Co je místní brána dat?What is an on-premises data gateway?

Poznámka

Dokumentaci k místní bráně dat jsme nedávno přepracovali. Rozdělili jsme ji na obsah specifický pro Power BI a na obecný obsah, který platí pro všechny služby podporované bránou.We recently revised the on-premises data gateway docs. We split them into content that's specific to Power BI and general content that applies to all services that the gateway supports. Teď se díváte na obsah týkající se Power BI.You're currently in the Power BI content. Pokud nám chcete poslat své názory na tento článek nebo celkové zkušenosti s dokumentací k bráně, posuňte se na konec článku.To provide feedback on this article, or the overall gateway docs experience, scroll to the bottom of the article.

Místní brána dat funguje jako most poskytující rychlý a bezpečný přenos dat mezi místními daty (data, která nejsou v cloudu) a několika cloudovými službami od Microsoftu.The on-premises data gateway acts as a bridge to provide quick and secure data transfer between on-premises data (data that isn't in the cloud) and several Microsoft cloud services. Mezi tyto cloudové služby patří Power BI, PowerApps, Power Automate, Azure Analysis Services a Azure Logic Apps.These cloud services include Power BI, PowerApps, Power Automate, Azure Analysis Services, and Azure Logic Apps. Díky používání brány můžou organizace udržovat databáze a další zdroje dat ve svých místních sítích, ale přesto tato místní data bezpečně používat v cloudových službách.By using a gateway, organizations can keep databases and other data sources on their on-premises networks, yet securely use that on-premises data in cloud services.

Jak funguje bránaHow the gateway works

Přehled brány

Další informace o tom, jak brána funguje, najdete v článku Architektura místní brány dat.For more information on how the gateway works, see On-premises data gateway architecture.

Typy branTypes of gateways

Existují dva různé typy bran – každý je určen pro jiný scénář:There are two different types of gateways, each for a different scenario:

  • Místní brána dat umožňuje více uživatelům připojení k více místním zdrojům dat.On-premises data gateway allows multiple users to connect to multiple on-premises data sources. Místní bránu dat můžete používat se všemi podporovanými službami v jedné instalaci brány.You can use an on-premises data gateway with all supported services, with a single gateway installation. Tato brána je vhodná pro složité scénáře s více uživateli, kteří přistupují k více zdrojům dat.This gateway is well-suited to complex scenarios with multiple people accessing multiple data sources.

  • Místní brána dat (osobní režim) umožňuje jednomu uživateli připojení ke zdrojům a není možné ji sdílet s ostatními.On-premises data gateway (personal mode) allows one user to connect to sources, and can’t be shared with others. Místní bránu dat (osobní režim) je možné používat jen s Power BI.An on-premises data gateway (personal mode) can be used only with Power BI. Tato brána je vhodná pro scénáře, kdy jste jediná osoba, která vytváří sestavy, a nepotřebujete žádné zdroje dat sdílet s ostatními.This gateway is well-suited to scenarios where you’re the only person who creates reports, and you don't need to share any data sources with others.

Použití brányUse a gateway

Používání brány zahrnuje čtyři hlavní kroky.There are four main steps for using a gateway.

  1. Stáhněte si bránu a nainstalujte ji na místní počítač.Download and install the gateway on a local computer.
  2. Nakonfigurujte bránu na základě vaší brány firewall a dalších požadavků na síť.Configure the gateway based on your firewall and other network requirements.
  3. Přidejte správce brány, kteří budou moct také spravovat další požadavky na síť.Add gateway admins who can also manage and administer other network requirements.
  4. Používejte bránu k aktualizacím místního zdroje dat.Use the gateway to refresh an on-premises data source.
  5. Vyřešte potíže s bránou v případě chyb.Troubleshoot the gateway in case of errors.

Další krokyNext steps

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community