Interakce se sestavou v zobrazení pro úpravy ve službě Power BIInteract with a report in Editing view in the Power BI service

Sestavy můžete vytvářet a upravovat jak ve službě Power BI, tak v Power BI Desktopu.You can create and edit reports in both the Power BI service and Power BI Desktop. Ve službě Power BI se sestavy vytvářejí a upravují v zobrazení pro úpravy.In the Power BI service, you create and edit reports in Editing view. V Power BI Desktopu se sestavy vytvářejí a upravují v zobrazení Sestava.And in Power BI Desktop, you create and edit reports in Report view. Tento článek popisuje zobrazení pro úpravy ve službě Power BI.This article covers Editing view in the Power BI service.

Služba Power BI má dva různé režimy pro práci se sestavami – zobrazení pro čtení pro uživatele sestav a zobrazení pro úpravy pro vlastníky a autory sestav.The Power BI service has two different modes for interacting with reports -- Reading view for report consumers and Editing view for report owners and creators. Ke sdílení sestav a úpravám sestav vytvořených jinými uživateli je třeba mít licenci Power BI Pro.A Power BI Pro license is required for sharing reports as well as for editing reports created by others. Pokud nemáte licenci Pro, můžete sestavy sice vytvářet, nemůžete je ale sdílet.If you don't have a Pro license, you can still create reports, but you can't share them.

V zobrazení pro úpravy můžete sestavu prozkoumat ze všech stran i její návrh flexibilně upravovat.In report Editing view, you have lots of flexibility in both exploring and designing a report. K dispozici máte všechny funkce ze zobrazení pro čtení – a k nim spoustu dalších.All the Reading view functionality is available -- plus lots more. Zobrazení pro úpravy je dostupné jenom pro ty, kdo sestavu vytvořili, nebo kolegy, kteří sestavu spoluvlastní jako členové nebo správci pracovního prostoru.Editing view is only available to the person who created the report or to colleagues who co-own a report as a member or admin of a workspace.

Funkce dostupné jenom v zobrazení pro úpravyFunctionality only available in Editing view

Podívejte se na témata pod nadpisem Sestavy v obsahu vlevo.Take a look at the list of topics under the Reports header in the Table of Contents to the left. Je jich dlouhý seznam a řada z nich se věnuje funkcím dostupným jen v případě, že máte pro sestavu oprávnění k úpravám.It's a long list and many of the topics cover functionality only available if you have editing permissions for a report. Aby se vám v tomto obsahu snáze orientovalo, vyžaduje se zobrazení pro úpravy pro následující akce:To help you navigate the Table of Contents, Editing view is required for the following actions:

  • Vytváření, úpravy, přejmenování, sdílení a odstraňování sestavCreating, editing, renaming, sharing, and deleting reports.
  • Přidávání, přejmenování, změny uspořádání a odstraňování stránek v sestaváchAdding, renaming, rearranging, and deleting report pages.
  • Formátování sestavFormatting reports.
  • Přidávání vizualizací, textových polí, tvarů a tlačítek do sestavyAdding visualizations, text boxes, shapes, and buttons to a report.
  • Přidávání filtrů na úrovni vizuálu, stránky či sestavy a nastavení interakcí vizuálů.Adding visual-level, page-level, and report-level filters and setting visual interactions.
  • Vytváření plánů aktualizaceCreating refresh schedules.
  • Q&A – kladení otázek v sestaváchQ&A - asking questions in reports.
  • Zobrazení dat použitých k vytvoření vizualizaceShowing data used to create the visualization.
  • Nastavení podrobné analýzySetting up drill through.
  • Duplikování stránky sestavyDuplicating a report page.

Co je potřeba vzít v úvahu a jak řešit potížeConsiderations and troubleshooting

K úpravám sestav vytvořených jinými uživateli a ke sdílení vlastních sestav musíte mít licenci Power BI Pro.A Power BI Pro license is required to edit reports created by others as well as to share your reports with others. Pokud nemáte licenci Pro, můžete sestavy sice vytvářet, nemůžete je ale sdílet.If you don't have a Pro license, you can still create reports, but you can't share them.

Další krokyNext steps

Zpět k zobrazení pro čtení a zobrazení pro úpravy ve službě Power BIBack to Reading view and Editing view in the Power BI service

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community