Upozornění na data ve službě Power BIData alerts in the Power BI service

Nastavíte upozornění, která vás budou informovat při změně dat v řídicích panelech nad nastavené limity.Set alerts to notify you when data in your dashboards changes beyond limits you set.

Upozornění můžete nastavit na dlaždicích ve svém pracovním prostoru.You can set alerts on tiles in your My Workspace. Můžete také nastavit upozornění, pokud někdo sdílí řídicí panel, který je v kapacitě Premium.You can also set alerts if someone shares a dashboard that's in a Premium capacity. Pokud máte licenci k Power BI Pro, můžete upozornění nastavit i na dlaždicích v jakémkoli dalším pracovním prostoru.If you have a Power BI Pro license, you can set alerts on tiles in any other workspace, too. Upozornění můžete nastavit jenom u dlaždic připnutých z vizuálů sestav a jenom u měřidel, klíčových ukazatelů výkonu a karet.Alerts can only be set on tiles pinned from report visuals, and only on gauges, KPIs, and cards. Upozornění můžete nastavit u vizuálů vytvořených ze streamovaných datových sad, které připnete ze sestavy na řídicí panel.Alerts can be set on visuals created from streaming datasets that you pin from a report to a dashboard. Upozornění nejdou nastavit u streamovaných dlaždic vytvořených přímo na řídicím panelu příkazem Přidat dlaždici > Vlastní streamovaná data.Alerts can't be set on streaming tiles created directly on the dashboard using Add tile > Custom streaming data.

Nastavená upozornění se zobrazují pouze vám, i když daný řídicí panel nasdílíte.Only you can see the alerts you set, even if you share your dashboard. Upozornění, která nastavíte na svém zobrazení řídicího panelu vlastníka, nemůže vidět ani sám vlastník.Even the dashboard owner can't see alerts you set on your view of their dashboard. Upozornění na data jsou plně synchronizovaná přes různé platformy; můžete je nastavit a zobrazit v mobilních aplikacích Power BI a ve službě Power BI.Data alerts are fully synchronized across platforms; set and view data alerts in the Power BI mobile apps and in the Power BI service. Nejsou k dispozici pro Power BI Desktop.They aren't available for Power BI Desktop. K automatizaci a integraci upozornění můžete použít i Power Automate.You can even automate and integrate alerts with Power Automate. Můžete si to vyzkoušet sami v článku Power Automate a Power BI.You can try it yourself in this Power Automate and Power BI article.

Dlaždice

Upozornění

Oznámení výstrah řízených daty poskytují informace o datech.Data-driven alert notifications provide information about your data. Pokud data služby Power BI zobrazujete na mobilním zařízení, které se ztratí nebo je odcizené, doporučujeme ve službě Power BI vypnout všechna pravidla upozornění řízená daty.If you view your Power BI data on a mobile device and that device is lost or stolen, we recommend using the Power BI service to turn off all data-driven alert rules.

Nastavení upozornění na data ve službě Power BISet data alerts in the Power BI service

Podívejte se, jak Amanda přidá upozornění na dlaždice na řídicím panelu.Watch Amanda add some alerts to tiles on the dashboard. Potom to podle podrobných pokynů pod videem můžete vyzkoušet sami.Then follow the step-by-step instructions below the video to try it out yourself.

Tento příklad používá dlaždici karty na řídicím panelu ukázky analýzy maloobchodního prodeje.This example uses a card tile from the Retail Analysis sample dashboard. Pokud chcete sledovat postup, získejte ukázku analýzy maloobchodního prodeje.Get the Retail Analysis sample if you want to follow along.

 1. Začněte na řídicím panelu.Start on a dashboard. Na dlaždici Total Stores (Obchody celkem) vyberte tři tečky.From the Total stores tile, select the ellipses.

  Dlaždice Total Stores

 2. Pokud chcete pro dlaždici Total Stores (Obchody celkem) přidat jedno nebo více upozornění, vyberte ikonu zvonku Ikona upozornění.Select the bell icon Alert icon to add one or more alerts for Total Stores.

 3. Pokud chcete začít, vyberte + Přidat pravidlo výstrahy, ověřte, že posuvník Aktivní je nastaven na Zapnuto a pojmenujte upozornění.To start, select + Add alert rule, ensure the Active slider is set to On, and give your alert a title. Díky názvům upozornění snadno rozpoznáte.Titles help you easily recognize your alerts.

  Okno Spravovat výstrahy

 4. Posuňte se dolů a zadejte podrobnosti upozornění.Scroll down and enter the alert details. V tomto příkladu vytvoříte upozornění, které vám jednou denně pošle oznámení, pokud celkový počet obchodů překročí 100.In this example, you'll create an alert that notifies you once a day if the number of total stores goes above 100.

  Okno Spravovat výstrahy s nastavením prahové hodnoty

  Upozornění se zobrazí v Oznamovacím centru.Alerts appear in your Notification center. Pokud zaškrtnete políčko, pošle vám Power BI také e-mail o upozornění.Power BI also sends you an email about the alert, if you select the check box.

 5. Vyberte Uložit a zavřít.Select Save and close.

Přijímání výstrahReceiving alerts

Když sledovaná data dosáhnou některé z nastavených prahových hodnot, stane se několik věcí.When the tracked data reaches one of the thresholds you've set, several things happen. Napřed Power BI zkontroluje, jestli od posledního upozornění uplynula hodina nebo více než 24 hodin (záleží na vybrané možnosti).First, Power BI checks to see if it's been more than an hour or more than 24 hours (depending on the option you selected) since the last alert. Pokud data překročí prahovou hodnotu, budete na to upozorněni.If the data is past the threshold, you'll get an alert.

V dalším kroku odešle Power BI upozornění do Centra oznámení a případně také na e-mail.Next, Power BI sends an alert to your Notification center and, optionally, an email. Každé upozornění obsahuje přímý odkaz na vaše data.Each alert contains a direct link to your data. Vybráním odkazu zobrazíte příslušnou dlaždici, kterou můžete prozkoumat, nasdílet nebo získat další informace.Select the link to see the relevant tile where you can explore, share, and learn more.

 • Pokud k výstraze nastavíte odeslání e-mailu, najdete v doručené poště přibližně toto.If you've set the alert to send you an email, you'll find something like this in your Inbox.

  E-mailové upozornění

 • Power BI přidá zprávu do vašeho centra oznámení a novou ikonu upozornění do příslušné dlaždice.Power BI adds a message to your Notification center and adds a new alert icon to the applicable tile.

  Ikona oznámení ve službě Power BI

 • Podrobnosti upozornění se zobrazí v Centru oznámení.Your Notification center displays the alert details.

  Přečtení upozornění

  Poznámka

  Upozornění fungují jen s aktualizovanými daty.Alerts only work on refreshed data. Během aktualizace dat Power BI ověří, jestli je pro tato data nastavená výstraha.When data refreshes, Power BI looks to see if an alert is set for that data. Pokud data dosáhla prahové hodnoty upozornění, aktivuje Power BI upozornění.If the data has reached an alert threshold, Power BI triggers an alert.

Správa upozorněníManaging alerts

Upozornění můžete spravovat mnoha způsoby:There are many ways to manage your alerts:

Z dlaždice řídicího paneluFrom the dashboard tile

 1. Pokud potřebujete upozornění na dlaždici změnit nebo ho odebrat, znovu otevřete okno Spravovat výstrahy tím, že vyberete ikonu zvonku Ikona upozornění.If you need to change or remove an alert for a tile, reopen the Manage alerts window by selecting the bell icon Alert icon.

  Power BI zobrazí upozornění, která jste pro tuto dlaždici nastavili.Power BI displays the alert(s) that you've set for that tile.

  Okno Spravovat výstrahy

 2. Chcete-li upravit upozornění, vyberte šipku vlevo od názvu upozornění.To modify an alert, select the arrow to the left of the alert name.

  Šipka vedle názvu upozornění

 3. Chcete-li upozornění odstranit, vyberte ikonu koše vpravo od názvu upozornění.To delete an alert, select the trashcan to the right of the alert name.

  Vybraná ikona koše

V nabídce nastavení Power BIFrom the Power BI settings menu

 1. Na řádku nabídek Power BI vyberte ikonu ozubeného kolečka a vyberte Nastavení.Select the gear icon from the Power BI menu bar and select Settings.

  Ikona ozubeného kolečka..

 2. V části Nastavení vyberte Upozornění.Under Settings select Alerts.

  Karta Upozornění v okně Nastavení

 3. Odsud můžete upozornění zapnout nebo vypnout, otevřít okno Spravovat výstrahy k provedení změn nebo upozornění odstranit.From here you can turn alerts on and off, open the Manage alerts window to make changes, or delete the alert.

Co je potřeba vzít v úvahu a jak řešit potížeConsiderations and troubleshooting

 • Dlaždice karet s naměřenými daty/časy upozornění nepodporují.Alerts aren't supported for card tiles with date/time measures.
 • Upozornění fungují pouze u číselných datových typů.Alerts only work with numeric data types.
 • Upozornění fungují jen s aktualizovanými daty.Alerts only work on refreshed data. Nelze je použít u statických dat.They don't work on static data.
 • Upozornění fungují jenom u streamovaných datových sad, pokud vytvoříte vizuál sestavy klíčového ukazatele výkonu, karty nebo měřidla a připnete ho na řídicí panel.Alerts only work on streaming datasets if you build a KPI, card, or gauge report visual and then pin that visual to the dashboard.

Další krokyNext steps

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community