Návrh filtrů v sestavách Power BIDesign filters in Power BI reports

PLATÍ PRO:APPLIES TO: Pro toto platí. Power BI DesktopPower BI Desktop Pro toto platí. Služba Power BIPower BI servicePLATÍ PRO:APPLIES TO: Pro toto platí. Power BI DesktopPower BI Desktop Pro toto platí. Služba Power BIPower BI service

Nové filtrovací prostředí umožňuje ovládat vzhled a funkce filtru sestavy.With the new filter experience, you have a lot of control over report filter design and functionality. Podokno Filtry můžete naformátovat, aby odpovídalo zbývající části sestavy.You can format the Filters pane to look like the rest of the report. Filtry můžete zamknout a dokonce skrýt.You can lock and even hide filters. Když navrhujete sestavu, v podokně Vizualizace se už vůbec nezobrazuje staré podokno Filtry.When designing your report, you no longer see the old Filters pane at all in the Visualizations pane. Veškeré úpravy a formátování filtrů provádíte v jednom podokně Filtry.You do all your filter editing and formatting in a single Filters pane.

Prostředí filtru

Jako návrhář sestav můžete v novém podokně Filtry dělat například toto:As a report designer, here are some of the tasks you can do in the new Filters pane:

 • Můžete přidávat a odebírat pole k filtrování.Add and remove fields to filter on.
 • Můžete změnit stav filtru.Change the filter state.
 • Můžete zformátovat a přizpůsobit podokno Filtry, aby odpovídalo vzhledu sestavy.Format and customize the Filters pane so that it feels part of your report.
 • Můžete definovat, zda bude podokno Filtry standardně otevřené nebo sbalené, když uživatel otevře sestavu.Define whether the Filters pane is open or collapsed by default when a consumer opens the report.
 • Můžete skrýt celé podokno Filtry nebo jen určité filtry, které nechcete uživatelům sestavy zobrazit.Hide the entire Filters pane or specific filters that you don't want report consumers to see.
 • Můžete ovládat viditelnost podokna Filtry, stav jeho otevření nebo sbalení, a dokonce ho můžete dát do záložek.Control and even bookmark the visibility, open, and collapsed state of the Filters pane.
 • Můžete zamknout filtry, které uživatelé nesmí upravovat.Lock filters that you don't want consumers to edit.

Uživatelé můžou při čtení sestavy najet myší na jakýkoli vizuál a zobrazit seznam (jen pro čtení) všech filtrů nebo průřezů, které daný vizuál ovlivňují.When reading a report, users can hover over any visual to see a read-only list of all the filters or slicers affecting that visual.

Seznam filtrů pro vizuál

Zapnutí nových filtrů ve stávajících sestaváchTurn on new filters in existing reports

V nových sestavách je nové prostředí filtru zapnuté automaticky.The new filter experience is on by default for new reports. U existujících sestav v Power BI Desktopu nebo ve službě Power BI můžete toto nové rozhraní povolit.You can enable the new experience for existing reports in Power BI Desktop or the Power BI service.

Zapnutí nových filtrů u existující sestavy v Power BI DesktopuTurn on new filters for an existing report in Power BI Desktop

 1. V Power BI Desktopu vyberte v existující sestavě Soubor > Možnosti a nastavení > Možnosti.In Power BI Desktop in an existing report, select File > Options and Settings > Options
 2. V navigačním podokně v části Aktuální soubor vyberte Nastavení sestavy.In the nav pane, under Current file, select Report settings.
 3. V části Prostředí filtrování vyberte Povolit aktualizované podokno filtru a zobrazit filtry v záhlaví vizuálu pro tuto sestavu.Under Filtering experience, select Enable the updated Filters pane, and show filters in the visual header for this report.

Zapnutí nových filtrů u existující sestavy ve služběTurn on new filters for an existing report in the service

Pokud jste ve službě Power BI zapnuli Nový vzhledNový vzhled je zapnutý, je nové rozhraní filtrování zapnuté automaticky.If you've turned on the New look in the Power BI service New look turned on, the new filter experience is turned on automatically. Přečtěte si další informace o novém vzhledu ve službě Power BI.Read more about the new look in the Power BI service.

Pokud jste nový vzhled nezapnuli, můžete i tak nové rozhraní filtrování zobrazit provedením těchto kroků.If you haven't turned on the new look, you can still see the new filter experience by following these steps.

 1. V službě Power BI otevřete seznam obsahu pracovního prostoru.In the Power BI service, open the content list for a workspace.

 2. Vyhledejte sestavu, kterou chcete povolit, vyberte Další možnosti (...) a potom u této sestavy zvolte Nastavení.Find the report you want to enable, select More options (...), then select Settings for that report.

  Nastavení sestavy

 3. V části Prostředí filtrování vyberte Povolit aktualizované podokno filtru a zobrazit filtry v záhlaví vizuálu pro tuto sestavu.Under Filtering experience, select Enable the updated Filters pane, and show filters in the visual header for this report.

  Povolení aktualizovaného podokna filtrů

Zobrazení filtrů vizuálu v režimu čteníView filters for a visual in Reading mode

V režimu čtení najeďte myší na ikonu filtru vizuálu, aby se zobrazil automaticky otevíraný seznam filtrů se všemi filtry, průřezy a dalšími prvky, které daný vizuál ovlivňují.In Reading mode, hover over the filter icon for a visual to see a pop-up filter list with all the filters, slicers, and so on, affecting that visual. Automaticky otevíraný seznam filtrů je uspořádaný stejně jako podokno Filtry.The formatting of the pop-up filter list is the same as the Filters pane formatting.

Filtry ovlivňující vizuál

Tady jsou typy filtrů, které jsou v tomto zobrazení k dispozici:Here are the types of filters this view shows:

 • Základní filtryBasic filters
 • PrůřezySlicers
 • Křížové zvýrazněníCross-highlighting
 • Křížové filtrováníCross-filtering
 • Rozšířené filtryAdvanced filters
 • Filtry N nejlepšíchTop N filters
 • Filtry relativního dataRelative Date filters
 • Synchronizované průřezySync-slicers
 • Filtry pro zahrnutí a vyloučeníInclude/Exclude filters
 • Filtry předávané prostřednictvím adresy URLFilters passed through a URL

Vytvoření podokna FiltryBuild the Filters pane

Po povolení se nové podokno Filtry zobrazí na pravé straně stránky sestavy a ve výchozím nastavení je formátované na základě aktuálního nastavení sestavy.After you enable the new Filters pane, you see it to the right of the report page, formatted by default based on your current report settings. V podokně Filtry můžete konfigurovat zahrnuté filtry nebo aktualizovat stávající filtry.In the Filters pane, you configure which filters to include, and update existing filters. Po publikování sestavy bude podokno Filtry vypadat pro všechny uživatele sestavy stejně.The Filters pane will look the same for your report consumers when you publish your report.

 1. Uživatelé sestavy mohou podokno Filtry standardně zobrazit.By default, your report consumers can see the Filters pane. Pokud nechcete, aby ho uživatelé viděli, vyberte ikonu oka vedle možnosti Filtry.If you don't want them to see it, select the eye icon next to Filters.

  Ikona oka filtru Power BI

 2. Když chcete začít vytvářet podokno Filtry, přetáhněte pole, která vás zajímají, do podokna Filtry. Filtry můžou být na úrovni vizuálu, stránky nebo sestavy.To start building your Filters pane, drag fields of interest into the Filters pane either as visual, page, or report level filters.

Když přidáte vizuál na plátno sestavy, Power BI automaticky přidá filtr pro každé pole ve vizuálu do podokna Filtry.When you add a visual to a report canvas, Power BI automatically adds a filter to the Filters pane for each field in the visual.

