Způsoby spolupráce a sdílení v Power BIWays to collaborate and share in Power BI

Vytvořili jste řídicí panely a sestavy aYou've created dashboards and reports. možná na nich chcete spolupracovat se svými kolegy.Maybe you want to collaborate on them with your coworkers. Nebo je možná chcete distribuovat širšímu publiku.Or maybe you're ready to distribute them more widely. Jaký je nejlepší způsob spolupráce a jejich sdílení?What's the best way to collaborate and share them? V tomto článku porovnáváme jednotlivé možnosti.In this article, we compare your options.

Aplikace ve službě Power BI

Aplikace ve službě Power BIApps in the Power BI service

SpolupráceCollaborate

 • Spolupráce s kolegy v pracovních prostorech k vytváření smysluplných sestav a řídicích panelů.Collaborate with coworkers in workspaces to create meaningful reports and dashboards.
 • Spolupráce v Microsoft Teams.Collaborate in Microsoft Teams.

Distribuce nebo sdílení řídicích panelů a sestavDistribute or share dashboards and reports

 • Sdílení řídicích panelů nebo sestav z vašeho pracovního prostoru nebo z jiného pracovního prostoru.Share dashboards or reports from your My Workspace or another workspace.
 • Přidávání poznámek a sdílení v mobilních aplikacích Power BI.Annotate and share from the Power BI mobile apps.
 • Sdružování řídicích panelů a sestav v pracovních prostorech do aplikací a jejich distribuce větší skupině nebo celé organizaci.Bundle dashboards and reports in workspaces into apps and distribute them to a larger group or your whole organization.
 • Vkládání sestav na zabezpečené portály nebo veřejné weby.Embed reports in secure portals or public web sites.
 • Tisk sestav.Print reports.
 • Vytvoření aplikace šablony, kterou můžete distribuovat externím uživatelům Power BI prostřednictvím Microsoft AppSource.Create a template app that you can distribute to external Power BI users, via Microsoft AppSource.

Sdílení datShare data

 • Vytváření sdílených datových sad, které můžou kolegové používat jako základ pro svoje vlastní sestavy ve svých vlastních pracovních prostorech.Create shared datasets that coworkers can use as the basis for their own reports, in their own workspaces.
 • Vytváření datových toků jako způsob sdílení společného zdroje dat.Create dataflows as a way to share a common data source.

Bez ohledu na to, kterou možnost zvolíte, potřebujete ke sdílení vašeho obsahu licenci Power BI Pro nebo se obsah musí nacházet v kapacitě Premium.No matter which option you choose, to share your content you need a Power BI Pro license, or the content needs to be in a Premium capacity. Požadavky na licence u kolegů, kteří si zobrazují váš obsah, se liší v závislosti na vámi zvolené možnosti.License requirements vary for the colleagues who view your content, depending on the option you choose. Podrobnosti jsou uvedeny v následujících částech.The following sections spell out details.

Spolupráce v pracovním prostoruCollaborate in a workspace

Při práci v týmu je potřeba, aby měli všichni přístup ke stejným dokumentům a mohli tak snadno spolupracovat.When teams work together, they need access to the same documents so they can collaborate easily. V pracovních prostorech Power BI můžou týmy sdílet vlastnictví a správu řídicích panelů, sestav, datových sad a sešitů.In Power BI workspaces, teams share the ownership and management of their dashboards, reports, datasets, and workbooks. Někdy si uživatelé Power BI uspořádají pracovní prostory podle organizační struktury, nebo je vytváří pro konkrétní projekty.Sometimes Power BI users organize their workspaces based on organizational structures, or they create them for specific projects. Další organizace využívají několik pracovních prostorů, kam ukládají různé verze sestav nebo řídicích panelů, s nimiž pracují.Still other organizations use several workspaces to store different versions of reports or dashboards they use.

Pracovní prostory poskytuje role, které určují, jaká oprávnění vaši kolegové mají.Workspaces provide roles that determine what permissions your coworkers have. Pomocí těchto rolí můžete určit, kdo může pracovní prostor spravovat, upravovat a distribuovat obsah nebo obsah jen prohlížet.Use those roles to determine who can manage the workspace, edit or distribute content, or just view content. Přečtěte si další informace o rolích v nových pracovních prostorech.Read more about roles in the new workspaces.

Pracovní prostory

Pracovní prostory se pro spolupráci hodí lépe než vlastní pracovní prostor, protože umožňují spoluvlastnictví obsahu.Workspaces are better for collaboration than My Workspace, because they allow co-ownership of content. V týmu tak můžete snadno provádět aktualizace nebo poskytnout přístup ostatním.You and your entire team can easily make updates or give others access. Vlastní pracovní prostory nejlépe využijí jednotlivci pro jednorázový nebo osobní obsah.My Workspace is best used by individuals for one-off or personal content.

Teď si zkuste představit, že jste dokončili řídicí panel, který potřebujete sdílet s kolegy.Now, imagine you have a finished dashboard you need to share with your colleagues. Jak jim nejlépe umožníte přístup k řídicímu panelu?What's the best way to give them access to the dashboard? Odpověď závisí na řadě faktorů.The answer depends on a number of factors.

 • Pokud kolegové potřebují udržovat tento řídicí panel aktuální nebo potřebují přístup k veškerému obsahu v pracovním prostoru, přidejte je do daného pracovního prostoru jako Členy nebo Přispěvatele.If colleagues need to keep the dashboard up to date, or need access to all the content in the workspace, add them to the workspace as Members or Contributors.
 • Pokud kolegové potřebují jen prohlížet obsah v pracovním prostoru, přidejte je jako Prohlížející.If colleagues just need to view the content in the workspace, add them as Viewers.
 • Pokud kolegové potřebují zobrazit jenom tento řídicí panel, a ne veškerý obsah v pracovním prostoru, můžete s nimi tento řídicí panel sdílet přímo.If colleagues just need to see that dashboard and not all the content in the workspace, you can share the dashboard with them directly.
 • Jestliže je řídicí panel součástí větší sady řídicích panelů a sestav, kterou potřebujete distribuovat většímu počtu kolegů, bude zřejmě nejlepší volbou publikovat aplikaci.If the dashboard is part of a set of dashboards and reports that you need to distribute to many colleagues, then publishing an app is likely the best choice.

Přečtěte si, jak vytvářet nové pracovní prostory.Read about how to create the new workspaces.

Spolupráce v Microsoft TeamsCollaborate in Microsoft Teams

Vložením sestav a stránkovaných sestav Power BI do Microsoft Teams můžete v organizaci zlepšit spolupráci na datech.Increase data-driven collaboration in your organization by embedding your Power BI reports and Power BI paginated reports in Microsoft Teams. Služba Power BI obsahuje tlačítko Sdílet do Teams pro sestavy.The Power BI service has a Share in Teams button for reports. Můžete přidat samostatné karty Power BI pro jednotlivé sestavy a každé z nich dát název sestavy nebo jakýkoli jiný název.You can add separate Power BI tabs for each individual report, and give each tab the name of the report, or any other name.

Když do služby Microsoft Teams přidáte kartu sestavy Power BI, služba Teams vytvoří pro tuto sestavu automaticky konverzaci.When you add a Power BI report tab to Microsoft Teams, Teams automatically creates a tab conversation for the report. Každý člen kanálu Microsoft Teams může v konverzaci sestavu vidět a diskutovat o ní.Everyone in that Microsoft Teams channel can see and discuss the report in the conversation.

Karta konverzace Microsoft Teams

Přečtěte si další informace o spolupráci v Microsoft Teams pomocí Power BI.Read more about collaborating in Microsoft Teams with Power BI.

Sdílení řídicích panelů a sestavShare dashboards and reports

Řekněme, že jste dokončili sestavu v Power BI Desktopu a chcete, aby k ní měli přístup ostatní lidé.Let's say you've finalized a report in Power BI Desktop, and you want other people to have access to it. Jedním ze způsobů, jak jim to umožnit, je sdílení ve službě Power BI.One way to get it to them is to share it in the Power BI service. Můžete ji publikovat do svého vlastního pracovního prostoru nebo do jiného pracovního prostoru.You publish it to your own My Workspace or another workspace. Možná pro sestavu ještě vytvoříte řídicí panel – a budete mít vše připravené.Maybe you create a dashboard to go with it, and you're ready.

