Začínáme s Power BI DesktopemGet started with Power BI Desktop

Vítá vás příručka, která vám pomůže začít s Power BI Desktopem.Welcome to the getting started guide for Power BI Desktop. Tato prohlídka vám ukáže, jak Power BI Desktop funguje, co dokáže a jak se vytvářejí robustní datové modely a úžasné sestavy, které vám umožní rozšířit business intelligence.This tour shows you how Power BI Desktop works, what it can do, and how to build robust data models and amazing reports to amplify your business intelligence.

Pokud chcete rychle zjistit, jak Power BI Desktop funguje a jak ho používat, můžete si prohlédnout obrazovky v této příručce, což vám zabere pár minut.For a quick overview of how Power BI Desktop works and how to use it, you can scan the screens in this guide in just a few minutes. Důkladnější znalosti získáte tak, že si pročtete jednotlivé části, vyzkoušíte popisované postupy a vytvoříte vlastní soubor v Power BI Desktopu, který můžete publikovat ve službě Power BI a sdílet s ostatními.For a more thorough understanding, you can read through each section, perform the steps, and create your own Power BI Desktop file to post on the Power BI service and share with others.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s ukázkovou pracovní položkou

Můžete se také podívat na video Začínáme s Power BI Desktopem a stáhnout excelový sešit s finanční ukázkou, abyste mohli postupovat zároveň s tímto videem.You can also watch the Getting Started with the Power BI Desktop video, and download the Financial Sample Excel workbook to follow along with the video.

Důležité

Power BI Desktop se aktualizuje a vydává měsíčně a začleňuje zpětnou vazbu zákazníků a nové funkce.Power BI Desktop is updated and released on a monthly basis, incorporating customer feedback and new features. Podporuje se pouze nejnovější verze Power BI Desktopu. Zákazníci, kteří kontaktují podporu pro Power BI Desktop, budou vyzváni k upgradu na nejnovější verzi.Only the most recent version of Power BI Desktop is supported; customers who contact support for Power BI Desktop will be asked to upgrade to the most recent version. Nejnovější verzi Power BI Desktopu můžete získat z Windows Storu, nebo jako jeden spustitelný soubor, který obsahuje všechny podporované jazyky a který stáhnete a nainstalujete do počítače.You can get the most recent version of Power BI Desktop from the Windows Store, or as a single executable containing all supported languages that you download and install on your computer.

Jak Power BI Desktop fungujeHow Power BI Desktop works

Power BI Desktop vám umožňuje:With Power BI Desktop, you can:

 1. Připojení k datům včetně několika zdrojů datConnect to data, including multiple data sources.
 2. Strukturování dat pomocí dotazů, které slouží k sestavení přehledných a působivých datových modelůShape the data with queries that build insightful, compelling data models.
 3. Vytváření vizualizací a sestav pomocí těchto datových modelůUse the data models to create visualizations and reports.
 4. Sdílení souborů sestav s ostatními, kteří je mohou využívat, stavět na nich a sdílet je.Share your report files for others to leverage, build upon, and share. Soubory .pbix vytvořené v Power BI Desktopu můžete sdílet stejně jako jakékoli jiné soubory, nejužitečnější způsob ale spočívá v jejich nahrání do služby Power BI.You can share Power BI Desktop .pbix files like any other files, but the most compelling method is to upload them to the Power BI service.

Power BI Desktop integruje osvědčené technologie dotazovacího modulu, modelování dat a vizualizace od Microsoftu.Power BI Desktop integrates proven Microsoft query engine, data modeling, and visualization technologies. Datoví analytici a jiní mohou vytvářet kolekce dotazů, datových připojení, modelů a sestav a snadno je sdílet s ostatními.Data analysts and others can create collections of queries, data connections, models, and reports, and easily share them with others. Díky kombinaci Power BI Desktopu a služby Power BI lze nové poznatky ze světa dat snáze modelovat, sestavovat, sdílet a rozšiřovat.Through the combination of Power BI Desktop and the Power BI service, new insights from the world of data are easier to model, build, share, and extend.

Power BI Desktop centralizuje, zjednodušuje a zpřehledňuje často roztříštěný, nepropojený a namáhavý proces návrhu a budování úložišť a sestav z oblasti business intelligence.Power BI Desktop centralizes, simplifies, and streamlines what can otherwise be a scattered, disconnected, and arduous process of designing and creating business intelligence repositories and reports. Jste připravení si ho vyzkoušet?Ready to give it a try? Pusťme se do toho.Let's get started.

Poznámka

Pro data a sestavy, které nesmí opustit prostory firmy, existuje samostatná specializovaná verze Power BI, která se označuje jako Server sestav Power BI.For data and reporting that must remain on-premises, there's a separate and specialized version of Power BI called Power BI Report Server. Server sestav Power BI používá samostatnou specializovanou verzi Power BI Desktopu, která se označuje jako Power BI Desktop pro Server sestav Power BI a která funguje jen s Power BI ve verzi Server sestav.Power BI Report Server uses a separate and specialized version of Power BI Desktop called Power BI Desktop for Power BI Report Server, which works only with the Report Server version of Power BI. Tento článek popisuje standardní Power BI Desktop.This article describes standard Power BI Desktop.

Instalace a spuštění Power BI DesktopuInstall and run Power BI Desktop

Power BI Desktop si stáhnete tak, že přejdete na stránku pro stažení Power BI Desktopu a vyberete Stáhnout zdarma.To download Power BI Desktop, go to the Power BI Desktop download page and select Download Free. Možnosti stažení získáte tak, že vyberete Zobrazit možnosti stažení nebo jazykové možnosti.Or for download options, select See download or language options.

Power BI Desktop si můžete také stáhnout ze služby Power BI.You can also download Power BI Desktop from the Power BI service. V horním řádku nabídek vyberte ikonu Stáhnout a pak vyberte Power BI Desktop.Select the Download icon in the top menu bar, and then select Power BI Desktop.

Snímek obrazovky služby Power BI s možností stažení Power BI Desktopu

Na stránce Microsoft Storu vyberte Získat a podle pokynů si Power BI Desktop nainstalujte do počítače.On the Microsoft Store page, select Get, and follow the prompts to install Power BI Desktop on your computer. Power BI Desktop spustíte z nabídky Start ve Windows nebo pomocí ikony na hlavním panelu Windows.Start Power BI Desktop from the Windows Start menu or from the icon in the Windows taskbar.

Při prvním spuštění Power BI Desktopu se zobrazí úvodní obrazovka.The first time Power BI Desktop starts, it displays the Welcome screen.

Na této úvodní obrazovce můžete Získat data, prohlédnout Poslední zdroje, otevřít poslední sestavy, Otevřít další sestavy nebo vybrat jiné odkazy.From the Welcome screen, you can Get data, see Recent sources, open recent reports, Open other reports, or select other links. Můžete rovněž zvolit, jestli se má úvodní obrazovka zobrazit při každém spuštění.You can also choose whether to always show the Welcome screen at startup. Kliknutím na ikonu pro zavření úvodní obrazovku zavřete.Select the close icon to close the Welcome screen.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s úvodní obrazovkou

Po levé straně Power BI Desktop jsou ikony pro tři zobrazení Power BI Desktopu: shora dolů jsou to Sestava, Data a Relace.Along the left side of Power BI Desktop are icons for the three Power BI Desktop views: Report, Data, and Relationships, from top to bottom. Aktuální zobrazení je označeno žlutým proužkem vlevo, přičemž zobrazení můžete změnit výběrem kterékoli z těchto ikon.The current view is indicated by the yellow bar along the left, and you can change views by selecting any of the icons.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s ikonami Sestava, Data a Relace

Zobrazení Sestava je výchozí.Report view is the default view.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s výchozím zobrazením

Power BI Desktop obsahuje také Editor Power Query, který se otevírá v samostatném okně.Power BI Desktop also includes the Power Query Editor, which opens in a separate window. V Editoru Power Query můžete sestavovat dotazy a transformovat data a následně upřesněný datový model načíst do Power BI Desktopu a vytvářet sestavy.In Power Query Editor, you can build queries and transform data, then load the refined data model into Power BI Desktop to create reports.

Připojení k datůmConnect to data

Když máte nainstalovaný Power BI Desktop, můžete se připojit k nabídce dat, která se stále rozšiřuje.With Power BI Desktop installed, you're ready to connect to the ever-expanding world of data. Pokud se chcete podívat na množství dostupných zdrojů dat, vyberte Načíst data > Další na kartě Domovská stránka v Power BI Desktopu a v okně Načíst data si projděte seznam zdrojů dat Vše.To see the many types of data sources available, select Get Data > More in the Power BI Desktop Home tab, and in the Get Data window, scroll through the list of All data sources. V této rychlé prohlídce se připojíme k několika různým zdrojům dat typu Web.In this quick tour, you connect to a couple of different Web data sources.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s nástrojem Načíst data

Představte si, že jste datový analytik, který pracuje pro prodejce slunečních brýlí.Imagine you're a data analyst working for a sunglasses retailer. Chcete svému klientovi pomoci zacílit prodej slunečních brýlí tam, kde nejčastěji svítí slunce.You want to help your client target sunglasses sales where the sun shines most frequently. Na stránce s nejlepšími a nejhoršími místy pro důchod na webu Bankrate.com jsou zajímavá data o této problematice.The Bankrate.com Best and worst states for retirement page has interesting data on this subject.

K tomuto zdroji dat se připojíte tak, že na kartě Domovská stránka v Power BI Desktopu vyberete Načíst data > Web.On the Power BI Desktop Home tab, select Get Data > Web to connect to a web data source.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s možností Web v nástroji Načíst data

V dialogovém okně Z webu vložte adresu https://www.bankrate.com/retirement/best-and-worst-states-for-retirement/ do pole Adresa URL a vyberte OK.In the From Web dialog box, paste the address https://www.bankrate.com/retirement/best-and-worst-states-for-retirement/ into the URL field, and select OK.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s dialogovým oknem Z webu

Pokud se zobrazí výzva, na obrazovce Přístup k webovému obsahu vyberte Připojit a použijte anonymní přístup.If prompted, on the Access Web Content screen, select Connect to use anonymous access.

Spustí se dotazovací funkce Power BI Desktopu, která kontaktuje tento webový zdroj.The query functionality of Power BI Desktop goes to work and contacts the web resource. Okno Navigátor vrátí vše, co se na této webové stránce našlo, v tomto případě tabulka s názvem Ranking of best and worst states for retirement (Pořadí nejlepších a nejhorších států pro důchod) a nějaký dokument.The Navigator window returns what it found on the web page, in this case a table called Ranking of best and worst states for retirement, and a document. Zajímá vás zmíněná tabulka, takže ji v náhledu vyberte.You're interested in the table, so select it to see a preview.

V tomto okamžiku můžete vybrat Načíst a načíst tuto tabulku, nebo vybrat Transformovat data a před načtením provést v tabulce změny.At this point you can select Load to load the table, or Transform data to make changes in the table before you load it.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s tabulkovým zobrazením importovaných dat

Když vyberete Transformovat data, spustí se Editor Power Query se reprezentativním zobrazením tabulky.When you select Transform data, Power Query Editor launches, with a representative view of the table. Podokno Nastavení dotazů je napravo, případně ho můžete kdykoli zobrazit výběrem možnosti Nastavení dotazů na kartě Zobrazení Editoru Power Query.The Query Settings pane is on the right, or you can always show it by selecting Query Settings on the View tab of Power Query Editor.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s Editorem Power Query a nastavením dotazů

Další informace o připojování k datům najdete v článku Připojení k datům v Power BI Desktopu.For more information about connecting to data, see Connect to data in Power BI Desktop.

Tvarování datShape data

Teď, když jsme se připojili ke zdroji dat, můžete data upravit podle svých potřeb.Now that you're connected to a data source, you can adjust the data to meet your needs. Při strukturování dat dáváte Editoru Power Query podrobné pokyny pro úpravu dat při jejich načítání a prezentování.To shape data, you provide Power Query Editor with step-by-step instructions for adjusting the data while loading and presenting it. Strukturování nemá vliv na původní zdroj dat, pouze na toto konkrétní zobrazení dat.Shaping doesn't affect the original data source, only this particular view of the data.

Poznámka

Data tabulky použitá v této příručce se mohou v průběhu času měnit.The table data used in this guide might change over time. Postup, který musíte provést, proto může být odlišný, takže při úpravě kroků nebo výsledků musíte použít kreativitu, což je součástí radosti z poznávání.As such, the steps you need to follow might vary, requiring you to be creative about how you adjust steps or outcomes, which is all part of the fun of learning.

Strukturování znamená transformaci dat, například přejmenování sloupců nebo tabulek, odebrání řádků nebo sloupců nebo změnu datových typů.Shaping can mean transforming the data, such as renaming columns or tables, removing rows or columns, or changing data types. Editor Power Query tyto kroky postupně zaznamenává v oblasti Použitý postup v podokně Nastavení dotazů.Power Query Editor captures these steps sequentially under Applied Steps in the Query Settings pane. Pokaždé, když se tento dotaz připojí ke zdroji dat, se provede tento postup, takže data jsou vždy strukturovaná určeným způsobem.Each time this query connects to the data source, those steps are carried out, so the data is always shaped the way you specify. Tento proces proběhne, když dotaz použijete v Power BI Desktopu nebo když někdo použije váš sdílený dotaz, například ve službě Power BI.This process occurs when you use the query in Power BI Desktop, or when anyone uses your shared query, such as in the Power BI service.

Všimněte si, že oblast Použitý postup v podokně Nastavení dotazů už obsahuje několik kroků.Notice that the Applied Steps in Query Settings already contain a few steps. Výběrem jednotlivých kroků zobrazíte jejich účinek v Editoru Power Query.You can select each step to see its effect in the Power Query Editor. Nejprve jste zadali webový zdroj a pak jste zobrazili náhled tabulky v okně Navigátor.First, you specified a web source, and then you previewed the table in the Navigator window. Ve třetím kroku (Změněný typ) rozpoznala aplikace Power BI při importu celočíselná data a automaticky změnila datový typ Text na původním webu na Celá čísla.In the third step, Changed type, Power BI recognized whole number data when importing it, and automatically changed the original web Text data type to Whole numbers.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s Editorem Power Query, podoknem Nastavení dotazů a třemi použitými postupy

Pokud potřebujete změnit některý datový typ, vyberte sloupec nebo sloupce, které chcete změnit.If you need to change a data type, select the column or columns to change. Při podržení klávesy Shift můžete vybrat několik sousedících sloupců, při podržení klávesy Ctrl můžete vybrat nesousedící sloupce.Hold down the Shift key to select several adjacent columns, or Ctrl to select non-adjacent columns. Buď klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce, vyberte Změnit typ a v nabídce zvolte nový datový typ, nebo rozevřete seznam Datový typ ve skupině Transformace na kartě Domovská stránka a vyberte nový datový typ.Either right-click a column header, select Change Type, and choose a new data type from the menu, or drop down the list next to Data Type in the Transform group of the Home tab, and select a new data type.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s možností změny datového typu

Poznámka

Editor Power Query v Power BI Desktopu používá pro dostupné úlohy pás karet nebo nabídky vyvolané kliknutím pravým tlačítkem.The Power Query Editor in Power BI Desktop uses the ribbon or the right-click menus for available tasks. Většina úloh, které lze vybrat na kartách Domovská stránka nebo Transformace pásu karet, je dostupná také tak, že na položku kliknete pravým tlačítkem a vyberete si ze zobrazené nabídky.Most of the tasks you can select on the Home or Transform tabs of the ribbon are also available by right-clicking an item and choosing from the menu that appears.

Na data teď můžete uplatnit své vlastní změny a transformace a zobrazit je v oblasti Použitý postup.You can now apply your own changes and transformations to the data and see them in Applied Steps.

Při prodeji slunečních brýlí se například nejvíce zajímáte o pořadí počasí, takže se rozhodnete tabulku seřadit podle sloupce Weather (Počasí) místo sloupce Overall rank (Celkové pořadí).For example, for sunglasses sales you're most interested in the weather ranking, so you decide to sort the table by the Weather column instead of by Overall rank. Rozevřete šipku vedle záhlaví Počasí a vyberte Seřadit vzestupně.Drop down the arrow next to the Weather header, and select Sort ascending. Data jsou teď seřazená podle hodnocení počasí a v oblasti Použitý postup se zobrazí Seřazené řádky.The data now appears sorted by weather ranking, and the step Sorted Rows appears in Applied Steps.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s možností Seřazené řádky v oblasti Použitý postup

Nemáte zájem prodávat sluneční brýle ve státech s nejhorším počasím, takže se je rozhodnete odebrat z tabulky.You're not very interested in selling sunglasses to the worst weather states, so you decide to remove them from the table. Ve skupině Omezení počtu řádků na kartě Domovská stránka vyberte Odebrat řádky > Odebrat dolní řádky.From the Reduce Rows group of the Home tab, select Remove Rows > Remove Bottom Rows. V dialogovém okně Odebrat dolní řádky zadejte 10 a pak vyberte OK.In the Remove Bottom Rows dialog box, enter 10, and then select OK.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s dialogovým oknem Odebrat dolní řádky

Z tabulky se odebere dolních 10 řádků s nejhorším počasím a v oblasti Použitý postup se zobrazí Odebrané: Dolní řádky.The bottom 10 worst weather rows are removed from the table, and the step Removed Bottom Rows appears in Applied Steps.

Rozhodnete se, že tabulka má pro vaše potřeby zbytečně moc informací, a odeberete sloupce Affordability (Dostupnost), Crime (Zločinnost), Culture (Kultura) a Wellness (Kvalita života).You decide the table has too much extra information for your needs, and to remove the Affordability, Crime, Culture, and Wellness columns. Vyberte záhlaví každého sloupce, který chcete odebrat.Select the header of each column that you want to remove. Při podržení klávesy Shift můžete vybrat několik sousedících sloupců, při podržení klávesy Ctrl můžete vybrat nesousedící sloupce.Hold down the Shift key to select several adjacent columns, or Ctrl to select non-adjacent columns.

