Založení Center of ExcellenceEstablish a Center of Excellence

Tento článek se zaměřuje na IT specialisty a IT manažery.This article targets IT professionals and IT managers. Dozvíte se, jak v organizaci zřídit Center of Excellence (COE) pro BI a analytiku, a jak si s tím poradil Microsoft.You'll learn how to set up a BI and analytics Center of Excellence (COE) in your organization, and how Microsoft has set up theirs.

Někdo se může mylně domnívat, že COE je pouhý helpdesk – to má ale k realitě daleko.For some, there's a misconception that a COE is just a help desk—this thinking, however, is far from reality.

Obecně platí, že COE pro BI a analytiku je tým specialistů, kteří zodpovídají za založení a údržbu platformy BI.Generally, a BI and analytics COE is a team of professionals that's responsible for establishing and maintaining a BI platform. Zároveň zodpovídají za vytvoření jediného zdroje pravdivých informací a definování sady jednotných celofiremních metrik, které umožňují odhalit a urychlit poznatky.It's also responsible for creating a single source of truth, and defining a set of consistent company-wide metrics to unlock and accelerate insights. COE je široký pojem.Yet, a COE is a broad term. Dá se proto implementovat a řídit různými způsoby, přičemž jeho struktura a rozsah se může lišit podle organizace.As such, it can be implemented and managed in different ways, and its structure and scope can vary from organization to organization. V jádru jde vždy o robustní platformu, která dodává správná data a přehledy správným lidem ve správný čas.At its core, it's always about a robust platform delivering the right data and insight capabilities to the right people at the right time. V ideálním případě podporuje také informovanost, školení a podporu.Ideally, it also promotes evangelizing, training, and support. V Microsoftu se popisuje jako kázeň v centru a dodává se jako naše platforma BI a jediný zdroj pravdivých informací.At Microsoft, it's described as discipline at the core, and it's delivered as our BI platform and single source of truth.

Ve větších organizacích můžete najít několik COE, kdy je centrální COE rozšířeno o satelitní COE, často na úrovni oddělení.In larger organizations, you could find multiple COEs with the core COE extended by satellite COEs—often at department level. V tomto případě je satelitní COE tvořeno skupinou expertů se znalostí taxonomie a definic, kteří vědí, jak základní data transformovat tak, aby to dávalo smysl pro jejich oddělení.This way, a satellite COE is a group of experts familiar with taxonomies and definitions, who know how to transform core data into what makes sense for their department. Analytikům v odděleních jsou udělena oprávnění k základním datům, kterým důvěřují, a používají je ve svých vlastních sestavách.Departmental analysts are granted permissions to core data, and they trust it for use in their own reports. Vytvářejí řešení, která spoléhají na pečlivě připravené základní dimenze, fakta a obchodní logiku.They build solutions that rely upon carefully prepared core dimensions, facts, and business logic. Někdy mohou být také rozšířena o menší datové sady konkrétních oddělení a obchodní logiku.At times, they might also extend it with smaller, department-specific datasets and business logic. Důležité je, že satelitní COE se nikdy neodpojují ani nefungují izolovaně.Importantly, satellite COEs aren't ever disconnected nor do they act in isolation. V Microsoftu podporují satelitní COE flexibilitu mimo centrum .At Microsoft, satellite COEs promote flexibility at the edge.

Aby byl tento rozšířený scénář úspěšný, musí oddělení platit za účast.For this extended scenario to succeed, departments must pay to play. Jinými slovy musí oddělení finančně investovat do centrálního COE.In other words, departments must financially invest in the core COE. V takovém případě nemohou namítat, že „nedostávají férový podíl“ nebo že jsou jejich požadavky neustále bagatelizovány.This way, there isn't concern that they're "not getting their fair share" or that their requirements are ever de-prioritized.

Centrální COE se proto musí škálovat tak, aby splňovalo požadavky finančně zainteresovaných oddělení.To support this scenario, the core COE must scale to meet funded departmental needs. Jakmile se začlení několik datových sad, začnou působit úspory z rozsahu.Once several datasets have been onboarded economies of scale set in. V Microsoftu jsme rychle zjistili, že centrální zpracování je ekonomičtější a rychleji přináší výsledky.At Microsoft, it quickly became evident that working centrally is more economic and brings about faster results. S každou nově začleněnou předmětnou oblastí jsme dosáhli ještě větších úspor z rozsahu, což nám umožnilo využívat celou platformu a přispívat do ní, stejně jako upevnit základní datovou kulturu.When each new subject area was onboarded, we experienced even greater economies of scale that allowed for leveraging and contributing across the entire platform, reinforcing our underlying data culture.

Uvažujte následující příklad: Naše platforma BI dodává základní dimenze, fakta a obchodní logiku pro finance, prodej a marketing.Consider an example: Our BI platform delivers core dimensions, facts, and business logic for Finance, Sales, and Marketing. Definuje také stovky klíčových ukazatelů výkonu (KPI).It also defines hundreds of Key Performance Indicators (KPIs). Analytik teď v Power Platform potřebuje připravit řídicí panel pro vedení.Now, an analyst in the Power Platform business needs to prepare a leadership dashboard. Některé ukazatele KPI, jako jsou tržby a kanály, pocházejí přímo z platformy BI.Some of the KPIs, like revenue and pipelines, come directly from the BI platform. Jiné jsou ale založené na členitějších potřebách firmy.Others, however, are based on more granular needs of the business. Jedním z nich je ukazatel KPI, který udává, jak si uživatelé osvojili funkci specifickou pro Power BI: toky dat.One such need is for a KPI on user adoption of Power BI-specific feature: dataflows. Analytik proto vytvoří složený model Power BI pro integraci dat ze základní platformy BI s daty oddělení.So, the analyst produces a Power BI composite model to integrate core BI platform data with departmental data. Pak přidáním obchodní logiky definuje ukazatele KPI pro své oddělení.They then add business logic to define their departmental KPIs. Nakonec vytvoří řídicí panel na základě tohoto nového modelu, který využívá celofiremní prostředky COE rozšířené o místní znalosti a data.Finally, they author their leadership dashboard based on the new model, which leverages the company-wide COE resources amplified with local knowledge and data.

Důležité je, že rozdělení zodpovědnosti mezi centrální a satelitní COE umožňuje, aby se analytici v odděleních soustředili na přípravu dat a nemuseli se starat o datovou platformu.Importantly, a division of responsibility between the core and satellite COEs allows departmental analysts to focus on breaking new ground, rather than managing a data platform. Časem může dokonce vzniknout vzájemně výhodný vztah mezi satelitními COE a centrálním COE.At times, there can even be a mutually beneficial relationship between the satellite COEs and the core COE. Satelitní COE může například definovat nové metriky, které poté, co se osvědčí jako přínosné pro dané oddělení, skončí jako základní metriky přínosné pro celou firmu, takže je centrální COE bude distribuovat a podporovat.For example, a satellite COE may define new metrics that—having proved beneficial to their department—end up as core metrics beneficial to the entire company, available from—and supported by—the core COE.

Platforma BIBI platform

Ve vaší organizaci se COE může označovat jiným názvem, například jako tým nebo skupina BI.In your organization, the COE might be recognized by a different name, like the BI team or group. Nezáleží ani tak na názvu, ale spíše na tom, čím se ve skutečnosti zabývá.The name matters less than what it actually does. Pokud nemáte formální tým, doporučujeme, abyste si vypěstovali tým, který svede dohromady hlavní specialisty na BI založí tak platformu BI.If you don't have a formalized team, we recommend you cultivate a team that brings together your core BI experts to establish your BI platform.

V Microsoftu se COE označuje jako platforma BI.At Microsoft, the COE is known as the BI Platform. Má spoustu účastnických skupin, které představují různé divize společnosti, například finance, prodej a marketing.It has many stakeholder groups representing different divisions within the company like Finance, Sales, and Marketing. Její uspořádání umožňuje sdílené možnosti a vyhrazené dodávky.It's organized to run shared capabilities and dedicated deliveries.

Schéma znázorňující sdílené možnosti a vyhrazené dodávky, které jsou popsány v následujících částech

Sdílené možnostiShared capabilities

Sdílené možnosti jsou potřeba k založení a provozování platformy BI.Shared capabilities are required to establish and operate the BI platform. Podporují všechny účastnické skupiny, které tuto platformu financují.They support all stakeholder groups that fund the platform. Skládají se z následujících týmů:They comprise the following teams:

 • Řízení základní platformy: Platformu BI jsme navrhli s využitím technického přístupu.Core platform engineering: We designed the BI platform with an engineering mindset. Je to vlastně sada rozhraní, která podporují příjem dat, rozšíření dat dalším zpracováním a dodávku těchto dat do sémantických modelů BI pro potřeby analytiků.It's really a set of frameworks that support data ingestion, processing to enrich the data, and delivery of that data in BI semantic models for analyst consumption. Za technický návrh a implementaci základních funkcí platformy BI zodpovídají technici.Engineers are responsible for the technical design and implementation of the core BI platform capabilities. Například navrhují a implementují datové kanály.For example, they design and implement the data pipelines.
 • Infrastruktura a hostování: Za zřizování a správu všech služeb Azure zodpovídají IT technici.Infrastructure and hosting: IT engineers are responsible for provisioning and managing all Azure services.
 • Podpora a provoz: Tento tým zajišťuje provoz platformy.Support and operations: This team keeps the platform running. Podpora se stará o potřeby uživatelů, jako jsou oprávnění k datům.Support looks after user needs like data permissions. Provozní tým udržuje platformu v chodu a zajišťuje splnění smluv o úrovni služeb (SLA) a komunikaci ohledně zpoždění nebo poruch.Operations keep the platform running, ensuring that Service Level Agreements (SLAs) are met, and communicating delays or failures.
 • Správa vydávání: Techničtí programoví manažeři vydávají změny.Release management: Technical program managers (PMs) release changes. Rozsah těchto změn je různý – od aktualizací rozhraní platformy až po žádosti o změny v sémantických modelech BI.Changes can range from platform framework updates to change requests made to BI semantic models. Představují poslední linii obrany a zajišťují, aby změny nic nenarušily.They're the last line of defense to ensure changes don't break anything.

Vyhrazené dodávkyDedicated deliveries

Každá účastnická skupina má tým vyhrazený pro dodávky.There's a dedicated delivery team for each stakeholder group. Zpravidla se skládá z datového technika, analytického technika a technického programového manažera, které financuje účastnická skupina.It typically consists of a data engineer, an analytics engineer, and a technical PM—all funded by their stakeholder group.

Role týmu BIBI team roles

V Microsoftu se o provoz platformy BI stará tým specialistů, který se podle potřeby může zvětšovat nebo zmenšovat.At Microsoft, our BI platform is operated by scalable teams of professionals. Týmy jsou v souladu s vyhrazenými a sdílenými zdroji.Teams are aligned to dedicated and shared resources. V dnešní době máme následující role:Today, we have the following roles:

 • Programoví manažeři: Tato role představuje vyhrazený zdroj.Program managers: PMs are a dedicated resource. Působí jako primární kontakt mezi týmem BI a účastníky.They act as the primary contact between the BI team and stakeholders. Jejich úkolem je převést obchodní požadavky účastníků na technické specifikace.It's their job to translate stakeholder business requirements to a technical specification. Zároveň stanovují priority dodávek účastníkům.And, they manage the prioritization of stakeholder deliverables.
 • Vedoucí databáze: Tato role představuje vyhrazený zdroj zodpovědný za začleňování nových datových sad do centralizovaného datového skladu.Database leads: They're a dedicated resource responsible for onboarding new datasets into the centralized data warehouse. Začlenění datové sady může zahrnovat nastavení vyhovujících dimenzí, přidání obchodní logiky a vlastních atributů a standardních názvů a formátování.Onboarding a dataset can involve setting up conformed dimensions, adding business logic and custom attributes, and standard names and formatting.
 • Vedoucí analýzy: Tato role představuje vyhrazený zdroj zodpovědný za návrh a vývoj sémantických modelů BI.Analytics leads: They're a dedicated resource responsible for the design and development of BI semantic models. Pomocí standardního pojmenování a formátování usilují o zachování konzistentní architektury.They strive to apply a consistent architecture using standard naming and formatting. Důležitou součástí jejich role je optimalizace výkonu.Performance optimization is an important part of their role.
 • Provoz a infrastruktura: Tato role představuje sdílený zdroj zodpovědný za správu úloh a datových kanálů.Operations and infrastructure: They're a shared resource responsible for managing jobs and data pipelines. Zodpovídá také za správu předplatných Azure, kapacit Power BI, virtuálních počítačů a bran dat.They're also responsible for managing Azure subscriptions, Power BI capacities, virtual machines, and data gateways.
 • Podpora: Tato role představuje sdílený zdroj zodpovědný za psaní dokumentace, pořádání školení, oznamování změn sémantického modelu BI a zodpovídání uživatelských dotazů.Support: They're a shared resource responsible for writing documentation, organizing training, communicating BI semantic model changes, and answering user questions.

Zásady správného řízení a dodržování předpisůGovernance and compliance

Vedoucí programových manažerů poskytují každé účastnické skupině řízení a dohled.For each stakeholder group, PM leads provide cross-program governance and oversight. Základním cílem je zajistit, aby investice do IT přinášely obchodní hodnotu a zmírňovaly riziko.Its overriding goal is to ensure investments in IT generate business value and mitigate risk. Řídící výbor pořádá pravidelné schůze, na kterých posuzuje průběh a schvaluje zásadní iniciativy.Steering committee meetings are held on a regular basis to review progress and approve major initiatives.

Rozšiřte svoji komunituGrow your own community

Následující tipy vám pomohou vytvořit a rozšiřovat komunitu uživatelů ve vaší organizaci:Establish and grow a community within your organization by:

 • Vyhraďte pravidelné „konzultační hodiny“, během nichž tým zaměřený na funkce business intelligence umožní uživatelům klást otázky, prezentovat návrhy, sdílet nápady i podávat stížnosti.Holding regular "Office Hours" events that sets aside time with the BI team to allow people to ask questions, make suggestions, share ideas, and even lodge complaints.
 • Vytvořte kanál na platformě Teams, který nabídne podporu a prostor všem uživatelům, kteří chtějí klást otázky nebo na ně reagovat.Creating a Teams channel to provide support and encourage anyone to ask and respond to posted questions.
 • Založte a propagujte neformální skupiny uživatelů a doporučujte zaměstnancům, aby se do nich zapojovali.Run and promote informal user groups and encourage employees to present or attend.
 • Pořádejte formálnější školení týkající se konkrétních produktů i samotné platformy pro business intelligence.Run more formal training events on specific products and the BI platform itself. Zvažte uspořádání workshopu Power BI Dashboard in a Day, který je k dispozici jako bezplatná sada kurzů a nabízí skvělou možnost, jak zaměstnancům poprvé představit Power BI.Consider delivering Power BI Dashboard in a Day, which is available as a free course kit and is a great way to introduce employees to Power BI for the first time.

Další krokyNext steps

Další informace k tomuto článku najdete v následujících tématech:For more information about this article, check out the following resources:

V dalším článku z této série se dozvíte o architektuře řešení BI v COE a o různých použitých technologiích.In the next article in this series, learn about BI solution architecture in the COE and the different technologies employed.

Odborné službyProfessional services

S úspěšným nasazením COE mohou vaší organizaci pomoci certifikovaní partneři Power BI.Certified Power BI partners are available to help your organization succeed when setting up a COE. Nabízejí cenově výhodné školení nebo audit vašich dat.They can provide you with cost-effective training or an audit of your data. Pokud chcete využít partnera Power BI, navštivte portál pro partnery Power BI.To engage a Power BI partner, visit the Power BI partner portal.

Také můžete oslovit zkušené partnery z oblasti poradenství.You can also engage with experienced consulting partners. Mohou vám pomoci posoudit, vyhodnotit nebo implementovat Power BI.They can help you assess, evaluate, or implement Power BI.