Kurz: Tvarování a kombinování dat v Power BI DesktopuTutorial: Shape and combine data in Power BI Desktop

S Power BI Desktopem se můžete připojit k mnoha různým typům zdrojů dat a pak data tvarovat, aby vyhovovala vašim potřebám. To vám umožní vytvářet vizuální sestavy, které můžete sdílet s ostatními.With Power BI Desktop, you can connect to many different types of data sources, then shape the data to meet your needs, enabling you to create visual reports to share with others. Tvarování dat znamená jejich transformování, například přejmenování sloupců nebo tabulek, změnu textu na čísla, odebrání řádků, nastavení prvního řádku jako záhlaví a tak dále.Shaping data means transforming the data: renaming columns or tables, changing text to numbers, removing rows, setting the first row as headers, and so on. Kombinování dat znamená připojení ke dvěma nebo více zdrojům dat, jejich tvarování podle potřeby a pak sloučení do jednoho užitečného dotazu.Combining data means connecting to two or more data sources, shaping them as needed, then consolidating them into a useful query.

V tomto kurzu se naučíte:In this tutorial, you'll learn how to:

 • Tvarovat data pomocí Editoru dotazů.Shape data by using Query Editor.
 • Připojit se k různým zdrojům dat.Connect to different data sources.
 • Zkombinovat tyto zdroje dat a vytvořit datový model pro použití v sestavách.Combine those data sources, and create a data model to use in reports.

Tento kurz ukazuje, jak tvarovat dotaz pomocí Power BI Desktopu, a popisuje nejčastější úlohy.This tutorial demonstrates how to shape a query by using Power BI Desktop, highlighting the most common tasks. Dotaz, který tady používáme, je podrobněji popsaný v článku Začínáme s Power BI Desktopem včetně toho, jak dotaz vytvořit od začátku.The query used here is described in more detail, including how to create the query from scratch, in Getting Started with Power BI Desktop.

V Editoru dotazů v Power BI Desktopu se dá hojně využívat nabídek zobrazených kliknutím pravým tlačítkem myši nebo na pásu karet Transformace.Query Editor in Power BI Desktop makes ample use of right-click menus, as well as the Transform ribbon. Většina toho, co můžete vybrat na tomto pásu karet, je dostupná také kliknutím pravým tlačítkem myši na položku (třeba na sloupec) a výběrem z nabídky, která se zobrazí.Most of what you can select in the ribbon is also available by right-clicking an item, such as a column, and choosing from the menu that appears.

Tvarování datShape data

Když tvarujete data v Editoru dotazů, zadáváte podrobné pokyny (které za vás Editor provede) k upravení načítaných a prezentovaných dat.When you shape data in Query Editor, you provide step-by-step instructions for Query Editor to carry out for you to adjust the data as it loads and presents it. Na původní zdroj dat to nemá vliv. Upraví neboli tvaruje se jen toto konkrétní zobrazení dat.The original data source isn't affected; only this particular view of the data is adjusted, or shaped.

Zadané kroky, jako je přejmenování tabulky, transformace datového typu nebo odstranění sloupce, se v Editoru dotazů zaznamenávají.The steps you specify (such as rename a table, transform a data type, or delete a column) are recorded by Query Editor. Pokaždé, když se takový dotaz připojí ke zdroji dat, Editor tyto kroky provede, aby byla data vždy tvarovaná určeným způsobem.Each time this query connects to the data source, Query Editor carries out those steps so that the data is always shaped the way you specify. Tento proces se provádí při každém použití Editoru dotazů nebo každému uživateli, který používá váš sdílený dotaz, třeba ve službě Power BI.This process occurs whenever you use Query Editor, or for anyone who uses your shared query, such as on the Power BI service. Tyto kroky se zaznamenají v zadaném pořadí v podokně Nastavení dotazu v Použitém postupu.Those steps are captured, sequentially, in the Query Settings pane, under Applied Steps. Jednotlivým krokům se budeme věnovat v dalších několika odstavcích.We’ll go through each of those steps in the next few paragraphs.