Pak ve skupině Správa sloupců na kartě Domovská stránka vyberte Odebrat sloupce.Then, from the Manage Columns group of the Home tab, select Remove Columns. Můžete také kliknout pravým tlačítkem na jedno z vybraných záhlaví sloupců a vybrat Odebrat sloupce v nabídce.You can also right-click one of the selected column headers and select Remove Columns from the menu. Vybrané sloupce jsou odebrány a v oblasti Použitý postup se zobrazí krok Odebrané sloupce.The selected columns are removed, and the step Removed Columns appears in Applied Steps.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s přidanou možností Odebrat sloupce v oblasti Použitý postup

Na druhou stranu by vlastně sloupec Affordability (Dostupnost) mohl být pro prodej slunečních brýlí relevantní.On second thought, Affordability might be relevant to sunglasses sales after all. Rádi byste tento sloupec chtěli vrátit.You'd like to get that column back. Poslední krok v podokně Použitý postup snadno vrátíte tak, že vyberete ikonu odstranění X vedle tohoto kroku.You can easily undo the last step in the Applied Steps pane by selecting the X delete icon next to the step. Teď tento krok zopakujte a vyberte jen sloupce, které chcete odstranit.Now redo the step, selecting only the columns you want to delete. Flexibilnější by bylo, kdybyste každý sloupec odstranili v samostatném kroku.For more flexibility, you could delete each column as a separate step.

Na libovolný krok v podokně Použitý postup můžete kliknout pravým tlačítkem a odstranit ho, přejmenovat, přesunout v posloupnosti nahoru nebo dolů, případně přidat nebo odstranit kroky za ním.You can right-click any step in the Applied Steps pane and choose to delete it, rename it, move it up or down in the sequence, or add or delete steps after it. U mezilehlých kroků vás Power BI Desktop upozorní, pokud tato změna může ovlivnit pozdější kroky a poškodit tak dotaz.For intermediate steps, Power BI Desktop will warn you if the change could affect later steps and break your query.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s možnostmi úprav v podokně Použitý postup

Pokud už například nechcete mít tabulku seřazenou podle sloupce Počasí, můžete zkusit odstranit krok Seřazené řádky.For example, if you no longer wanted to sort the table by Weather, you might try to delete the Sorted Rows step. Power BI Desktop vás upozorní, že odstranění tohoto kroku může poškodit dotaz.Power BI Desktop warns you that deleting this step could cause your query to break. Po seřazení podle počasí jste odebrali dolních 10 řádků, takže pokud odeberete řazení, budou odebrány odlišné řádky.You removed the bottom 10 rows after you sorted by weather, so if you remove the sort, different rows will be removed. Upozornění se rovněž zobrazí, pokud vyberete krok Seřazené řádky a pokusíte se v tomto místě přidat nový mezilehlý krok.You also get a warning if you select the Sorted Rows step and try to add a new intermediate step at that point.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s dialogovým oknem Odstranit krok

Nakonec změníte název tabulky, aby místo důchodu odkazoval na prodej slunečních brýlí.Finally, you change the table title to be about sunglass sales instead of retirement. V oblasti Vlastnosti v podokně Nastavení dotazů nahraďte starý název za Nejlepší státy pro prodej slunečních brýlí.Under Properties in the Query Settings pane, replace the old title with Best states for sunglass sales.

Výsledný dotaz na strukturovaná data vypadá takto:The finished query for your shaped data looks like this:

Snímek obrazovky Power BI Desktopu zobrazuje hotový dotaz na strukturovaná data

Další informace o strukturování dat najdete v článku Strukturování a kombinování dat v Power BI Desktopu.For more information about shaping data, see Shape and combine data in Power BI Desktop.

Zkombinování datCombine data

Zajímavá data, která máme o různých státech, se budou hodit při vytváření dalších analýz a dotazů.The data about various states is interesting, and will be useful for building additional analysis efforts and queries. Je tu ale problém: u většiny dat se nepoužívají celé názvy států, ale dvoupísmenné zkratky pro jejich kódy.But there's one problem: most data out there uses two-letter abbreviations for state codes, not the full names of the states. Abyste tato data mohli použít, potřebujete nějakým způsobem spojit názvy států s jejich zkratkami.To use that data, you need some way to associate your state names with their abbreviations.

Máte štěstí.You're in luck. Přesně to dělá jiný veřejný zdroj dat, jehož data ale bude potřeba značně upravit, aby je bylo možné zkombinovat s tabulkou pro sluneční brýle.Another public data source does just that, but the data will need a fair amount of shaping before you can combine it with your sunglass table.

Data se zkratkami států naimportujete do Editoru Power Query tak, že vyberete Nový zdroj > Web ve skupině Nový dotaz na kartě Domovská stránka na pásu karet.To import the state abbreviations data into Power Query Editor, select New Source > Web from the New Query group on the Home tab of the ribbon.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s Editorem Power Query a vybranou možností Web v nabídce Nový zdroj

V dialogovém okně Z webu zadejte adresu URL webu se zkratkami států: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations.In the From Web dialog box, enter the URL for the state abbreviations site: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations.

V okně Navigátor vyberte tabulku Codes and abbreviations for U.S. states, federal district, territories, and other regions (Kódy a zkratky amerických států, federálních okrsků, území a jiných regionů) a pak vyberte OK.In the Navigator window, select the table Codes and abbreviations for U.S. states, federal district, territories, and other regions, and then select OK. Tato tabulka se otevře v Editoru Power Query.The table opens in Power Query Editor.

Odeberte všechny sloupce kromě Name and status of region (Název a statut regionu), Name and status of region2 (Název a statut regionu 2) a ANSI.Remove all columns except for Name and status of region, Name and status of region2, and ANSI. Pokud chcete zachovat jen tyto sloupce, podržte klávesu Ctrl a vyberte je.To keep only these columns, hold down Ctrl and select the columns. Pak buď klikněte pravým tlačítkem na jedno ze záhlaví sloupců a vyberte Odebrat ostatní sloupce, nebo ve skupině Správa sloupců na kartě Domovská stránka vyberte Odebrat ostatní sloupce.Then, either right-click one of the column headers and select Remove Other Columns, or, from the Manage Columns group of the Home tab, select Remove Other Columns.

Rozevřete šipku vedle záhlaví sloupce Name and status of region2 a vyberte Filtry > Je rovno.Drop down the arrow next to the Name and status of region2 column header, and select Filters > Equals. V dialogovém okně Filtrovat řádky rozevřete pole Zadejte nebo vyberte hodnotu vedle je rovno a vyberte State.In the Filter Rows dialog box, drop down the Enter or select a value field next to equals and select State.

Vyberte Nebo a vedle druhého pole je rovno vyberte State ("Commonwealth") .Select Or, and next to the second equals field, select State ("Commonwealth"). Vyberte OK.Select OK.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s Editorem Power Query a polem dotazu Filtrovat řádky

S odebranými nadbytečnými hodnotami, jako jsou Federal district a island, teď máte seznam 50 států a jejich oficiálních dvoupísmenných zkratek.With extra values like Federal district and island removed, you now have a list of the 50 states and their official two-letter abbreviations. Když kliknete pravým tlačítkem na záhlaví sloupců a vyberete Přejmenovat, můžete dát sloupcům výstižnější názvy, například Název státu, Statut a Zkratka.You can rename the columns to make more sense, for example State name, Status, and Abbreviation, by right-clicking the column headers and selecting Rename.

Všimněte si, že všechny tyto kroky se zaznamenávají v oblasti Použitý postup v podokně Nastavení dotazů.Note that all of these steps are recorded under Applied Steps in the Query Settings pane.

Strukturovaná tabulka teď vypadá takto:Your shaped table now looks like this:

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s Editorem Power Query a použitým postupem v podokně Nastavení dotazu

V poli Vlastnosti podokna Nastavení dotazů přejmenujte tabulku na Kódy států.Retitle the table to State codes in the Properties field of Query Settings.

Když je tabulka Kódy států strukturovaná, můžete tyto dvě tabulky zkombinovat do jedné.With the State codes table shaped, you can combine these two tables into one. Protože tabulky, které teď máte, jsou výsledkem dotazů použitých na data, označují se také jako dotazy.Since the tables you now have are a result of queries you applied to the data, they're also called queries. Dotazy se dají kombinovat dvěma základními způsoby: sloučením a připojením.There are two primary ways of combining queries: merge and append.

Pokud chcete k jinému dotazu přidat jeden nebo více sloupců, můžete dotazy sloučit.When you have one or more columns you'd like to add to another query, you merge the queries. Pokud chcete do existujícího dotazu přidat další řádky dat, dotaz připojte.When you have additional rows of data you'd like to add to an existing query, you append the query.

V tomto případě chcete sloučit dotaz Kódy států s dotazem Nejlepší státy pro prodej slunečních brýlí.In this case, you want to merge the State codes query into the Best states for sunglasses query. Dotazy sloučíte tak, že se přepnete na dotaz Nejlepší státy pro prodej slunečních brýlí jeho výběrem v podokně Dotazy na levé straně Editoru Power Query.To merge the queries, switch to the Best states for sunglasses query by selecting it from the Queries pane on the left side of Power Query Editor. Pak vyberete Sloučit dotazy ve skupině Kombinovat na kartě Domovská stránka na pásu karet.Then select Merge Queries from the Combine group in the Home tab of the ribbon.

V okně Sloučit rozevřete pole a vyberte Kódy států z ostatních dostupných dotazů.In the Merge window, drop down the field to select State codes from the other queries available. Z každé tabulky vyberte sloupec, který se má shodovat, v tomto případě Stát z dotazu Nejlepší státy pro prodej slunečních brýlí a Název státu z dotazu Kódy států.Select the column to match from each table, in this case State from the Best states for sunglasses query and State name from the State codes query.

Pokud se zobrazí dialogové okno Úrovně ochrany osobních údajů, zaškrtněte políčko Ignorovat kontroly úrovně ochrany osobních údajů pro tento soubor a pak vyberte Uložit.If you get a Privacy levels dialog, select Ignore privacy levels checks for this file and then select Save. Vyberte OK.Select OK.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s oknem Sloučit dotazy

Na pravé straně tabulky Nejlepší státy pro prodej slunečních brýlí se zobrazí nový sloupec s názvem Kódy států.A new column called State codes appears on the right of the Best states for sunglass sales table. Obsahuje dotaz na kódy států, který jste sloučili s dotazem na nejlepší státy pro prodej slunečních brýlí.It contains the state code query that you merged with the best states for sunglass sales query. Všechny sloupce ze sloučené tabulky jsou zhuštěné do sloupce Kódy států.All the columns from the merged table are condensed into the State codes column. Tuto sloučenou tabulku můžete rozbalit a zahrnout jen požadované sloupce.You can expand the merged table and include only the columns you want.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu se zobrazeným sloupcem Kódy států

Pokud chcete sloučenou tabulku rozbalit a vybrat sloupce, které chcete zahrnout, vyberte ikonu Rozbalit v záhlaví sloupce.To expand the merged table and select which columns to include, select the Expand icon in the column header. V dialogovém okně Rozbalit vyberte jen sloupec Zkratka.In the Expand dialog box, select only the Abbreviation column. Zrušte zaškrtnutí políčka Používat původní název sloupce jako předponu a vyberte OK.Deselect Use original column name as prefix, and then select OK.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu se sloupcem zkratek kódů států

Poznámka

S přenesením tabulky Kódy států si můžete trochu pohrát.You can play around with how to bring in the State codes table. Chvíli experimentujte, a pokud se vám výsledky nelíbí, odstraňte daný krok ze seznamu Použitý postup v podokně Nastavení dotazů.Experiment a bit, and if you don't like the results, just delete that step from the Applied Steps list in the Query Settings pane. To můžete opakovat, kolikrát chcete, dokud proces rozbalení nevypadá podle vašich představ.It's a free do-over, which you can do as many times as you like until the expand process looks the way you want it.

Podrobnější popis strukturování a kombinování dat najdete v článku Strukturování a kombinování dat v Power BI Desktopu.For a more complete description of the shape and combine data steps, see Shape and combine data in Power BI Desktop.

Teď máte tabulku s jedním dotazem kombinující dva zdroje dat, které jste předtím strukturovali podle svých potřeb.You now have a single query table that combines two data sources, each of which has been shaped to meet your needs. Tento dotaz může sloužit jako základ pro spoustu dalších zajímavých připojení dat, jako jsou demografické údaje, úrovně blahobytu nebo příležitosti rekreace v těchto státech.This query can serve as a basis for lots of additional, interesting data connections, such as demographics, wealth levels, or recreational opportunities in the states.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s Editorem Power Query, ve kterém jsou strukturované a kombinované dotazy

Prozatím máte dost dat k vytvoření zajímavé sestavy v Power BI Desktopu.For now, you have enough data to create an interesting report in Power BI Desktop. Protože se jedná o milník, uplatněte tyto změny v Editoru Power Query a načtěte je do Power BI Desktopu výběrem možnosti Zavřít a použít na kartě Domovská stránka na pásu karet.Since this is a milestone, apply the changes in Power Query Editor and load them into Power BI Desktop by selecting Close & Apply from the Home tab of the ribbon. Můžete také vybrat jen Použít a při práci v Power BI Desktopu ponechat dotaz otevřený v Editoru Power Query.You can also select just Apply to keep the query open in Power Query Editor while you work in Power BI Desktop.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s možností Zavřít a použít změny

Po načtení tabulky do Power BI Desktopu v ní můžete udělat další změny a pak model znovu načíst, aby se tyto změny projevily.You can make more changes to a table after it is loaded into Power BI Desktop, and reload the model to apply any changes you make. Pokud chcete v Power BI Desktopu znovu otevřít Editor Power Query, vyberte Upravit dotazy na kartě Domovská stránka na pásu karet Power BI Desktopu.To reopen Power Query Editor from Power BI Desktop, select Edit Queries on the Home tab of the Power BI Desktop ribbon.

Vytváření sestavBuild reports

V zobrazení Sestava v Power BI Desktopu můžete vytvářet vizualizace a sestavy.In Power BI Desktop Report view, you can build visualizations and reports. Zobrazení Sestava má šest hlavních oblastí:The Report view has six main areas:

Snímek obrazovky Power BI Desktopu se zobrazením sestavy

 1. Pás karet nahoře, kde se zobrazují běžné úlohy spojené se sestavami a vizualizacemiThe ribbon at the top, which displays common tasks associated with reports and visualizations.
 2. Oblast plátna uprostřed, kde se vytvářejí a sestavují vizualizaceThe canvas area in the middle, where visualizations are created and arranged.
 3. Oblast s kartami stránek dole, která umožňuje vybrat nebo přidat stránky sestavyThe pages tab area at the bottom, which lets you select or add report pages.
 4. Podokno Filtry, kde můžete filtrovat vizualizace datThe Filters pane, where you can filter data visualizations.
 5. Podokno Vizualizace, kde můžete přidávat, měnit nebo přizpůsobovat vizualizace a použít podrobnou analýzuThe Visualizations pane, where you can add, change, or customize visualizations, and apply drillthrough.
 6. Podokno Pole, které zobrazuje dostupná pole v dotazech.The Fields pane, which shows the available fields in your queries. Přetažením těchto polí na plátno, do podokna Filtry nebo do podokna Vizualizace můžete vytvářet nebo upravovat vizualizace.You can drag these fields onto the canvas, the Filters pane, or the Visualizations pane to create or modify visualizations.

Podokna Filtry, Vizualizace a Pole můžete rozbalit a sbalit výběrem šipek v horní části těchto podoken.You can expand and collapse the Filters, Visualizations, and Fields panes by selecting the arrows at the tops of the panes. Sbalením podoken získáte více místa na plátně pro vytváření skvělých vizualizací.Collapsing the panes provides more space on the canvas to build cool visualizations.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s podoknem Pole

K vytvoření jednoduché vizualizace stačí vybrat libovolné pole v seznamu polí nebo ho přetáhnout ze seznamu Pole na plátno.To create a simple visualization, just select any field in the fields list, or drag the field from the Fields list onto the canvas. Přetáhněte na plátno například pole Stát z tabulky Nejlepší státy pro prodej slunečních brýlí a podívejte se, co se stane.For example, drag the State field from Best states for sunglass sales onto the canvas, and see what happens.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s přetažením pole Stát při vytváření vizualizace mapy

No tohle!Look at that! Aplikace Power BI Desktop rozpoznala, že pole Stát obsahuje geografická data a automaticky vytvořila mapovou vizualizaci.Power BI Desktop recognized that the State field contained geolocation data and automatically created a map-based visualization. Tato vizualizace zobrazuje datové body pro 40 států z datového modelu.The visualization shows data points for the 40 states from your data model.

Podokno Vizualizace zobrazuje informace o vizualizaci a umožňuje ji upravit.The Visualizations pane shows information about the visualization and lets you modify it.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s podoknem Vizualizace

 1. Ikony zobrazují typ vytvořené vizualizace.The icons show the type of visualization created. Typ vybrané vizualizace můžete změnit výběrem jiné ikony; když není vybraná žádná existující vizualizace, můžete výběrem některé ikony vytvořit novou vizualizaci.You can change the type of a selected visualization by selecting a different icon, or create a new visualization by selecting an icon with no existing visualization selected.
 2. Možnost Pole v podokně Vizualizace umožňuje přetahovat datová pole do Legendy a jiných kontejnerů polí v tomto podokně.The Fields option in the Visualization pane lets you drag data fields to Legend and other field wells in the pane.
 3. Možnost Formát umožňuje aplikovat na vizualizace formátování a jiné ovládací prvky.The Format option lets you apply formatting and other controls to visualizations.

Možnosti dostupné v oblastech Pole a Formát závisejí na typu vizualizace a datech, která máte.The options available in the Fields and Format areas depend on the type of visualization and data you have.

Chcete, aby mapová vizualizace zobrazovala jen 10 států s nejlepším počasím.You want your map visualization to show only the top 10 weather states. 10 států s nejlepším počasím zobrazíte tak, že v podokně Filtry najedete myší na Stát je (vše) a rozbalíte šipku, která se zobrazí.To show only the top 10 states, in the Filters pane, hover over State is (All) and expand the arrow that appears. V oblasti Typ filtru rozevřete seznam a vyberte Nejlepších N. V oblasti Zobrazit položky vyberte Dole, protože chcete zobrazit položky s nejnižším číselným pořadím, a v dalším poli zadejte 10.Under Filter type, drop down and select Top N. Under Show items, select Bottom, because you want to show the items with the lowest numerical ranks, and enter 10 in the next field.

Přetáhněte pole Počasí z podokna Pole do pole Podle hodnoty a pak vyberte Použít filtr.Drag the Weather field from the Fields pane into the By value field, and then select Apply filter.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s filtrem Počasí

V mapové vizualizaci teď vidíte jen 10 států s nejlepším počasím.You now see only the top 10 weather states in the map visualization.

Přejmenujte vizualizaci – vyberte ikonu Formát v podokně Vizualizace, vyberte Název a do pole Text nadpisu zadejte 10 států s nejlepším počasím.Retitle your visualization by selecting the Format icon in the Visualization pane, selecting Title, and typing Top 10 weather states under Title text.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s polem Změnit název v podokně Vizualizace

Vizualizaci, která zobrazuje názvy 10 států s nejlepším počasím a jejich pořadí od 1 do 10 přidáte tak, že vyberete prázdnou oblast na plátně a pak vyberete ikonu Sloupcový graf v podokně Vizualizace.To add a visualization that shows the names of the top 10 weather states and their ranks from 1 to 10, select a blank area of the canvas and then select the Column chart icon from the Visualization pane. V podokně Pole vyberte Stát a Počasí.In the Fields pane, select State and Weather. Sloupcový graf zobrazuje 40 států ve vašem dotazu, seřazených od nejvyššího po nejnižší číselné pořadí, neboli od nejhoršího po nejlepší počasí.A column chart shows the 40 states in your query, ranked from highest to lowest numerical rank, or worst to best weather.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s vizualizací Sloupcový graf

Pokud chcete změnit pořadí řazení tak, aby se číslo 1 zobrazovalo jako první, vyberte tři tečky Další možnosti v pravém horním rohu vizualizace a v nabídce pak vyberte Seřadit vzestupně.To switch the order of the ranking so that number 1 appears first, select the More options ellipsis at the upper right of the visualization, and select Sort ascending from the menu.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s možností Seřadit vzestupně

Pokud chcete tabulku omezit na prvních 10 států, použijte stejný filtr pro dolních 10 hodnot jako u mapové vizualizace.To limit the table to the top 10 states, apply the same bottom 10 filter as you did for the map visualization.

Přejmenujte tuto vizualizaci stejně jako mapovou vizualizaci.Retitle the visualization the same way as for the map visualization. V oddílu Formát podokna Vizualizace také změňte Osa Y > Nadpis osy z Počasí na Pořadí počasí, aby byl srozumitelnější.Also in the Format section of the Visualization pane, change Y axis > Axis title from Weather to Weather ranking to make it more understandable. Pak nastavte Osa Y na Vypnuto a Popisky dat na Zapnuto.Then, turn the Y axis selector to Off, and turn Data labels to On.

Teď je 10 států s nejlepším počasím seřazeno spolu se svým číselným pořadím.Now, the top 10 weather states appear in ranked order along with their numerical rankings.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s hotovým sloupcovým grafem

Můžete vytvořit podobné nebo jiné vizualizace pro pole Dostupnost a Celkové pořadí, nebo zkombinovat několik polí do jedné vizualizace.You can make similar or other visualizations for the Affordability and Overall ranking fields, or combine several fields into one visualization. Podobně můžete vytvářet nejrůznější zajímavé sestavy a vizualizace.There are all sorts of interesting reports and visualizations you can create. Tyto vizualizace typu Tabulka a Spojnicový a skupinový sloupcový graf znázorňují 10 států s nejlepším počasím společně s dostupností a celkovým pořadím:These Table and Line and clustered column chart visualizations shows the top 10 weather states along with their affordability and overall rankings:

Snímek obrazovky Power BI Desktopu se zobrazenými vizualizacemi Tabulka a Spojnicový a skupinový sloupcový graf

Různé vizualizace můžete zobrazit na různých stránkách sestavy.You can show different visualizations on different report pages. Novou stránku přidáte tak, že vyberete symbol + vedle existujících stránek na panelu stránek, nebo vyberete Vložit > Nová stránka na kartě Domovská stránka na pásu karet.To add a new page, select the + symbol next to the existing pages on the pages bar, or select Insert > New Page in the Home tab of the ribbon. Pokud chcete stránku přejmenovat, dvakrát klikněte na název stránky na panelu stránek, nebo na něj klikněte pravým tlačítkem, vyberte Přejmenovat stránku a pak zadejte nový název.To rename a page, double-click the page name in the pages bar, or right-click it and select Rename Page, and then type the new name. Na jinou stránku sestavy přejdete výběrem dané stránky na panelu stránek.To go to a different page of the report, select the page from the pages bar.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s panelem Stránky

Pomocí skupiny Vložit na kartě Domovská stránka můžete na stránky sestavy přidat textová pole, obrázky a tlačítka. Možnosti formátování vizualizací nastavíte tak, že vyberte některou vizualizaci a pak vyberete ikonu Formát v podokně Vizualizace.You can add text boxes, images, and buttons to your report pages from the Insert group of the Home tab. To set formatting options for visualizations, select a visualization and then select the Format icon in the Visualizations pane. Když vyberete ikonu Formát, aniž je vybraná nějaká vizualizace, můžete nakonfigurovat velikosti stránek, pozadí a jiné informace o stránce.To configure page sizes, backgrounds, and other page information, select the Format icon with no visualization selected.

Až budete s vytvářením stránek a vizualizací hotovi, výběrem možností Soubor > Uložit sestavu uložíte.When you finish creating your pages and visualizations, select File > Save and save your report.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s hotovou stránkou sestavy

Další informace o sestavách najdete v tématu Zobrazení sestavy v Power BI Desktopu.For more information about reports, see Report View in Power BI Desktop.

Sdílení hotových výtvorůShare your work

Teď, když máte sestavu Power BI Desktopu, ji můžete sdílet s ostatními.Now that you have a Power BI Desktop report, you can share it with others. Při sdílení svých výtvorů máte několik možností.There are a few ways to share your work. Soubor .pbix sestavy můžete rozeslat stejně jako jakýkoli jiný soubor, soubor .pbix můžete nahrát do služby Power BI nebo ho přímo z Power BI Desktopu publikovat do služby Power BI.You can distribute the report .pbix file like any other file, you can upload the .pbix file from the Power BI service, or you can publish directly from Power BI Desktop to the Power BI service. Abyste mohli sestavy publikovat nebo nahrávat do služby Power BI, musíte mít účet Power BI.You must have a Power BI account to be able to publish or upload reports to Power BI service.

Z Power BI Desktopu publikujete do služby Power BI tak, že na kartě Domovská stránka na pásu karet vyberete Publikovat.To publish to the Power BI service from Power BI Desktop, from the Home tab of the ribbon, select Publish.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s možností Publikovat

Může se zobrazit výzva, abyste se přihlásili k Power BI nebo vybrali cíl.You may be prompted to sign in to Power BI, or to select a destination.

Po dokončení procesu publikování se zobrazí následující dialogové okno:When the publish process is complete, you see the following dialog:

Snímek obrazovky Power BI Desktopu se zprávou o úspěšném publikování

Když výběrem tohoto odkazu otevřete sestavu v Power BI, otevře se tato sestava na webu Power BI v oblasti Pracovní prostor > Sestavy.When you select the link to open the report in Power BI, your report opens in your Power BI site under My workspace > Reports.

Další možností sdílení práce je načíst ji z prostředí služby Power BI.Another way to share your work is to load it from within the Power BI service. Power BI otevřete v prohlížeči tak, že přejdete na adresu https://app.powerbi.com.Go to https://app.powerbi.com to open Power BI in a browser. Výběrem možnosti Získat data v levém dolním rohu domovské stránky Power BI zahajte proces načtení sestavy Power BI Desktopu.On your Power BI Home page, select Get data at lower left to start the process of loading your Power BI Desktop report.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s možností Získat data

Na další stránce vyberte Získat v oddílu Soubory.On the next page, select Get from the Files section.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s obrazovkou Získat data

Na další stránce vyberte Místní soubor.On the next page, select Local File. Vyhledejte a vyberte svůj soubor .pbix Power BI Desktopu a pak vyberte Otevřít.Browse to and select your Power BI Desktop .pbix file, and select Open.

Po importu bude tento soubor uveden v oblasti Pracovní prostor > Sestavy v levém podokně služby Power BI.After the file imports, you can see it listed under My workspace > Reports in the left pane of the Power BI service.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu se souborem importovaným do Power BI

Při výběru tohoto souboru se zobrazí první stránka sestavy.When you select the file, the first page of the report appears. Pomocí karet na levé straně sestavy můžete vybrat různé stránky.You can select different pages from the tabs at the left of the report.

Změny v sestavě můžete ve službě Power BI provádět, když v horní části plátna sestavy vyberete Další možnosti > Upravit.You can make changes to a report in the Power BI service by selecting More options > Edit from the top of the report canvas. Změny pak uložíte výběrem možnosti Uložit kopii.To save your changes, select Save a copy.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s možnostmi Upravit a Uložit

Ve službě Power BI můžete ze sestavy vytvořit celou řadu zajímavých vizuálů, které se dají připnout na řídicí panel.There are all sorts of interesting visuals you can create from your report in the Power BI service, which you can pin to a dashboard. Informace o řídicích panelech ve službě Power BI najdete v článku Tipy pro návrh působivého řídicího panelu.To learn about dashboards in the Power BI service, see Tips for designing a great dashboard. Další informace o vytváření, sdílení a úpravách řídicích panelů najdete v článku Sdílení řídicího panelu.For more information about creating, sharing, and modifying dashboards, see Share a dashboard.

Pokud chcete sestavu nebo řídicí panel sdílet, vyberte Sdílet v horní části otevřené sestavy nebo řídicího panelu, nebo vyberte ikonu Sdílet vedle názvu sestavy nebo řídicího panelu v seznamu Pracovní prostor > Sestavy nebo Pracovní prostor > Řídicí panely.To share a report or dashboard, select Share at the top of the open report or dashboard page, or select the Share icon next to the report or dashboard name in the My workspace > Reports or My workspace > Dashboards lists.

Vyplňte obrazovku Sdílet sestavu nebo Sdílet řídicí panel a odešlete e-mail nebo získejte odkaz pro sdílení sestavy nebo řídicího panelu s ostatními.Complete the Share report or Share dashboard screen to send an email or get a link to share your report or dashboard with others.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s obrazovkou Sdílet sestavu

V Power BI Desktopu a ve službě Power BI můžete vytvořit spoustu působivých datových kombinací a vizualizací.There are many compelling data-related mash-ups and visualizations you can do with Power BI Desktop and the Power BI service.

Další krokyNext steps

Power BI Desktop podporuje připojení k portu diagnostiky.Power BI Desktop supports connecting to a diagnostics port. Port diagnostiky umožňuje připojení dalších nástrojů, které dokážou provádět diagnostiku pomocí trasování.The diagnostics port allows other tools to connect to and perform traces for diagnostic purposes. Při používání portu diagnostiky nejsou podporovány jakékoli změny modelu. Změny modelu můžou vést k poškození a ztrátě dat.When using the diagnostics port, making any changes to the model is not supported. Changes to the model may lead to corruption and data loss.

Další informace o celé řadě funkcí Power BI Desktopu najdete v následujících materiálech:For more information on the many capabilities of Power BI Desktop, check out the following resources: