Instalace Power BI Desktopu optimalizovaného pro Server sestav Power BIInstall Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server

Pokud chcete vytvářet sestavy Power BI pro Server sestav Power BI, musíte si stáhnout a nainstalovat verzi Power BI Desktopu, která je optimalizovaná pro Server sestav Power BI.To create Power BI reports for Power BI Report Server, you need to download and install the version of Power BI Desktop that's optimized for Power BI Report Server. Tato verze se liší od Power BI Desktopu, kterou používáte ve službě Power BI.This release is different from the Power BI Desktop used with the Power BI service. Například verze Power BI Desktopu pro službu Power BI zahrnuje funkce Preview.For example, the version of Power BI Desktop for the Power BI service includes preview features. Tyto funkce nejsou ve verzi Server sestav Power BI, dokud nejsou všeobecně dostupné.Those features aren't in the Power BI Report Server version until they're generally available. Používáním této verze zajistíte, že server sestav může spolupracovat se známou verzí sestav a modelu.Using this release makes sure that the report server can interact with a known version of the reports and model.

Nedělejte si starosti.Not to worry. Power BI Desktop a Power BI Desktop optimalizovaný pro Server sestav Power BI můžete nainstalovat vedle sebe na stejný počítač.You can install Power BI Desktop, and Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server, side by side on the same computer.

Stažení a instalace Power BI DesktopuDownload and install Power BI Desktop

Nejjednodušším způsobem, jak zajistíte, že máte nejaktuálnější verzi Power BI Desktopu optimalizovaného pro Server sestav Power BI, je začít na webovém portálu serveru sestav.The easiest way to be sure you have the most up-to-date version of Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server is to start from the web portal of your report server.

 1. Na webovém portálu serveru sestav vyberte šipku Stáhnout > Power BI Desktop.In the report server web portal, select the Download arrow > Power BI Desktop.

  Stažení Power BI Desktopu z webového portálu

  Můžete také přejít na domovskou stránku Serveru sestav Power BI a vybrat Upřesnit možnosti stahování.Or go to the Power BI Report Server home page and select Advanced download options.

 2. Na stránce Download Center vyberte jazyk a pak vyberte Stáhnout.In the Download Center page, select a language, then select Download.

 3. V závislosti na vašem počítači vyberte:Depending on your computer, select:

  • PBIDesktopRS.msi (32bitová verze) neboPBIDesktopRS.msi (the 32-bit version) or
  • PBIDesktopRS_x64.msi (64bitová verze).PBIDesktopRS_x64.msi (the 64-bit version).
 4. Po stažení instalačního programu spusťte průvodce instalací Power BI Desktopu.After you download the installer, run the Power BI Desktop Setup Wizard.

 5. Na konci instalace zaškrtněte Launch Power BI Desktop (Spustit Power BI Desktop).At the end of the installation, select Launch Power BI Desktop.

  Spustí se automaticky a vy můžete pracovat.It starts automatically and you're ready to go.

Ověření správnosti použité verzeVerify you're using the correct version

Ověření, že používáte správnou verzi Power BI Desktopu, je snadné: Podívejte se na úvodní obrazovku nebo záhlaví Power BI Desktopu.It's easy to verify that you're using the correct Power BI Desktop: Look at the launch screen or title bar within Power BI Desktop. Správnou verzi poznáte podle nápisu Power BI Desktop (říjen 2020) v záhlaví programu.You can tell you have the right version because Power BI Desktop (October 2020) is in the title bar. Barvy loga Power BI jsou navíc obrácené, tedy žlutá na černé místo černé na žluté.Also, the Power BI logo colors are reversed, yellow on black instead of black on yellow.

Power BI Desktop – říjen 2020

Verze Power BI Desktopu pro službu Power BI nemá v záhlaví uvedený měsíc a rok.The version of Power BI Desktop for the Power BI service doesn't have the month and year in the title bar.

Přidružení přípony souboruFile extension association

Předpokládejme, že jste Power BI Desktop a Power BI Desktop optimalizovaný pro Server sestav Power BI nainstalovali na stejný počítač.Say you've installed both Power BI Desktop and Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server on the same machine. Ve vaší poslední instalaci Power BI Desktopu jsou soubory přidružené k souborům .pbix.Your most recent installation of Power BI Desktop has the file association with .pbix files. Když tedy dvakrát kliknete na soubor .pbix, spustí se Power BI Desktop nainstalovaný jako poslední.Thus, when you double-click a .pbix file, it launches the Power BI Desktop you installed most recently.

Pokud máte Power BI Desktop a pak nainstalujete Power BI Desktop optimalizovaný pro Server sestav Power BI, otevírají se standardně všechny soubory .pbix v Power BI Desktopu optimalizovaném pro Server sestav Power BI.If you have Power BI Desktop and then install Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server, all .pbix files open in Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server by default. Pokud chcete, aby se při otevírání souboru .pbix standardně spustil Power BI Desktop, přeinstalujte Power BI Desktop z Microsoft Storu.If you would rather have Power BI Desktop be the default to launch when opening a .pbix file, reinstall Power BI Desktop from the Microsoft Store.

Vždy můžete nejprve otevřít verzi Power BI Desktopu, kterou chcete použít.You can always open the version of Power BI Desktop you want to use first. Pak otevřete soubor z Power BI Desktopu.And then open the file from within Power BI Desktop.

Toto je nejbezpečnější způsob, jak vždy otevřít správnou verzi Power BI Desktopu.Here's the safest way to always open the correct version of Power BI Desktop. Začněte upravovat sestavu Power BI na Serveru sestav Power BI nebo vytvořte novou sestavu Power BI ve službě Power BI.Start editing a Power BI report from within Power BI Report Server, or create a new Power BI report from the Power BI service.

Důležité informace a omezeníConsiderations and limitations

Sestavy Power BI na Serveru sestav Power BI, ve službě Power BI (https://app.powerbi.com) a v mobilních aplikacích Power BI se chovají až na několik funkcí úplně stejně.Power BI reports in Power BI Report Server, in the Power BI service (https://app.powerbi.com), and in the Power BI mobile apps act almost exactly the same, but a few features are different.

Výběr jazykaSelecting a language

Při instalaci Power BI Desktopu optimalizovaného pro Server sestav Power BI vyberete jazyk.For Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server, you select the language when you install the app. Potom už ho nemůžete změnit, můžete ale nainstalovat verzi v jiném jazyce.You can't change it after, but you can install a version in another language.

Vizuály v sestavách v prohlížečiReport visuals in a browser

Sestavy Serveru sestav Power BI podporují téměř všechny vizualizace včetně vizuálů Power BI.Power BI Report Server reports support almost all visualizations, including Power BI visuals. Sestavy Serveru sestav Power BI nepodporují:Power BI Report Server reports don’t support:

 • Vizuály jazyka RR visuals
 • ArcGIS MapsArcGIS maps
 • Popisy cestyBreadcrumbs
 • Ukázkové funkce Power BI DesktopuPower BI Desktop preview features

Sestavy v mobilních aplikacích Power BIReports in the Power BI mobile apps

Sestavy Serveru sestav Power BI podporují v mobilních aplikacích Power BI všechny základní funkce včetně:Power BI Report Server reports support all the basic functionality in the Power BI mobile apps, including:

 • Rozložení sestavy pro telefon: Sestavu můžete optimalizovat pro mobilní aplikace Power BI.Phone report layout: You can optimize a report for the Power BI mobile apps. Na mobilním telefonu mají optimalizované sestavy speciální ikonu Ikona rozložení sestavy pro telefon a rozložení.On your mobile phone, optimized reports have a special icon Phone report layout icon, and layout.

  Sestava optimalizovaná pro telefony

Sestavy Serveru sestav Power BI nepodporují v mobilních aplikacích Power BI tyto funkce:Power BI Report Server reports don’t support these features in the Power BI mobile apps:

 • Vizuály jazyka RR visuals
 • ArcGIS MapsArcGIS maps
 • Vizuály Power BIPower BI visuals
 • Popisy cestyBreadcrumbs
 • Geografické filtrování a čárové kódyGeo filtering or bar codes

Vlastní zabezpečeníCustom Security

Power BI Desktop optimalizovaný pro Server sestav Power BI nepodporuje vlastní zabezpečení.Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server does not support custom security. Pokud máte u Serveru sestav Power BI nakonfigurované vlastní rozšíření zabezpečení, nemůžete sestavu Power BI z Power BI Desktopu (optimalizovaného pro Server sestav Power BI) uložit do instance Serveru sestav Power BI.If your Power BI Report Server is configured with a custom security extension, you can't save a Power BI report from Power BI Desktop (optimized for Power BI Report Server) to the Power BI Report Server instance. Soubor sestavy .pbix musíte uložit z Power BI Desktopu a nahrát na web portálu Serveru sestav Power BI.You need to save the .pbix report file from Power BI Desktop and upload it to the Power BI Report Server portal site.

Ukládání sestav na Server sestav Power BI v jiné doméněSaving reports to a Power BI Report Server in a different domain

Když ukládáte sestavu Power BI na Server sestav Power BI, použijí se vaše přihlašovací údaje do Windows.When you save a Power BI report to Power BI Report Server, your Windows credentials are used. Přímé ukládání na server sestav v jiné doméně s vašimi přihlašovacími údaji k Windows není podporované.Saving directly to a report server in a different domain to your Windows credentials is not supported. K zobrazení serveru sestav můžete použít webový prohlížeč a pak můžete soubor ručně nahrát ze svého počítače.You can use a web browser to view the report server and manually upload the file from your machine instead.

Další krokyNext steps

Teď, když máte nainstalovaný Power BI Desktop, můžete začít s vytvářením sestav Power BI.Now that you have Power BI Desktop installed, you can start creating Power BI reports.

Vytvoření sestavy Power BI pro Server sestav Power BICreate a Power BI report for Power BI Report Server
Co je Server sestav Power BI?What is Power BI Report Server?

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community