Použité kroky v podokně Nastavení dotazu

Využijeme data o důchodu z článku Začínáme s Power BI Desktopem, která jsme našli připojením k webovému zdroji dat, a budeme je tvarovat, aby vyhovovala našim potřebám.From Getting Started with Power BI Desktop, let's use the retirement data, which we found by connecting to a web data source, to shape that data to fit our needs. Přidáme vlastní sloupec pro výpočet pořadí na základě rovnosti všech dat a porovnáme ho s existujícím sloupcem Rank (Pořadí).We'll add a custom column to calculate rank based on all data being equal factors, and compare this column to the existing column, Rank.

 1. Na pásu karet Přidat sloupec vyberte možnost Vlastní sloupec, pomocí které přidáte vlastní sloupec.From the Add Column ribbon, select Custom Column, which lets you add a custom column.

  Výběr možnosti Vlastní sloupec

 2. V okně Vlastní sloupec zadejte v části Nový název sloupce výraz New Rank (Nové pořadí).In the Custom Column window, in New column name, enter New Rank. V části Vlastní vzorec sloupce zadejte následující:In Custom column formula, enter the following data:

  ([Cost of living] + [Weather] + [Health care quality] + [Crime] + [Tax] + [Culture] + [Senior] + [#"Well-being"]) / 8
  
 3. Ujistěte se, že stavová zpráva zní „Nebyly zjištěny žádné chyby syntaxe“ a pak vyberte OK.Make sure the status message is No syntax errors have been detected, and select OK.

  Stránka Vlastní sloupec bez chyb syntaxe

 4. Abychom zachovali data sloupce konzistentní, je potřeba transformovat hodnoty nového sloupce na celá čísla.To keep column data consistent, transform the new column values to whole numbers. Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví sloupce a vyberte Změnit typ > Celé číslo.To change them, right-click the column header, and then select Change Type > Whole Number.

  Pokud potřebujete vybrat více sloupců, vyberte jeden sloupec a stiskněte klávesu SHIFT, vyberte další sousedící sloupce a pak klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce.If you need to choose more than one column, select a column, hold down SHIFT, select additional adjacent columns, and then right-click a column header. Můžete použít také klávesu CTRL k výběru nesousedících sloupců.You can also use the CTRL key to choose non-adjacent columns.

  Výběr možnosti Celé číslo pro data sloupce

 5. Pokud chcete transformovat datové typy sloupců, aby se aktuální datový typ změnil na jiný, vyberte na pásu karet Transformace možnost Datový typ: Text.To transform column data types, in which you transform the current data type to another, select Data Type Text from the Transform ribbon.

  Výběr možnosti Datový typ: Text

 6. Seznam Použitý postup v Nastavení dotazu odráží všechny kroky tvarování použité na data.In Query Settings, the Applied Steps list reflects any shaping steps applied to the data. Pokud chcete kterýkoli krok z procesu tvarování odebrat, vyberte X nalevo od kroku.To remove a step from the shaping process, select the X to the left of the step.

  Na následujícím obrázku se v seznamu Použitý postup zobrazují dosud provedené kroky:In the following image, the Applied Steps list reflects the added steps so far:

  • Zdroj: Připojení k webuSource: Connecting to the website.

  • Navigace: Výběr tabulkyNavigation: Selecting the table.

  • Změněný typ: Změna sloupců čísel v textové podobě z typu Text na Celé čísloChanged Type: Changing text-based number columns from Text to Whole Number.

  • Přidané: Vlastní: Přidání vlastního sloupceAdded Custom: Adding a custom column.

  • Změněný typ1: Poslední použitý krokChanged Type1: The last applied step.

   Seznam Použitý postup

Úprava datAdjust data

Než s tímto dotazem začneme pracovat, musíme provést několik změn, abychom data přizpůsobili:Before we can work with this query, we need to make a few changes to adjust its data:

 • Úprava pořadí odebráním sloupceAdjust the rankings by removing a column.

