Kurz: Prozkoumání webového portálu Serveru sestav Power BI ve virtuálním počítačiTutorial: Explore the Power BI Report Server web portal in a VM

V tomto kurzu vytvoříte virtuální počítač Azure s už nainstalovaným Serverem sestav Power BI, abyste mohli vyzkoušet zobrazení, úpravy a správu ukázkových sestav Power BI a stránkovaných sestav a klíčových ukazatelů výkonu.In this tutorial, you create an Azure virtual machine with Power BI Report Server already installed, so you can experience viewing, editing, and managing sample Power BI and paginated reports, and KPIs.

Webový portál Server sestav

V tomto kurzu provedete tyto úkony:Here are the tasks you'll do in this tutorial:

 • Vytvoření virtuálního počítače a připojení k němuCreate and connect to a VM
 • Spuštění a prozkoumání webového portálu Serveru sestav Power BIStart and explore the Power BI Report Server web portal
 • Označení oblíbené položkyTag a favorite item
 • Zobrazení a úpravy sestavy Power BIView and edit a Power BI report
 • Zobrazení, správa a úpravy stránkované sestavyView, manage, and edit a paginated report
 • Zobrazení excelového sešitu v Excelu OnlineView an Excel workbook in Excel Online

Pro účely tohoto kurzu potřebujete předplatné Azure.For this tutorial, you need an Azure subscription. Pokud ho ještě nemáte, vytvořte si bezplatný účet, ještě než začnete.If you don’t have one, create a free account before you begin.

Vytvoření virtuálního počítače se Serverem sestav Power BICreate a Power BI Report Server VM

Tým Power BI naštěstí vytvořil virtuální počítač, který už má Server sestav Power BI nainstalovaný.Luckily, the Power BI team has created a VM that comes with Power BI Report Server already installed.

 1. V Azure Marketplace vyberte Power BI Report Server (Server sestav Power BI).In the Azure Marketplace, select Power BI Report Server. Tento odkaz jej otevře přímo: Server sestav Power BI.This link opens it directly: Power BI Report Server.

 2. Vyberte Získat.Select Get it now.

 3. K odsouhlasení podmínek použití a zásad ochrany osobních údajů vyberte Pokračovat.To agree to the provider's terms of use and privacy policy, select Continue.

 4. Vyberte Vytvořit.Select Create.

  Vytvoření virtuálního počítače se Serverem sestav Power BI

 5. Krok 1 – Základní informace: Jako Název virtuálního počítače použijte reportservervm.In Step 1 Basics, for VM Name, call it reportservervm.

  Název virtuálního počítače se Serverem sestav Power BI nesmí obsahovat pomlčky.The Power BI Report Server VM name can't contain dashes.

 6. Vytvořte uživatelské jméno a heslo.Create a user name and password.

 7. Pro Skupinu prostředků vyberte Vytvořit nový a skupinu pojmenujte reportserverresourcegroup > OK.For Resource group, select Create new, and call it reportserverresourcegroup > OK.

  Pokud budete absolvovat kurz více než jednou, budete muset skupinu prostředků pojmenovat pokaždé jinak.If you go through the tutorial more than once, you need to give the resource group a different name after the first time. Nemůžete použít stejný název skupiny prostředků dvakrát v jednom předplatném.You can't use the same resource group name twice in one subscription.

  Pojmenování virtuálního počítače a skupiny prostředků

 8. Ostatní výchozí hodnoty ponechte > OK.Keep the other defaults > OK.

 9. Krok 2 – Nastavení: Ponechte výchozí hodnoty > OK.In Step 2 Settings, keep the defaults > OK.

  Hodnoty pro účet úložiště SQL a účet úložiště diagnostiky musí být také jedinečné.The SQL Storage account and Diagnostics Storage account values must also be unique. Pokud budete absolvovat kurz více než jednou, budete je muset pojmenovat pokaždé jinak.If you go through the tutorial more than once, you need to give them different names.

 10. Krok 3 – Shrnutí: Zkontrolujte vybrané možnosti > OK.In Step 3 Summary, review your selections > OK.

 11. Krok 4 – Koupit: Přečtěte si podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů > Vytvořit.In Step 4 Buy, review the Terms of user and privacy policy > Create.

  Proces odeslání nasazení pro Server sestav Power BI může trvat několik minut.The Submitting deployment for Power BI Report Server process may take several minutes.

Připojení k virtuálnímu počítačiConnect to your virtual machine

 1. V navigačním podokně Azure vyberte Virtuální počítače.In the Azure nav pane, select Virtual machines.

 2. Do pole Filtrovat podle názvu napište „report“.In the Filter by name box, type "report".

 3. Vyberte virtuální počítač s názvem REPORTSERVERVM.Select the VM named REPORTSERVERVM.

  Zobrazení virtuálního počítače

 4. Pod virtuálním počítačem REPORTSERVERVM vyberte Připojit.Under REPORTSERVERVM Virtual machine, select Connect.

  Připojení k virtuálnímu počítači

 5. V podokně Připojit k virtuálnímu počítači ponechte výchozí hodnoty a vyberte Stáhnout soubor RDP.In the Connect to virtual machine pane, keep the defaults and select Download RDP File.

 6. V dialogovém okně Připojení ke vzdálené ploše vyberte Připojit.In the Remote Desktop Connection dialog box, select Connect.

 7. Zadejte jméno a heslo, které jste vytvořili pro virtuální počítač > OK.Enter the name and password you created for the VM > OK.

 8. Další dialogové okno oznámí, že vzdálený počítač není možné identifikovat.The next dialog box says The identity of the remote computer cannot be identified. Vyberte Ano.Select Yes.

  A je to – otevře se váš nový virtuální počítač.Voila, your new VM opens.

Server sestav Power BI na virtuálním počítačiPower BI Report Server on the VM

Když se otevře virtuální počítač, uvidíte na ploše tyhle položky.When your VM opens, here are the items you see on the desktop.

Spustí se virtuální počítač se Serverem sestav Power BI

ČísloNumber Co to jeWhat it is
Číslo 1 Ukázkové sestavy Power BI (.PBIX)Sample Power BI (.PBIX) reports
Číslo 2 Odkaz na dokumentaci k Serveru sestav Power BILinks to Power BI Report Server documentation
Číslo 3 Spouští Power BI Desktop optimalizovaný pro Server sestav Power BI (leden 2019)Starts Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server (January 2019)
Číslo 4 Otvírá webový portál Serveru sestav Power BIOpens Power BI Report Server web portal in the browser
Číslo 5 Spouští SQL Server Data Tools pro vytváření stránkovaných sestav (.RDL)Starts SQL Server Data Tools, for creating paginated (.RDL) reports

Dvakrát klikněte na ikonu Report Server Web Portal.Double-click the Report Server Web Portal icon. Prohlížeč otevře https://localhost/reports/browse.The browser opens https://localhost/reports/browse. Na webovém portálu najdete různé soubory seskupené podle typu.In the web portal, you see various files grouped by type.

Webový portál Serveru sestav Power BI

ČísloNumber Co to jeWhat it is
Číslo 1 Klíčové ukazatele výkonu na webovém portáluKPIs created in the web portal
Číslo 2 Sestavy Power BI (.PBIX)Power BI (.PBIX) reports
Číslo 3 Mobilní sestavy vytvořené v SQL Server Mobile Report PublisheruMobile reports created in SQL Server Mobile Report Publisher
Číslo 4 Stránkované sestavy vytvořené v Tvůrci sestav nebo SQL Server Data ToolsPaginated reports created in Report Builder or SQL Server Data Tools
Číslo 5 Excelové sešityExcel workbooks
Číslo 6 Zdroje dat pro stránkované sestavyData sources for paginated reports

Označení oblíbených položekTag your favorites

Zvolené seznamy a klíčové ukazatele výkonu můžete označit jako oblíbené položky.You can tag the reports and KPIs that you want to be favorites. Dají se snadno najít, protože jsou všechny v jedné složce Oblíbené položky – na webovém portálu i v mobilních aplikacích Power BI.They're easier to find because they're all gathered in a single Favorites folder, both in the web portal and in the Power BI mobile apps.

 1. V pravém horním rohu klíčového ukazatele výkonu Profit Margin (Zisková marže) vyberte tři tečky ( ... ) > Přidat k oblíbeným.Select the ellipsis () in the upper-right corner of the Profit Margin KPI > Add to Favorites.

  Add to Favorites

 2. Na pásu karet webového portálu vyberte Favorites (Oblíbené položky) a příslušná položka se spolu s ostatními oblíbenými položkami zobrazí na stránce Favorites (Oblíbené položky).Select Favorites on the web portal ribbon to see it along with your other favorites on the Favorites page in the web portal.

  Zobrazení oblíbených položek

 3. Vyberte Procházet a vraťte se zpět na webový portál.Select Browse to go back to the web portal.

Zobrazení položek v seznamuView items in List view

Obsah webového portálu se ve výchozím nastavení zobrazuje v zobrazení dlaždic.By default, the web portal displays its contents in Tile view.

Můžete ale přepnout do zobrazení seznamu, ve kterém můžete snadno přesunout nebo odstranit několik položek najednou.You can switch to List view, where it's easy to move or delete multiple items at a time.

 1. Vyberte Tiles > List (Dlaždice > Seznam).Select Tiles > List.

  Přepnutí zobrazení

 2. Přejděte zpět na zobrazení dlaždic: Vyberte Seznam > Dlaždice.Go back to Tiles view: Select List > Tiles.

Sestavy Power BIPower BI reports

Na webovém portálu můžete zobrazit sestavy Power BI a pracovat s nimi a přímo z webového portálu můžete spouštět Power BI Desktop.You can view and interact with Power BI reports in the web portal, and start Power BI Desktop right from the web portal.

Zobrazení sestav Power BIView Power BI reports

 1. Na webovém portálu pod sestavami Power BI vyberte Sample Customer Overview Report (Ukázka sestavy přehledu zákazníků).In the web portal under Power BI reports, select Sample Customer Overview Report. Sestava se otevře v prohlížeči.The report opens in the browser.

 2. Ze stromové mapy vyberte blok USA. Tím se zvýrazní související hodnoty v ostatních vizuálních prvcích.Select the United States block in the tree map to see how it highlights related values in the other visuals.

  Zvýrazněná sestava Power BI

Upravit v Power BI DesktopuEdit in Power BI Desktop

 1. Vyberte Upravit v Power BI Desktopu.Select Edit in Power BI Desktop.

 2. Vyberte Povolit, aby tento web mohl otevřít program na vašem počítači.Select Allow to allow this web site to open a program on your computer.

  Sestava se otevře v Power BI Desktopu.The report opens in Power BI Desktop. Všimněte si názvu na horním panelu, „Power BI Desktop (leden 2019)“.Note the name in the top bar, "Power BI Desktop (January 2019)". To je verze optimalizovaná pro Server sestav Power BI.That's the version optimized for Power BI Report Server.

  Použijte verzi Power BI Desktopu, který je nainstalovaný na virtuálním počítači.Use the version of Power BI Desktop that's installed on the VM. Nejde překračovat domény kvůli nahrání sestavy.You can't go across domains to upload a report.

 3. V podokně Pole rozbalte tabulku Customers (Zákazníci) a přetáhněte pole Occupation (Povolání) na filtry na úrovni sestavy.In the Fields pane, expand the Customers table and drag the Occupation field to Report level filters.

  Přetažení pole do podokna Filtry

 4. Sestavu uložte.Save the report.

 5. Vraťte se do sestavy v prohlížeči a vyberte ikonu prohlížeče Aktualizovat.Go back to the report in the browser and select the browser Refresh icon.

  Ikona aktualizace prohlížeče

 6. Rozbalte podokno Filtry na pravé straně a uvidíte filtr Occupation, který jste přidali.Expand the Filters pane on the right to see the Occupation filter you added. Vyberte Professional (Odborník).Select Professional.

  Filtrovaná sestava Power BI

 7. Vyberte Procházet a vraťte se zpět na webový portál.Select Browse to go back to the web portal.

Stránkované sestavy (.RDL)Paginated (.RDL) reports

Z webového portálu můžete zobrazit a spravovat stránkované sestavy a spouštět Tvůrce sestav.You can view and manage paginated reports, and launch Report Builder, from the web portal.

Správa stránkované sestavyManage a paginated report

 1. Na webovém portálu pod Stránkovanými sestavami vyberte Další možnosti (...) vedle Sales Order (Prodejní objednávka) > Spravovat.In the web portal under Paginated reports, select More options (...) next to Sales Order > Manage.

 2. Vyberte Parametry, změňte výchozí hodnotu SalesOrderNumber (Číslo prodejní objednávky) na SO50689 > Použít.Select Parameters, change the default value for SalesOrderNumber to SO50689 > Apply.

  Nastavení parametrů sestavy

 3. Vyberte Procházet a vraťte se zpět na webový portál.Select Browse to go back to the web portal.

Zobrazení stránkované sestavyView a paginated report

 1. Vyberte Sales Order na webovém portálu.Select Sales Order in the web portal.

 2. Otevře se podle parametru Order (Objednávka), který jste nastavili, SO50689.You see it opened to the Order parameter you set, SO50689.

  Parametr stránkované sestavy

  Tento parametr tady můžete změnit, společně s dalšími parametry, beze změny výchozích hodnot.You can change that parameter here, along with the other parameters, without changing the defaults.

 3. Vyberte Objednávka SO48339 > Zobrazit sestavu.Select Order SO48339 > View Report.

 4. Uvidíte, že jde o stránku 1 ze 2.You see that this is page 1 of 2. Vybráním šipku doprava zobrazíte druhou stránku.Select the right arrow to see the second page. Tabulka na této stránce pokračuje.The table continues on that page.

  Stránka stránkované sestavy 2 ze 2

 5. Vyberte Procházet a vraťte se zpět na webový portál.Select Browse to go back to the web portal.

Upravení stránkované sestavyEdit a paginated report

Stránkované sestavy můžete upravit v Tvůrci sestav a Tvůrce sestav můžete spouštět přímo z prohlížeče.You can edit paginated reports in Report Builder, and you can start Report Builder right from the browser.

 1. Na webovém portálu vyberte Další možnosti (...) vedle Sales Order > Edit in Report Builder (Upravit v Tvůrci sestav).In the web portal, select More options (...) next to Sales Order > Edit in Report Builder.

 2. Vyberte Povolit, aby tento web mohl otevřít program na vašem počítači.Select Allow to allow this web site to open a program on your computer.

 3. Sestava Sales Order se otevře v zobrazení návrhu v Tvůrci sestav.The Sales Order report opens in Design View in Report Builder.

  Zobrazení návrhu, stránkovaná sestava

 4. Pomocí Spustit zobrazíte náhled sestavy.Select Run to preview the report.

  Náhled stránkované sestavy

 5. Zavřete Tvůrce sestav a vraťte se do prohlížeče.Close Report Builder and go back to the browser.

Zobrazení excelových sešitůView Excel workbooks

Excelové sešity můžete zobrazit a pracovat s nimi v Excelu Online v Serveru sestav Power BI.You can view and interact with Excel workbooks in Excel Online in Power BI Report Server.

 1. Vyberte excelový sešit Office Liquidation Sale.xlsx.Select the Excel workbook Office Liquidation Sale.xlsx. Může požádat o přihlašovací údaje.It may ask for credentials. Vyberte Zrušit.Select Cancel. Otevře se na webovém portálu.It opens in the web portal.

 2. V průřezu vyberte Appliance (Zařízení).Select Appliance in the slicer.

  Excel Online na webovém portálu

 3. Vyberte Procházet a vraťte se zpět na webový portál.Select Browse to go back to the web portal.

Vyčištění prostředkůClean up resources

Po dokončení tohoto kurzu odstraňte skupinu prostředků, virtuální počítač a všechny související prostředky.Now that you've finished this tutorial, delete the resource group, virtual machine, and all related resources.

 • To uděláte tak, že vyberete skupinu prostředků pro virtuální počítač a pak vyberete Odstranit.To do so, select the resource group for the VM and select Delete.

Další krokyNext steps

V tomto kurzu jste vytvořili virtuální počítač se Serverem sestav Power BI.In this tutorial, you've created a VM with Power BI Report Server. Vyzkoušeli jste některé funkce webového portálu a otevřeli jste sestavu Power BI a stránkovanou sestavu v příslušných editorech.You've tried some of the functionality of the web portal, and you've opened a Power BI report and a paginated report in their respective editors. Tento virtuální počítač má nainstalované zdroje dat služby SQL Server Analysis Services, takže můžete zkusit vytvořit vlastní Power BI a stránkované sestavy s těmito stejnými zdroji dat.This VM has SQL Server Analysis Services data sources installed, so you can try creating your own Power BI and paginated reports with those same data sources.

Pokud chcete další informace o vytváření sestav pro Server sestav Power BI, pokračujte dál.To learn more about creating reports for Power BI Report Server, continue on.