Skrytí podokna Filtry během úpravHide the Filters pane while editing

Power BI Desktop má nový pás karet ve verzi Preview.Power BI Desktop has a new ribbon in preview. Na kartě Zobrazení můžete pomocí přepínacího tlačítka Filtry zobrazit nebo skrýt toto podokno.On the View tab, the Filters toggle button allows you to show or hide the Filters pane. Tuto funkci využijete tehdy, když podokno Filtry nepoužíváte a potřebujete na obrazovce místo navíc.This feature is useful when you aren't using the Filters pane and need extra space on the screen. Podokno Filtry se přidá k ostatním podoknům, která můžete otevírat a zavírat (například Záložky a Výběr).This addition aligns the Filters pane with the other panes that you can open and close, such as the Bookmarks and Selection panes.

Zobrazení nebo skrytí podokna Filtry během úprav

Pomocí tohoto nastavení skryjete podokno Filtry jen v Power BI Desktopu.This setting only hides the Filters pane in Power BI Desktop. Pokud je chcete skrýt i svým koncovým uživatelům, vyberte ikonu oka vedle názvu Filtry.If you want to hide the Filters pane for your end users, you instead select the eye icon next to Filters.

Ikona oka

Zamknutí nebo skrytí filtrůLock or hide filters

Jednotlivé karty filtru můžete zamknout nebo skrýt.You can lock or hide individual filter cards. Pokud filtr zamknete, uživatelé sestavy ho sice uvidí, ale nebudou ho moci změnit.If you lock a filter, your report consumers can see but not change it. Pokud filtr skryjete, uživatelé ho ani neuvidí.If you hide it, they can't even see it. Skrytí karet filtru je obvykle užitečné v případě, že potřebujete skrýt filtry čištění dat, které vylučují hodnoty null nebo neočekávané hodnoty.Hiding filter cards is typically useful if you need to hide data cleanup filters that exclude nulls or unexpected values.

 • V podokně Filtry vyberte na kartě filtru ikonu Zamknout filtr nebo Skrýt filtr (nebo výběr zrušte).In the Filters pane, select or clear the Lock filter or Hide filter icons in a filter card.

  Skrytí nebo zamknutí filtrů

Když tato nastavení v podokně Filtry zapnete nebo vypnete, uvidíte, že se změny promítnou do sestavy.As you turn these settings on and off in the Filters pane, you see the changes reflected in the report. Skryté filtry se v automaticky otevíraném seznamu filtrů u vizuálu nezobrazují.Hidden filters don't show up in the pop-up filter list for a visual.

Můžete také nakonfigurovat stav podokna Filtry, aby se pohybovalo se záložkami sestavy.You can also configure the Filters pane state to flow with your report bookmarks. Stav otevření, zavření a viditelnosti podokna se dá označit záložkou.The pane's open, close, and visibility state are all bookmarkable.

Formátování podokna FiltryFormat the Filters pane

Velkou výhodou filtrovacího prostředí je, že můžete podokno Filtry naformátovat tak, aby odpovídalo vzhledu a chování sestavy.A big part of the filter experience is that you can format the Filters pane to match the look and feel of your report. Podokno Filtry také můžete naformátovat pro každou stránku sestavy jinak.You can also format the Filters pane differently for each page in the report. Tady jsou prvky, které můžete formátovat:Here are elements you can format:

 • Barva pozadíBackground color
 • Průhlednost pozadíBackground transparency
 • Okraj zapnutý nebo vypnutýBorder on or off
 • Barva ohraničeníBorder color
 • Název a písmo, barva a velikost textu záhlavíTitle and header font, color, and text size

Tyto prvky můžete naformátovat také pro karty filtru podle toho, zda jsou použité (jsou nastavené na nějakou hodnotu) nebo dostupné (nejsou zaškrtnuté):You can also format these elements for filter cards, depending on if they're applied (set to something) or available (cleared):

 • Barva pozadíBackground color
 • Průhlednost pozadíBackground transparency
 • Okraj: zapnutý nebo vypnutýBorder: on or off
 • Barva ohraničeníBorder color
 • Písmo, barva a velikost textuFont, color, and text size
 • Barva vstupního poleInput box color

Formátování podokna a karet FiltryFormat the Filters pane and cards

 1. V sestavě klikněte na samotnou sestavu, případně na pozadí (tapetu), a potom v podokně Vizualizace vyberte Formát.In the report, click the report itself, or the background (wallpaper), then in the Visualizations pane, select Format. Zobrazí se vám možnosti formátování stránky sestavy, tapety a také podokna Filtry a karet Filtry.You see options for formatting the report page, the wallpaper, and also the Filters pane and Filter cards.

 2. Rozbalte podokno Filtry a nastavte barvu pro pozadí, ikonu a levý okraj, aby vzhledem odpovídaly stránce sestavy.Expand Filters pane to set color for the background, icon, and left border, to complement the report page.

  Rozbalení podokna Filtry

 3. Rozbalte karty filtru a nastavte barvu a okraj u dostupných a použitých karet filtru.Expand Filter cards to set the Available and Applied color and border. Pokud jste u dostupných a použitých karet zvolili různé barvy, bude jasně patrné, které filtry jsou použité.If you make available and applied cards different colors, it's obvious which filters are applied.

  Rozbalení karty filtru

Motivy pro podokno FiltryTheming for Filters pane

Teď můžete upravit výchozí nastavení podokna Filtry se souborem motivů.You can now modify the default settings of the Filters pane with the theme file. Tady je ukázkový fragment motivu, ze kterého můžete vyjít:Here's a sample theme snippet to get you started:

"outspacePane": [{ 

"backgroundColor": {"solid": {"color": "#0000ff"}}, 

"foregroundColor": {"solid": {"color": "#00ff00"}}, 

"transparency": 50, 

"titleSize": 35, 

"headerSize": 8, 

"fontFamily": "Georgia", 

"border": true, 

"borderColor": {"solid": {"color": "#ff0000"}} 

}], 

"filterCard": [ 

{ 

"$id": "Applied", 

"transparency": 0, 

"backgroundColor": {"solid": {"color": "#ff0000"}}, 

"foregroundColor": {"solid": {"color": "#45f442"}}, 

"textSize": 30, 

"fontFamily": "Arial", 

"border": true, 

"borderColor": {"solid": {"color": "#ffffff"}}, 

"inputBoxColor": {"solid": {"color": "#C8C8C8"}} 

}, 

{ 

"$id": "Available", 

"transparency": 40, 

"backgroundColor": {"solid": {"color": "#00ff00"}}, 

"foregroundColor": {"solid": {"color": "#ffffff"}}, 

"textSize": 10, 

"fontFamily": "Times New Roman", 

"border": true, 

"borderColor": {"solid": {"color": "#123456"}}, 

"inputBoxColor": {"solid": {"color": "#777777"}} 

}] 

Řazení podokna FiltrySort the Filters pane

V podokně Filtry je k dispozici funkce vlastního řazení.Custom sort functionality is available in the Filters pane. Při vytváření sestavy můžete přetažením filtrů libovolně měnit jejich pořadí.When creating your report, you can drag and drop filters to rearrange them in any order.

Změna uspořádání pořadí řazení filtrů

Výchozím pořadím řazení filtrů je abecední pořadí.The default sort order is alphabetical for filters. Pokud chcete zahájit vlastní režim řazení, stačí přetáhnout jakýkoli filtr do nové pozice.To start custom sort mode, just drag any filter to a new position. Filtry můžete řadit pouze v rámci úrovně, ke které se vztahují, například filtr na úrovni vizuálu, stránky nebo sestavy.You can only sort filters within the level they apply to -- for example, a visual-level, page-level, or report-level filter.

Vylepšená přístupnost podokna FiltryImproved Filters pane accessibility

V podokně Filtry jsme zlepšili procházení pomocí klávesnice.We've improved the keyboard navigation for the Filters pane. Pomocí tabulátoru můžete procházet všechny části podokna Filtry a k otevření kontextové nabídky můžete použít klávesu kontextu na klávesnici nebo kombinaci kláves Shift+F10.You can tab through every part of the Filters pane and use the context key on your keyboard or Shift+F10 to open the context menu.

