Zobrazení místních sestav a klíčových ukazatelů výkonu v aplikaci Power BI pro WindowsView on-premises reports and KPIs in the Power BI Windows app

Aplikace Power BI pro Windows 10 nabízí živý dotykový mobilní přístup k důležitým místním podnikovým informacím ve službě SQL Server 2016 Reporting Services.The Power BI app for Windows 10 offers live, touch-enabled mobile access to your important on-premises business information in SQL Server 2016 Reporting Services.

Mobilní sestavy služby Reporting Services

Nejdříve to nejdůležitějšíFirst things first

Mobilní sestavy služby Reporting Services vytvoříte s použitím Vydavatele mobilních sestav SQL Serveru 2016 Enterprise Edition a publikujete je na webový portál služby Reporting Services.Create Reporting Services mobile reports with SQL Server 2016 Enterprise Edition Mobile Report Publisher and publish them to the Reporting Services web portal. Klíčové ukazatele výkonu můžete vytvářet přímo na webovém portálu.Create KPIs right in the web portal. Můžete je uspořádat do složek a označit jako oblíbené položky, takže je budete moci snadno najít.Organize them in folders and mark your favorites, so you can find them easily.

Potom v aplikaci Power BI pro Windows 10 zobrazíte klíčové ukazatele výkonu, mobilní sestavy a sestavy Power BI uspořádané do složek nebo shromážděné jako oblíbené položky.Then in the Power BI app for Windows 10, view the KPS, mobile reports, and Power BI reports, organized in folders or collected as favorites.

Poznámka

Ve vašem zařízení musí být nainstalovaný systém Windows 10.Your device needs to be running Windows 10. Aplikace funguje nejlépe na zařízeních s nejméně 1 GB paměti RAM a 8 GB interního úložiště.The app works best on devices with at least 1 GB RAM and 8 GB internal storage.

Poznámka

Podpora mobilní aplikace Power BI pro telefony s Windows 10 Mobile bude ukončena 16. března 2021.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. Další informaceLearn more

Prozkoumání ukázek bez služby SQL Server 2016 Reporting ServicesExplore samples without a SQL Server 2016 Reporting Services server

Funkce mobilních sestav ve službě Reporting Services můžete prozkoumávat, i když nemáte přístup k webovému portálu služby Reporting Services.Even if you don't have access to a Reporting Services web portal, you can still explore the features of Reporting Services mobile reports.

 1. Na mobilním zařízení s Windows 10 spusťte aplikaci Power BI.In your Windows 10 device, open the Power BI app.

 2. Klepněte na tlačítko globální navigaceTap the global navigation button Tlačítko globální navigace v levém horním rohu.in the upper-left corner.

 3. Klepněte na ikonu Nastaveníikona Nastavení, klikněte pravým tlačítkem nebo klepněte na možnost Připojit k serveru a podržte ji a pak klepněte na Zobrazit ukázky.Tap Settings icon Settings icon, right-click or tap and hold Connect to server, then tap View samples.

  Zobrazení ukázek SSRS

 4. Otevřete složku sestav maloobchodního prodeje nebo sestav prodeje a podívejte se podrobně na klíčové ukazatele výkonu a mobilní sestavy.Open the Retail Reports or Sales Reports folder to explore their KPIs and mobile reports.

  Ukázkové klíčové ukazatele výkonu a mobilní sestavy

Procházejte ukázky a používejte klíčové ukazatele výkonu a mobilní sestavy.Browse the samples to interact with KPIs and mobile reports.

Připojení k serveru sestav služby Reporting ServicesConnect to a Reporting Services report server

 1. V dolní části navigačního podokna klepněte na Nastavení ikona Nastavení.At the bottom of the nav pane, tap Settings Settings icon

 2. Klepněte na Připojit k serveru.Tap Connect to server.

 3. Zadejte adresu serveru a uživatelské jméno a heslo.Fill in the server address and your user name and password. Pro tuto adresu serveru použijte tento formát:Use this format for the server address:

  https://<servername>/reports NEBO https://<servername>/reportshttps://<servername>/reports OR https://<servername>/reports

  Poznámka

  Na začátek připojovacího řetězce přidejte http nebo https.Include http or https at the beginning of the connection string.