  Rozhodli jsme se, že sloupec Cost of living (Životní náklady) není pro naše výsledky důležitý.We've decided Cost of living is a non-factor in our results. Po jeho odebrání zjistíme, že data zůstanou beze změny.After removing this column, we find that the data remains unchanged.

 • Oprava několika chybFix a few errors.

  Vzhledem k tomu, že jsme odebrali sloupec, musíme přizpůsobit naše výpočty ve sloupci New Rank (Nové pořadí), a to změnou vzorce.Because we removed a column, we need to readjust our calculations in the New Rank column, which involves changing a formula.

 • Seřazení datSort the data.

  Data seřadíme na základě sloupců New Rank (Nové pořadí) a Rank (Pořadí).Sort the data based on the New Rank and Rank columns.

 • Nahrazení datReplace the data.

  Zdůrazníme způsob nahrazení konkrétní hodnoty a potřebu vložení kroku Použitého postupu.We'll highlight how to replace a specific value and the need of inserting an Applied Step.

 • Změna názvu tabulkyChange the table name.

  Vzhledem k tomu, že Table 0 (Tabulka 0) není zrovna užitečný popis, změníme ho.Because Table 0 isn't a useful descriptor for the table, we'll change its name.

 1. Sloupec Cost of living (Životní náklady) odeberete tak, že ho nejdříve vyberete, na pásu karet zvolíte kartu Domů a potom vyberete Odebrat sloupce.To remove the Cost of living column, select the column, choose the Home tab from the ribbon, and then select Remove Columns.

  Výběr možnosti Odebrat sloupce

  Všimněte si, že hodnoty sloupce New Rank (Nové pořadí) se nezměnily, a to z důvodu řazení kroků.Notice the New Rank values haven't changed, due to the ordering of the steps. Vzhledem k tomu, že Editor dotazů zaznamenává kroky postupně, ale nezávisle na sobě, můžete každý krok Použitého postupu přesunout v pořadí nahoru nebo dolů.Because Query Editor records the steps sequentially, yet independently, of each other, you can move each Applied Step up or down in the sequence.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na některý krok.Right-click a step. Editor dotazů zobrazí nabídku, která umožňuje:Query Editor provides a menu that lets you do the following tasks:

  • Přejmenovat: Přejmenuje krok.Rename; Rename the step.
  • Odstranit: Odstraníte krok.Delete: Delete the step.
  • Odstranit až do konce: Odeberete aktuální krok a všechny následné kroky.Delete Until End: Remove the current step, and all subsequent steps.
  • Přesunout nahoru: Přesunete krok nahoru v seznamu.Move Up: Move the step up in the list.
  • Přesunout dolů: Přesunete krok dolů v seznamu.Move Down: Move the step down in the list.
 3. Přesuňte poslední krok Odebrané sloupce přímo nad krok Přidané: Vlastní.Move up the last step, Removed Columns, to just above the Added Custom step.

  Přesunutí kroku nahoru v seznamu Použitý postup

 4. Vyberte krok Přidané: Vlastní.Select the Added Custom step.

  Všimněte si, že data teď zobrazují chybu, kterou budeme muset odstranit.Notice the data now shows Error, which we'll need to address.

  Chybný výsledek v datech sloupce

  Další informace o jednotlivých chybách se dají zjistit pár způsoby.There are a few ways to get more information about each error. Pokud vyberete buňku bez kliknutí na slovo Chyba, Editor dotazů zobrazí informace o chybě v dolní části okna.If you select the cell without clicking on the word Error, Query Editor displays the error information on the bottom of the window.

  Informace o chybě v Editoru dotazů

  Pokud vyberete slovo Chyba, Editor dotazů vytvoří krok Použitého postupu v podokně Nastavení dotazu a zobrazí informace o chybě.If you select the word Error directly, Query Editor creates an Applied Step in the Query Settings pane and displays information about the error.

 5. Vzhledem k tomu, že nepotřebujeme zobrazit informace o chybách, vyberte Zrušit.Because we don't need to display information about the errors, select Cancel.

 6. Pokud chcete chyby opravit, vyberte sloupec New Rank (Nové pořadí) a potom zobrazte vzorec dat sloupce zaškrtnutím políčka Řádek vzorců na kartě Zobrazení.To fix the errors, select the New Rank column, then display the column's data formula by selecting the Formula Bar checkbox from the View tab.

  Zaškrtnutí políčka Řádek vzorců

 7. Odeberte parametr Cost of living (Životní náklady) a zmenšete dělitele pomocí následující změny vzorce:Remove the Cost of living parameter and decrement the divisor, by changing the formula as follows:

   Table.AddColumn(#"Removed Columns", "New Rank", each ([Weather] + [Health care quality] + [Crime] + [Tax] + [Culture] + [Senior] + [#"Well-being"]) / 7)
  
 8. Vyberte zelený symbol zaškrtnutí vlevo od řádku vzorců, nebo stiskněte klávesu Enter.Select the green checkmark to the left of the formula box or press Enter.

Editor dotazů nahradí data změněnými hodnotami a krok Přidané: Vlastní se provede bez chyb.Query Editor replaces the data with the revised values and the Added Custom step completes with no errors.

Poznámka

Pomocí pásu karet nebo nabídky zobrazené kliknutím pravým tlačítkem můžete také vybrat možnost Odebrat chyby. Tím se odeberou všechny řádky, které obsahují chyby.You can also select Remove Errors, by using the ribbon or the right-click menu, which removes any rows that have errors. V tomto kurzu takový postup ale neukazujeme, protože chceme data v tabulce zachovat.However, we didn't want to do so in this tutorial because we wanted to preserve the data in the table.

 1. Seřaďte data na základě sloupce New Rank (Nové pořadí).Sort the data based on the New Rank column. Nejdřív vyberte naposledy použitý krok Změněný typ1 a zobrazte tak nejnovější data.First, select the last applied step, Changed Type1 to display the most recent data. Potom vyberte rozevírací seznam umístěný vedle záhlaví sloupce New Rank (Nové pořadí) a vyberte Seřadit vzestupně.Then, select the drop-down located next to the New Rank column header and select Sort Ascending.

  Seřazení dat ve sloupci New Rank

  Data se teď řadí podle sloupce New Rank (Nové pořadí).The data is now sorted according to New Rank. Pokud se ale podíváte do sloupce Rank (Pořadí), zjistíte, že se neřadí správně, pokud dochází ke shodě (tie) s hodnotou New Rank (Nové pořadí).However, if you look at the Rank column, you'll notice the data isn't sorted properly in cases where the New Rank value is a tie. Toto opravíme v dalším kroku.We'll fix it in the next step.

 2. Pokud chcete problém s řazením odstranit, vyberte sloupec New Rank (Nové pořadí) a změňte vzorec v Řádku vzorců takto:To fix the data sorting issue, select the New Rank column and change the formula in the Formula Bar to the following formula:

   = Table.Sort(#"Changed Type1",{{"New Rank", Order.Ascending},{"Rank", Order.Ascending}})
  
 3. Vyberte zelený symbol zaškrtnutí vlevo od řádku vzorců, nebo stiskněte klávesu Enter.Select the green checkmark to the left of the formula box or press Enter.

  Řádky se teď řadí podle sloupců New Rank i Rank.The rows are now ordered in accordance with both New Rank and Rank. Kromě toho můžete vybrat krok z Použitého postupu kdekoli v seznamu a pokračovat v tvarování dat od tohoto bodu v pořadí.In addition, you can select an Applied Step anywhere in the list, and continue shaping the data at that point in the sequence. Editor dotazů automaticky vloží nový krok přímo po aktuálně vybraném kroku v Použitém postupu.Query Editor automatically inserts a new step directly after the currently selected Applied Step.

 4. V seznamu Použitý postup vyberte krok před vlastním sloupcem, a to Odebrané sloupce.In Applied Step, select the step preceding the custom column, which is the Removed Columns step. Tady nahradíme hodnocení Weather (Počasí) ve státě Arizona.Here we'll replace the value of the Weather ranking in Arizona. Pravým tlačítkem myši klikněte na buňku obsahující hodnocení Weather (Počasí) v Arizoně a vyberte Nahradit hodnoty.Right-click the appropriate cell that contains Arizona's Weather ranking, and then select Replace Values. Všimněte si, který krok v Použitém postupu je v tuto chvíli vybraný.Note which Applied Step is currently selected.

  Výběr možnosti Nahradit hodnoty ve sloupci

 5. Vyberte Vložit.Select Insert.

  Protože jsme vložili krok, Editor dotazů nás upozorní na související nebezpečí – následné kroky by mohly způsobit nefunkčnost dotazu.Because we're inserting a step, Query Editor warns us about the danger of doing so; subsequent steps could cause the query to break.

  Ověřovací zpráva při vložení kroku

 6. Změňte hodnotu dat na 51.Change the data value to 51.

  Editor dotazů nahradí data pro stát Arizona.Query Editor replaces the data for Arizona. Když vytvoříte nový krok Použitého postupu, Editor dotazů ho pojmenuje podle akce – v tomto případě Nahrazená hodnota.When you create a new Applied Step, Query Editor names it based on the action; in this case, Replaced Value. Pokud máte v dotazu víc než jeden krok se stejným názvem, Editor dotazů ke každému dalšímu kroku Použitého postupu přidá číslo (podle pořadí) k jejich rozlišení.If you have more than one step with the same name in your query, Query Editor adds a number (in sequence) to each subsequent Applied Step to differentiate between them.

 7. Vyberte poslední krok v Použitém postupu, a to Seřazené řádky.Select the last Applied Step, Sorted Rows.

  Všimněte si, že data související s novým hodnocením státu Arizona se změnila.Notice the data has changed regarding Arizona's new ranking. Je to proto, že jsme vložili krok Nahrazená hodnota na správné místo, před krok Přidané: Vlastní.This change occurs because we inserted the Replaced Value step in the correct location, before the Added Custom step.

 8. Nakonec chceme změnit název tabulky na něco popisného.Lastly, we want to change the name of that table to something descriptive. V podokně Nastavení dotazů v části Vlastnosti zadejte nový název tabulky a pak stiskněte klávesu Enter.In the Query Settings pane, under Properties, enter the new name of the table, and then select Enter. Pojmenujte tuto tabulku RetirementStats (Důchodové statistiky).Name this table RetirementStats.

  Přejmenování tabulku v Nastavení dotazu

  Když začneme vytvářet sestavy, je užitečné mít popisné názvy tabulek, zejména když se připojujeme k více zdrojům dat a všechny jsou uvedené v podokně Pole v zobrazení Sestava.When we start creating reports, it’s useful to have descriptive table names, especially when we connect to multiple data sources, which are listed in the Fields pane of the Report view.

  Data jsme už vytvarovali v rozsahu, v jakém potřebujeme.We’ve now shaped our data to the extent we need to. Teď se připojíme k dalšímu zdroji dat a data zkombinujeme.Next let’s connect to another data source, and combine data.

Zkombinování datCombine data

Zajímavá data, která máme o různých státech, se budou hodit při vytváření dalších analýz a dotazů.The data about various states is interesting, and will be useful for building additional analysis efforts and queries. Máme ale jeden problém: většina dat nepoužívá celé názvy států, ale dvoupísmenné zkratky pro jejich kódy.But there’s one problem: most data out there uses a two-letter abbreviation for state codes, not the full name of the state. Potřebujeme způsob, jak spojit názvy států s jejich zkratkami.We need a way to associate state names with their abbreviations.

Máme štěstí: existuje další veřejný zdroj dat, který právě toto dělá, ale před připojením k naší důchodové tabulce potřebuje pořádně vytvarovat.We’re in luck; there’s another public data source that does just that, but it needs a fair amount of shaping before we can connect it to our retirement table. Při tvarování dat postupujte takto:TO shape the data, follow these steps:

 1. Na pásu karet Domů v Editoru dotazů vyberte Nový zdroj > Web.From the Home ribbon in Query Editor, select New Source > Web.

 2. Zadejte adresu webu pro zkratky států ( https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations ) a potom vyberte Připojit.Enter the address of the website for state abbreviations, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations, and then select Connect.

  Navigátor zobrazí obsah webu.The Navigator displays the content of the website.

  Stránka Navigátor

 3. Vyberte Codes and abbreviations (Kódy a zkratky).Select Codes and abbreviations.

  Tip

  Zredukování dat této tabulky do požadované podoby bude nějakou dobu trvat.It will take quite a bit of shaping to pare this table’s data down to what we want. Existuje rychlejší a jednodušší způsob, jak provést následující postup?Is there a faster or easier way to accomplish the steps below? Ano, mohli bychom vytvořit relaci mezi dvěma tabulkami a data tvarovat na základě této relace.Yes, we could create a relationship between the two tables, and shape the data based on that relationship. Naučit se následující kroky je pro práci s tabulkami pořád dobré – relace vám ale možná pomůžou rychle použít data z více tabulek.The following steps are still good to learn for working with tables; however, relationships can help you quickly use data from multiple tables.

Při tvarování dat postupujte takto:To get the data into shape, follow these steps:

 1. Odeberte horní řádek.Remove the top row. Tento řádek souvisí s tím, jak byla vytvořena tabulka webové stránky, a proto ho nepotřebujeme.Because it's a result of the way that the web page’s table was created, we don’t need it. Z pásu karet Domů vyberte Omezení počtu řádků > Odebrat řádky > Odebrat horní řádky.From the Home ribbon, select Reduce Rows > Remove Rows > Remove Top Rows.

  Výběr možnosti Odebrat horní řádky

  Zobrazí se okno Odebrat horní řádky, kde můžete určit, kolik řádků chcete odebrat.The Remove Top Rows window appears, letting you specify how many rows you want to remove.

  Poznámka

  Pokud Power BI omylem importuje záhlaví tabulky jako řádek v tabulce dat, můžete vybrat Použít první řádek jako záhlaví na kartě Domů nebo na kartě Transformace a tabulku tak opravit.If Power BI accidentally imports the table headers as a row in your data table, you can select Use First Row As Headers from the Home tab, or from the Transform tab in the ribbon, to fix your table.

 2. Odeberte spodních 26 řádků.Remove the bottom 26 rows. Tyto řádky představují oblasti USA, které nepotřebujeme zahrnout.These rows are U.S. territories, which we don’t need to include. Z pásu karet Domů vyberte Omezení počtu řádků > Odebrat řádky > Odebrat dolní řádky.From the Home ribbon, select Reduce Rows > Remove Rows > Remove Bottom Rows.

  Výběr možnosti Odebrat dolní řádky

 3. Protože tabulka RetirementStats neobsahuje informace pro Washington DC, musíme ho ze seznamu odfiltrovat.Because the RetirementStats table doesn't have information for Washington DC, we need to filter it from our list. Vyberte rozevírací seznam Region Status (Stav oblasti) a pak zrušte zaškrtnutí políčka vedle Federal district (Federální distrikt).Select the Region Status drop-down, then clear the checkbox beside Federal district.

  Zrušení zaškrtnutí políčka u položky Federal district

 4. Odeberte několik nepotřebných sloupců.Remove a few unneeded columns. Protože potřebujeme jen namapovat stát na jeho oficiální dvoupísmennou zkratku, můžeme odebrat tyto sloupce: Column1, Column3, Column4 a pak Column6Column11.Because we need only the mapping of each state to its official two-letter abbreviation, we can remove the following columns: Column1, Column3, Column4, and Column6 through Column11. Nejdřív vyberte Column1 a pak podržte klávesu CTRL a vyberte další sloupce, které chcete odebrat.First select Column1, then hold down the CTRL key and select each of the other columns to be removed. Na kartě Domů na pásu karet vyberte Odebrat sloupce > Odebrat sloupce.From the Home tab on the ribbon, select Remove Columns > Remove Columns.

  Odebrání sloupce

  Poznámka

  Teď je vhodná doba upozornit, že pořadí použitých kroků v Editoru dotazů je důležité a může ovlivnit, jak se budou data tvarovat.This is a good time to point out that the sequence of applied steps in Query Editor is important, and can affect how the data is shaped. Je také důležité vzít v úvahu, jak jeden krok může ovlivnit jiný následný krok. Pokud odeberete krok z Použitého postupu, následné kroky nemusí kvůli vlivu pořadí kroků v dotazu fungovat podle původního záměru.It’s also important to consider how one step may impact another subsequent step; if you remove a step from the Applied Steps, subsequent steps may not behave as originally intended, because of the impact of the query’s sequence of steps.

  Poznámka

  Když změníte velikost okna Editoru dotazů, aby mělo menší šířku, některé položky pásu karet se zredukují, aby se co nejlépe využilo viditelné místo.When you resize the Query Editor window to make the width smaller, some ribbon items are condensed to make the best use of visible space. Pokud šířku okna Editoru dotazů zvětšíte, položky pásu karet se roztáhnou, aby se nejlépe využil větší prostor na pásu karet.When you increase the width of the Query Editor window, the ribbon items expand to make the most use of the increased ribbon area.

 5. Přejmenujte sloupce a tabulku.Rename the columns and the table. Existuje několik způsobů, jak sloupec přejmenovat: Nejdříve ho vyberte a pak buď na kartě Transformace na pásu karet vyberte Přejmenovat, nebo klikněte pravým tlačítkem a vyberte Přejmenovat.There are a few ways to rename a column: First, select the column, then either select Rename from the Transform tab on the ribbon, or right-click and select Rename. Na následujícím obrázku ukazují šipky na obě možnosti. Stačí vybrat jednu.The following image has arrows pointing to both options; you only need to choose one.

  Přejmenování sloupce v Editoru dotazů

 6. Přejmenujte sloupce na State Name (Název státu) a State Code (Kód státu).Rename the columns to State Name and State Code. Pokud chcete přejmenovat tabulku, zadejte její název v podokně Nastavení dotazu.To rename the table, enter the Name in the Query Settings pane. Zde ji pojmenujeme StateCodes (KódyStátů).Name this table StateCodes.

Kombinování dotazůCombine queries

Když teď máme tabulku StateCodes vytvarovanou podle našich představ, sloučíme obě tabulky (nebo dotazy) do jedné.Now that we’ve shaped the StateCodes table the way we want, let’s combine these two tables, or queries, into one. Protože jsou naše tabulky výsledkem dotazů, které jsme na data použili, často se označují jako dotazy.Because the tables we now have are a result of the queries we applied to the data, they’re often referred to as queries.

Dotazy se dají kombinovat dvěma základními způsoby: slučováním a připojováním.There are two primary ways of combining queries: merging and appending.

 • Pokud chcete k jinému dotazu přidat jeden nebo více sloupců, můžete dotazy sloučit.When you have one or more columns that you’d like to add to another query, you merge the queries.
 • Pokud chcete do existujícího dotazu přidat další řádky dat, dotaz připojte.When you have additional rows of data that you’d like to add to an existing query, you append the query.

V tomto případě chceme dotazy sloučit.In this case, we want to merge the queries. Postup je následující:To do so, follow these steps:

 1. V levém podokně Editoru dotazů vyberte dotaz, do kterého chcete dotazy sloučit.From the left pane of Query Editor, select the query into which you want the other query to merge. V tomto případě je to RetirementStats (Důchodové statistiky).In this case, it's RetirementStats.

 2. Na pásu karet vyberte z karty Domů možnosti Kombinovat > Sloučit dotazy.Select Combine > Merge Queries from the Home tab on the ribbon.

  Výběr možnosti Sloučit dotazy

  Může se zobrazit výzva k nastavení úrovně ochrany osobních údajů, aby se data zkombinovala bez zahrnutí nebo přenosu dat, která přenést nechcete.You may be prompted to set the privacy levels, to ensure the data is combined without including or transferring data you don't want transferred.

  Zobrazí se okno Sloučit.The Merge window appears. To vás vyzve k výběru tabulky, kterou chcete sloučit do vybrané tabulky, a odpovídajících sloupců, které se mají při sloučení použít.It prompts you to select which table you'd like merged into the selected table, and the matching columns to use for the merge.

 3. V tabulce RetirementStats (Důchodové statistiky) vyberte sloupec State (Stát) a potom vyberte dotaz StateCodes (KódyStátů).Select State from the RetirementStats table, then select the StateCodes query.

  Po výběru vhodných odpovídajících sloupců se povolí tlačítko OK.When you select the correct matching columns, the OK button is enabled.

  Okno Sloučit

 4. Vyberte OK.Select OK.

  Na konci dotazu vytvoří Editor dotazů sloupec NewColumn (Nový sloupec), který je obsahem tabulky (dotazu) sloučené s existujícím dotazem.Query Editor creates a NewColumn column at the end of the query, which contains the contents of the table (query) that was merged with the existing query. Všechny sloupce ze sloučeného dotazu jsou do NewColumn sbalené, ale můžete tabulku Rozbalit a zahrnout všechny sloupce, které chcete.All columns from the merged query are condensed into the NewColumn column, but you can Expand the table and include whichever columns you want.

  Sloupec NewColumn

 5. K rozbalení sloučené tabulky a výběru sloupců, které chcete zahrnout, vyberte ikonu rozbalení (To expand the merged table, and select which columns to include, select the expand icon (ikona Rozbalit).).

  Zobrazí se okno Rozbalit.The Expand window appears.

  Sloupec NewColumn v dotazu

 6. V tomto případě chceme jen sloupec State Code (Kód státu).In this case, we want only the State Code column. Vyberte ho, zrušte zaškrtnutí u možnosti Používat původní název sloupce jako předponu a pak zvolte OK.Select that column, clear Use original column name as prefix, and then select OK.

  Pokud bychom nechali možnost Používat původní název sloupce jako předponu zaškrtnutou, sloučený sloupec by měl název NewColumn.State Code.If we had left the checkbox selected for Use original column name as prefix, the merged column would be named NewColumn.State Code.

  Poznámka

  Chcete zjistit, jak přidat tabulku NewColumn (Nový sloupec)?Want to explore how to bring in the NewColumn table? Můžete trochu experimentovat, a pokud se vám výsledky nelíbí, stačí příslušný krok odstranit ze seznamu Použitý postup v podokně Nastavení dotazu. Váš dotaz se vrátí do stavu před použitím kroku Rozbalit.You can experiment a bit, and if you don’t like the results, just delete that step from the Applied Steps list in the Query Settings pane; your query returns to the state prior to applying that Expand step. To můžete opakovat, kolikrát chcete, dokud proces rozbalení nevypadá podle vašich představ.You can do this as many times as you like until the expand process looks the way you want it.

  Teď máme jeden dotaz (tabulku) kombinující dva zdroje dat, které jsme si předtím vytvarovali podle našich potřeb.We now have a single query (table) that combines two data sources, each of which has been shaped to meet our needs. Tento dotaz může sloužit jako základ pro spoustu dalších, zajímavých připojení dat – třeba statistiky nákladů na bydlení, demografická data nebo pracovní příležitosti v libovolném státu.This query can serve as a basis for many additional and interesting data connections, such as housing cost statistics, demographics, or job opportunities in any state.

 7. Pokud chcete změny použít a Editor dotazů zavřít, vyberte Zavřít a použít na pásu karet Domů.To apply your changes and close Query Editor, select Close & Apply from the Home ribbon tab.

  Transformovaná datová sada se zobrazí v Power BI Desktopu, připravená k použití pro vytváření sestav.The transformed dataset appears in Power BI Desktop, ready to be used for creating reports.

  Výběr možnosti Zavřít a použít

Další krokyNext steps

Další informace o Power BI Desktopu a jeho možnostech najdete pod následujícími odkazy:For more information on Power BI Desktop and its capabilities, see the following resources: