Přístupy k řízení a nasazeníGovernance and deployment approaches

Podniky v posledních několika desetiletích stále silněji vnímají, jak důležitá je práce s datovými aktivy umožňující těžit z příležitostí na trhu.Over the last few decades, companies have become increasingly aware of the need to leverage data assets to profit from market opportunities. Mnohé organizace dnes chápou – ať už vycházejí z konkurenční analýzy, nebo z analýzy provozních vzorců – že vhodná strategie při práci s daty se může stát prostředkem, jak si udržet náskok před konkurencí.Either by performing competitive analysis or by understanding operational patterns, many organizations now understand they can benefit from having a data strategy as a way to stay ahead of their competition.

Dokument white paper Plánování nasazení Power BI Enterprise nabízí strukturovaná doporučení, jak zvýšit návratnost investic souvisejících se službou Power BI. Je určen společnostem, které se snaží zlepšovat strategické využívání dat.The Planning a Power BI Enterprise Deployment whitepaper provides a framework for increasing the return on investment related to Power BI as companies increasingly seek to become more data-savvy.

Podle odborníků na business intelligence se společnosti obratně pracující s daty vesměs poznají podle toho, jak využívají získaná fakta k podpoře rozhodování.Business Intelligence practitioners typically define data-savvy companies as those that benefit from the use of factual information to support decision making. Můžeme dokonce klasifikovat organizace podle úrovně datové kultury.We even describe certain organizations as having a data culture. Datová kultura organizace i jednotlivých oddělení může pozitivně ovlivnit schopnost společnosti přizpůsobovat se a prosperovat.Whether at the organizational level, or at a departmental level, a data culture can positively alter a company’s ability to adapt and thrive. Poznatky získané z dat mohou mít dalekosáhlý význam, i když nepocházejí z celého podniku: zásadní mohou být i drobné postřehy z provozu, které promění každodenní chod oddělení.Data insights don't always have to be at enterprise scope to be far-reaching: small operational insights that alter day-to-day operations can be transformational as well.

Datově vyspělé společnosti vědí, že podobu obchodních procesů musí určovat fakta – a jejich analýza.For these companies, there is an understanding that facts – and fact analysis – must drive how business processes are defined. Členové týmů se proto snaží vyhledávat data, rozpoznávat v nich opakující se vzorce a sdílet svá zjištění s ostatními.Team members attempt to seek data, identify patterns, and share findings with others. Podobný přístup může být užitečný při analýze externích i interních obchodních faktorů.This approach can be useful regardless of if the analysis is done over external or internal business factors. Jde při něm zejména o úhel pohledu, ne o konkrétní proces.It is first and foremost a perspective, not a process. Přečtěte si dokument white paper s přehledem základních pojmů, možností a návrhů týkajících se řízení v ekosystému Power BI.Read the whitepaper to learn about concepts, options and suggestions for governance within the Power BI ecosystem.