Přehled usnadnění v Power BIOverview of accessibility in Power BI

Při práci s Power BI vezměte v úvahu různé typy uživatelů, kteří vaše sestavy používají.When working with Power BI, consider the different types of users who may interact with your reports. Můžete vytvářet sestavy, které jsou snadno ovladatelné a srozumitelné uživatelům používajícím klávesnici nebo čtečku obrazovky.You can create reports that are easily navigated and understood by keyboard or screen reader users. Takové sestavy mohou využívat i uživatelé se zrakovým nebo fyzickým postižením.Such reports enable users who may have visual or physical impairments to benefit from your reports.

Nastavení vysokého kontrastu ve Windows

V tomto článku najdete přehled usnadnění přístupu v Power BI.This article provides an overview of Power BI and accessibility. V dalších článcích najdete pokyny a nástroje, které vám pomůžou vytvářet skvělé sestavy s usnadněným přístupem.Additional articles provide guidance, and tools, that can help you create great reports with accessibility in mind.

Univerzální návrhUniversal design

Univerzální návrh je takový návrh produktů, který umožňuje jejich použití co nejširšímu okruhu uživatelů, a to bez zvláštních úprav nebo zvláštního návrhu.Universal design is the design of products that are usable by as many people as reasonable possible, without the need for special adaptation or specialized design. Při vytváření sestav nebo prostředí v Power BI je důležité vzít v úvahu potřeby uživatelů.When creating reports or experiences in Power BI, it’s important to consider the needs of your users. Z navrženého přístupného prostředí budou mít užitek nejen koncoví uživatelé s poruchou sluchu, motoriky, vnímání nebo zraku.Designing an accessible experience won't only benefit your end users who may have hearing, motor, cognitive, or visual impairments. Může pomoci všem koncovým uživatelům v organizaci.It can help all the end users in your organization. Power BI nabízí nástroje, které jsou potřeba k vytváření a používání přístupných sestav.Power BI gives you the tools to make and consume accessible reports. Záleží na vás, jestli tyto nástroje použijete ke zlepšení práce všech uživatelů.It’s up to you, as a report creator, to use those tools to improve everyone’s experience.

Standardy usnadnění přístupuAccessibility standards

Power BI vyhovuje následujícím standardům, které se zabývají usnadněním přístupu.Power BI is committed to the following accessibility standards. Tyto standardy zajišťují, že vaše prostředí Power BI budou přístupná co největšímu okruhu uživatelů.The standards help ensure that your Power BI experiences are accessible to as many people as possible. Při vytváření přístupných sestav nebo řídicích panelů je tento obsah přístupný komukoli, kdo si ho prohlíží pomocí Power BI Mobile.When you build accessible reports or dashboards, that content is accessible for anyone who views them using Power BI Mobile.

WCAG 2.1WCAG 2.1

Pokyny WCAG (Web Content Accessibility) pomáhají zpřístupnit webový obsah uživatelům s postižením.Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) help make web content accessible to people with disabilities. Níže jsou uvedené hlavní principy těchto pokynů:The following are key principles of the guidelines:

  1. Vnímatelnost.Perceivable. Informace a součásti uživatelského rozhraní musí být uživatelům prezentovány vnímatelným způsobem.Information and user interface components must be presentable to users in ways they can perceive.
  2. Ovladatelnost.Operable. Součásti uživatelského rozhraní a navigace musí být ovladatelné.User interface components and navigation must be operable.
  3. Srozumitelnost.Understandable. Informace a ovládání uživatelského rozhraní musí být srozumitelné.Information and the operation of user interface must be understandable.

US Section 508US Section 508

Standard US Section 508 vyžaduje, aby elektronické a informační technologie vlády a federálních úřadů byly přístupné i tělesně postiženým.US Section 508 is a standard that requires governments and federal agencies to make their electronic and information technology accessible to people with disabilities.

EN 301 549EN 301 549

Jednotný evropský standard EN 301 549 upravuje požadavky, které se týkají usnadnění přístupu k produktům a službám ICT.EN 301 549 is the Harmonized European Standard for Accessibility requirements for ICT products and services.

Další krokyNext steps

Další informace o přístupnosti v Power BI najdete v následujících zdrojích:For more information about Power BI accessibility, see the following resources: