Ukázka analýzy výdajů na IT pro Power BI: ProhlídkaIT Spend Analysis sample for Power BI: Take a tour

Balíček obsahu Ukázka analýzy výdajů na IT obsahuje řídicí panel, sestavu a sadu dat, které umožňují analyzovat a porovnat plánované a skutečné náklady IT oddělení.The IT Spend Analysis sample content pack contains a dashboard, report, and dataset that analyzes the planned vs. actual costs of an IT department. Toto porovnání umožňuje zjistit, jak dobře společnost naplánovala rok, a prozkoumat oblasti s velkými odchylkami od plánu.This comparison helps us understand how well the company planned for the year and investigate areas with huge deviations from the plan. V tomto příkladu společnost používá roční plánovací cyklus a čtvrtletně sestavuje nejnovější odhad (Latest Estimate – LE), který jí v průběhu fiskálního roku pomáhá analyzovat změny ve výdajích na IT.The company in this example goes through a yearly planning cycle, and then quarterly it produces a new latest estimate (LE) to help analyze changes in IT spend over the fiscal year.

Řídicí panel Ukázky analýzy výdajů na IT

Tato ukázka je součástí série, která ukazuje, jak je možné používat Power BI s daty, sestavami a řídicími panely s obchodním zaměřením.This sample is part of a series that shows how you can use Power BI with business-oriented data, reports, and dashboards. Byla vytvořena pomocí reálných dat z webu obviEnce, která jsou upravena tak, aby byla anonymní.It was created by obviEnce with real data, which has been anonymized. Data jsou k dispozici v různých formátech: balíček obsahu, soubor .pbix Power BI Desktopu nebo excelový sešit.The data is available in several formats: content pack, .pbix Power BI Desktop file, or Excel workbook. Viz ukázky pro Power BI.See Samples for Power BI.

V tomto kurzu se zkoumá balíček obsahu Ukázka analýzy výdajů na IT ve službě Power BI.This tutorial explores the IT Spend Analysis sample content pack in the Power BI service. Práce se sestavami v Power BI Desktopu a v této službě je podobná, takže postup lze použít také pro ukázkový soubor .pbix v Power BI Desktopu.Because the report experience is similar in Power BI Desktop and in the service, you can also follow along by using the sample .pbix file in Power BI Desktop.

K prozkoumání ukázek v Power BI Desktopu nepotřebujete licenci Power BI.You don't need a Power BI license to explore the samples in Power BI Desktop. Pokud nemáte licenci Power BI Pro, můžete si ukázku uložit do vašeho pracovního prostoru ve službě Power BI.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace in the Power BI service.

Získání ukázkyGet the sample

Před použitím této ukázky ji napřed musíte stáhnout jako balíček obsahu, soubor .pbix nebo excelový sešit.Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, .pbix file, or Excel workbook.

Získat balíček obsahu pro tuto ukázkuGet the content pack for this sample

 1. Otevřete službu Power BI (app.powerbi.com), přihlaste se a otevřete pracovní prostor, do kterého chcete ukázku uložit.Open the Power BI service (app.powerbi.com), sign in, and open the workspace where you want to save the sample.

  Pokud nemáte licenci Power BI Pro, můžete si ukázku uložit do vašeho pracovního prostoru.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace.

 2. V levém dolním rohu vyberte Získat data.In the bottom-left corner, select Get Data.

  Výběr možnosti Získat data

 3. Na stránce Získat data vyberte Ukázky.On the Get Data page that appears, select Samples.

 4. Vyberte položku Ukázka analýzy výdajů na IT a pak zvolte Připojit.Select IT Spend Analysis Sample, then choose Connect.

  Připojit k vzorovým datům

 5. Služba Power BI naimportuje balíček obsahu a pak přidá do aktuálního pracovního prostoru nový řídicí panel, sestavu a sadu dat.Power BI imports the content pack and then adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace.

  Položka Ukázka analýzy výdajů na IT

Získat soubor .pbix pro tuto ukázkuGet the .pbix file for this sample

Tuto ukázku si můžete stáhnout také ve formě souboru .pbix, který je určený pro Power BI Desktop.Alternatively, you can download the IT Spend Analysis sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

Získat excelový sešit pro tuto ukázkuGet the Excel workbook for this sample

Pokud chcete zobrazit zdroj dat pro tuto ukázku, je k dispozici také jako excelový sešit.If you want to view the data source for this sample, it's also available as an Excel workbook. Sešit obsahuje listy nástroje Power View, které můžete prohlížet a upravovat.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. Pokud chcete zobrazit nezpracovaná data, povolte doplňky pro analýzu dat a potom vyberte Power Pivot > Spravovat.To see the raw data, enable the Data Analysis add-ins, and then select Power Pivot > Manage. Pokud chcete povolit doplňky Power View a Power Pivot, přečtěte si podrobnosti v části o prozkoumání excelových ukázek v Excelu.To enable the Power View and Power Pivot add-ins, see Explore the Excel samples in Excel for details.

Řídicí panel ukázky analýzy výdajů na ITIT Spend Analysis Sample dashboard

Dvě číselné dlaždice na levé straně řídicího panelu – Var Plan % (Odchylka od plánu v %) a Variance Latest Estimate % Quarter 3(Odchylka od nejnovějšího odhadu pro 3. čtvrtletí v %) – dávají přehled o tom, jak se nám daří vzhledem k plánu a vzhledem k nejnovějšímu čtvrtletnímu odhadu (LE3 = latest estimate quarter 3).The two numbers tiles on the left of the dashboard, Var Plan % and Variance Latest Estimate % Quarter 3, give us an overview of how well we're doing against the plan and against the latest quarterly estimate (LE3 = latest estimate quarter 3). Celkově se od plánu lišíme přibližně o 6 %.Overall, we're about 6% off the plan. Prozkoumejme příčinu této odchylky – kdy, kde a ve které kategorii.Let's explore the cause of this variance: when, where, and in which category.

Stránka YTD IT Spend Trend Analysis (Analýza trendu výdajů na IT od začátku roku)YTD IT Spend Trend Analysis page

Když na řídicím panelu vyberete dlaždici Var Plan % by Sales Region (Odchylka od plánu v % podle prodejních oblastí), zobrazí se stránka IT Spend Trend Analysis (Analýza trendu výdajů na IT) sestavy Ukázka analýzy výdajů na IT.When you select the Var Plan % by Sales Region dashboard tile, it displays the YTD IT Spend Trend Analysis page of the IT Spend Analysis Sample report. Na první pohled je vidět, že ve Spojených státech a v Evropě je odchylka kladná, ale v Kanadě, Latinské Americe a Austrálii je záporná.At a glance, we see that we have positive variance in the United States and Europe and negative variance in Canada, Latin America, and Australia. Spojené státy mají odchylku přibližně +6 % a Austrálie přibližně -7 %.The United States has about 6% +LE variance and Australia has about 7% -LE variance.

Var Plan % podle kategorie Sales Region

Dívat se ale jen na tento graf a vyvozovat z něj závěry může být zavádějící.However, just looking at this chart and drawing conclusions can be misleading. Abychom získali správnou perspektivu, musíme se podívat na skutečné částky v dolarech.We need to look at actual dollar amounts to put things in perspective.

 1. V grafu Var Plan % by Sales Region (Odchylka od plánu v % podle prodejních oblastí) vyberte Aus and NZ (Austrálie a Nový Zéland) a prohlédněte si graf Var Plan by IT Area (Odchylka od plánu podle oblastí IT).Select Aus and NZ in the Var Plan % by Sales Region chart, and then observe the Var Plan by IT Area chart.

  Stránka YTD IT Spend Trend Analysis (Analýza trendu výdajů na IT od začátku roku)

 2. Teď vyberte USA.Now select USA. Všimněte si, že Austrálie a Nový Zéland tvoří ve srovnání se Spojenými státy jen malou část našich celkových výdajů.Notice that Australia and New Zealand are a very small part of our overall spending as compared to the United States.

  Teď zkusíme zjistit, která kategorie v USA je příčinou odchylky.Next, let's explore which category in the USA is causing the variance.

Otázky na dataAsk questions of the data

 1. V horním navigačním podokně vyberte Ukázka analýzy výdajů na IT a vraťte se tak k ukázkovým řídicím panelům.Select IT Spend Analysis Sample in the top nav pane to return to the sample dashboard.

 2. Vyberte možnost Položte otázku související s vašimi daty.Select Ask a question about your data.

 3. V seznamu Otázky, které vám pomohou začít na levé straně vyberte what is the plan by IT area (Jaký je plán podle oblastí IT).From the Questions to get you started list on the left side, select what is the plan by IT area.

  Graf Plan by IT Area (Plán podle oblastí IT)

 4. V poli Q&A vymažte předchozí položku a zadejte show IT areas, var plan % and var le3 % bar chart (zobrazit oblasti IT, pruhový graf pro odchylku od plánu v % a odchylku od nejnovějšího odhadu pro 3. čtvrtletí v %).In the Q&A box, clear the previous entry and enter show IT areas, var plan % and var le3 % bar chart.

  Graf Var Plan % and Var LE3 % by IT Area (Odchylka od plánu v % a odchylka od nejnovějšího odhadu pro 3. čtvrtletí v % podle oblastí IT)

  V první oblasti IT, Infrastructure (Infrastruktura), si všimněte značného rozdílu mezi procentní hodnotou odchylky od počátečního plánu a procentní hodnotou odchylky od nejnovějšího odhadu.In the first IT area, Infrastructure, notice that the percentage has changed drastically between the initial variance plan and the variance plan latest estimate.

Stránka YTD Spend by Cost Elements (Výdaje podle prvků nákladů od začátku roku)YTD Spend by Cost Elements page

 1. Vraťte se na řídicí panel a podívejte se na jeho dlaždici Variance Plan %, Variance Latest Estimate % - Quarter 3 (Odchylka od plánu v %, odchylka od nejnovějšího odhadu pro 3. čtvrtletí v %).Return to the dashboard and look at the Variance Plan %, Variance Latest Estimate % - Quarter 3 dashboard tile.

  Dlaždice Var Plan %, Var LE3 (Odchylka od plánu v %, odchylka od nejnovějšího odhadu pro 3. čtvrtletí)

  Všimněte si, že oblast Infrastructure (Infrastruktura) má velkou kladnou odchylku od plánu.Notice that the Infrastructure area stands out with a large positive variance to the plan.

 2. Výběrem této dlaždice otevřete sestavu a zobrazte stránku YTD Spend by Cost Elements (Výdaje podle prvků nákladů od začátku roku).Select this tile to open the report and view the YTD Spend by Cost Elements page.

 3. V grafu Var Plan % and Var LE3 % by IT Area (Odchylka od plánu v % a odchylka od nejnovějšího odhadu pro 3. čtvrtletí v % podle oblastí IT) klikněte vlevo dole na pruh Infrastructure (Infrastruktura) a podívejte se na hodnoty odchylky od plánu v levém grafu Var Plan % by Sales Region (Odchylka od plánu v % podle prodejních oblastí).Select the Infrastructure bar in the Var Plan % and Var LE3 % by IT Area chart on the lower right, and observe the variance-to-plan values in the Var Plan % by Sales Region chart on the lower left.

  Stránka YTD Spend by Cost Elements (Výdaje podle prvků nákladů od začátku roku)

 4. V průřezu Cost Element Group (Skupina prvků nákladů) postupně klikněte na název každé položky a najděte prvek nákladů s největší odchylkou.Select each name in turn in the Cost Element Group slicer to find the cost element with the largest variance.

 5. Vyberte Other (Další), v průřezu IT Area (Oblast IT) vyberte Infrastructure (Infrastruktura) a potom v průřezu IT Sub Area (Podoblast IT) výběrem jednotlivých podoblastí najděte podoblast s největší odchylkou.With Other selected, select Infrastructure in the IT Area slicer and select subareas in the IT Sub Area slicer to find the subarea with the largest variance.

  Všimněte si velké odchylky v podoblasti Networking (Sítě).Notice the large variance for Networking. Společnost se zřejmě rozhodla poskytnout zaměstnancům telefonní služby, i když tento krok nebyl plánovaný.Apparently the company decided to give its employees phone services as a benefit, even though this move was not planned for.

Stránka Plan Variance Analysis (Analýza odchylek od plánu)Plan Variance Analysis page

 1. V dolní části stránky vyberte kartu Plan Variance Analysis (Analýza odchylek od plánu).Select the Plan Variance Analysis tab on the bottom of the page.

 2. V levém grafu Var Plan and Var Plan % by Business Area (Odchylka od plánu v % a odchylka od plánu v % podle obchodních oblastí) vyberte sloupec Infrastructure (Infrastruktura) a zvýrazněte tak ve zbytku stránky hodnoty obchodní oblasti Infrastruktura.In the Var Plan and Var Plan % by Business Area chart on the left, select the Infrastructure column to highlight infrastructure business area values in the rest of the page.

  Stránka Plan Variance Analysis (Analýza odchylek od plánu)

  V grafu Var plan% by Month and Business Area (Odchylka od plánu v % podle měsíců a obchodních oblastí) si všimněte, že obchodní oblast Infrastruktura začala mít v únoru kladnou odchylku.Notice in the Var plan % by Month and Business Area chart that the infrastructure business area started a positive variance in February. Také si všimněte, jak se odchylka od plánované hodnoty pro tuto oblast liší podle zemí v porovnání se všemi ostatními obchodními oblastmi.Also, notice how the variance-to-plan value for that business area varies by country, as compared to all other business areas.

 3. Pomocí průřezů IT Area (Oblast IT) a IT Sub Area (Podoblast IT) vpravo můžete filtrovat a zkoumat hodnoty ve zbytku stránky.Use the IT Area and IT Sub Area slicers on the right to filter the values in the rest of the page and to explore the data.

Úprava sestavyEdit the report

V levém horním rohu vyberte možnost Upravit sestavu a prozkoumejte sestavu v zobrazení pro úpravy:Select Edit Report in the upper-left corner to explore in Editing view:

 • Podívejte se, jak jsou stránky vytvořené, jaká jsou pole jednotlivých grafů a filtry na stránkách.See how the pages are made, the fields in each chart, and the filters on the pages.
 • Přidejte stránky a grafy založené na stejných datech.Add pages and charts, based on the same data.
 • Změňte typ vizualizace jednotlivých grafů.Change the visualization type for each chart.
 • Připněte na řídicí panel grafy, které vás zajímají.Pin charts of interest to your dashboard.

Další kroky: Připojení k vlastním datůmNext steps: Connect to your data

V tomto prostředí si můžete cokoliv bezpečně vyzkoušet, protože máte možnost neukládat provedené změny.This environment is a safe one to play in, because you can choose not to save your changes. Ale i pokud je uložíte, můžete si kdykoli výběrem možnosti Získat data stáhnout novou kopii této ukázky.But if you do save them, you can always select Get Data for a new copy of this sample.

Doufáme, že jste se díky této prohlídce dozvěděli, jak můžete pomocí řídicích panelů, Q&A a sestav v Power BI analyzovat ukázková data.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into sample data. Teď jste na řadě vy – připojte se k vlastním datům.Now it's your turn; connect to your own data. V Power BI se můžete připojit k celé řadě zdrojů dat.With Power BI, you can connect to a wide variety of data sources. Další informace najdete v tématu Začínáme se službou Power BI.To learn more, see Get started with the Power BI service.