řídicích panelů vytvořené pomocí sestav metrik využití.When disabling usage metrics for their entire organization, admins can use the delete all existing usage metrics content option to delete all existing reports and dashboard tiles that were built using the usage metrics reports. Tato možnost odebere veškerý přístup k datům metrik využití u všech uživatelů v organizaci, kteří je již můžou využívat.This option removes all access to usage metrics data for all users in the organization who may already be using it. Odstranění existujícího obsahu metrik využití se nedá vrátit zpět.Deleting existing usage metrics content is irreversible.

Podrobnosti o těchto nastaveních najdete v článku k portálu pro správu v části o správě metrik využití.See Control usage metrics in the Admin portal article for details on these settings.

Metriky využití v národních cloudechUsage metrics in national clouds

Power BI je k dispozici v samostatných národních cloudech.Power BI is available in separate national clouds. Ty nabízí stejnou úroveň zabezpečení, ochrany osobních údajů, dodržování předpisů a transparentnosti jako globální verze Power BI, a to ve spojení s jedinečným modelem pro místní předpisy v oblasti poskytování služeb, rezidence dat, přístupu a řízení.These clouds offer the same levels of security, privacy, compliance and transparency as the global version of Power BI, combined with a unique model for local regulations on service delivery, data residency, access, and control. Vzhledem k tomuto jedinečnému modelu pro místní předpisy nejsou metriky využití v národních cloudech dostupné.Due to this unique model for local regulations, usage metrics aren't available in national clouds. Další informace najdete v rozcestníku národních cloudů.For more information, see national clouds.

Důležité informace a omezeníConsiderations and limitations

Rozdíly mezi protokoly auditování a metrikami využitíDiscrepancies between audit logs and usage metrics

Je důležité uvědomit si, že při porovnání metrik využití a protokolů auditování dochází k rozdílům, a pochopit, proč se tak děje.It's important to understand that differences can occur when comparing usage metrics and audit logs, and why. Protokoly auditování se shromažďují pomocí dat ze služby Power BI a metriky využití se shromažďují na straně klienta.Audit logs are collected using data from the Power BI service, and usage metrics are collected on the client. Agregované počty aktivit v protokolech auditování nemusí vždycky odpovídat metrikám využití z následujících důvodů:Aggregate counts of activities in audit logs may not always match usage metrics, because of the following:

 • Metriky využití mohou někdy zobrazovat nižší počet aktivit z důvodu nekonzistentních připojení k síti, blokování reklam a dalších problémů, které mohou narušit odesílání událostí z klienta.Usage metrics may sometimes undercount activities due to inconsistent network connections, ad blockers, or other issues that can disrupt sending the events from the client.
 • Určité typy zobrazení se do metrik využití nezahrnují, jak bylo popsáno dříve v tomto článku.Certain types of views aren't included in usage metrics, as described earlier in this article.
 • Metriky využití mohou někdy zobrazovat vyšší počet aktivit. K tomu dochází v situacích, kdy se klient aktualizuje, aniž by se odeslala žádost zpět do služby Power BI.Usage metrics may sometimes overcount activities, in situations where the client refreshes without the need for a request being sent back to the Power BI service.
 • U sestavy metrik využití je zakázáno sdílení.Sharing is disabled for the usage metrics report. Pokud chcete uživatelům umožnit u této sestavy přístup pro čtení, musíte jim nejdřív udělit přístup k pracovnímu prostoru.To give people read access to the report, you first need to give them access to the workspace.

Další důležité informaceOther considerations

Alespoň jednou je nutné zobrazit obsah vašeho pracovním prostoru přímo v tomto pracovním prostoru.You need to view the content in your workspace, from within that workspace, at least once. Pokud tomu tak není, nedojde ke korelaci dat ze zobrazení aplikace v sestavě Metriky využití.If there are no views of the content from the workspace itself at least once, data isn't correlated from the application views in the Usage Metrics Report. Aby se tak odblokovalo zpracování dat pro danou sestavu, postačí jednou zobrazit obsah ve vašem pracovním prostoru.To unblock the processing of data for this report, just view the content from your workspace at least once.

Nejčastější dotazyFrequently asked questions

Kromě potenciálních rozdílů mezi metrikami využití a protokoly auditování mohou být pro uživatele a správce užitečné i následující otázky a odpovědi týkající se metrik využití:In addition to potential differences between usage metrics and audit logs, the following questions and answers about usage metrics may be helpful for users and administrators:

Otázka: Nejdou mi spustit metriky využití u řídicího panelu nebo sestavy.Q: I can't run usage metrics on a dashboard or report

Odpověď: Zobrazit můžete jenom metriky využití pro obsah, který vlastníte nebo u kterého máte oprávnění k úpravám.A: You can only see usage metrics for content you own or have permissions to edit.

Otázka: Zaznamenávají metriky využití zobrazení z vložených řídicích panelů a sestav?Q: Do usage metrics capture views from embedded dashboards and reports?

Odpověď: Metriky využití v současnosti nepodporují záznam o využití vložených řídicích panelů, sestav a toku publikování na web.A: Usage metrics currently don't support capturing usage for embedded dashboards, reports, and the publish to web flow. V těchto případech doporučujeme používat ke sledování využití pro hostující aplikaci nebo portál existující platformy webové analýzy.In those cases, we recommend using existing web analytics platforms to track usage for the hosting app or portal.

Otázka: Vůbec u žádného obsahu mi nejdou spustit metriky využití.Q: I can't run usage metrics on any content at all.

Odpověď 1: Správci mohou tuto funkci pro svoji organizaci vypnout.A1: Admins can turn off this feature for their organization. Obraťte se na svého správce a zjistěte, jestli se nejedná o tento případ.Contact your admin to see if this is the case.

Odpověď 2: Metrika využití je funkce v Power BI Pro.A2: Usage metrics is a Power BI Pro feature.

Otázka: Zdá se, že data nejsou aktuální.Q: The data doesn't seem up to date. Nezobrazují se například metody distribuce, chybí stránky sestav atd.For example, distribution methods don't show up, report pages are missing, etc.

Odpověď: Aktualizace dat může trvat až 24 hodin.A: It can take up to 24 hours for data to update.

Otázka: V pracovním prostoru jsou čtyři sestavy, ale sestava metrik využití zobrazuje jenom tři.Q: There are four reports in the workspace but the usage metrics report only displays three.

Odpověď: Sestava metriky využití zahrnuje jenom sestavy (nebo řídicí panely), které si někdo zobrazil během posledních 90 dnů.A: The usage metrics report only includes reports (or dashboards) that have been accessed in the past 90 days. Pokud se sestava (nebo řídicí panel) nezobrazuje, pravděpodobně ji nikdo více než 90 dní nepoužil.If a report (or dashboard) doesn't show up, likely it hasn't been used in more than 90 days.

Další krokyNext steps

Správa Power BI na portálu pro správuAdministering Power BI in the admin portal

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community