Řídicí panely pro podnikové uživatele služby Power BIDashboards for business users of the Power BI service

PLATÍ PRO: Platí pro.Služba Power BI pro podnikové uživatele Neplatí pro.Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Neplatí pro.Power BI Desktop Platí pro.Vyžaduje licenci Pro nebo Premium APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Does not apply to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Applies to.Requires Pro or Premium license

Poznámka

Power BI dostává nový vzhled a některé obrázky v dokumentaci nemusí souhlasit s tím, co v této službě vidíte.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Přečtěte si více o novém vzhledu a vyzkoušejte si ho sami.Learn more about the new look and try it for yourself.

Řídicí panel Power BI je jedna stránka, často nazývaná plátno, která sděluje souhrnné informace pomocí vizualizací.A Power BI dashboard is a single page, often called a canvas, that uses visualizations to tell a story. Protože se omezuje na jednu stránku, obsahuje dobře navržený řídicí panel nejdůležitější prvky těchto souhrnných informací.Because it is limited to one page, a well-designed dashboard contains only the most-important elements of that story.

Snímek obrazovky s řídicím panelem

Vizualizace, které na řídicím panelu vidíte, se nazývají dlaždice. Na řídicí panel je připnuli návrháři sestav.The visualizations you see on the dashboard are called tiles and are pinned to the dashboard by report designers. Výběrem některé dlaždice většinou přejdete na stránku sestavy, kde byla tato vizualizace vytvořena.In most cases, selecting a tile takes you to the report page where the visualization was created. Pokud je pro vás služba Power BI nová, můžete získat základní informace v článku Power BI – základní pojmy.If you're new to Power BI, you can get a good foundation by reading Power BI basic concepts.

Poznámka

Řídicí panely se dají zobrazovat a sdílet na mobilních zařízeních.Dashboards can be viewed and shared on mobile devices.

Aby s vámi spolupracovníci mohli sdílet řídicí panely, musíte mít Power BI verze Pro nebo Premium.For colleagues to be able to share dashboards with you, your version of Power BI must be "Pro" or "Premium." Další informace najdete v článku o typech licencí Power BI.For more information, see Power BI license types.

Vizualizace na řídicím panelu pocházejí ze sestav a každá sestava je založená na jedné datové sadě.The visualizations on a dashboard come from reports and each report is based on one dataset. Řídicí panel se dá ve skutečnosti představit třeba jako vstup do podkladových sestav a datových sad.In fact, one way to think of a dashboard is as an entryway into the underlying reports and datasets. Když vyberete vizualizaci, přejdete do sestavy, která byla použita k jejímu vytvoření.Selecting a visualization takes you to the report that was used to create it.

Diagram znázorňující vztah mezi řídicími panely, sestavami, datovými sadami

Výhody řídicích panelůAdvantages of dashboards

Řídicí panely jsou vynikající způsob, jak sledovat svoje podnikání, hledat odpovědi a vidět všechny nejdůležitější metriky najednou.Dashboards are a wonderful way to monitor your business, to look for answers, and to see all of your most-important metrics at a glance. Vizualizace na řídicím panelu můžou pocházet z jedné nebo mnoha podkladových datových sad a z jedné nebo mnoha podkladových sestav.The visualizations on a dashboard may come from one underlying dataset or many, and from one underlying report or many. Řídicí panel dokáže kombinovat místní a cloudová data a nabízí tak konsolidované zobrazení bez ohledu na to, kde se data nacházejí.A dashboard can combine on-premises and cloud data, providing a consolidated view regardless of where the data lives.

Řídicí panel není jenom pěkný obrázek. Je interaktivní a dlaždice se aktualizují při změnách podkladových dat.A dashboard isn't just a pretty picture; it's interactive and the tiles update as the underlying data changes.

Porovnání řídicích panelů a sestav pro podnikové uživatele Power BIDashboards versus reports for Power BI business users

Sestavy se často zaměňují s řídicími panely, protože jsou to také plátna obsahující vizualizace.Reports are often confused with dashboards since they too are canvases filled with visualizations. Z pohledu podnikového uživatele Power BI ale existují některé zásadní rozdíly.But there are some major differences from a Power BI business user point of view.

FunkceCapability Řídicí panelyDashboards SestavyReports
StránkyPages Jedna stránkaOne page Jedna nebo více stránekOne or more pages
Pole Položte otázku související s vašimi daty nahoře (Power BI Q&A)Ask a question about your data (Power BI Q&A) field at top téměř vždyalmost always neno
Zdroje datData sources Jedna nebo více sestav a jedna nebo více datových sad na řídicí panelOne or more reports and one or more datasets per dashboard Jedna datová sada na sestavuA single dataset per report
FiltrováníFiltering Nejde filtrovat ani vytvářet průřezy.Can't filter or slice Mnoho různých způsobů filtrování, zvýrazňování a vytváření průřezůMany different ways to filter, highlight, and slice
Nastavení upozorněníSet alerts Můžete vytvářet výstrahy, které vám při splnění určitých podmínek odešlou e-mail.Can create alerts to email you when certain conditions are met NeNo
DoporučenéFeatured Můžete si nastavit jeden řídicí panel jako „doporučený“ řídicí panel.Can set one dashboard as your "featured" dashboard Nejde vytvořit doporučenou sestavu.Cannot create a featured report
Možnost zobrazení podkladových tabulek a polí datové sadyCan see underlying dataset tables and fields No.No. Data můžete exportovat, ale nemůžete zobrazit tabulky a pole v řídicím panelu.Can export data but can't see tables and fields in the dashboard itself. Yes.Yes. Můžete zobrazit tabulky a pole datové sady včetně hodnot.Can see dataset tables and fields and values.

Návrháři řídicích panelů a podnikoví uživatelé řídicích panelůDashboard designers and dashboard business users

Jako podnikový uživatel Power BI dostáváte řídicí panely od návrhářů.As a Power BI business user, you receive dashboards from designers. Další informace o řídicích panelech získáte z těchto témat:Continue learning about dashboards with these topics:

Tip

Pokud jste tady nenašli, co hledáte, použijte obsah vlevo.If you didn’t find what you’re looking for here, use the Table of Contents to the left.

Další krokyNext steps

Zobrazení řídicího paneluView a dashboard