Sdílení sestavy

Abyste mohli sdílet obsah, potřebujete licenci Power BI Pro.You need a Power BI Pro license to share your content. Potřebují ji také lidé, se kterými obsah sdílíte, případně se obsah musí nacházet v pracovním prostoru v kapacitě Premium.The people you share it with do too, or the content needs to be in a workspace in a Premium capacity. Když sdílíte řídicí panel nebo sestavu, můžou si je příjemci zobrazit a pracovat s nimi.When you share a dashboard or report, recipients can view it and interact with it. Pokud jim udělíte oprávnění, můžou je upravovat, vytvářet kopie a sdílet je s kolegy.If you give them permission, they can edit it, make a copy of it, and share it with their coworkers. Na řídicím panelu nebo v sestavě uvidí stejná data jako vy.They see the same data that you see in the dashboard or report. Budou mít přístup ke všem datům v podkladové datové sadě, pokud se nepoužívá zabezpečení na úrovni řádků (RLS).They have access to all the data in the underlying dataset, unless row-level security (RLS) is applied.

Můžete také sdílet s lidmi mimo vaši organizaci.You can share with people outside your organization, too. Ti můžou řídicí panel nebo sestavu také zobrazit a používat, ale nemůžou je sdílet.They can view and interact with the dashboard or report too, but can't share it.

Přečtěte si další informace o sdílení řídicích panelů a sestav ze služby Power BI.Read about how to share dashboards and reports from the Power BI service. Nebo si přečtěte, jak můžete přidat filtr do odkazu a sdílet filtrované zobrazení vaší sestavy.Or read about adding a filter to a link and share a filtered view of your report.

Přidávejte poznámky a sdílejte je z mobilních aplikací Power BIAnnotate and share from the Power BI mobile apps

V mobilních aplikacích Power BI pro zařízení se systémy iOS a Android můžete opatřit dlaždici, sestavu nebo vizuál poznámkami a potom je s kýmkoli sdílet e-mailem.In the Power BI mobile apps for iOS and Android devices, you can annotate a tile, report, or visual and then share it with anyone via email.

Opatřování poznámkami a sdílení v mobilních aplikacích

Sdílíte snímek dlaždice, sestavy nebo vizuálu.You're sharing a snapshot of the tile, report, or visual. Příjemci ho uvidí přesně tak, jak vypadal při odeslání e-mailu.Your recipients see it exactly as it was when you sent the mail. E-mail také obsahuje odkaz na řídicí panel nebo sestavu.The mail also contains a link to the dashboard or report. Pokud mají příjemci licenci Power BI Pro nebo je obsah v kapacitě Premium a daný obsah jste už s nimi sdíleli, můžou ho otevřít.If they have a Power BI Pro license or the content is in a Premium capacity, and you've shared the content with them already, they can open it. Snímky dlaždic můžete odeslat komukoli, nejen spolupracovníkům ve stejné e-mailové doméně.You can send snapshots of tiles to anyone, not just coworkers in the same email domain.

Přečtěte si další informace o opatřování dlaždic, sestav a vizuálů poznámkami a jejich sdílení z mobilních aplikací v systému iOS a Android.Read more about annotating and sharing tiles, reports, and visuals from the iOS and Android mobile apps.

Můžete také sdílet snímek dlaždice z aplikace Power BI pro zařízení s Windows 10, ale nemůžete k němu přidávat poznámky.You can also share a snapshot of a tile from the Power BI app for Windows 10 devices, but not annotate it.

Distribuce přehledů v aplikaciDistribute insights in an app

Předpokládejme, že chcete distribuovat řídicí panel široké cílové skupině ve vaší organizaci.Say you want to distribute your dashboard to a broad audience in your organization. Spolu s kolegy jste vytvořili pracovní prostor a potom jste v tomto pracovním prostoru vytvořili a upřesnili řídicí panely, sestavy a datové sady.You and your coworkers have created a workspace, then created and refined dashboards, reports, and datasets in the workspace. Teď vyberte požadované řídicí panely a sestavy a publikujte je jako aplikaci pro skupinu nebo pro celou organizaci.Now you select the dashboards and reports and publish them as an app, either to a group or to your whole organization.

Ikona Publikovat aplikaci

Aplikace se dají ve službě Power BI (https://app.powerbi.com) snadno najít a nainstalovat.Apps are easy to find and install in the Power BI service (https://app.powerbi.com). Podnikovým uživatelům můžete odeslat přímý odkaz na aplikaci nebo si ji můžou vyhledat v AppSource.You can send your business users a direct link to the app, or they can search for it in AppSource. Pokud vám správce Power BI udělí oprávnění, můžete aplikaci automaticky nainstalovat do účtů Power BI svých spolupracovníků.If your Power BI administrator gives you permissions, you can install an app automatically in your coworkers' Power BI accounts. Přečtěte si, jak můžete publikovat aplikaci.Read about how to publish an app.

Jakmile si uživatelé aplikaci nainstalují, můžou si ji zobrazit ve svém prohlížeči nebo na svém mobilním zařízení.After they install the app, they can view it in their browser or mobile device.

Aby si uživatelé mohli zobrazit vaši aplikaci, musí mít také licenci Power BI Pro nebo musí být aplikace uložená v kapacitě Power BI Premium.For your users to view your app, they need a Power BI Pro license, too, or the app needs to be stored in a Power BI Premium capacity. Podrobnosti najdete v tématu o tom, co je to Power BI Premium.Read What is Power BI Premium? for details.

Aplikace můžete publikovat i pro uživatele mimo vaši organizaci.You can publish apps to people outside your organization, too. Ti můžou obsah aplikace zobrazit a pracovat s ním, ale nemůžou ho sdílet dál.They can view and interact with the app content, but can't share it with others. Teď můžete vytvořit aplikace šablon a nasadit je pro libovolného zákazníka Power BI.Now you can create template apps and deploy them to any Power BI customer.

Vkládání sestav na zabezpečené portály nebo veřejné webyEmbed reports in secure portals or public web sites

Vkládání na zabezpečené portályEmbed in secure portals

Sestavy Power BI můžete vkládat na portály nebo weby, kde je očekávají uživatelé.You can embed Power BI reports in portals or web sites where your users expect to see them.
Možnosti Vložit do SharePointu Online a Vložit ve službě Power BI umožňují bezpečně vkládat sestavy pro interní uživatele.With the Embed in SharePoint Online and the Embed option in the Power BI service, you can securely embed reports for your internal users. Ať už zvolíte kteroukoli možnost, Power BI vynutí všechna oprávnění a zabezpečení dat předtím, než uživatel obsah uvidí.Whichever option you choose, Power BI enforces all permissions and data security before users can see content. Osoba, která si sestavu prohlíží, potřebuje příslušnou licenci.The person viewing the report needs the appropriate license.

 • Možnost Vložit do SharePointu Online funguje s webovou částí Power BI pro SharePoint Online.Embed in SharePoint Online works with the Power BI web part for SharePoint Online. Poskytuje prostředí pro jednotné přihlašování s ovládáním, jak se má sestava vložit.It provides a single sign-on experience with control over how the report is embedded. Přečtěte si další informace o vkládání do SharePointu Online.Read more about Embedding in SharePoint Online.
 • Možnost Vložit funguje s libovolným portálem nebo webem, který podporuje vkládání obsahu pomocí adresy URL nebo elementu iFrame.Embed works with any portal or web site that supports embedding content using a URL or an iFrame. Přečtěte si další informace o možnosti Vložit.Read more about the Embed option.

Publikování na veřejných webechPublish to public web sites

Možnost Publikovat na webu umožňuje publikovat sestavy Power BI na internetu vložením vizualizací do blogových příspěvků, na weby, na sociální sítě a do ostatní online komunikace.With Publish to web, you can publish Power BI reports to the whole Internet by embedding visualizations in blog posts, web sites, social media, and other online communications. Kdokoli na internetu si může prohlédnout vaše sestavy a nemáte žádnou kontrolu nad tím, kdo si může zobrazit vámi publikovaný obsah.Anyone on the Internet can view your reports, and you have no control over who can see what you've published. Prohlížející nemusí mít licenci Power BI.They don't need a Power BI license. Publikování na webu je k dispozici pouze u sestav, které můžete upravovat.Publishing to the web is available only for reports that you can edit. Sestavy nemůžete publikovat na webu, pokud jsou s vámi sdíleny nebo pokud jsou v aplikaci.You can't publish reports to the web if they're shared with you or if they're in an app. Přečtěte si, jak můžete publikovat na web.Read about how to publish to the web.

Upozornění

Volba Publikovat na webu slouží pouze pro veřejné sdílení obsahu, ne pro interní sdílení.Use Publish to web only to share content publicly, not for internal sharing.

Ze služby Power BI můžete tisknout, ukládat ve formátu PDF nebo ukládat v jiném statickém formátu souborů kterékoli z těchto položek:From the Power BI service, you can print, save as PDF, or save as other static file format, any of these items:

 • Celý řídicí panelAn entire dashboard
 • Dlaždice řídicího paneluA dashboard tile
 • Stránka sestavyA report page
 • Stránkovaná sestavaA paginated report
 • Vizualizace ze služby Power BIA visualization from the Power BI service.

Sestavy Power BI můžete tisknout jen po jednotlivých stránkách.You can only print Power BI reports one page at a time. Nemůžete vytisknout celou sestavu najednou.You can't print the entire report at once. Přečtěte si o tom, jak vytisknout sestavu nebo řídicí panel nebo je uložit jako statický soubor.Read about how to print or save a report or dashboard as a static file.

Stránkované sestavy jsou naproti tomu navržené tak, aby se daly tisknout.Paginated reports, on the other hand, are designed to be printed. V porovnání sestav Power BI a stránkovaných sestav si můžete přečíst podrobnosti.Read a comparison of Power BI reports and paginated reports for details.

Vytváření a nasazování aplikací šablonCreate and deploy template apps

Aplikace šablon jsou navržené tak, aby se mohly distribuovat veřejně, často prostřednictvím Microsoft AppSource.Template apps are designed to be distributed publicly, often in Microsoft AppSource. Po vytvoření aplikace ji můžete nasazovat zákazníkům Power BI zcela bez nutnosti psaní kódu (nebo jen s minimálním množstvím kódu).You build an app, and with little or no coding, you can deploy it to any Power BI customer. Vaši zákazníci se připojí ke svým vlastním datům a vytvoří si instance svých vlastních účtů.Your customers connect to their own data and instantiate their own accounts. Přečtěte si další informace o aplikacích šablon Power BI.Read more about Power BI template apps.

Sdílení datové sadyShare a dataset

Je jasné, že někteří lidé mají lepší dovednosti pro vytváření vysoce kvalitních a dobře navržených datových modelů v sestavách.Let's face it, some people are more skilled at creating high-quality, well-designed data models in their reports. Možná jste také takovou osobou.Maybe you're that person. Stejné dobře navržené datové modely může využívat celá vaše organizace.Your whole organization can benefit from using the same well-designed data models. Pro tuto roli jsou určené sdílené datové sady.Shared datasets fill that role. Pokud vytváříte sestavu s datovým modelem, který můžou používat všichni, můžete tuto sestavu uložit ve službě Power BI a udělit určitým lidem oprávnění k jejímu používání.When you create a report with a data model that everyone should use, you can save that report to the Power BI service and give the right people permission to use it. Tito lidé pak můžou vytvářet svoje sestavy na základě vaší datové sady.Then they can build their reports on your dataset. Každý tak vytváří svoje sestavy na základě stejných dat a používá stejnou verzi dat.That way, everyone is basing their reports on the same data, and seeing the same "version of the truth."

Vyhledání sdílené datové sady

Přečtěte si další informace o vytváření a používání sdílených datových sad.Read more about creating and using shared datasets.

Vytváření toků datCreate dataflows

Toky dat představují samoobslužný způsob, jak sjednotit data z různorodých zdrojů a připravit je k modelování.Dataflows are a self-service way to unify data from disparate sources and prepare it for modeling. Analytici vytváří datové toky k ingestování, transformaci, integraci a obohacení velkých objemů dat.Analysts create dataflows to ingest, transform, integrate, and enrich big data. Toky dat vytváří a spravují v pracovních prostorech ve službě Power BI.They create and manage dataflows in workspaces in the Power BI service. Přečtěte si o samoobslužné přípravě dat pomocí toků dat.Read about self-service data prep with dataflows.

Důležité informace a omezeníConsiderations and limitations

Další krokyNext steps

Chcete se podělit o svůj názor?Have feedback? Přejděte na web komunity Power BI a podělte se o své návrhy.Go to the Power BI Community site with your suggestions.

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community