Kurz: Začínáme vytvářet sestavy a řídící panely ve službě Power BITutorial: Get started creating in the Power BI service

Tento kurz představuje úvod k některým funkcím služby Power BI.This tutorial is an introduction to some of the features of the Power BI service. Naučíte se připojovat k datům, vytvořit sestavu a řídicí panel a pokládat otázky na data.In it, you connect to data, create a report and a dashboard, and ask questions of your data. Služba Power BI toho nabízí ještě mnohem více – kurz slouží jen jako malá ochutnávka.You can do much more in the Power BI service; this tutorial is just to whet your appetite. Pokud chcete zjistit, jak služba Power BI zapadá do dalších nabídek Power BI, projděte si článek Co je Power BI.For an understanding of how the Power BI service fits in with the other Power BI offerings, we recommend reading What is Power BI.

Nejste tvůrci ale spíše čtenáři sestavy?Are you a report reader rather than a creator? Dobrým výchozím bodem je pro vás téma Navigace ve službě Power BI.Getting around in the Power BI service is a good starting place for you.

Snímek obrazovky s ukázkovým finančním řídicím panelem

V tomto kurzu dokončíte následující kroky:In this tutorial, you complete the following steps:

 • Přihlásíte se k účtu Power BI Online, nebo si ho vytvoříte, pokud ho ještě nemáte.Sign in to your Power BI online account, or sign up, if you don't have an account yet.
 • Otevřete službu Power BI.Open the Power BI service.
 • Získáte nějaká data a otevřete je v zobrazení sestav.Get some data and open it in report view.
 • Použijete tato data k vytvoření vizualizací a uložíte je jako sestavu.Use that data to create visualizations and save it as a report.
 • Připnutím dlaždic ze sestavy vytvoříte řídicí panel.Create a dashboard by pinning tiles from the report.
 • Pomocí nástroje přirozeného jazyka služby Q&A přidáte na řídicí panel další vizualizace.Add other visualizations to your dashboard by using the Q&A natural-language tool.
 • Změníte velikost, uspořádání a upravíte podrobnosti na dlaždicích řídicího panelu.Resize, rearrange, and edit details for the tiles on the dashboard.
 • Odstraněním datové sady, sestavy a řídicího panelu vyčistíte prostředky.Clean up resources by deleting the dataset, report, and dashboard.

Registrace ke službě Power BISign up for the Power BI service

K vytváření obsahu v Power BI potřebujete licenci Power BI Pro.You need a Power BI Pro license to create content in Power BI. Pokud nemáte účet Power BI, zaregistrujte si bezplatnou zkušební verzi Power BI Pro, než začnete.If you don't have a Power BI account, sign up for a free Power BI Pro trial before you begin.

Krok 1: Získat dataStep 1: Get data

Pokud chcete vytvořit sestavu Power BI, často začínáte v Power BI Desktopu.Often when you want to create a Power BI report, you start in Power BI Desktop. Power BI Desktop nabízí větší výkon.Power BI Desktop offers more power. Než začnete navrhovat sestavu, můžete data transformovat, formátovat a modelovat.You can transform, shape, and model data, before you start designing report. Tentokrát si ji ale ve službě Power BI vytvoříme úplně od začátku.This time though, we're going to start from scratch creating a report in the Power BI service.

V této lekci získáme data z jednoduchého souboru Microsoft Excelu.In this tutorial, we get data from a simple Microsoft Excel file. Chcete si ukázku projít s námi?Want to follow along? Stáhněte si ukázkový finanční soubor.Download the Financial Sample file.

 1. Nejprve v prohlížeči otevřete službu Power BI (app.powerbi.com).To begin, open the Power BI service (app.powerbi.com) in your browser.

  Nemáte účet?Don’t have an account? Žádné obavy, můžete se zdarma přihlásit ke zkušební verzi Power BI Pro.No worries, you can sign up for a free Power BI Pro trial

 2. V navigačním podokně vyberte Můj pracovní prostor.Select My workspace in the navigation pane.

 3. V podokně Můj pracovní prostor vyberte Nový > Nahrát soubor.In My workspace, select New > Upload a file.

  Otevře se stránka Získat data.The Get Data page opens.

 4. V oddílu Vytvořit nový obsah ověřte, že jsou vybrané Soubory, a pak vyberte místo, kam jste uložili excelový soubor.Under the Create new content section, make sure Files is selected, then select the location where you saved the Excel file.

  Snímek obrazovky s nabídkou Vytvořit nový obsah > Soubory

 5. Přejděte k souboru na počítači a zvolte Otevřít.Browse to the file on your computer, and choose Open.

 6. Pro účely tohoto kurzu vyberte Importovat a přidejte excelový soubor jako datovou sadu, kterou pak můžete použít k vytvoření sestav a řídicích panelů.For this tutorial, we select Import to add the Excel file as a dataset, which we can then use to create reports and dashboards. Pokud vyberete Nahrát, nahraje se do Power BI celý excelový sešit, který můžete otevřít a upravit v Excelu Online.If you select Upload, the entire Excel workbook is uploaded to Power BI, where you can open and edit it in Excel Online.

  Snímek obrazovky s volbou Importovat

 7. Až bude datová sada připravená, vyberte vedle této ukázkové finanční datové sady volbu Další možnosti (...) a pak vyberte Vytvořit sestavu.When your dataset is ready, select More options (...) next to your Financial Sample dataset, then select Create report.

 8. Otevřete editor sestav.open the report editor.

  Snímek obrazovky s volbou Veškerý obsah > Vytvořit sestavu

  Plátno sestavy je prázdné.The report canvas is blank. Na pravé straně vidíme podokna Filtry, Vizualizace a Pole.We see the Filters, Visualizations, and Fields panes on the right.

  Snímek obrazovky s prázdným plátnem sestavy

  Tip

  V levém horním rohu vyberte globální navigační tlačítko, kterým sbalíte navigační podokno.Select the global navigation button in the upper-left corner to collapse the navigation pane. Na plátně tak bude více místa.That way your canvas has more room.

  Tlačítko globální navigace

 9. Právě jste v zobrazení pro úpravy.You're currently in Editing view. Na panelu nabídek si všimněte možnosti Zobrazení pro čtení.Notice the Reading view option in the menu bar.

  Snímek obrazovky s možností Zobrazení pro čtení

  V zobrazení pro úpravy můžete sestavu upravovat, protože jste jejím vlastníkem a autorem.While in Editing view, you can modify reports, because you're the owner and creator of the report. Když ale budete sestavu sdílet se svými spolupracovníky, často ji budou moci používat jenom v zobrazení pro čtení.When you share your report with colleagues, often they can only interact with the report in Reading view. Stanou se uživateli sestav ve vašem pracovním prostoru.They are consumers of reports in your My workspace.

Krok 2: Vytvoření grafu v sestavěStep 2: Create a chart in a report

Teď, když jste se připojili k datům, můžete začít prozkoumávat.Now that you've connected to data, start exploring. Když najdete něco zajímavého, můžete to uložit na plátno sestavy.When you've found something interesting, you can save it on the report canvas. Pak můžete vizualizaci připnout na řídicí panel, abyste ji mohli sledovat a pozorovat její vývoj v čase.Then you can pin it to a dashboard to monitor it and see how it changes over time. Ale nepředbíhejme.But first things first.

 1. V editoru sestav nejprve vytvoříte vizualizaci. Začněte v podokně Pole na pravé straně stránky.In the report editor, start in the Fields pane on the right side of the page to build a visualization. Vyberte pole Gross Sales (Hrubé tržby) a pak pole Date (Datum).Select the Gross Sales field, then the Date field.

  Snímek obrazovky se seznamem polí

  Power BI analyzuje data a vytvoří vizualizaci v podobě sloupcového grafu.Power BI analyzes the data and creates a column chart visualization.

  Poznámka

  Pokud místo pole hrubých tržeb vyberete nejprve pole s datem, zobrazí se tabulka.If you selected the Date field first instead of Gross Sales, you see a table. Nic se neděje.No worries! Vizualizaci změníme v dalším kroku.We're going to change the visualization in the next step.

  U některých polí jsou symboly sigma, protože řešení Power BI zjistilo, že obsahují číselné hodnoty.Some fields have sigma symbols next to them because Power BI detected that they contain numeric values.

  Pole se symboly sigma

 2. Teď přepneme na jiný způsob zobrazování těchto dat.Let's switch to a different way of displaying this data. Vizuály v podobě spojnicových grafů se hodí k zobrazování hodnot v čase.Line charts are good visuals for displaying values over time. V podokně Vizualizace vyberte ikonu spojnicového grafu.Select the Line chart icon from the Visualizations pane.

  Snímek obrazovky s editorem sestav a vybraným spojnicovým grafem

 3. Tento graf vypadá zajímavé, takže ho připneme na řídicí panel.This chart looks interesting, so let's pin it to a dashboard. Najeďte myší na vizualizaci a vyberte ikonu připnutí.Hover over the visualization and select the pin icon.

  Screenshot ikony špendlíku

 4. Protože je tato sestava nová, zobrazí se výzva k jejímu uložení. Teprve pak bude možné vizualizaci připnout na řídicí panel.Because this report is new, you're prompted to save it before you can pin a visualization to a dashboard. Pojmenujte sestavu (například Ukázková finanční sestava) a pak ji Uložte.Give your report a name (for example, Financial Sample report), then Save.

  Teď se díváte na sestavu v zobrazení pro čtení.Now you're looking at the report in Reading view.

 5. Znovu vyberte ikonu Připnout.Select the Pin icon again.

 6. Vyberte Nový řídicí panel a pojmenujte ho třeba Financial Sample dashboard (Ukázkový finanční řídicí panel).Select New dashboard and name it Financial Sample dashboard, for example.

  Snímek obrazovky s názvem řídicího panelu

  V pravém horním rohu se zobrazí zpráva, že vizualizace byla úspěšně přidána jako dlaždice na řídicí panel.A success message (near the top-right corner) lets you know the visualization was added as a tile to your dashboard.

  Snímek obrazovky s dialogovým oknem Připnuto na řídicí panel

  Když tuto vizualizaci připnete, uloží se na řídicí panel.Now that you've pinned this visualization, it's stored on your dashboard. Data zůstanou aktuální, abyste mohli rychle zjistit nejnovější hodnotu.The data stays up-to-date so you can track the latest value at a glance. Pokud ale změníte typ vizualizace v sestavě, vizualizace na řídicím panelu se nezmění.However, if you change the visualization type in the report, the visualization on the dashboard doesn't change.

 7. Výběrem možnosti Přejít na řídicí panel zobrazte váš nový řídicí panel se spojnicovým grafem, který jste připnuli jako dlaždici.Select Go to dashboard to see your new dashboard with the line chart that you pinned to it as a tile.

  Snímek obrazovky řídicího panelu s připnutou vizualizací

 8. Na řídicím panelu vyberte novou dlaždici.Select the new tile on your dashboard. Power BI vás vrátí do sestavy v zobrazení pro čtení.Power BI returns you to the report in Reading view.

 9. Pokud chcete přepnout zpět na zobrazení pro úpravy, vyberte na řádku nabídek Další možnosti (...) > Upravit.To switch back to Editing view, select More options (...) in the menu bar > Edit.

  Snímek obrazovky s vybranou možností Upravit pro úpravu sestavy

  V tomto zobrazení můžete dále zkoumat a připínat dlaždice.Back in Editing view, you can continue to explore and pin tiles.

Krok 3: Prozkoumání dat pomocí funkce Q&AStep 3: Explore with Q&A

K rychlému průzkumu dat můžete využít zadávání dotazů v poli pro otázky Q&A.For a quick exploration of your data, try asking a question in the Q&A question box. Funkce Q&A umožňuje ptát se na data v přirozeném jazyce.Q&A lets you ask natural-language queries about your data. Pole Q&A je na řídicím panelu v horní části stránky (Položte otázku související s vašimi daty) pod řádkem nabídek.In a dashboard, the Q&A box is at the top (Ask a question about your data) under the menu bar. V sestavě je na horním řádku nabídek (Zadat dotaz).In a report, it's in the top menu bar (Ask a question).

 1. Výběrem možnosti Pracovní prostor na černém panelu záhlaví Power BI se vrátíte zpět na řídicí panel.To go back to the dashboard, select My workspace in the black Power BI header bar.

  Snímek obrazovky s volbou pro návrat do pracovního prostoru

 2. V Pracovním prostoru vyberte svůj řídicí panel.In My workspace, select your dashboard.

  Snímek obrazovky s výběrem řídicího panelu

 3. Vyberte možnost Položte otázku související s vašimi daty.Select Ask a question about your data. Funkce Q&A vám automaticky nabídne řadu návrhů.Q&A automatically offers a number of suggestions.

  Snímek obrazovky s plátnem Q&A

  Poznámka

  Pokud návrhy nevidíte, zapněte nové rozhraní Q&A.If you don't see the suggestions, turn on New Q&A experience.

  Snímek obrazovky se zapnutím nového prostředí Q&A

 4. Některé návrhy vrátí jenom jednu hodnotu.Some suggestions return a single value. Vyberte například možnost what is the average cog (jaké jsou průměrné náklady na prodané zboží).For example, select what is the average cog.

  Q&A vyhledá odpověď a prezentuje ji ve formě vizualizace karty.Q&A searches for an answer and presents it in the form of a card visualization.

 5. Vyberte Připnout vizuál a připněte vizualizaci na řídicí panel Financial Sample.Select Pin visual and pin this visualization to the Financial Sample dashboard.

  Snímek obrazovky s připnutým vizuálem

 6. Vraťte se zpět na stránku Q&A a vyberte Zobrazit všechny návrhy.Go back to Q&A and select Show all suggestions.

 7. Vyberte total profit by country (celkový zisk po zemích).Select total profit by country.

  Snímek obrazovky s celkovým ziskem po zemích

 8. Mapu také připněte na řídicí panel Financial Sample.Pin the map to the Financial Sample dashboard, too.

 9. Na řídicím panelu vyberte právě připnutou mapu.On the dashboard, select the map you just pinned. Vidíte, že se znovu otevře Q&A.See how it opens Q&A again?

 10. V poli Q&A dejte kurzor za možnost by country (po zemích) a zadejte as bar (jako pruhový).Place the cursor after by country in the Q&A box and type as bar. Power BI vytvoří pruhový graf s výsledky.Power BI creates a bar chart with the results.

  Snímek obrazovky s vizualizací pruhového grafu

 11. Také pruhový graf připněte na řídicí panel Financial Sample.Pin the bar chart to your Financial Sample dashboard, too.

 12. Výběrem možnosti Ukončit Q&A se vraťte na řídicí panel, kde uvidíte nově vytvořené dlaždice.Select Exit Q&A to return to your dashboard, where you see the new tiles you created.

  Snímek obrazovky řídicího panelu s připnutými vizuály Q&A

  Vidíte, že i když v Q&A změníte mapu na pruhový graf, zůstane na dlaždici mapa, protože při původním připnutí to byla mapa.You see that even though you changed the map to a bar chart in Q&A, that tile remained a map because it was a map when you pinned it.

Krok 4: Změna umístění dlaždicStep 4: Reposition tiles

Abyste jeho prostor využili na maximum, můžete měnit umístění dlaždic.We can rearrange the tiles to make better use of the dashboard space.

 1. Přetáhněte pravý dolní roh dlaždice spojnicového grafu Gross Sales (Hrubý prodej) směrem nahoru, aby se přichytil do stejné výšky jako dlaždice Sales, a potom ho pusťte.Drag the lower-right corner of the Gross Sales line chart tile upward, until it snaps at the same height as the Sales tile, then release it.

  Snímek obrazovky při změně velikosti dlaždice

  Obě dlaždice se teď nachází ve stejné výšce.Now the two tiles are the same height.

 2. Vyberte Další možnosti (...) pro dlaždici průměrných nákladů na prodané zboží > Upravit podrobnosti.Select More options (...) for the Average of COGS tile > Edit details.

  Snímek obrazovky s nabídkou dalších možností dlaždice

 3. Do pole Název zadejte Average Cost of Goods Sold (Průměrné náklady na prodané zboží) > Použít.In the Title box, type Average Cost of Goods Sold > Apply.

  Snímek obrazovky s dialogovým oknem pro úpravu podrobností

 4. Změňte uspořádání ostatních vizuálů, aby do sebe zapadaly.Rearrange the other visuals to fit together.

  Takto to vypadá lépe.That looks better.

  Snímek obrazovky s nově uspořádaným řídicím panelem

Vyčištění prostředkůClean up resources

Nyní, když jste kurz dokončili, můžete datovou sadu, sestavu a řídicí panel odstranit.Now that you've finished the tutorial, you can delete the dataset, report, and dashboard.

 1. Na černém panelu záhlaví Power BI vyberte Pracovní prostor.Select My workspace in the black Power BI header bar.

 2. Vedle datové sady Financial Sample vyberte Další možnosti (...) > Odstranit.Select More options (...) next to the Financial Sample dataset > Delete.

  Na snímku obrazovky je odstranění datové sady

  Zobrazí se upozornění, že všechny sestavy a dlaždice řídicího panelu obsahující data z této sestavy budou také odstraněny.You see a warning that All reports and dashboard tiles containing data from this dataset will also be deleted.

 3. Vyberte Odstranit.Select Delete.

Další krokyNext steps

Prozkoumejte tyto kolekce obsahu Microsoft Learn o Power BI:Explore these collections of Microsoft Learn content for Power BI: