What is Power BI?What is Power BI?

Power BI je kolekce softwarových služeb, aplikací a konektorů, které společně dokážou přeměnit nesouvisející zdroje dat na ucelené, vizuálně poutavé a interaktivní přehledy poznatků.Power BI is a collection of software services, apps, and connectors that work together to turn your unrelated sources of data into coherent, visually immersive, and interactive insights. Vaše data mohou být v jednoduché excelové tabulce, stejně jako v kolekci cloudových a místních hybridních datových skladů.Your data may be an Excel spreadsheet, or a collection of cloud-based and on-premises hybrid data warehouses. Power BI vám umožňuje snadno se připojovat ke zdrojům dat, vizualizovat a zjišťovat, co je důležité, a sdílet výsledky s kýmkoli chcete.Power BI lets you easily connect to your data sources, visualize and discover what's important, and share that with anyone or everyone you want.

Z čeho se Power BI skládáThe parts of Power BI

Power BI se skládá z několika prvků, které spolupracují; tady jsou tři základní:Power BI consists of several elements that all work together, starting with these three basics:

  • Desktopová aplikace pro Windows označovaná jako Power BI DesktopA Windows desktop application called Power BI Desktop.
  • Online služba SaaS (Software jako služba) označovaná jako služba Power BIAn online SaaS (Software as a Service) service called the Power BI service.
  • Mobilní aplikace Power BI pro zařízení s Windows, iOSem a AndroidemPower BI mobile apps for Windows, iOS, and Android devices.

Snímek obrazovky s diagramem Power BI Desktopu, služby a mobilní aplikace a jejich interakcí

Tyto tři prvky – Power BI Desktop, služba a mobilní aplikace – umožňují lidem vytvářet, sdílet a využívat obchodní informace tak, jak je to pro ně nebo jejich roli ve společnosti nejefektivnější.These three elements—Power BI Desktop, the service, and the mobile apps—are designed to let you create, share, and consume business insights in the way that serves you and your role most effectively.

Kromě těchto tří prvků má Power BI další dva prvky:Beyond those three, Power BI also features two other elements:

  • Tvůrce sestav Power BI – slouží pro vytváření stránkovaných sestav pro sdílení ve službě Power BI.Power BI Report Builder, for creating paginated reports to share in the Power BI service. Další informace o stránkovaných sestavách se dozvíte později v tomto článku.Read more about paginated reports later in this article.
  • Server sestav Power BI – místní server sestav, kde můžete publikovat sestavy Power BI poté, co je vytvoříte v Power BI Desktopu.Power BI Report Server, an on-premises report server where you can publish your Power BI reports, after creating them in Power BI Desktop. Další informace o Serveru sestav Power BI se dozvíte později v tomto článku.Read more about Power BI Report Server later in this article.

Jak může být služba Power BI užitečná pro vaši konkrétní roliHow Power BI matches your role

Způsob využití Power BI může záviset na vaší roli v projektu nebo týmu.How you use Power BI may depend on your role in a project or on a team. Jiní lidé v jiných rolích můžou Power BI používat jinak.Other people, in other roles, might use Power BI differently.

Je například možné, že vy budete k zobrazování sestav a řídicích panelů nejčastěji používat službu Power BI.For example, you might primarily use the Power BI service to view reports and dashboards. Váš kolega, který zpracovává čísla a vytváří sestavy, bude naopak pracovat převážně v Power BI Desktopu nebo Tvůrci sestav Power BI. Zde bude vytvářet sestavy a publikovat je ve službě Power BI, v níž si je následně zobrazíte vy.Your number-crunching, business-report-creating coworker might make extensive use of Power BI Desktop or Power BI Report Builder to create reports, then publish those reports to the Power BI service, where you view them. Další kolega z oddělení prodeje může používat hlavně aplikaci Power BI na telefonu, aby mohl sledovat vývoj u svých cenových nabídek a studovat podrobnosti o nových potenciálních zákaznících.Another coworker, in sales, might mainly use the Power BI phone app to monitor progress on sales quotas, and to drill into new sales lead details.

Pokud jste vývojář, můžete použít rozhraní API pro Power BI k dodávání dat do datových sad nebo ke vkládání řídicích panelů a sestav do vlastních aplikací.If you're a developer, you might use Power BI APIs to push data into datasets or to embed dashboards and reports into your own custom applications. Máte nápad na nový vizuál?Have an idea for a new visual? Vytvořte ho sami a sdílejte ho s ostatními.Build it yourself and share it with others.

Případně můžete používat různé součásti Power BI v různých situacích podle toho, co je vaším cílem nebo jaká je vaše role v daném projektu.You also might use each element of Power BI at different times, depending on what you're trying to achieve or your role for a given project.

Způsob používání Power BI se bude odvíjet od toho, která funkce nebo služba Power BI vám ve vaší situaci poslouží nejlépe.How you use Power BI can be based on which feature or service of Power BI is the best tool for your situation. V Power BI Desktopu můžete například vytvářet pro svůj tým sestavy o statistikách zapojení zákazníků a na řídicím panelu ve službě Power BI můžete v reálném čase zobrazovat průběh výroby.For example, you can use Power BI Desktop to create reports for your own team about customer engagement statistics and you can view inventory and manufacturing progress in a real-time dashboard in the Power BI service. Na základě datové sady Power BI můžete vytvořit stránkovanou sestavu faktur, které je možné poslat e-mailem.You can create a paginated report of mailable invoices, based on a Power BI dataset. K dispozici jsou vám ale všechny součásti – to z Power BI dělá tak flexibilní a atraktivní nástroj.Each part of Power BI is available to you, which is why it's so flexible and compelling.

Níže můžete prozkoumat dokumenty, které se týkají vaší role:Explore documents that pertain to your role:

Pracovní postup v Power BIThe flow of work in Power BI

Jeden běžný pracovní postup v Power BI začíná připojením ke zdrojům dat v Power BI Desktopu a vytvořením sestavy.One common workflow in Power BI begins by connecting to data sources in Power BI Desktop and building a report. Potom se sestava publikuje z Power BI Desktopu do služby Power BI a sdílí, aby ji firemní uživatelé ve službě Power BI a na mobilních zařízeních mohli zobrazovat nebo s ní pracovat.You then publish that report from Power BI Desktop to the Power BI service, and share it so business users in the Power BI service and on mobile devices can view and interact with the report.

Tento typický pracovní postup ukazuje, jak se tři hlavní prvky Power BI navzájem doplňují.This workflow is common, and shows how the three main Power BI elements complement one another.

Zde najdete podrobné porovnání Power BI Desktopu a služby Power BI.Here's a detailed comparison of Power BI Desktop and the Power BI service.

Stránkované sestavy ve službě Power BIPaginated reports in the Power BI service

Další pracovní postup zahrnuje stránkované sestavy ve službě Power BI.Another workflow involves paginated reports in the Power BI service. Tvůrci podnikových sestav navrhují stránkované sestavy tak, aby bylo možné je vytisknout nebo sdílet.Enterprise report creators design paginated reports to be printed or shared. Tyto sestavy také mohou sdílet ve službě Power BI.They can also share these reports in the Power BI service. Říká se jim stránkované, protože jsou formátované tak, aby se dobře vešly na stránku.They're called paginated because they're formatted to fit well on a page. Často se používají pro provozní sestavy nebo pro tisk formulářů, například faktur nebo přepisů.They're often used for operational reports, or for printing forms such as invoices or transcripts. Zobrazují všechna data v tabulce, i když je tabulka na více stránek.They display all the data in a table, even if the table spans multiple pages. Samostatným nástrojem pro tvorbu stránkovaných sestav je Power BI Report Builder.Power BI Report Builder is the standalone tool for authoring paginated reports.

Snímek obrazovky stránkované sestavy ve službě Power BI

Přečtěte si další informace o stránkovaných sestavách ve službě Power BI.Read more about paginated reports in the Power BI service.

Místní vytváření sestav pomocí Serveru sestav Power BIOn-premises reporting with Power BI Report Server

Co když potřebujete uchovávat sestavy místně, řekněme například za bránou firewall?What if you need to keep your reports on premises, say, behind a firewall? Čtěte dál.Read on.

Pomocí nástrojů a služeb připravených k použití, které poskytuje Server sestav Power BI, můžete vytvářet, nasazovat a spravovat sestavy Power BI v Power BI Desktopu a stránkované sestavy v Tvůrci sestav.You can create, deploy, and manage Power BI reports in Power BI Desktop, and paginated reports in Report Builder, with the ready-to-use tools and services that Power BI Report Server provides.

Snímek obrazovky s diagramem Serveru sestav Power BI, služby a mobilní aplikace a jejich interakcí

Server sestav Power BI je řešení, které nasadíte za bránu firewall a pak sestavy různými způsoby doručujete správným uživatelům, ať jde o jejich zobrazení ve webovém prohlížeči, na mobilním zařízení nebo ve formě e-mailu.Power BI Report Server is a solution that you deploy behind your firewall and then deliver your reports to the right users in different ways, whether that's viewing them in a web browser, on a mobile device, or as an email. A protože je Server sestav Power BI kompatibilní s Power BI v cloudu, se můžete se do cloudu přesunout, až budete připravení.And because Power BI Report Server is compatible with Power BI in the cloud, you can move to the cloud when you're ready.

Přečtěte si další informace o Serveru sestav Power BI.Read more about Power BI Report Server.

Další krokyNext steps