Přístupnost podokna Filtry

Přejmenování filtrůRename filters

Při úpravách podokna Filtry můžete poklikat na název a upravit ho.When you're editing the Filters pane, you can double-click the title to edit it. Přejmenování je užitečné, pokud chcete aktualizovat kartu filtrů tak, aby koncovým uživatelům dávala větší smysl.Renaming is useful if you want to update the filter card to make more sense for your end users. Mějte na paměti, že přejmenováním karty filtrů nedojde k přejmenování zobrazovaného názvu pole v seznamu polí.Keep in mind renaming the filter card does not rename the display name of the field in the fields list. Změní se pouze zobrazovaný název používaný na kartě filtrů.It just changes the display name used in the filter card.

Přejmenování filtru

Funkce hledání v podokně Filtry vám umožňuje prohledávat karty filtrů podle názvu.The Filters pane search feature allows you to search across your filter cards by title. Tato funkce se může hodit tehdy, když máte v podokně Filtry několik různých karet filtrů a potřebujete najít ty, které vás zajímají.This feature is helpful if you have several different filter cards in your Filters pane and need help finding the ones of interest.

Hledání filtru

Vyhledávací pole můžete naformátovat stejně jako další prvky podokna Filtry.You can also format the search box, just as you can format the other elements of the Filters pane.

Formátování vyhledávacího pole

Funkce hledání v podokně Filtry je sice ve výchozím nastavení zapnutá, ale pomocí možnosti Enable search for Filters pane (Povolit hledání v podokně Filtry) v nastavení sestav v dialogovém okně Možnosti ji můžete libovolně vypínat a zapínat.While this Filters pane search feature will be on by default, you can also choose to turn it on or off by selecting Enable search for Filters pane in the Report settings of the Options dialog.

Zapínání a vypínání hledání

Omezení změn pro typ filtruRestrict changes to filter type

V části Prostředí filtrování v nastavení sestavy máte možnost řídit, jestli uživatelé můžou měnit typ filtru.Under the Filtering experience section of the report settings, you have an option to control if users can change the filter type.

Omezení změn typu filtru

Tlačítko použití filtrů (Preview)Apply filters button (preview)

Do podokna filtru můžete přidat jedno tlačítko Použít, které vám i koncovým uživatelům umožní současně použít všechny změny filtru.You can add a single Apply button to the filter pane, allowing you and your end-users to apply all filter modifications at once. Toto tlačítko je užitečné, když chcete odložit použití změn filtru.Having this button can be useful if you want to defer applying filter changes. Když budete chtít v sestavě nebo vizuálech znovu použít všechny změny filtru, stačí počkat jen jednou.You only have to wait once, after you're ready to apply all the filter changes to the report or visuals.

Tlačítko použití filtru

Zapnutí tlačítka PoužítTurn on Apply

Tuto funkci můžete nastavit na úrovni sestavy.You can set this feature at the report level. Ve výchozím nastavení je tato funkce vypnutá.However, the feature is off by default.

 1. Přejděte na Soubor > Možnosti a nastavení > Možnosti > Snížení počtu dotazů.Go to File > Options and settings > Options > Query reduction.

 2. Vyberte Přidat jedno tlačítko Použít do podokna filtru, aby se všechny změny použily najednou.Select Add a single Apply button to the filter pane to apply changes at once.

  Zapnutí tlačítka pro použití filtru

Formátování tlačítka PoužítFormat the Apply button

V současnosti můžete měnit formátování textu tlačítka Použít jenom částečně.Currently, you can control some of the formatting for the Apply text for the button. V podokně Formát v oddílu Podokno filtru můžete nastavit tyto možnosti:In the Filter pane section of the Format pane, set these options:

 • Barva písma a ikon určuje barvu textu.Font and icon color controls text color.

 • Velikost textu záhlaví určuje velikost textu.Header text size controls text size.

 • Rodina písem určuje písmo.Font family controls font.

  Formátování textu tlačítka pro použití filtru

Důležité informace a omezeníConsiderations and limitations

Při publikování na web se nezobrazuje podokno Filtry.Publish-to-web doesn't display the Filters pane. Pokud sestavu hodláte publikovat na web, zvažte přidání průřezů pro filtrování.If you're planning to publish a report to the web, consider adding slicers for filtering.

Další krokyNext steps

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community