Porovnání Serveru sestav Power BI a služby Power BIComparing Power BI Report Server and the Power BI service

Mezi Serverem sestav Power BI a službou Power BI je spousta podobností a některé klíčové rozdíly.Power BI Report Server and the Power BI service have many similarities and some key differences. Tato tabulka je vysvětluje.This table explains which is which.

Funkce Serveru sestav Power BI a služby Power BIFeatures of Power BI Report Server and the Power BI service

FunkceFeatures Server sestav Power BIPower BI Report Server Služba Power BIPower BI Service PoznámkyNotes
NasazeníDeployment Místní nebo hostovaný cloudOn-premises or hosted cloud CloudCloud Server sestav Power BI můžete nasadit ve virtuálních počítačích Azure (hostovaný cloud), pokud jsou licencované prostřednictvím Power BI Premium nebo SQL Server Enterprise s programem Software Assurance.Power BI Report Server can be deployed in Azure VMs (hosted cloud) if licensed through Power BI Premium or SQL Server Enterprise with Software Assurance
Zdroj datSource data Cloud nebo místníCloud and/or on-premises Cloud nebo místníCloud and/or on-premises
LicenceLicense Power BI Premium nebo SQL Server EE se Software Assurance (SA)Power BI Premium or SQL Server EE with Software Assurance (SA) Power BI Pro nebo Power BI PremiumPower BI Pro and/or Power BI Premium
Životní cyklusLifecycle Zásady moderního životního cykluModern lifecycle policy Plně spravovaná službaFully managed service
Cyklus vydáníRelease cycle Třikrát ročně (leden, květen, září)Three times a year (January, May, September) Jednou za měsícOnce a month Nejnovější funkce a opravy přicházejí nejdřív do služby Power BI.Latest features and fixes come to Power BI Service first. Kumulativní funkce z vydání Power BI Desktopu pro službu se v každém vydání dostávají do Serveru sestav Power BI. Většina dalších funkcí je určena pouze pro službu Power BI.A rollup of features from Power BI Desktop releases for the service comes to Power BI Report Server in each release; most other features are only meant for the Power BI service.
Vytváření sestav Power BI v Power BI DesktopuCreate Power BI reports in Power BI Desktop AnoYes AnoYes
Vytváření sestav Power BI v prohlížečiCreate Power BI reports in the browser NoNo AnoYes
Hostování a připojení ke sdíleným datovým sadám Power BIHost and connect to Power BI shared datasets NoNo AnoYes Úvod do datových sad mezi pracovními prostoryIntro to datasets across workspaces
Vyžaduje bránuGateway required NoNo Ano pro místní zdroje datYes for on-premises data sources
Streamování v reálném časeReal-time streaming NoNo AnoYes Streamování v reálném čase v Power BIReal-time streaming in Power BI
Řídicí panelyDashboards NoNo AnoYes Řídicí panely ve službě Power BIDashboards in the Power BI service
Distribuce skupiny sestav pomocí aplikaceDistribute group of reports using apps NoNo AnoYes Vytváření a publikování aplikací s řídicími panely a sestavamiCreate and publish apps with dashboards and reports
Balíčky obsahuContent packs NoNo AnoYes Balíčky obsahu organizace: ÚvodOrganizational content packs: Introduction
Připojení ke službám jako SalesforceConnect to services like Salesforce AnoYes AnoYes Připojte se k používaným službám s balíčky obsahu služby Power BI.Connect to the services you use with content packs in the Power BI service. U Serveru sestav Power BI použijte pro připojení ke službám certifikované konektory.In Power BI Report Server, use certified connectors to connect to services. Podrobné informace najdete v tématu Zdroje dat sestav Power BI v Serveru sestav Power BI.See Power BI report data sources in Power BI Report Server for details.
Q&AQ&A NoNo AnoYes Funkce Q&A ve službě Power BI a v Power BI DesktopuQ&A in the Power BI service and Power BI Desktop
Rychlé přehledyQuick insights NoNo AnoYes Automatické generování přehledů dat s Power BIAutomatically generate data insights with Power BI
Analyzovat v ExceluAnalyze in Excel NoNo AnoYes Modul Analyzovat v aplikaci ExcelAnalyze in Excel
Stránkované sestavyPaginated reports AnoYes AnoYes Stránkované sestavy jsou dostupné ve službě Power BI ve verzi Preview s kapacitou Premium.Paginated reports are available in the Power BI service in preview in a Premium capacity
Mobilní aplikace Power BIPower BI mobile apps AnoYes AnoYes Přehled mobilních aplikací Power BIPower BI mobile apps overview
Mapy ARC GISARC GIS maps NoNo AnoYes Mapy ArcGIS ve službě Power BI a Power BI Desktopu se službou EsriArcGIS maps in Power BI service and Power BI Desktop by Esri
E-mailové odběry sestav Power BIEmail subscriptions for Power BI reports NoNo AnoYes Přihlášení sebe nebo jiných uživatelů k odběru sestavy nebo řídicího panelu ve službě Power BISubscribe yourself or others to a report or dashboard in the Power BI service
E-mailové odběry stránkovaných sestavEmail subscriptions for paginated reports AnoYes AnoYes Přihlášení sebe a jiných uživatelů k odběru stránkovaných sestav ve službě Power BISubscribe yourself and others to paginated reports in the Power BI service

E-mailové doručování ve službě Reporting ServicesEmail delivery in Reporting Services
Upozornění na dataData alerts NoNo AnoYes Upozornění na data ve službě Power BIData alerts in the Power BI service
Zabezpečení na úrovni řádků (RLS)Row-level security (RLS) AnoYes AnoYes K dispozici v režimu DirectQuery (zdroj dat) i v režimu ImportAvailable in both DirectQuery (data source) & Import mode

Zabezpečení na úrovni řádků ve službě Power BIRow-level security in the Power BI service

Zabezpečení na úrovni řádků na Serveru sestav Power BIRow-level security in Power BI Report Server
Relace M:NMany-to-many relationships NoNo AnoYes Používání relací M:N v Power BI DesktopuApply many-to-many relationships in Power BI Desktop
Podrobná analýza křížové sestavyCross-report drill through NoNo AnoYes Použití podrobné analýzy křížové sestavyUse cross-report drill through
Režim zobrazení na celé obrazovceFull-screen mode NoNo AnoYes Režim zobrazení na celé obrazovce ve službě Power BIFull-screen mode in the Power BI service
Rozšířená spolupráce v Microsoftu 365Advanced Microsoft 365 collaboration NeNo AnoYes Spolupráce v pracovním prostoru s Microsoftem 365Collaborate in a workspace with Microsoft 365
Skripty a vizuály v jazyce RR scripts and visuals NeNo AnoYes Vytvořte vizuály v jazyce R a spusťte skripty v jazyce R v Power BI Desktopu a publikujte je ve službě Power BI.Create R visuals and run R scripts in Power BI Desktop and publish them to the Power BI service. Sestavy Power BI se skripty nebo vizuály v jazyce R nejdou uložit na Server sestav Power BI.You can't save Power BI reports with R scripts or visuals to Power BI Report Server.
Skripty a vizuály PythonuPython scripts and visuals NoNo AnoYes Vytvořte skripty a vizuály Pythonu v Power BI Desktopu a publikujte je ve službě Power BI.Create Python scripts and visuals in Power BI Desktop and publish them to the Power BI service. Sestavy Power BI se skripty nebo vizuály Pythonu nejdou uložit na Server sestav Power BI.You can't save Power BI reports with Python scripts or visuals to Power BI Report Server.
Funkce ve verzi PreviewPreview features NeNo AnoYes Výslovný souhlas s funkcemi služby Power BI ve verzi PreviewOpt in for Power BI service preview features
Vizuály Power BIPower BI visuals AnoYes AnoYes Vizuály Power BIPower BI visuals
Složené modelyComposite models NeNo AnoYes
Power BI DesktopPower BI Desktop Verze optimalizovaná pro Server sestav, k dispozici ke stažení se Serverem sestavVersion optimized for Report Server, available for download with Report Server Verze optimalizované pro službu Power BI, k dispozici ve Windows StoruVersion optimized for Power BI Service, available from the Windows Store Power BI Desktop pro Server sestavPower BI Desktop for the report server

Power BI Desktop pro službu Power BIPower BI Desktop for the Power BI service

Další krokyNext steps

Instalace Serveru sestav Power BIInstall Power BI Report Server