Výběr několika datových prvků ve vizuálech při použití Power BI DesktopuMulti-select data elements in visuals using Power BI Desktop

V Power BI Desktopu můžete zvýraznit nějaký datový bod v daném vizuálu jednoduše kliknutím na tento datový bod ve vizuálu.In Power BI Desktop, you can highlight a data point in a given visual by simply clicking on the data point in the visual. Pokud máte například důležitý prvek pruhu nebo grafu a chcete, aby se v jiných vizuálech na stránce sestavy zvýraznila data na základě vašeho výběru, můžete kliknutím na datový prvek v jednom vizuálu promítnout výsledky do jiných vizuálů na stránce.For example, if you have an important bar or chart element, and you want other visuals on the report page to highlight data based on your selection, you can click the data element in one visual and see results reflected in other visuals on the page. To je základní zvýraznění s jedním výběrem.This is basic, or single-select highlighting. Základní zvýraznění je znázorněné na následujícím obrázku.The following image shows a basic highlight.

Výběr jednoho datového bodu

Při vícenásobném výběru teď můžete na stránce sestavy Power BI Desktopu vybrat více než jeden datový bod a zvýraznit výsledky ve všech vizuálech na stránce.With multi-select, you can now select more than one data point in your Power BI Desktop report page, and highlight the results across the visuals on the page. Jedná se o ekvivalent příkazu nebo funkce A, například „zvýraznit výsledky pro Plzeň A Pardubice“.This is equivalent to an and statement, or functionality, such as "highlight results for Idaho and Virginia". K výběru několika datových bodů ve vizuálech použijte jednoduše Ctrl+kliknutí.To multi-select data points in visuals, simply use CTRL+Click to select multiple data points. Následující obrázek znázorňuje výběr několika datových bodů (vícenásobný výběr).The following image shows multiple data points selected (multi-select).

Výběr několika datových bodů

I když to zní jednoduše, otevírá tato možnost celou řadu příležitostí při vytváření, sdílení a práci se sestavami.This sounds like a simple capability, but it opens up all sorts of opportunities when creating, sharing, and interacting with reports.

Další krokyNext steps

Mohly by vás zajímat také následující články:You might also be interested in the following articles: