Vytvoření sestavy Power BI pro Server sestav Power BICreate a Power BI report for Power BI Report Server

Sestavy Power BI můžete ukládat a spravovat místně na webovém portálu Serveru sestav Power BI nebo můžete sestavy Power BI ukládat pomocí služby Power BI (https://powerbi.com) do cloudu.You can store and manage Power BI reports on premises in the Power BI Report Server web portal, just as you can store Power BI reports in the cloud in the Power BI service (https://powerbi.com). Sestavy můžete vytvořit a upravit v Power BI Desktopu a publikovat je na webový portál.You create and edit reports in Power BI Desktop, and publish them to the web portal. Uživatelé ve vaší organizaci si potom mohou sestavu zobrazit v prohlížeči nebo v mobilní aplikaci Power BI na mobilním zařízení.Then report readers in your organization can view them in a browser or in a Power BI mobile app on a mobile device.

Sestava Power BI na webovém portálu

Tady jsou do začátku čtyři rychlé kroky.Here are four quick steps to get you started.

Krok 1: Instalace Power BI Desktopu optimalizovaného pro Server sestav Power BIStep 1: Install Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server

Pokud jste už sestavy Power BI v Power BI Desktopu vytvářeli, jste skoro připravení je vytvářet i v Serveru sestav Power BI.If you've already created Power BI reports in Power BI Desktop, then you're almost ready to create Power BI reports for Power BI Report Server. Doporučujeme vám však nainstalovat verzi Power BI Desktopu optimalizovanou pro Server sestav Power BI, abyste měli jistotu, že server vždy zůstane s aplikací synchronizovaný. Na jednom počítači můžete mít obě verze Power BI Desktopu.We recommend installing the version of Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server so you know the server and the app are always in sync. You can have both versions of Power BI Desktop on the same computer.

 1. Na webovém portálu serveru sestav vyberte šipku Stáhnout > Power BI Desktop.In the report server web portal, select the Download arrow > Power BI Desktop.

  Stažení Power BI Desktopu z webového portálu

  Můžete také přejít na domovskou stránku Serveru sestav Power BI a vybrat Upřesnit možnosti stahování.Or go to the Power BI Report Server home page and select Advanced download options.

 2. Na stránce Download Center vyberte Stáhnout.In the Download Center page, select Download.

 3. V závislosti na vašem počítači vyberte:Depending on your computer, select:

  • PBIDesktopRS.msi (32bitová verze) neboPBIDesktopRS.msi (the 32-bit version) or

  • PBIDesktopRS_x64.msi (64bitová verze).PBIDesktopRS_x64.msi (the 64-bit version).

 4. Po stažení instalačního programu spusťte průvodce instalací Power BI Desktopu.After you download the installer, run the Power BI Desktop Setup Wizard.

 5. Na konci instalace zaškrtněte Start Power BI Desktop now (Spustit Power BI Desktop).At the end of the installation, check Start Power BI Desktop now.

  Spustí se automaticky a vy můžete pracovat.It starts automatically and you're ready to go. Správnou verzi poznáte podle nápisu Power BI Desktop (říjen 2020) v záhlaví programu.You can tell you have the right version because Power BI Desktop (October 2020) is in the title bar.

  Power BI Desktop – říjen 2020

 6. Pokud jste ještě Power BI Desktop nepoužívali, můžete se podívat na videa na úvodní obrazovce.If you're not familiar with Power BI Desktop, consider watching the videos on the welcome screen.

  Úvodní obrazovka Power BI Desktopu

Krok 2: Výběr zdroje datStep 2: Select a data source

Můžete se připojit k různým zdrojům dat.You can connect to a variety of data sources. Další informace získáte v článku o připojení ke zdrojům dat.Read more about connecting to data sources.

 1. Na úvodní obrazovce vyberte Získat data.From the welcome screen, select Get Data.

  Nebo na možnost Získat data můžete kliknout na kartě Domů.Or on the Home tab, select Get Data.

 2. Vyberte zdroj dat – v tomto příkladu vybereme službu Analysis Services.Select your data source -- in this example, Analysis Services.

  Výběr zdroje dat

 3. Vyplňte server a případně databázi.Fill in Server , and optionally, Database. Ujistěte se, že jste vybrali Připojit živě a potom klikněte na OK.Make sure Connect live is selected > OK.

  Název serveru

 4. Vyberte server sestav, na který budete sestavy ukládat.Choose the report server where you'll save your reports.

  Výběr serveru sestav

Krok 3: Návrh sestavyStep 3: Design your report

Teď přichází ta zábavná část: vytvoříte vizuály, které budou ilustrovat vaše data.Here's the fun part: You get to create visuals that illustrate your data.

Například můžete vytvořit trychtýřový graf zákazníků a skupinových hodnot podle ročního příjmu.For example, you could create a funnel chart of customers and group values by yearly income.

Návrh sestavy

 1. V části Vizualizace vyberte Trychtýřový graf.In Visualizations , select Funnel chart.
 2. Přetáhněte pole, které má být spočítáno do kontejneru Hodnoty.Drag the field to be counted to the Values well. Pokud nejde o číselné pole, Power BI Desktop z něj automaticky vytvoří hodnotu Počet.If it's not a numeric field, Power BI Desktop automatically makes it a Count of the value.
 3. Pole přetáhněte do skupiny v kontejneru Skupina.Drag the field to group on to the Group well.

Více si můžete přečíst v tématu o navrhování sestavy Power BI.Read much more about designing a Power BI report.

Krok 4: Uložení sestavy na server sestavStep 4: Save your report to the report server

Jakmile budete mít sestavu připravenou, uložte ji na Server sestav Power BI, který jste zvolili v druhém kroku.When your report is ready, you save it to the Power BI Report Server you chose in Step 2.

 1. V nabídce Soubor vybere Uložit jako > Server sestav Power BI.On the File menu, select Save as > Power BI Report Server.

  Uložení na server sestav

 2. Nyní ji můžete zobrazit na webovém portálu.Now you can view it in the web portal.

  Zobrazení sestavy Power BI na webovém portálu

Poznámka

Pokud se v budoucnu rozhodnete sestavu upravit, uvidíte na počítači data sestavy uložená do mezipaměti v době, kdy byla sestava původně vytvořená.If you choose to edit the report in the future, the report data you see in the desktop will always be the cached data from when the report was initially created. Abyste při úpravě sestavy viděli nejnovější data, musíte je v aplikaci Power BI Desktop aktualizovat.To view the latest data when editing the report, you must refresh the data in your Power BI Desktop application.

Další krokyNext steps

Power BI DesktopPower BI Desktop

V Power BI Desktopu existuje mnoho skvělých prostředků pro vytváření sestav.There are so many great resources for creating reports in Power BI Desktop. Tento odkaz je to dobrým výchozím bodem.This link is a good starting point.

Server sestav Power BIPower BI Report Server

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community