  Klepněte na Upřesnit možnosti a pokud chcete, pojmenujte server.Tap Advanced option to give the server a name, if you'd like.

 4. Pokud se chcete připojit, klepněte na symbol zaškrtnutí.Tap the check mark to connect.

  Server teď vidíte v navigačním podokně.Now you see the server in the nav pane.

  Server v navigačním podokně

  Tip

  Kdykoli klepněte na tlačítko globální navigace Tlačítko globální navigace a přecházejte mezi mobilními sestavami služby Reporting Services a řídicími panely ve službě Power BI.Tap the global navigation button Global navigation button anytime to go between your Reporting Services mobile reports and your dashboards in the Power BI service.

  Poznámka

  Servery sestav nakonfigurované s vlastními porty nejsou podporovány a z aplikace Power BI Windows nejsou přístupné.Report Servers configured with custom ports are not supported and cannot be accessed from the Power BI Windows app.

Zobrazení klíčových ukazatelů výkonu a mobilních sestav služby Reporting Services v aplikaci Power BIView Reporting Services KPIs and mobile reports in the Power BI app

Klíčové ukazatele výkonu ve službě Reporting Services, mobilní sestavy a sestavy Power BI (verze Preview) se zobrazí ve stejných složkách, ve kterých se nacházejí na webovém portálu služby Reporting Services.Reporting Services KPIs, mobile reports, and Power BI reports (preview) are displayed in the same folders they're in on the Reporting Services web portal.

Složky sestav

 • Klepněte na klíčový ukazatel výkonu a zobrazte ho tak v detailním režimu.Tap a KPI to see it in focus mode.

  Klíčový ukazatel výkonu v detailním režimu

 • Klepněte na mobilní sestavu a otevřete ji tak a používejte ji v aplikaci Power BI.Tap a mobile report to open and interact with it in the Power BI app.

  Mobilní sestava služby Reporting Services

Zobrazení oblíbených klíčových ukazatelů výkonu a sestavView your favorite KPIs and reports

Můžete nastavit klíčové ukazatele výkonu, mobilní sestavy a sestavy Power BI jako oblíbené položky na webovém portálu služby Reporting Services a pak je pohodlně zobrazit společně s oblíbenými řídicími panely a sestavami Power BI v jedné složce na mobilním zařízení s Windows 10.You can mark KPIs, mobile reports, and Power BI reports as favorites on your Reporting Services web portal, and then view them in one convenient folder on your Windows 10 device, along with your Power BI favorite dashboards and reports.

 • Klepněte na Oblíbené.Tap Favorites.

  Ikona Oblíbené

  Na této stránce jsou všechny vaše oblíbené položky z webového portálu.Your favorites from the web portal are all on this page.

Přečtěte si další informace o oblíbených položkách v mobilních aplikacích Power BI.Read more about favorites in the Power BI mobile apps.

Odebrání připojení k serveru sestavRemove a connection to a report server

Současně můžete být z vaší mobilní aplikace Power BI připojeni pouze k jednomu serveru sestav.You can only be connected to one report server at a time from your Power BI mobile app. Pokud se chcete připojit k jinému serveru, musíte se od aktuálního serveru odpojit.If you want to connect to a different server, you need to disconnect from the current one.

 1. V dolní části navigačního podokna klepněte na Nastavení ikona Nastavení.At the bottom of the nav pane, tap Settings Settings icon.

 2. Klepněte na název serveru, ke kterému nechcete být připojení, a podržte ho.Tap and hold the server name you don't want to be connected to.

 3. Klepněte na Odebrat server.Tap Remove server.

  Odebrání serveru

Vytvoření mobilních sestav a klíčových ukazatelů výkonu služby Reporting ServicesCreate Reporting Services mobile reports and KPIs

Klíčové ukazatele výkonu a mobilní sestavy služby Reporting Services nevytváříte v mobilní aplikaci Power BI.You don't create Reporting Services KPIs and mobile reports in the Power BI mobile app. Vytváříte je ve Vydavateli mobilních sestav SQL Serveru a na webovém portálu služby SQL Server 2016 Reporting Services.You create them in SQL Server Mobile Report Publisher and a SQL Server 2016 Reporting Services web portal.

Další krokyNext steps